Fucidin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fucidin 250 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fucidin 250 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 03994
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Graviditet:

Du bør ikke tage Fucidin

under graviditeten.

Tal med lægen.

Amning:

Fucidin

går over i mælken. Da dit nyfødte

barn kan få bivirkninger, skal du holde op med at

amme, hvis det er nødvendigt, at du tager Fucidin

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager:

• blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon).

• medicin mod HIV og aids (proteasehæmmere f.eks.

ritonavir, saquinavir).

Det kan være nødvendigt at justere dosis.

3. Sådan skal du tage Fucidin

Tag altid Fucidin

nøgagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du bør ikke give Fucidin

til nyfødte og børn op til 12 år

(inklusiv).

Dosering

Voksne:

2 tabletter (500 mg) 3 gange dagligt.

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Barnet skal have

10 mg/kg 3 gange dagligt, f.eks. skal et barn, der vejer

25 kg, have en tablet 3 gange daglig. Følg lægens

anvisninger.

Betændelse i hud og underhud

Voksne:

Dosis afhænger af, hvor alvorlig betændelsen er.

Du skal tage 1 tablet (250 mg) 2 gange dagligt.

Følg lægens anvisninger.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den

enkelte har brug for. Du må kun ændre dosis eller

stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Har du taget for meget Fucidin

?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere Fucidin

tabletter, end der står her, eller flere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du tager flere tabletter end anbefalet, risikerer du

at få diarré, kvalme og opkastning og andre gener fra

mave eller tarmen samt evt. gulsot.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin

, filmovertrukne tabletter 250 mg

0 5 1 7 9 2

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Fucidin

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse.

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin

3.Sådan skal du tage Fucidin

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6.Pakningsstørrelser og yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Fucidin

indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum.

Fucidin

forhindrer bakterierne i at formere sig.

Du kan tage Fucidin

mod betændelse, når bakterierne er

følsomme over for natriumfusidat.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid

lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får

det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Fucidin

• hvis du er i behandling med kolesterolsænkende

medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin).

• du er overfølsom over for natriumfusidat eller et

eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin

(angivet i afsnit 6).

Vær ekstra forsigtig med at tage Fucidin

Hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i

galdevejene, skal du fortælle det til lægen, inden du

tager Fucidin

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Fucidin

. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Brug af Fucidin

sammen med mad og drikke

Du kan tage Fucidin

sammen med mad og drikke, men

det er ikke nødvendigt.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

i Fucidin

Fucidin

tabletter indeholder lactose. Kontakt derfor

lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Har du glemt at tage Fucidin

?

Har du glemt at tage Fucidin

, skal du fortsætte med

den sædvanlige dosis. Du må ikke tage dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Fucidin

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er

i tvivl om.

4. Bivirkninger

Fucidin

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 1000 behandlede):

• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for

minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk

reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).

• Ophobning af galde i galdegangene.

• Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning

fra hud og slimhinder og blå mærker, bleghed,

træthed, feber og infektioner. Kontakt læge eller

skadestue.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 behandlede):

• Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der kan give

symptomer som f.eks. muskelsmerter, muskelømhed,

muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga.

nedbrydning af musklerne. Tilstanden kan medføre

pludselig nyresvigt. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Nedsat nyrefunktion. Akut nyresvigt er set hos

patienter med gulsot, specielt når der også er andre

sygdomme, der kan påvirke nyrerne.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10

ud af 100 behandlede):

• Diarré, opkastning og kvalme.

• Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter. Mavegener.

• Søvnlignende sløvhedstilstand. Kraftesløshed,

døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 1000 behandlede):

• Appetitmangel. Hovedpine.

• Leverbetændelse.

• Gulsot. Tal med lægen.

• Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med

blærer, nældefeber og kløe.

• Anormal leverfunktions-prøve.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 behandlede):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

• Leverfunktion, abnorm. Kan være alvorligt. Hvis du

får gulsot, skal du kontakte læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apotek. Det gælder også mulige

bivirkninger som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fucidin

efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin

tabletter 250 mg indeholder:

Aktivt stof: Natriumfusidat.

Øvrige indholdsstoffer: Alpha-tocopherol,

lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

crospovidon, magnesiumstearat, talcum, kolloid

vandfri silica og hypromellose.

Farvestof: Titandioxid E171.

Pakningsstørrelser

Pakningen indeholder 20, 40 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2015.

Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

LEO

051792

20-4-2018

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate) Granule [Whole Foods Market]

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate) Granule [Whole Foods Market]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From Salt

Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From Salt

Title: Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From SaltCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

ALL NATURAL LIP BALM SPF-30 (Zinc Oxide) Lotion [SALT AND STONE]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed