Fox 480 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fox 480 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l bifenox
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fox 480 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Deklaration : Ukrudtsmiddel nr. 396-27

Analyse : bifenox 480 g/l (40.6%)

flydende

Væske : nettoindhold

5 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel

N

Miljøfarlig

UN 3082

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

(R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden eer arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrier kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps

og frøgræs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere

end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadium 16.

Der må ikke plantes/sås eerfølgende afgrøder før tidligst eer 120 dage eer brug i vinterraps,

hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Halm fra hvede, rug, triticale, byg og frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg,

vinterraps og frøgræs.

Godkendelseindehaver:

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87

NL-3832 GK LEUSDEN, Holland

www.mabeno.com

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgining bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk lu, men beskyttet

mod aøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der med-

bringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk lu, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet

gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden ernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.

T3607A/02

fox t3607a+b-02.indd 1

fox t3607a+b-02.indd 1

3/9/09 11:11:20 AM

3/9/09 11:11:20 AM

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Fox 480 SC kan anvendes i vinterhvede, -rug, -byg, triticale, vårbyg, vinterraps og

frøgræs.

Virkemåde

Fox 480 SC virker på 2-kimbladet ukrudt og kan bruges om eeråret i vinterraps og

frøgræs og om foråret i de øvrige afgrøder. Lys og høj lufugtighed øger herbicid

virkningen.

Bifenox som er aktivstoffet i Fox er et systemisk middel, som virker ved at ødelægge

cellemembranerne i ukrudtsplanterne. Desuden vil det aktivstof som rammer jorden

danne en film på jordoverfladen som hæmmer fremspiring af nyt ukrudt.

Dosering, behandlingstidspunkt og virkningsspektrum

Fox 480 SC kan bruges om foråret i vintersæd og vårbyg. Vinterraps og frøgræs

behandles om eeråret.

Forårsbehandling i vintersæd og vårbyg

0.375-1.2 l/ha - BBCH 21-22, fra alt ukrudt er fremspiret og indtil ukrudtets

6-bladstadie.

Meget

effekt:

Ærenpris,

hvidmelet

gåsefod,

hanekro,

tvetand,

snerlepileurt.

Tilfredsstillende effekt: Agerstedmoder, burresnerre, hyrdetaske, markforglemmigej,

vejpileurt.

Utilstrækkelig effekt: Fuglegræs, kamille og spildraps.

For at opnå en bredere effekt kan der tankblandes med andre ukrudtsmidler, se

afsnittet om tankblandinger.

Eerårsbehandling i vinterraps

0.50-0.75 l. Fox pr. ha når 90% af rapsen er i st. 14-16. Det er nødvendigt, at 90% af

rapsplanterne er i st. 14 før behandlingen udføres.

Fox 480 SC kan anvendes i kombination med Kerb 500 SC som forbedrer effekten

overfor fuglegræs og græsser.

Eerårsbehandling i frøgræs

1.0-1.5 l/ha i frøgræs eer høst af dæksæd (genvækst på 1-2 blade).

Effekter i frøgræs afhænger af om det er nyfremspiret ukrudt eller ældre planter.

Tankblandinger

Fox bør indgå i tankblandinger i vårsæd og vintersæd med: Briotril 400 EC, Oxitril

CM, Express ST, Tomahawk 180 EC og Starane 180.

Hvor der er problemer i vinterraps med fuglegræs og enårig rapgræs bør Fox indgå i

en strategi med Kerb, og hvor der er problemer med kamille, kan der suppleres med

Matrigon i foråret.

Sprøjteteknik

Dyser

Bar

Km/h

L/ha

ISO-F-110-0.2 Gul

ISO-F-110-0.3 Blå

ISO-F-110-0.4 Rød

Der kan også anvendes LD dyser

Optimale behandlingsforhold

Fox kan anvendes i det tidlige forår i vintersæd blot temperaturen er over 0 °C.

Hvis jorden er frossen kan behandlingen godt foretages blot der ikke er store

temperaturudsving mellem nat og dag. Det er vigtigt, at planterne er tørre når

behandlingen foretages. Eer behandlingen er afsluttet kræves der 4-6 timers

tørvejr, for at opnå fuld effekt af behandlingen. Høj lufugtighed fremmer også

effekten af Fox. I det hele taget bør der behandles på en veludviklet og sund afgrøde

som ikke er stresset på grund af vandlidende jord, tørke eller andre faktorer som

påvirker planterne negativt.

Eer behandling med Fox kan der på afgrøden komme enkelte hvide pletter på

bladene. Pletterne vil forsvinde i løbet af 7-14 dage eer behandling og vil ikke

have nogen negativ indflydelse på udbyttet. I enkelte tilfælde er der dog i rug set en

kraig påvirkning af afgrøden. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme et lille

udbyttetab i en rugmark som er kraig påvirket.

Raps er følsom overfor Fox når den er under st. 14, derfor er det vigtigt at alle

rapsplanter (>90%) er over st. 14.

Omsåning

Ved omsåning kan der eer en pløjning eller harvning såes korn, raps, majs og

kartofler. Der må ikke plantes/sås eerfølgende afgrøde før tidligst 120

dage eer brug i vinterraps, hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter sprøjtning rengøres sprøjten grundigt både ind- og udvendig. Dette bør ske på et

bevokset areal eller hvor opsamling af skyllevand er muligt og altid i god afstand til

brønde og boringer.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

T3607B/02

fox t3607a+b-02.indd 2

fox t3607a+b-02.indd 2

3/9/09 11:11:21 AM

3/9/09 11:11:21 AM

Deklaration : Ukrudtsmiddel nr. 396-27

Analyse : bifenox 480 g/l (40.6%)

flydende

Væske : nettoindhold

4 x 5 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel

N

Miljøfarlig

UN 3082

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden eer arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrier kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke

anvendes senere end vækststadium 16.

Der må ikke plantes/sås eerfølgende afgrøder før tidligst eer 120 dage eer brug i vinterraps, hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Halm fra hvede, rug, triticale, byg og frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forur-

ening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Godkendelseindehaver:

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87

NL-3832 GK LEUSDEN, Holland

www.mabeno.com

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgining bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk lu, men beskyttet mod aøling. Det tilrådes altid at søge læge/skade-

stue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk lu, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden ernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.

T3607C/02

fox t3607c-02.indd 1

fox t3607c-02.indd 1

3/9/09 11:18:50 AM

3/9/09 11:18:50 AM

UN 3082

T3607D/01

Environmentally

dangerous substance,

liquid, n.o.s.

(metamitron).

fox t3607d-02.indd 1

fox t3607d-02.indd 1

3/9/09 11:12:16 AM

3/9/09 11:12:16 AM

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety