Fragmin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fragmin 7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 7.500 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fragmin 7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55956
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fragmin® 2.500 Anti-Xa IE, 5.000 Anti-Xa IE,

7.500 Anti-Xa IE, 10.000 Anti-Xa IE, 12.500 Anti-Xa IE,

15.000 Anti-Xa IE og 18.000 Anti-Xa IE

injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Dalteparinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Fragmin

3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fragmin

er et såkaldt lavmolekylært heparin. Fragmin

forhindrer, at der dannes

blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at

størkne. Fragmin

kan også opløse nogle former for blodpropper.

Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje.

Du kan bruge Fragmin

• forebyggelse af blodpropper i blodårerne.

• behandling og forebyggelse af blodpropper i blodårerne i forbindelse med kræft.

• behandling af alvorlige hjertekramper (ustabil angina pectoris) og akut hjerte-

tilfælde (myokardieinfarkt).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide om Fragmin

®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Fragmin

®

hvis

• du er allergisk over for dalteparinnatrium, andre lignende

stoffer eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Fragmin

(angivet i afsnit 6).

• du har blødning i maven, tarmen eller hjernen eller anden blødning.

• dit blod har vanskeligt ved at størkne.

• du har betændelse i hjerteklapperne (septisk endokardit).

• du har tegn på lav blodtilstrømning til hjernen (lammelser, taleforstyrrelser,

bevidstløshed). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• du har skader på eller er blevet opereret i centralnervesystemet, øjne eller ører.

• du tidligere har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin.

• du skal have rygmarvsbedøvelse eller andet indgreb i rygmarven, og du samtidig

får høje doser Fragmin

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med

Fragmin

hvis du

• skal have rygmarvsbedøvelse eller andet indgreb i rygmarven.

• har for få blodplader i blodet eller har blodpladedefekter.

• har dårlige nyrer/kronisk nyresvigt.

• har dårlig lever.

• har forhøjet blodtryk, der ikke er kontrolleret.

• er overfølsom (allergisk) overfor heparin eller andre heparin-lignende stoffer.

• er nyopereret eller der er mistanke om øget risiko for blødninger (hos ustabile

kranspulsåresygdom).

• er meget undervægtig.

• er sygeligt overvægtig.

• har risiko for blodpropper.

• får kaliumbesparende lægemidler.

• ryger tobak.

• har sukkersyge.

• er ældre over 80 år.

Hos ovennævnte grupper, samt børn og gravide vil sundhedspersonalet være

ekstra forsigtig.

Lægen vil vurdere om Fragmin® må gives til ældre.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Fragmin

. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Så længe du får Fragmin®, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Brug af anden medicin sammen med Fragmin

®

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du

• tager smertestillende (NSAID eller acetylsalicylsyre).

• tager medicin mod urinsyregigt (sulfinpyrazon, probenecid).

• tager medicin mod hjertekrampe (angina pectoris, nitroglycerin).

• tager høje doser af penicillin (tetracyclin).

• tager vanddrivende medicin (etacinsyre).

• tager hjertemedicin (digitalis).

• tager c-vitamintilskud (ascorbinsyre).

• tager medicin mod allergi (antihistaminer).

• tager medicin mod kramper (kinin).

• tager medicin der undertrykker immunforsvaret (cytostatika).

• ryger tobak.

• tager blodfortyndende medicin (dextran, warfarin).

• tager anden medicin til forebyggelse eller behandling af blodpropper (heparin).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger

at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du

bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fragmin

efter aftale med lægen.

Tal med lægen hvis du er i behandling med Fragmin(R) og skal føde eller har

kunstige hjerteklapper.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Fragmin

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Fragmin

påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker

dig.

Fragmin

®

indeholder natrium

Fragmin

indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr dosis. Det vil sige den

i det væsentlige er natriumfri.

3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin

®

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen,der kan ændre

dosis.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom.

Brug til børn

Dosis er ikke klarlagt til børn. Tal med lægen.

11-2015

P487594-5

Ved anvendelse af Fragmin® til børn, anbefales der tæt overvågning af anti-Xa

niveau.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Sådan skal du bruge Fragmin

®

1. Afriv en plastpakke med en injektionssprøjte, bøj evt. frem og tilbage et par

gange langs perforeringen. NB! Hold ikke omkring spidsen af sprøjten, da nålen

let kan bøjes.

2. Hold plastpakken med sprøjten i den ene hånd med fingrene omkring stemplet,

og løft forsigtigt folien i den ende, hvor stemplet sidder.

3. Tag hætten af. I sprøjten vil der være en luftboble – den skal blive i sprøjten

tættest på stemplet og må ikke presses ud før indsprøjtningen.

4. Vælg et område på maven (evt. låret) og skift stikkested hver dag. Det er en

fordel at stikke inden for området, for at mindske blå mærker og blødninger.

5. Tag fat om en hudfold på maveskindet med 2 fingre.

6. Hold sprøjten med nålen nedad, og stik den vinkelret eller lidt skråt ind i

maveskindet.

7. Tryk meget langsomt sprøjtens stempel HELT i bund så også luftboblen presses

med ind. Dette gøres for at sikre, at al medicinen gives. Det må gerne vare ca.

½ minut, således vil evt. ømhed under indsprøjtningen blive minimeret.

8. Vent nogle sekunder, før du trækker nålen ud. Hvis der kommer lidt blod, så dup

det af med en ren, blød serviet.

9. Kassér hele sprøjten. Læg den i den affaldsbeholder, du har fået på sygehuset.

Du kan aflevere affaldsbeholderen på apoteket, når den er fyldt. Har du fået en

nåleklipper af sygeplejersken, kan du bruge den til at klippe nålen over,

hvorefter du kan smide resten af sprøjten ud med almindeligt husholdningsaf-

fald.

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Fragmin

®

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået

mere af Fragmin

, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er blødninger.

Hvis en dosis af Fragmin

®

er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sand-

synligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

mener, at en dosis er blevet glemt. Du må ikke få dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis injektionsvæske.

Hvis behandlingen med Fragmin

®

bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Forbigående blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter.

• Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme

smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt.

hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning. Ring 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Forandringer i huden med sår og vævsdød.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær

pga. blodansamling i rygraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af

rygmarvsbedøvelse. Kontakt læge eller sundhedspersonale.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Voldsomme smerter i maven pga. blødning i bughulen. Kan være livsfarligt.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Hårtab.

• Blodansamling under huden samt smerter ved stedet for indsprøjtning. Ved

hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Blødning. Er dosisafhængig og i de fleste tilfælde milde. Kan dog være alovr-

ligt. Tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter.

• Overfølsomhedsreaktioner.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Udslæt.

Fragmin

kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Det forventes at alvoren og hyppigheden af bivirkninger hos børn, er den samme

som hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Fragmin

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Fragmin

ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Fragmin

efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fragmin

®

indeholder:

– Aktivt stof: Dalteparinnatrium henholdsvis 2.500 Anti-Xa IE, 5.000 Anti-Xa IE,

7.500 Anti-Xa IE, 10.000 Anti-Xa IE, 12.500 Anti-Xa IE, 15.000 Anti-Xa IE eller

18.000 Anti-Xa IE.

– Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Fragmin er en klar væske i en fyldt injektionssprøjte.

Pakningsstørrelser

Fragmin

injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte fås i:

2.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,2 ml

5.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,2 ml

7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,3 ml

10.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,4 ml

12.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,5 ml

15.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,6 ml

18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 0,72 ml

Fås i pakninger på 5, 10 eller 25 stk injektionssprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Fragmin

er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB.

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2015

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed