Frontline Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Frontline Vet. 2,5 mg/ml kutanspray, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Frontline Vet. 2,5 mg/ml kutanspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 16939
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

14. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Frontline Vet., kutan spray, opløsning

0.

D.SP.NR

9201

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Frontline Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Fipronil 2,5 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanspray, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb hos hund og kat samt flåtangreb hos

hund. Behandling af flåtangreb hos kat.

Produktet kan indgå i behandling af loppebetinget allergisk dermatitis.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke bruges til syge (systemiske lidelser, feber …) eller afkræftede dyr.

Bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig udgang kan forekomme.

Må ikke anvendes sammen med andre loppemidler med topikal eller peroral administration,

idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at dette er uden risiko.

4.4

Særlige advarsler

Undgå sprayning i øjnene. Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser for gentagen

behandling af katte, bør katten behandles højst hver 4. uge ved flåtangreb.

16939_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Det er vigtigt at sikre sig, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen.

Det anbefales ikke at bade dyret 48 timer før og efter behandling med Frontline Vet.

Shampoobade nedsætter præparatets virkningsvarighed.

Hunde bør ikke svømme i vandløb i 2 dage efter behandlingen (se sektion 6.6 "Særlige

forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester af præparatet eller evt. affald").

Fasthæftning af enkelte flåter kan ses. Derfor kan overførsel af infektiøse lidelser ikke helt

udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Generelt ved brug af alle insekticider og acaricider anbefales det:

Brug handsker, specielt ved behandling af et større antal dyr.

Spray dyret i et velventileret rum.

Produktet kan forårsage irritation af slimhinder og øjne. Derfor bør kontakt med mund og øjne

undgås.

Dyr eller mennesker med en kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå

kontakt med præparatet.

Undgå at få flaskens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og

vand.

Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med rent vand.

Vask hænderne efter brug.

Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil pelsen er tør (gælder især børn). Dette kan

f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til

at sove sammen med deres ejere/husets børn.

Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.

4.6

Bivirkninger

Blandt de yderst sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående

hudreaktioner (hudmisfarvning, lokal alopeci, pruritus, erythem) samt generel pruritus eller

alopeci. Undtagelsesvis er hypersalivation, reversible neurologiske symptomer

(hyperæstesi, depression, nervøse symptomer) opkastning og respiratoriske symptomer

observeret.

Præparatet bør ikke overdoseres.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ved laboratorieundersøgelser hos rotte og kanin er der ikke påvist nogen teratogene eller

embryotoksiske virkninger af fipronil. Præparatet kan således anvendes til drægtige og

diegivende dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

16939_spc.doc

Side 2 af 4

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Administrationsområde: Spray til udvortes brug.

Brugsanvisning: Spray hele dyrets pels fra 10-20 cm afstand. Spray imod hårretningen og vær

opmærksom på, at hele pelsen bliver fugtig. Gnid dyrets pels så det sikres, at Frontline Vet.

kommer i kontakt med huden. Lad pelsen tørre naturligt, brug ikke håndklæde.

Dosering: 3-6 ml (7,5-15 mg aktivt stof)/kg legemsvægt, afhængig af pelsens længde; jo

længere hår, jo højere dosering. Dette sv.t. hhv. 6-12 pumpeslag for 100 ml flasken og 2-4

pumpeslag for 250 og 500 ml flaskerne pr. kg legemsvægt.

Frontline Vet. beskytter effektivt imod lopper i 1-2 måneder afhængig af parasitbelastningen i

miljøet.

Frontline Vet. beskytter effektivt mod flåter hos hund i op til 4 uger.

4.10

Overdosering

Efter overdosering er set CNS-symptomer (ataxi, tremor, nystagmus), depression og

hypersalivation. Kraftig overdosering kan være fatal. Behandling: Dyret vaskes grundigt med

shampoo straks efter behandling.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation: ATC-kode: Q P 53 AX 15

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fipronil er et nyt insekticid og acaricid hørende til phenylpyrazolfamilien. Det virker ved at

inhibere GABA-komplekset. Fipronil binder sig til kloridkanalerne og blokerer derved

kloridiontransporten præ- og postsynaptisk. Dette resulterer i en ukontrolleret aktivitet af CNS

med deraf følgende død af insekter og mider.

Fipronil virker insekticidt mod lopper (Ctenocephalides spp.) hos hund.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Der absorberes kun en ringe mængde fipronil gennem huden efter sprayning.

Distribution: Fipronil persisterer i pelsen i lang tid (op til 60 dage).

Biotransformation: Hos alle dyrearter metaboliseres fipronil primært til et sulfonderivat (RN

1602) som også har insekticide og acaricide egenskaber.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Copovidon

Isopropanol

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

16939_spc.doc

Side 3 af 4

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

100, 250 og 500 ml high density polystyren pumpespray.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

Fipronil kan have negativ effekt på organismer i vandet. Foruren ikke søer, vandløb eller

grøfter med præparatet eller tomme pakninger.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

16939

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. december 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. juni 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

16939_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

25-6-2018

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Commissie onderzoek fipronil in eieren: geef voedselveiligheid topprioriteit

Bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries van VWS en LNV hebben onvoldoende voorrang gegeven aan voedselveiligheid. Bedrijven in de eierketen maken hun wettelijke verantwoordelijkheid niet waar. Bij de NVWA krijgt voedselveiligheid te weinig aandacht. Politiek en bestuur hebben een te beperkte opvatting over hun eigen rol ten aanzien van voedselveiligheid en komen pas in actie als zich een incident of crisis voordoet. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport van de Commissie onderz...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Merial)

BROADLINE (Active substance: Fipronil/ S-methoprene/ Eprinomectin/ Praziquantel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4164 of Fri, 29 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-4-2018

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Merial)

CERTIFECT (Active substance: (S)-Methoprene, Fipronil, Amitraz) - Withdrawal - Commission Decision (2018)2687 of Mon, 30 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety