Frontline Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Frontline Vet. 2,5 mg/ml kutanspray, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Frontline Vet. 2,5 mg/ml kutanspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 16939
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Produktresumé

28. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Frontline Vet., kutan spray, opløsning

0.

D.SP.NR

9201

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Frontline Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Fipronil 2,5 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kutanspray, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af loppe- og luseangreb hos hund og kat samt flåtangreb hos

hund. Behandling af flåtangreb hos kat.

Produktet kan indgå i behandling af loppebetinget allergisk dermatitis.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke bruges til syge (systemiske lidelser, feber …) eller afkræftede dyr.

Bør ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger endda med dødelig udgang kan forekomme.

Må ikke anvendes sammen med andre loppemidler med topikal eller peroral administration,

idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at dette er uden risiko.

4.4

Særlige advarsler

Undgå sprayning i øjnene. Da der ikke foreligger sikkerhedsundersøgelser for gentagen

behandling af katte, bør katten behandles højst hver 4. uge ved flåtangreb.

16939_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Det er vigtigt at sikre sig, at dyr ikke slikker hinanden efter behandlingen.

Det anbefales ikke at bade dyret 48 timer før og efter behandling med Frontline Vet.

Shampoobade nedsætter præparatets virkningsvarighed.

Hunde bør ikke svømme i vandløb i 2 dage efter behandlingen (se sektion 6.6 "Særlige

forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester af præparatet eller evt. affald").

Fasthæftning af enkelte flåter kan ses. Derfor kan overførsel af infektiøse lidelser ikke helt

udelukkes, såfremt betingelserne er ugunstige.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Generelt ved brug af alle insekticider og acaricider anbefales det:

Brug handsker, specielt ved behandling af et større antal dyr.

Spray dyret i et velventileret rum.

Produktet kan forårsage irritation af slimhinder og øjne. Derfor bør kontakt med mund og øjne

undgås.

Dyr eller mennesker med en kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå

kontakt med præparatet.

Undgå at få flaskens indhold på fingrene. Hvis dette sker, bør hænderne vaskes med sæbe og

vand.

Hvis præparatet ved et uheld kommer i øjnene, skal der skylles omhyggeligt med rent vand.

Vask hænderne efter brug.

Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil pelsen er tør (gælder især børn). Dette kan

f.eks. sikres ved at behandle dyrene om aftenen. Nyligt behandlede dyr bør IKKE gives lov til

at sove sammen med deres ejere/husets børn.

Undgå at ryge, drikke eller spise under påføringen.

4.6

Bivirkninger

Blandt de yderst sjældne bivirkninger, der er iagttaget efter brug, er: Forbigående

hudreaktioner (hudmisfarvning, lokal alopeci, pruritus, erythem) samt generel pruritus eller

alopeci. Undtagelsesvis er hypersalivation, reversible neurologiske symptomer

(hyperæstesi, depression, nervøse symptomer) opkastning og respiratoriske symptomer

observeret.

Præparatet bør ikke overdoseres.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Ved laboratorieundersøgelser hos rotte og kanin er der ikke påvist nogen teratogene eller

embryotoksiske virkninger af fipronil. Præparatet kan således anvendes til drægtige og

diegivende dyr.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

16939_spc.doc

Side 2 af 4

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Administrationsområde: Spray til udvortes brug.

Brugsanvisning: Spray hele dyrets pels fra 10-20 cm afstand. Spray imod hårretningen og vær

opmærksom på, at hele pelsen bliver fugtig. Gnid dyrets pels så det sikres, at Frontline Vet.

kommer i kontakt med huden. Lad pelsen tørre naturligt, brug ikke håndklæde.

Dosering: 3-6 ml (7,5-15 mg aktivt stof)/kg legemsvægt, afhængig af pelsens længde; jo

længere hår, jo højere dosering. Dette sv.t. hhv. 6-12 pumpeslag for 100 ml flasken og 2-4

pumpeslag for 250 og 500 ml flaskerne pr. kg legemsvægt.

Frontline Vet. beskytter effektivt imod lopper i 1-2 måneder afhængig af parasitbelastningen i

miljøet.

Frontline Vet. beskytter effektivt mod flåter hos hund i op til 4 uger.

4.10

Overdosering

Efter overdosering er set CNS-symptomer (ataxi, tremor, nystagmus), depression og

hypersalivation. Kraftig overdosering kan være fatal. Behandling: Dyret vaskes grundigt med

shampoo straks efter behandling.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation: ATC-kode: Q P 53 AX 15

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fipronil er et nyt insekticid og acaricid hørende til phenylpyrazolfamilien. Det virker ved at

inhibere GABA-komplekset. Fipronil binder sig til kloridkanalerne og blokerer derved

kloridiontransporten præ- og postsynaptisk. Dette resulterer i en ukontrolleret aktivitet af CNS

med deraf følgende død af insekter og mider.

Fipronil virker insekticidt mod lopper (Ctenocephalides spp.) hos hund.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Der absorberes kun en ringe mængde fipronil gennem huden efter sprayning.

Distribution: Fipronil persisterer i pelsen i lang tid (op til 60 dage).

Biotransformation: Hos alle dyrearter metaboliseres fipronil primært til et sulfonderivat (RN

1602) som også har insekticide og acaricide egenskaber.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Copovidon

Isopropanol

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

16939_spc.doc

Side 3 af 4

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

100, 250 og 500 ml high density polystyren pumpespray.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

Fipronil kan have negativ effekt på organismer i vandet. Foruren ikke søer, vandløb eller

grøfter med præparatet eller tomme pakninger.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merial Norden A/S

Strødamvej 52

2100 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

16939

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. december 1996

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. august 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

16939_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

ANSES has today published the results of its health risk assessment concerning the ingestion of eggs contaminated with fipronil, an active substance in insecticides and acaricides fraudulently used in farms in Belgium and the Netherlands. In the light of the available data on the toxicity of this substance and the concentrations of fipronil currently observed in the farms concerned in Belgium and the Netherlands, and taking into account French consumption habits, the risk of the occurrence of health effe...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety