Fragmin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fragmin 18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 18.000 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fragmin 18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55993
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel:

Information til

bruger

en

FRAGMIN

®

2.500 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

5.000 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

7.500 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

10.000 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

12.500 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

15.000 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

18.000 anti-Xa IE

injektionsvæske,

opløsning i fyldt

injektionssprøjte

Dalteparinnatrium

Oversigt over

indlægssedlen:

1. Virkning og

anvendelse.

2. Det skal du vide om

Fragmin.

3. Sådan bliver du behandlet med

Fragmin.

4.

Bivirkninger.

5.

Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Fragmin er et såkaldt lavmolekylært heparin. Fragmin forhindrer, at der dannes blodpropper i pulsårer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne.

Fragmin kan også opløse nogle former for blodpropper. Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje.

Du kan bruge Fragmin til:

• Forebyggelse af blodpropper i blodårerne.

• Behandling og forebyggelse af blodpropper i blodårerne i forbindelse med kræft.

• Behandling af alvorlige hjertekramper (ustabil angina pectoris) og akut hjertetilfælde (myokardieinfarkt).

Du skal have Fragmin som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Spørg lægen.

2. Det skal du vide om

Fragmin

Du må ikke få Fragmin

hvis:

• du er overfølsom over for dalteparinnatrium, andre lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fragmin (angivet i punkt 6).

• du har en akut blødning i maven, tarmen eller hjernen eller anden blødning.

• dit blod har vanskeligt ved at størkne.

• du har betændelse i hjerteklapperne evt. akut (septisk endokardit).

• du har skader på eller er blevet opereret i centralnervesystemet, øjne eller ører.

• du tidligere har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin.

• du skal have rygmarvsbedøvelse, eller andet indgreb i rygmarven, og du samtidig får høje doser Fragmin.

• du har tegn på lav blodtilstrømning til hjernen (lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Advarsler og

forsigtighedsr

egler

Lægen eller

sundhedspersonalet

vil være ekstra forsigtig

med

at behandle dig med Fragmin

hvis:

• du har for få blodplader i blodet eller har blodpladedefekter.

• du har meget dårlige nyrer.

• du har meget dårlig lever.

• du har forhøjet blodtryk, der ikke er kontrolleret.

• du har akut svær forhøjet blodtryk.

• du skal have rygmarvsbedøvelse,eller andet indgreb i rygmarven.

• du har diabetes og kendt overfølsomhed over for heparin eller andre lignende stoffer.

• du er opereret for nyligt.

• du har øget risiko for blødning eller at få en blodprop.

• du har forhøjet kalium i blodet eller er i behandling med kaliumbesparende medicin f.eks. vandrivende medicin.

• hvis du er meget undervægtig eller overvægtig.

• du er gravid.

• du lider af alvorlige hjertekramper (myokardieinfarkt).

Ældre patienter (især over 80 år) kan have risiko for øget blød ningskomplikationer. Lægen vil vurdere om du må få Fragmin.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du

er i behandling med Fragmin. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Så længe du får Fragmin, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Læs denne

indlægsseddel

grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Fragmin til

dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt

lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.

indlaegsseddel.dk

Brug af anden medicin sammen med

Fragmin

Tal med din læge, hvis du:

• tager anden medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper.

• tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, dextran).

• tager medicin mod smerter (acetylsalicylsyre, NSAID).

• tager medicin mod urinsyregigt (sulfinpyrazon, probenicid).

• tager medicin mod infektion (høje doser penicillin, tetracyclin).

• tager medicin mod dårligt hjerte. Herunder:

- hjertekrampe (intravenøs nitroglycerin).

- hjertemedicin (digitalis).

• tager vanddrivende medicin (etacrinsyre).

• tager medicin der undertrykker immunforsvaret (cytostatika).

• tager medicin mod kramper (kinin).

• tager medicin mod allergi (antihistaminer).

• tager c-vitamintilskud (ascorbinsyre).

• er tobaksryger.

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan bruge Fragmin under graviditet. Tal med lægen.

Amning:

• Lægen vil vurdere, om du må amme.

Fertilitet:

• Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik- og

arbejdssikkerhed

Fragmin påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstof

- fer i

Fragmin

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3. Sådan bliver du behandlet

med

Fragmin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis.

Fragmin skal sprøjtes ind under huden. Sprøjt ikke Fragmin i en muskel.

Den sædvanlige dosis er

V

oksne:

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig af din sygdom.

Brug til

bør

n:

Dosis er ikke klarlagt til børn. Tal med lægen.

Ved anvendelse af Fragmin til børn, anbefales der tæt overvågning af anti-Xa niveau.

Nedsat

nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Tal med lægen.

Brugsanvisning

Din læge eller sygeplejerske har vist dig, hvordan du tager din daglige indsprøjtning. Her er en kort gennemgang:

1.Afriv en plastpakke med en injektionssprøjte, bøj evt. frem og tilbage et par gange langs perforeringen. NB! Hold ikke omkring spidsen af sprøjten, da nålen let kan

bøjes.

2.Hold plastpakken med sprøjten i den ene hånd med fingrene omkring stemplet, og løft forsigtigt folien i den ende, hvor stemplet sidder

3.Tag hætten af sprøjten. I sprøjten vil der være

en luftboble – den skal blive i sprøjten tættest på

stemplet og må ikke presses ud før

indsprøjtningen

4.Vælg et område på maven (evt. låret) og skift

stikkested hver dag. Det er en fordel at stikke

inden for området vist på illustrationen for at

mindske blå mærker og blødninger.

8.Vent nogle sekunder, før du trækker nålen ud. Hvis der kommer lidt blod, så dup det af med en ren, blød serviet.

9.Kassér hele sprøjten. Læg den i den affaldsbeholder, du har fået på sygehuset. Du kan aflevere affaldsbeholderen på apoteket, når den er fyldt. Har du fået en

nåleklipper af sygeplejersken, kan du bruge den til at klippe nålen over, hvorefter du kan smide resten af sprøjten ud med almindeligt husholdningsaffald.

Hvis du har fået for meget

Fragmin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Fragmin.

Symptomer:

• Du kan få blødninger, hvis du har fået for meget Fragmin.

Hvis en dosis er

glemt

• Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du ikke har fået Fragmin.

Hvis

behandlingen

bliver

stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Det er meget vigtigt, at du følger lægens vejledning. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Fragmin.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

• Forbigående blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. hjerneblødning.

Kan i nogle tilfælde medføre døden. Ring 112.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker (i sjældnere tilfælde også blodpropper) pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

• Forandringer i huden med sår og vævsdød.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Rygsmerter, lammelser og føleforstyrrelser i benene samt vandladningsbesvær pga. blodansamling i rygraden eller omkring rygmarven ved samtidig brug af

rygmarvsbedøvelse. Kontakt læge eller sundhedspersonale.

Hyppigheden

er ikke

kendt

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Voldsomme smerter i maven pga. blødning i bughulen. Kan være livsfarligt. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

5.Tag fat om en hudfold på maveskindet

(evt.låret) med 2 fingre.

6.Hold sprøjten med nålen nedad, og stik den

vinkelret eller lidt skråt ind i maveskindet (evt.låret).

7.Tryk meget langsomt sprøjtens stempel HELT i

bund så også luftboblen presses med ind. Dette

gøres for at sikre, at al medicinen gives. Det må

gerne vare ca. ½ minut, således vil evt. ømhed

under indsprøjtningen blive minimeret

Ikke alvorlige

bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter):

• Blodansamling under huden samt smerter ved stedet for indsprøjtning. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Blødninger. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

• Hårtab.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og

10 ud af 1.000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter):

• Muskelsvaghed, forvirring,talebesvær pga. for højt kalium i blodet (hyperkaliæmi) Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlige med lammelser

og forstyrrelser i hjertes rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Hyppigheden

er ikke

kendt

• Udslæt.

Fragmin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. blodprøver herunder

leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Det forventes at alvorligheden og hyppigheden af bivirkninger hos børn, er den sammen som hos voksne.

Indberetning af

bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem- skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Fragmin utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Fragmin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Fragmin ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere

oplysninger

Fragmin, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000, 12.500, 15.000

og

18.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte indeholder:

Aktivt stof:

Dalteparinnatrium.

Øvrige

indholdsstof

fer:

Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og

pakningsstørr

elser:

Fragmin er en klar væske i en fyldt injektionssprøjte.

Fragmin injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte fås i:

2.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,2 ml

5.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,2 ml

7.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,3 ml

10.00 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,4 ml

12.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,5 ml

15.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,6 ml

18.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektions- sprøjte 0,72 ml

Fås i pakninger med 5, 10 eller 25 injektionssprøjter.

Indehaver af

markedsføringstilladelsen

og fremstiller

Indehaver af

markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklama-

tioner kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2016.

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed