Fragmin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fragmin 7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte med nålebeskytter
 • Dosering:
 • 7.500 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte med nålebeskytter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Fragmin 7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte med nålebeskytter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55916
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

8. maj 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Fragmin, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte med nålebeskytter

0.

D.SP.NR.

06781

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fragmin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En fyldt injektionssprøjte indeholder 2.500, 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000 eller 18.000

anti-Xa IE dalteparinnatrium.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Natrium (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte med nålebeskytter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse af dybe venøse tromboser og tromboemboliske komplikationer.

Ustabil koronararterie sygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak myokardieinfarkt indtil

interventionel behandling kan etableres.

Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter

med cancer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Pædiatrisk population

Fragmins sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i

pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Monitorering af anti-Xa niveau hos børn

Peak anti-Xa niveau bør måles omkring 4 timer efter indgift hos særlige populationer, fx

børn. Ved behandling, hvor dosis administreres en gang daglig, bør peak anti-Xa niveauet

være mellem 0,5 og 1,0 IE/ml målt 4 timer efter administration. I tilfælde af fysiologisk lav

eller skiftende nyrefunktion, som hos nyfødte, er tæt monitorering påkrævet. Ved

profylaksebehandling bør anti-Xa niveauet ligge mellem 0,2-0,4 IE/ml.

55916_spc.doc

Side 1 af 12

Voksne

Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi)

På operationsdagen, 1-2 timer før operation 2.500 anti-Xa IE s.c.

Herefter 2.500 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller til patienten er fuldt mobiliseret.

Patienter med maligne sygdomme og/eller andre risikofaktorer, der kan forøge trombose-

risikoen, kan eventuelt anvende den højere dosering som anført under Tromboseprofylakse

hos patienter med høj risiko for trombose.

Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik)

5.000 anti-Xa IE s.c. aftenen før operation og herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver aften i 5 dage

eller mere, afhængigt af patientens mobilitet og profylakserutine.

Alternativt gives 2.500 anti-Xa IE s.c. 1-2 timer før operation samt 2.500 anti-Xa IE s.c. 12

timer senere.

Herefter 5.000 anti-Xa IE s.c. hver morgen i 5 dage eller mere, afhængigt af patientens

mobilisation og profylakserutine.

Behandling af ustabil koronararterie sygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak

myokardieinfarkt

120 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c. 2 gange daglig. Maksimum dosis er 10.000 anti-Xa IE/12

timer.

Behandlingen bør fortsætte i mindst 6 dage eller længere, såfremt lægen skønner det.

Det anbefales at give Fragmin til patienter, der afventer revaskularisation, indtil dagen for den

invasive procedure (PTCA og CABG). Efter en initial stabilisering i 5-7 dage, hvor dosis

justeres efter legemsvægt (120 anti-Xa IE/kg legemsvægt 2 gange daglig) gives Fragmin som

fast dosis på 5.000 anti-Xa IE (kvinder < 80 kg og mænd < 70 kg) eller 7.500 anti-Xa IE

(kvinder

80 kg og mænd

70 kg) 2 gange daglig.

Den totale behandlingsperiode bør ikke overskride 45 dage.

Samtidig behandling med lavdosis acetylsalicylsyre anbefales.

Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med

cancer

Første måneds behandling

I de første 30 dage af behandlingen administreres Fragmin 200 anti-Xa IE/kg legemsvægt s.c.

1 gang daglig fra et 25.000 anti-Xa IE/ml hætteglas. Total daglig dosis bør ikke overstige

18.000 anti-Xa IE.

2.-6. måneds behandling

Fragmin bør administreres i doser på ca. 150 anti-Xa IE/kg s.c. 1 gang daglig ved hjælp af

injektionssprøjter i henhold til nedenstående tabel 1.

Legemsvægt (kg)

Fragmin dosis (anti-Xa IE)

≤ 56

7.500

57 - 68

10.000

69 - 82

12.500

83 - 98

15.000

55916_spc.doc

Side 2 af 12

≥ 99

18.000

Tabel 1. Fragmindosis efter legemsvægt.

Resultaterne fra en stor klinisk afprøvning viser, at et behandlingsregime med dalteparin

200 IE/kg i 30 dage efterfulgt af dalteparin 150 IE/kg i 5 måneder er forbundet med en

statistisk signifikant reduktion på 52 % af recidiv dyb venøs trombose. Hovedparten af

tilfælde af recidive dybe venøse tromboser blev observeret i løbet af de første 30 dage af

behandlingen.

Dosisreduktion ved kemoterapi-induceret trombocytopeni

Trombocytopeni

I tilfælde af kemoterapi-induceret trombocytopeni, hvor antallet af blodplader ≤ 50.000/mm

bør Fragminbehandling afbrydes, indtil antallet af blodplader overstiger 50.000/mm

Hvis antallet af blodplader ligger mellem 50.000 og 100.000/mm

, bør Fragmindosis re-

duceres med 17 % til 33 % af begyndelsesdosis afhængig af patientens vægt (tabel 2). Når an-

tallet af blodplader overstiger 100.000/mm

, bør fuld dosis af Fragmin anvendes.

Legemsvægt

(kg)

Beregnet

Fragmindosis

(anti-Xa IE)

Reduceret

Fragmindosis

(anti-Xa IE)

Gennemsnitlig

dosisreduktion

(%)

≤ 56

7.500

5.000

57 - 68

10.000

7.500

69 - 82

12.500

10.000

83 - 98

15.000

12.500

≥ 99

18.000

15.000

Tabel 2. Dosisreduktion af Fragmin ved trombocytopeni 50.000-100.000/mm

3

.

Nyresvigt

I tilfælde af signifikant nyresvigt, defineret som kreatinin niveau > 3 gange øvre

normalgrænse, bør Fragmindosis justeres således, at der bibeholdes et terapeutisk niveau på 1

anti-Xa IE/ml (i området 0,5-1,5 anti-Xa IE/ml) målt 4-6 timer efter injektion af Fragmin.

Hvis anti-Xa niveauet er under eller over det terapeutiske område, bør Fragmindosis øges

henholdsvis nedsættes med en sprøjtestørrelse, og anti-Xa måling bør gentages efter 3-4 nye

doser. Denne dosisjustering skal gentages, indtil det terapeutiske niveau af anti-Xa er opnået.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for dalteparin, andre lavmolekylære hepariner, hepariner eller over

for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Akut gastrointestinal ulceration eller blødning, cerebral blødning eller anden aktiv

blødning.

Akutte cerebrale insulter.

Alvorlige koagulationsforstyrrelser.

Akut eller sub-akut septisk endokardit.

Skader eller operation på centralnervesystemet, øjne eller ører.

Tidligere bekræftet eller mistanke om immunologisk medieret heparin-induceret

trombocytopeni type II.

Pga. øget risiko for blødning er spinal eller epidural anæstesi eller andre procedurer, som

kræver spinalpunktur, kontraindiceret hos patienter i samtidig behandling med højdosis

Fragmin (fx ved behandling af akut dyb venøs trombose, pulmonal emboli eller ustabil

koronararteriesygdom) (se pkt. 4.4).

55916_spc.doc

Side 3 af 12

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Må ikke administreres intramuskulært. Intramuskulær injektion med andre lægemidler skal

undgås, når døgndosis af dalteparin overskrider 5.000 IE pga. risiko for hæmatom.

Spinal/epidural anæstesi

Hos patienter i tromboseprofylaktisk behandling med lavmolekylære hepariner eller

heparinoider er der risiko for udvikling af epiduralt eller spinalt hæmatom ved neuraksial

anæstesi (epidural/spinal anæstesi) eller spinalpunktur.

Dette kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen øges ved anvendelse af

indlagte epiduralkatetre til administration af analgetika eller ved samtidig anvendelse af

lægemidler, der påvirker hæmostasen, f.eks NSAID, trombocythæmmere eller andre

antikoagulantia.

Risikoen synes også at øges ved traumatisk eller gentagen epidural eller spinal punktur.

Patienterne bør monitoreres ofte for tegn eller symptomer på neurologisk svækkelse. Hvis der

ses neurologisk beskadigelse, er omgående behandling (dekompression) nødvendig. Lægen

bør afveje den potentielle fordel overfor risikoen før neuraksial intervention hos patienter, der

er i antikoagulationsbehandling som tromboseprofylakse (se pkt. 4.3).

Indføring eller fjernelse af epidural- eller spinalkateter bør udskydes 10-12 timer efter

administration af dalteparin som tromboseprofylakse, hvorimod der ved højere terapeutiske

dalteparindoser (som fx 100-120 IE/kg hver 12. time eller 200 IE/kg 1 gang daglig) bør være

et interval på 24 timer.

Hvis en læge af kliniske årsager beslutter at administrere antikoagulantia i forbindelse med

epidural eller spinal anæstesi, skal der udvises yderst omhyggelig opmærksomhed, og der skal

monitoreres hyppigt for symptomer på neurologisk påvirkning såsom rygsmerter, sensorisk

eller motorisk påvirkning (følelsesløshed og svaghed i ekstremiteterne), tarm- eller

blæredysfunktion. Sundhedspersonalet skal oplæres i at opdage disse symptomer. Patienterne

skal instrueres om, at de straks skal kontakte sundhedspersonalet eller lægen, hvis disse

symptomer opstår.

Der er ikke tilstrækkelige studier til at vurdere sikkerhed og virkning af Fragmin til

forebyggelse af hjerteklaptrombose hos patienter med kunstige hjerteklapper. Profylaktiske

doser af Fragmin er ikke tilstrækkelige til at undgå trombose hos patienter med kunstige

hjerteklapper. Fragmin kan ikke anbefales til dette.

Ved langtidsbehandling af ustabil koronararterie sygdom, som fx før revaskularisering, bør

dosisreduktion overvejes ved nedsat nyrefunktion (S-kreatinin > 150 µmol/l).

Blødningsrisiko

Fragmin skal gives med forsigtighed til patienter med fx trombocytopeni,

trombocytdefekter, alvorlig lever- eller nyreinsufficiens, ikke-kontrolleret hypertension,

hypertensiv eller diabetes retinopati og kendt overfølsomhed over for heparin og/eller

lavmolekylære hepariner.

Højdosis Fragminbehandling, som f. eks bruges til behandling af akut dyb venetrombose

eller ustabil koronararteriesygdom, bør anvendes med forsigtighed til nyligt opererede

patienter eller til patienter, hvor der er mistanke om øget risiko for blødning.

55916_spc.doc

Side 4 af 12

Trombocytopeni

Trombocyttælling anbefales, før Fragminbehandling startes og regelmæssigt under

behandlingen. Særlig forsigtighed er nødvendig under Fragmin-administration til patienter

med hurtigt udviklende eller svær trombocytopeni (< 100.000/mm

). Ved disse tilstande

anbefales det, at der foretages in vitro trombocyt-aggregationstest. Hvis den viser sig at være

positiv eller uden resultat, eller hvis testen ikke foretages, bør Fragminbehandling seponeres

(se pkt. 4.3).

Anti-Xa niveau

Monitorering af Fragmins antikoagulerende virkning er generelt ikke nødvendig, men bør

overvejes hos visse patientgrupper, fx børn, patienter med nyresvigt, meget undervægtige

eller sygeligt overvægtige patienter, gravide eller patienter med øget risiko for blødning eller

retrombose.

Hyperkaliæmi

Heparin kan hæmme sekretionen af aldosteron og medføre hyperkaliæmi, specielt hos

patienter med diabetes mellitus, kronisk nyresvigt, præ-eksisterende metabolisk acidose,

forhøjet plasma-kalium eller patienter i behandling med kaliumbesparende lægemidler.

Risikoen for hyperkaliæmi synes proportional med behandlingsvarighed, men er sædvanligvis

reversibel. Plasma-kalium bør måles før heparin-behandling påbegyndes og derefter

regelmæssigt under behandlingen, især ved behandling ud over 7 dage.

Patienter i kronisk hæmodialyse med Fragmin kræver normalt kun få dosisjusteringer og

derfor kun få anti-Xa-niveaukontroller.

Patienter i akut hæmodialyse har et snævrere terapeutisk dosisområde, og der bør foretages

omhyggelig monitorering af anti-Xa niveauerne.

Fragmin har kun en moderat forlængende effekt på fx aktiveret partiel thromboplastin tid

(APTT) eller trombintid, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at bruge disse tests.

Dosisforøgelse med henblik på at forlænge APTT kan medføre overdosering og blødning (se

pkt. 4.9). Til laboratoriemonitorering af effekten anbefales den funktionelle anti-Xa-metode.

Myokardieinfarkt

Hvis et transmuralt myokardieinfarkt opstår hos patienter med ustabilt koronararteriesygdom,

det vil sige ustabil angina og non-Q-tak myokardieinfarkt, kan trombolytisk behandling være

indiceret. Det betyder ikke, at dalteparin-behandlingen skal seponeres, men samtidig

anvendelse af dalteparin og trombolytisk behandling øger blødningsrisikoen.

Erstatning af Fragmin med andre antikoagulantia

Fragmin kan ikke erstattes (enhed for enhed) med ufraktioneret heparin, andre lavmolekylære

hepariner eller syntetiske polysaccharider, idet disse typer medicin har forskellige karak-

teristika og forskellige dosisrekommandationer. Der er fx forskel i de anvendte råvarer,

fremstillingsprocessen, fysisk-kemiske, biologiske og kliniske egenskaber. Dette betyder

således også biokemiske forskelle og forskelle i dosering og muligvis også i klinisk effekt og

sikkerhed. Det er derfor vigtigt at følge de specifikke anbefalinger for det enkelte produkt.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

55916_spc.doc

Side 5 af 12

Ældre

Ældre patienter (især patienter > 80 år) kan have øget risiko for blødningskomplikationer

inden for det terapeutiske behandlingsområde. Omhyggelig monitorering anbefales.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig indgift af medicin med virkning på hæmostasen, som fx trombolytika, andre

antikoagulantia, acetylsalicylsyre, NSAID, glycoprotein (GP) IIb/IIIa-receptor-antagonister,

vitamin K-antagonister og Dextran kan forstærke den antikoagulerende virkning af dalteparin.

Da NSAID og acetylsalicylsyre (analgestisk og antiinflammatorisk) reducerer dannelsen af

vasodilaterende prostaglandiner og derved reducerer renal blodgennemstrømning og renal

ekskretion, bør der udvises forsigtighed ved samtidig administration af dalteparin og NSAID

eller højdosis acetylsalicylsyre til patienter med nyresvigt.

Patienter med ustabil koronararteriesygdom, dvs. ustabil angina og non Q-tak

myokardieinfarkt, bør dog have oral lavdosisacetylsalicylsyrebehandling, med mindre dette er

specifikt kontraindiceret.

Da der er set interaktion mellem hepariner og i.v. nitroglycerin, højdosis penicillin,

sulfinpyrazon, probenecid, etacrinsyre, cytostatika, kinin, antihistaminer, digitalis,

tetracycliner, tobaksrygning og askorbinsyre, kan interaktion med dalteparin derfor ikke

udelukkes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Baseret på nuværende tilgængelige data er der intet der tyder på, at dalteparin påvirker

fertiliteten. Der er ikke set påvirkning af fertilitet, kopulation eller peri- og postnatal

udvikling, når dalteparin blev testet på dyr.

Graviditet

Dalteparin passerer ikke placenta. Der er intet, der tyder på at behandling af moderen med

lavmolekylær heparin medfører påvirkning af embryo eller foster. Fragmin kan anvendes til

gravide, hvis indikeret.

Der er mere end 2000 publicerede kasuistikker (studier, kasuistik serier og rapporter) om

administration af dalteparin under graviditet. Sammenlignet med ufraktioneret heparin ses der

en lavere blødningstendens og nedsat risiko for osteoporotiske frakturer. Det største

prospektive studie ”

Efficacy of Thromboprophylaxis as an Intervention during Gravidity“

(EThIG), involverede 810 gravide kvinder og undersøgte graviditetsspecifik

risikostratifikation (lav, høj, meget høj risiko for venøs tromboembolisme) ved daglige doser

af dalteparin på 50-150 IE/kg legemsvægt (i enkelte studier op til højst 200 IE/kg

legemsvægt).

Der er dog kun begrænsede randomiserede kontrollerede studier om brug af lavmolekylære

hepariner hos gravide tilgængelige.

Dyreforsøg har ikke vist teratogene- eller føtotoksiske egenskaber ved dalteparin (se pkt. 5.3).

Epidural anæstesi er absolut kontraindiceret under fødsel, hos mødre i behandling med

højdosis antikoagulantia (se pkt. 4.3). Særlig forsigtighed anbefales ved behandling af

55916_spc.doc

Side 6 af 12

patienter med øget risiko for blødning, som fx perinatale kvinder (se pkt. 4.4). Der er målt

dalteparin-halveringstider på 4-5 timer hos kvinder i 3. trimester.

Der er set behandlingssvigt hos gravide kvinder med kunstige hjerteklapper ved fuld

antikoagulans-dosis af lavmolekylær heparin. Der er ikke tilstrækkelige studier vedrørende

brug af Fragmin hos gravide med kunstige hjerteklapper.

Amning

Der foreligger kun begrænsede data om udskillelsen af dalteparin i modermælk.

Små mængder af dalteparinnatrium passerer over i modermælk.

Forsøg har vist anti-Xa niveauer på 2-8 % af plasmakoncentrationen i modermælk (15

kvinder, 3.-5. amningsdag, 2-3 timer efter s.c. administration af dalteparin). Den orale

absorption af lavmolekylære hepariner er yderst lav, men hvorvidt dette er af klinisk

betydning vides ikke.

Antikoagulerende effekt hos det ammede barn er ikke sandsynlig, men dalteparin bør kun

anvendes til ammende kvinder på tvingende indikation.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fragmin påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Omkring 3 % af patienterne, der havde været i profylaktisk behandling med dalteparin,

rapporterede bivirkninger.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig (

1/1000 og <1/100)

Almindelig (1/100 og <1/10)

Immunologisk medieret heparin-induceret

trombocytopeni (type II) med eller uden

arteriel og/eller venetrombose eller

tromboemboliske komplikationer.

Reversibel non-immunologisk medieret

trombocytopeni (type I).

Immunsystemet

Ikke almindelig (

1/1000 og <1/100)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data)

Allergiske reaktioner.

Anafylaktoide reaktioner.

Nervesystemet

Ikke almindelig (

1/1000 og <1/100)

Intrakranial blødning

(i nogle tilfælde letal).

Vaskulære sygdomme

Almindelig (1/100 og <1/10)

Blødning

Mave-tarm-kanalen

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data)

Retroperitoneal blødning (i nogle tilfælde

fatal).

Lever og galdeveje

55916_spc.doc

Side 7 af 12

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Forbigående, let til moderat forhøjelse af

levertransaminaserne (ASAT, ALAT).

Hud og subkutant væv

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data)

Alopeci.

Hudnekroser.

Udslæt.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 og <1/10)

Subkutant hæmatom på injektionsstedet,

smerter på injektionsstedet.

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Meget sjælden (<1/10.000)

Epiduralt eller spinalt hæmatom.

Blødning er dosisafhængig. De fleste blødninger er milde. Alvorlige blødninger er set, i nogle tilfælde

med letalt udfald.

Heparin kan hæmme sekretionen af aldosteron og medføre hyperkaliæmi. I sjældne tilfælde

forekommer klinisk signifikant hyperkaliæmi specielt hos patienter med kronisk nyresvigt og diabetes

mellitus (se pkt. 4.4).

Langtidsbehandling med heparin er blevet associeret med risiko for osteoporose. Selvom det ikke er

set med dalteparin, kan risiko for osteoporose ikke udelukkes.

Bivirkninger set post-marketing

Blod og lymfesystem

Immunologisk medieret heparininduceret trombocytopeni (type II, med eller uden

association til trombotiske komplikationer).

Immunsystemet

Anafylaktiske reaktioner.

Nervesystemet

Intrakranielle blødninger er set, hvoraf nogle var fatale.

Vaskulære sygdomme

Blødning (af alle typer), hvoraf nogle var fatale.

Mave-tarm-kanalen

Retroperitoneale blødninger er set, hvoraf nogle var fatale.

Hud og subkutant væv

Hudnekroser, udslæt.

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Spinalt eller epiduralt hæmatom.

55916_spc.doc

Side 8 af 12

Pædiatrisk population

Bivirkningshyppighed, art og alvorlighed forventes at være den samme hos børn som hos

voksne. Fragmins sikkerhed ved langtidsbrug er ikke klarlagt.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Blødningskomplikationer.

Behandling

Dalteparinnatriums antikoagulerende virkning kan hæmmes af protamin (1 mg). Den

inducerede forlængelse af koagulationstiden i plasma neutraliseres fuldstændigt, hvorimod

anti-Xa-aktiviteten kun neutraliseres til ca. 25-50 %. 1 mg protamin hæmmer effekten af 100

anti-Xa IE dalteparin.

Protamin har en hæmmende virkning på den primære hæmostase og bør kun anvendes i

nødstilfælde.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AB 04. Antitrombosemidler, heparingruppen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dalteparinnatrium er et lavmolekylært heparinpræparat, som er udvundet af svinemucosa og

har en gennemsnitsmolekylevægt på 5.000.

Dalteparinnatriums antitrombotiske effekt skyldes dets evne til at forstærke hæmningen af

faktor Xa og trombin ved hjælp af antitrombin.

Dalteparinnatrium har en relativt større evne til at forstærke faktor Xa hæmningen end til at

forlænge APTT. Dalteparinnatrium har mindre effekt på blodpladefunktion og

blodpladeadhæsion end heparin og har derfor kun ringe effekt på den primære hæmostase.

En del af dalteparinnatriums antitrombotiske effekt formidles formentlig via effekt på

karvæggen eller det fibrinolytiske system.

55916_spc.doc

Side 9 af 12

Pædiatrisk population

Der er begrænset erfaring med sikkerhed og effekt hos børn.

Hvis dalteparin anvendes til børn skal anti-Xa niveau monitoreres.

Et stort prospektivt studie undersøgte virkning, sikkerhed og forholdet mellem dosis og

Fragmins plasma anti-Xa aktivitet ved profylakse og behandling af arteriel og venøs trombose

hos 48 pædiatriske patienter (Nohe et al, 1999).

Nohe et al (1999) studie demografi og studiedesign

Studiedesig

n

Patienter

Diagnose

Indikation, fragmindosis, tilstræbt anti-Xa, varighed

Single-cen-

ter, open la-

bel studie;

(n = 48)

Alder

31 uger

præmatur til

18 år

Køn

32 drenge, 16

piger

Arteriel eller

venøs

trombose;

Pulmonal

veneokklusiv

sygdom

(PVOD);

primær

pulmonal

hypertension

(PPH)

Profylakse

(n = 10)

95 ± 52

anti-Xa IE/kg

1 gang daglig;

0,2 til 0,4 IE/ml

3-6 måneder

Primær

behandling

(n = 25)

129 ± 43

anti-Xa IE/kg

1 gang daglig;

0,4 to 1,0 IE/ml

3-6 måneder

Sekundær

behandling

(n = 13)

129 ± 43

anti-Xa IE/kg

1 gang daglig;

0,4 to 1,0 IE/ml

3-6 måneder

Der sås ingen tromboemboliske hændelser hos de 10 patienter, som fik dalteparin

tromboseprofylakse i dette studie.

Hos de 23 patienter, som fik dalteparin som primær antitrombotisk behandling af arteriel eller

venøs trombose, sås komplet rekanalisation hos 7/23 (30 %), partiel rekanalisation hos 7/23

(30 %) og ingen rekanalisation hos 9/23 (40 %).

Rekanalisation blev opretholdt eller forbedret hos de 8 patienter, som fik dalteparin som

sekundær antitrombotisk behandling efter vellykket trombolyse. Der blev ikke set

rekanalisation hos de 5 patienter, som fik dalteparin som sekundær antitrombotisk behandling

efter mislykket trombolyse. Hos 2/48 (4 %) børn sås mindre blødninger, som forsvandt efter

dosisreduktion. Patienternes blodpladetal varierede fra 37.000/mikroliter til

574.000/mikroliter. Blodpladetal under normal (150.000/mikroliter) blev tilskrevet

immunsuppressiv behandling.

Der blev ikke set tegn på heparin-induceret trombocytopeni type 2 (HIT 2) fald i blodpladetal

≥50 % hos nogen patienter. Dalteparindoser (anti-Xa IE/kg), der var nødvendige for at opnå

tilstræbt anti-Xa aktivitet (IE/ml), var omvendt proportionale med alder (r

=0,64, P=0,017;

=0,13, P=0,13) for både profylakse- og behandlingsgruppen.

Forudsigeligheden af den antikoagulerende virkning ved vægtjusterede doser synes at være

nedsat for børn sammenlignet med voksne, sandsynligvis pga. ændret plasmabinding (se

pkt. 5.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Pædiatrisk population

Børn under 2-3 måneder eller børn, der vejer mindre end 5 kg, har øget

lavmolekylærheparinbehov (LMHB) per kg, sandsynligvis pga. deres store

distributionsvolumen. Andre forklaringer på øget LMHB per kg legemsvægt hos unge

omfatter ændret farmakokinetik og/eller nedsat effekt af heparins antikoagulerende

aktivitet hos børn pga. nedsat plasmakoncentration af antitrombin.

55916_spc.doc

Side 10 af 12

Halveringstiden efter i.v. injektion er 2 timer og efter s.c. injektion 3-4 timer.

Biotilgængeligheden efter s.c. injektion er ca. 90 %, og farmakokinetikken er basalt ikke

dosisafhængig.

Halveringstiden er forlænget hos uræmiske patienter. Dalteparinnatrium elimineres

hovedsageligt via nyrerne.

I en stor klinisk afprøvning blev 672 patienter med cancer og symptomatisk venøs

trombose randomiseret til enten en dalteparinarm (dalteparin 200 IE/kg daglig i 30 dage,

efterfulgt af dalteparin 150 IE/kg daglig i 5 måneder) eller en arm med traditionel oral

antikoagulansbehandling (dalteparin 200 IE/kg daglig i 5-7 dage med K-vitamin antagonist

over en 6 måneders periode begyndende på dag 2).

Patienterne i dalteparinarmen havde en relativ reduktion af risiko for recidiv dyb venøs

trombose på 52 %. Analyse af blødningstilfælde viste en ikke-signifikant øget risiko for

alvorlige blødninger i dalteparinarmen sammenlignet med oral antikoagulansbehandling i

den første måned af behandlingsperioden, men ingen stigning over hele den 6 måneder

lange periode.

For alle blødningstilfælde (både alvorlige og ikke-alvorlige) var der en ikke-signifikant

overvægt af tilfælde i armen med oral antikoagulansbehandling.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dalteparinnatriums akutte toksicitet er betydeligt lavere end heparins. Det eneste signifikante

fund i toksicitetsstudierne efter subkutan injektion af højere doser er lokal blødning på

injektionsstedet.

Blødningerne er dosisafhængige både hvad angår hyppighed og mængde, men der er ingen

kumulativ effekt.

Blødningsreaktionen afspejles i dosisrelaterede ændringer i den antikoagulerende effekt målt

ved APTT og anti-Xa-aktivitet.

Dalteparinnatrium har ikke større osteopenieffekt end heparin, da ekvivalente doser har vist

sammenlignelig effekt.

De prækliniske data viser ingen organtokcisitet uanset indgivelsesvej, dosis eller

behandlingsvarighed. Der er ikke fundet hverken mutagen, embryotoksisk eller teratogen

effekt af Fragmin. Der er heller ikke set effekt på reproduktionsevnen eller den peri- og

postnatale udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Forligelighed er alene undersøgt med præparaterne nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

55916_spc.doc

Side 11 af 12

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Fyldt injektionssprøjte med Needle-Trap funktion.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Fragmin injektionsvæske, opløsning kan blandes med isotonisk natriumchlorid

infusionsvæske (9 mg/ml) og isotonisk glukose infusionsvæske (50 mg/ml) i glasflaske eller

plastpose.

Forligelighed med andre infusionsvæsker er ikke undersøgt.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2.500 anti-Xa IE:

54982

5.000 anti-Xa IE:

54984

7.500 anti-Xa IE:

55916

10.000 anti-Xa IE:

55917

12.500 anti-Xa IE:

55918

15.000 anti-Xa IE:

55919

18.000 anti-Xa IE:

55920

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. maj 1989

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. maj 2015

55916_spc.doc

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety