Fungazil 50

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fungazil 50 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 50 g/l imazalil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fungazil 50 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 501-37
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

A1.0 FUNGAZIL 50 DK 160617 501-37 nmch FUNG/DK/1000L/F/0217/UPL 02/17DK 10161/20161

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor

Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN

Storbritannien

Tel +44 1925 859000

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H351

Mistænkt for at fremkalde kræft.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante

beskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Fungazil MLF 50 som indeholder imazalil.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal

fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive sid-

dende indtil indholdet er brugt.

P405+P102

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P308+P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 501-37

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Opløsning til bejdsning

Indeholder: imazalil 50 g/l (4,89% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 1000 L

BRUGSANVISNING

Til bejdsning mod byggens stribesyge og spiringsfusariose.

Dosering

Vårbyg

1,0 ml/kg korn

Vinterbyg

1,0-1,3 ml/kg korn

Fungazil 50 omrøres kraftigt for at opnå en homogen blanding, der sikrer

en god og jævn bejdsning.

Blandinger

Fungazil 50 anvendes ufortyndet i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Forhold ved brand

Fungazil 50 er ikke brandbart, men kan afgive giftige gasser ved kraftig

opvarmning.

Opbevaring

Tåler ikke frost.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Emballagen må kun genbruges af importør eller producent.

UPL er tilsluttet en genopfyldningsordning.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæs-

sig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

170616 Fungazil 50 DK label.indd 1

16.06.2017 14:23:12

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-2-2018

February 27, 2018: Former President of Houston-Based Drug Company Convicted in $50 Million Drug Diversion Scheme

February 27, 2018: Former President of Houston-Based Drug Company Convicted in $50 Million Drug Diversion Scheme

February 27, 2018: Former President of Houston-Based Drug Company Convicted in $50 Million Drug Diversion Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-4-2018

Fuzeon (Roche Registration GmbH)

Fuzeon (Roche Registration GmbH)

Fuzeon (Active substance: Enfuvirtide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2181 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/514/T/50

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

UV BASE SPF 50 (Avobenzone, Octinoxate, Octisalate) Cream [LUXE ART BEAUTE SAS]

UV BASE SPF 50 (Avobenzone, Octinoxate, Octisalate) Cream [LUXE ART BEAUTE SAS]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

10-3-2018

Falls Among Elderly Cost $50 Billion Annually

Falls Among Elderly Cost $50 Billion Annually

Title: Falls Among Elderly Cost $50 Billion AnnuallyCategory: Health NewsCreated: 3/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-3-2018

SCOUT SPF-50 (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [MJ Products Association, LLC]

SCOUT SPF-50 (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [MJ Products Association, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

EAR WAX KIT WELL AT WALGREENS (Carbamide Peroxide - 6.50%) Kit [Walgreens]

EAR WAX KIT WELL AT WALGREENS (Carbamide Peroxide - 6.50%) Kit [Walgreens]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

LINCOMYCIN S 50 (Lincomycin Spectinomycin) Powder [Aspen Veterinary Resources]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HAWAIIAN NATURAL ZINC SUNSCREEN SPF 50 (Zinc Oxide) Lotion [Kokua Sun Care]

HAWAIIAN NATURAL ZINC SUNSCREEN SPF 50 (Zinc Oxide) Lotion [Kokua Sun Care]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

UV PROTECT FACE SPF 50 (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [NAOS]

UV PROTECT FACE SPF 50 (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [NAOS]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed