Fucicort

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fucicort 1 + 20 mg/g creme
 • Dosering:
 • 1 + 20 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fucicort 1 + 20 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54777
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort.

3. Sådan skal du bruge Fucicort.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Fucicort er et kombinationspræparat, som indeholder et

antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhor-

mon (betamethasonvalerat). Det hører til gruppen af

stærkt virkende glukokortikoider.

• Fucicort virker ved at hæmme bakteriers vækst, og vir-

ker ved at hæmme betændelse, dæmpe kløe, hævelse

og ømhed.

• Du kan bruge Fucicort til behandling af allergisk kon-

takteksem og andre typer eksem, som er forårsaget af

bakterier der er følsomme overfor fusidinsyre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dose-

ring end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Fucicort

Brug ikke Fucicort

• Hvis du er allergisk over for fucidinsyre, betamethason

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort (angivet i

punkt 6).

• Hvis du lider af en svampeinfektion, som er gået over i

blodet (systemisk svampeinfektion).

• Hvis du har en hudsygdom, som skyldes svamp, bakterier

eller virus enten ubehandlet eller hvor behandlingen

ikke er under kontrol.

• Hvis du har hudsygdomme, som er relateret til tuberku-

lose, enten ubehandlet eller hvor behandlingen ikke er

under kontrol

• Hvis du har Rosacea (hudsygdom i ansigtet med rødme,

især på hage, næse, kinder og pande).

• Hvis du har eksem rundt om munden (perioral derma-

tit).

• Til behandling af bumser.

• Til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller

bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

bruger Fucicort

• Brug ikke Fucicort længere end højst nødvendigt og

ikke længere end lægen har sagt til dig, især ikke hos

børn, da binyrebarkhæmning kan optræde. Behandlin-

gen bør ikke overskride 2 uger.

• Undgå at få Fucicort i øjnene.

• Langvarig brug af Fucicort kan forårsage tynd hud, der

let går i stykker/skør hud (hudatrofi).

• Overdreven brug af Fucicort, kan øge din risiko for, at

blive resistent overfor antibiotika.

• Fucicort kan skjule mulige symptomer på infektion.

• Fucicort kan gøre dig mere modtagelig for infektion,

forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende

infektion. Hvis du oplever det bør du tale med din læge

og skifte til en anden behandling.

Børn og unge

Fucicort skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå

store mængder, lufttæt forbindning og længerevarende

behandling. Børn kan være mere følsomme for bivirknin-

ger af kortikosteroider end voksne, hvor symptomerne

kan være øget risko for alvorlig shocktilstand ved tilska-

dekomt, operation eller alvorlig betændelse, f.eks. lun-

gebetændelse, (reversibel hypothalamus-hypofyse-biny-

rebark akse (HPA akse)) eller rødt, rundt "måneansigt"

(Cushings sygdom).

Brug af anden medicin sammen med Fucicort

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bru-

ger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin

købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucicort efter aftale

med lægen.

Amning:

• Du kan bruge Fucicort i korte perioder, selv om du

ammer. Spørg lægen.

• Du må ikke smøre Fucicort creme på brystet når du

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholds-

stoffer i Fucicort

• Denne medicin indeholder cetostearylalkohol og kali-

umsorbat som kan give lokalt hududslæt (fx kontaktek-

sem).

• Denne medicin indeholder chlorecresol som kan med-

føre allergisk reaktion.

3. Sådan skal du bruge Fucicort

Brug altid Fucicort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

• Du må kun bruge Fucicort på betændt hud.

• Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cre-

men, med mindre du skal behandle hænderne

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn:

Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig.

Hvis du har brugt for meget Fucicort

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du

har brugt mere Fucicort, end der står her, eller mere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon i

mere end 3 uger, er din risiko for at få bivirkninger øget.

Hvis du har glemt at bruge Fucicort

• Har du glemt at påsmøre Fucicort creme, skal du blot

fortsætte behandlingen som hidtil.

Hvis du holder op med at bruge Fucicort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

Indlægsseddel: Information til brugeren

FUCICORT

®

20 mg/g / 1 mg/g creme

Fusidinsyre/betamethason

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplys-

ninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

mere du vil vide. Lægen har ordineret Fucicort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersona-

let, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel

kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000095777-001-01

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirk-

ninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider,

som betamethasonvalerat, omfatter:

• Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende

behandling på huden. Risiko for alvorlig shocktilstand

ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse

(f.eks. lungebtændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal

du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Komplikationer ved påføring for tæt på øjet og hvis du

er i risiko for at udvikle glaukom. Hovedpine, kvalme,

synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet,

glaukom (grøn stær). Kontakt straks læge eller skade-

stue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 1.000 patienter):

• Allergiske reaktioner.

• Kontakt eksem.

• Forværring af eksem.

• Brændende fornemmelse i huden.

• Kløe.

• Tør hud.

• Smerte og irritation på påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter):

• Rødmen af huden (erytem).

• Nældefeber (urticaria).

• Udslæt, generelt udslæt.

• Hævelse på påføringsstedet.

• Blærer på påføringsstedet.

Bivirkninger forårsaget af behandling

med stærke kortikosteroider omfatter:

• Tynd hud (hudatrofi).

• Eksem.

• Eksem rundt om munden.

• Striber på huden.

• Udvidelse af de små blodkar i huden (telangiectasia).

• Vedvarende rødme (rosacea).

• Rødmen af huden (erytem).

• Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde

hår i ansigtet, på kroppen samt arme og ben (hypertri-

kose).

• Kraftig sveden (hyperhidrose).

• Affarvning af huden.

• Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig

brug (ekkymose).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægssed-

del. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirk-

ninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sund-

hedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København

S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@

sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Fucicort utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Fucicort efter den udløbsdato, der står på pak-

ningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det

at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Fucicort ved temperaturer over

30 °C.

• Fucicort creme er holdbar i 3 måneder efter åbning af

tuben

• Opbevar ikke Fucicort over 25 °C efter åbning af tuben.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinre-

ster. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Fucicort 20 mg/g og 1 mg/g creme indeholder:

Aktive stoffer:

Fucidinsyre 20 mg/g

Betamethasonvalerat svarende til betamethason 1 mg/g

Øvrige indholdsstoffer:

Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, paraffinolie

hvid blød paraffin, natriumhydroxid, natriumdihydro-

genphosphat dihydrat, chlorcresol, all-

rac-

a-tocopherol,

renset vand,

Pakningsstørrelser:

Fucicort fås i:

Fucicort 20 mg/g / 1 mg/g i pakninger med 15 g og 30 g.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstil-

ler

Indhaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved

reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2015

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700