Fungazil MLF 50

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fungazil MLF 50 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 50 g/l imazalil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fungazil MLF 50 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

FUNG/DK/1000L/F/0915/UPL 09/15DK 10001/20001

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Producent/Registreringsindehaver:

AgroDan ApS

c/o UPL Europe Ltd

Ramskovvej 11, DK-7550 Sørvad

Tel. +45 76 66 03 00

Fungazil MLF 50

S2.1 FUNGAZIL MLF 50 DK 210915 14-237 CLP master

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H351

Mistænkt for at fremkalde kræft.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante

beskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Fungazil MLF 50 som indeholder imazalil.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal

fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive sid-

dende indtil indholdet er brugt.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 14-237

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Opløsning til bejdsning

Indeholder: Imazalil 50 g/l (4,89% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 1000 L

BRUGSANVISNING

Til bejdsning mod byggens stribesyge og spiringsfusariose.

Dosering

Vårbyg

1,0 ml/kg korn

Vinterbyg

1,0-1,3 ml/kg korn

Fungazil MLF 50 omrøres kraftigt for at opnå en homogen blanding, der

sikrer en god og jævn bejdsning.

Blandinger

Fungazil MLF 50 anvendes ufortyndet i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Forhold ved brand

Fungazil MLF 50 er ikke brandbart, men kan afgive giftige gasser ved

kraftig opvarmning.

Opbevaring

Tåler ikke frost.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må kun genbruges af importør eller producent.

AgroDan er tilsluttet en genopfyldningsordning.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæs-

sig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

3-8-2018

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Cholic acid capsules 50 mg and 250 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

25-7-2018

AMPI Recalls Limited Amount of Dry Whey Powder Because of Possible Health Risk

AMPI Recalls Limited Amount of Dry Whey Powder Because of Possible Health Risk

Associated Milk Producers Inc. (AMPI) of New Ulm, Minn., is recalling dry whey powder packaged in 50-pound and 25-kg bags that were produced at the cooperative’s Blair, Wis., dry whey plant from May 1-5, 2018; May 24-29, 2018; June 2-5, 2018; and June 7-14, 2018 due to the potential to be contaminated with Salmonella. This is a precautionary recall. All products shipped to the marketplace tested negative for Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

July 17, 2018: Former President of Cumberland Distribution, Inc. Sentenced to 15 Years in Federal Prison for $50 Million Drug Diversion Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Active substance: apixaban) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3616 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2148/II/50

Europe -DG Health and Food Safety