Fragmin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fragmin 18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 18.000 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fragmin 18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57419
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis

der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Fragmin til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du

har.

• Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du får bivirknigner, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Fragmin

3. Sådan bliver du behandlet med Fragmin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fragmin er et såkaldt lavmolekylært heparin.

Fragmin forhindrer, at der dannes blodpropper i

pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte

blodets evne til at størkne. Fragmin kan også

opløse nogle former for blodpropper.

Blodpropper opstår især i forbindelse med

operationer og længere tids sengeleje.

Du kan få Fragmin til:

• Forebyggelse af blodpropper i blodårerne.

• Behandling og forebyggelse af blodpropper i

blodårerne i forbindelse med kræft.

• Behandling af alvorlige hjertekramper (ustabil

angina pectoris) og akut hjertetilfælde

(myokardieinfarkt).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE FRAGMIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Fragmin, hvis:

• du er allergisk over for dalteparinnatrium,

andre lignende stoffer eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Fragmin (angivet i punkt 6).

• du har blødning i maven, tarmen eller hjernen

eller anden blødning.

• du får et slagtilfælde.

• dit blod har vanskeligt ved at størkne.

• du har betændelse i hjerteklapperne (septisk

endokardit).

• du har skader på eller er blevet opereret i

centralnervesystemet, øjne eller ører.

• du tidligere har haft for få blodplader i blodet

efter behandling med heparin.

• du skal have rygmarvsbedøvelse eller andet

indgreb i rygmarven, og du samtidig får høje

doser Fragmin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet før du

får Fragmin, hvis:

• du har for få blodplader i blodet eller har

blodpladedefekter.

• du har meget dårlige nyrer.

• du har meget dårlig lever.

• du har forhøjet blodtryk, der ikke er kontrolleret.

• du har forandringer i øjets nethinde pga.

diabetes eller forhøjet blodtryk.

• du skal have rygmarvsbedøvelse eller andet

indgreb i rygmarven.

Hvis du er mere end 80 år kan din risiko for at få

komplikationer i forbindelse med blødning være

større.

Hvis du skal have en indsprøjtning er det vigtigt,

at du fortæller, at du er i behandling med

Fragmin. Hvis du får doser på mere end 5000 IE

dalteparinnatrium, må du ikke få indsprøjtninger

i musklerne med andre lægemidler. Lægen vil

være særlig forsigtig med at anvende høje doser,

hvis du lige er blevet opereret, eller hvis du i

øvrigt har blødnings tendens.

Du vil få foretaget kontrol-blodprøver både før og

under behandlingen med Fragmin.

Oplys altid ved blod- og urinprøve kontrol, at du

er i behandling med Fragmin. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Fragmin

Fortæl det altid til lægen eller sundheds-

personalet, hvis du bruger anden medicin eller

har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til din læge, hvis du tager:

• anden medicin til forebyggelse og behandling

af blodpropper.

• blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin,

dextran).

• medicin mod smerter (acetylsalicylsyre, NSAID).

• nitroglycerin til indsprøjtning (for hjertet).

• tetracyclin eller store doser af penicillin (med

infektion eller betændelse).

• sulfinpyrazon eller probenecid (mod urinsyre-

gigt).

• etacrinsyre (vanddrivende).

• cytostatika (medicin til behandling af kræft).

• kinin (mod malaria eller natlige lægkramper).

• medicin mod allergi eller høfeber.

• digoxin (for hjertet).

• C-vitamin.

Det kan ikke udelukkes, at rygning kan påvirke

behandlingen med Fragmin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apoteks personalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid.

Du må ikke få epidural bedøvelse under fødslen,

hvis du får høje doser Fragmin. Fortæl derfor

jordemoderen, at du får Fragmin.

Når du lige har født, har du større risiko for

blødning, derfor bør Fragmin anvendes med

forsigtighed.

Hvis du er i behandling med Fragmin, fordi du

har kunstige hjerteklapper, og du bliver gravid,

er der en risiko for at Fragmin-behandlingen ikke

virker optimalt.

Amning

Lægen vil vurdere, om du må amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fragmin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Fragmin indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol

(23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3. SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED

FRAGMIN

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og

hvor tit du skal have den. Brug altid Fragmin

nøjagtigt efter lægens eller sundheds-

personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sundheds personalet. Det er kun

lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Din dosis afhænger af din sygdom og din vægt.

Du skal sprøjte Fragmin ind under huden. Sprøjt

ikke Fragmin i en muskel.

Brug til børn

Der er begrænset viden om sikkerhed og

virkning af Fragmin.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Du skal måske have en anden dosis. Spørg

lægen.

Sådan skal du bruge Fragmin

Brug altid Fragmin nøjagtig efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sygeplejersken.

Din læge eller sygeplejerske har vist dig, hvordan

du tager din daglige indsprøjtning. Her er en kort

gennemgang:

1. Afriv en plastpakke med en engangssprøjte,

bøj evt. frem og tilbage et par gange langs

perforeringen. NB! Hold ikke omkring spidsen

af sprøjten, da nålen let kan bøjes.

2. Hold plastpakken med sprøjten i den ene

hånd med fingrene omkring stemplet, og løft

forsigtigt folien i den ende, hvor stemplet

sidder.

Tag hætten af sprøjten. I sprøjten vil der være

en luftboble – den skal blive i sprøjten tættest

på stemplet og må ikke presses ud før

indsprøjtningen.

4. Vælg et område på maven (evt. låret) og skift

stikkested hver dag.

Det er en fordel at stikke inden for området

vist på illustrationen for at mindske blå

mærker og blødninger.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fragmin

12.500, 15.000 og 18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

dalteparinnatrium

433739P004

05/2017

Fragmin

er et registreret varemærke, der tilhører Pfizer Health AB.

5. Tag fat om en hudfold på maveskindet (eller

låret) med 2 fingre.

6. Hold sprøjten med nålen nedad, og stik den

vinkelret eller lidt skråt ind i maveskindet

(eller låret).

7. Tryk meget langsomt sprøjtens stempel HELT i

bund, så også luftboblen presses med ind.

Dette gøres for at sikre, at al medicinen gives.

Det må gerne vare ca. ½ minut, således vil

evt. ømhed under indsprøjtningen blive

minimeret.

8. Vent nogle sekunder, før du trækker nålen ud.

Hvis der kommer lidt blod, så dup det af med

en ren, blød serviet.

9. Kassér hele sprøjten. Læg den i den affalds-

beholder, du har fået på sygehuset. Du kan

aflevere affaldsbeholderen på apoteket, når

den er fyldt. Har du fået en nåleklipper af

sygeplejersken, kan du bruge den til at klippe

nålen over, hvorefter du kan smide resten af

sprøjten ud med almindeligt husholdnings-

affald.

Hvis du har brugt for meget Fragmin

Kontakt omgående lægen eller skadestuen, hvis

du har brugt mere Fragmin, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet,

uanset om du har symptomer eller ej. Tag

pakningen med.

Du kan få blødninger, hvis du har brugt for

meget Fragmin.

Hvis en dosis er glemt

Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis injektionsvæske.

Hvis du holder op med at bruge Fragmin

Det er meget vigtigt, at du følger lægens

vejledning. Kontakt lægen, hvis du ønsker at

holde pause eller stoppe behandlingen med

Fragmin.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

(i sjældnere tilfælde også blodpropper) pga.

for få blodplader i blodet. Kan opstå længe

efter ophør med behandlingen. Kontakt straks

lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga.

hjerneblødning, som kan være dødelig.

Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

• Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i

benene samt vandladningsbesvær pga.

blodansamling i rygraden eller omkring

rygmarven ved samtidig brug af rygmarvs-

bedøvelse. Kontakt læge eller sundheds-

personale.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktoid reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Voldsomme smerter i maven pga. blødning i

bughulen. Kan være livsfarligt. Kontakt læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Blødninger af alle typer. Kan være livsfarligt.

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Blodansamling under huden samt smerter

ved stedet for indsprøjtning. Ved hurtigt

voksende blodansamlinger skal du straks

kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Blødninger. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

• Hårtab.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktioner.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Forandringer i huden med sår og vævsdød.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Hududslæt.

Fragmin kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver f.eks.

leverprøver, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Børn

Hos børn forventes de samme bivirkninger som

hos voksne.

Sikkerheden ved langtidsbrug kendes ikke.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Fragmin utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Fragmin ved temperaturer over

25 ºC.

• Brug ikke Fragmin efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fragmin 12.500, 15.000 og 18.000 anti-Xa IE

injektionsvæske, opløsning i fyldt

injektionssprøjte indeholder:

– Aktivt stof: Dalteparinnatrium.

– Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid og

vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fragmin er en klar væske i en fyldt engangs-

sprøjte.

Fragmin injektionsvæske, opløsning i fyldt

injektionssprøjte fås i:

12.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i

fyldt injektionssprøjte 0,5 ml.

15.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i

fyldt injektionssprøjte 0,6 ml.

18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i

fyldt injektionssprøjte 0,72 ml.

Fås i pakninger med 5 fyldte injektionssprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2017.

05/2017

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

COLISTIMETHATE (Colistimethate Sodium) Injection [Xellia Pharmaceuticals ApS]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed