Fox 480 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fox 480 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 480 g/l bifenox
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fox 480 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Deklaration : Ukrudtsmiddel nr. 396-27

Analyse : bifenox 480 g/l (40.6%)

flydende

Væske : nettoindhold

5 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel

N

Miljøfarlig

UN 3082

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

(R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden eer arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrier kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps

og frøgræs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere

end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadium 16.

Der må ikke plantes/sås eerfølgende afgrøder før tidligst eer 120 dage eer brug i vinterraps,

hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Halm fra hvede, rug, triticale, byg og frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg,

vinterraps og frøgræs.

Godkendelseindehaver:

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87

NL-3832 GK LEUSDEN, Holland

www.mabeno.com

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgining bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk lu, men beskyttet

mod aøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der med-

bringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk lu, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet

gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden ernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.

T3607A/02

fox t3607a+b-02.indd 1

fox t3607a+b-02.indd 1

3/9/09 11:11:20 AM

3/9/09 11:11:20 AM

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Fox 480 SC kan anvendes i vinterhvede, -rug, -byg, triticale, vårbyg, vinterraps og

frøgræs.

Virkemåde

Fox 480 SC virker på 2-kimbladet ukrudt og kan bruges om eeråret i vinterraps og

frøgræs og om foråret i de øvrige afgrøder. Lys og høj lufugtighed øger herbicid

virkningen.

Bifenox som er aktivstoffet i Fox er et systemisk middel, som virker ved at ødelægge

cellemembranerne i ukrudtsplanterne. Desuden vil det aktivstof som rammer jorden

danne en film på jordoverfladen som hæmmer fremspiring af nyt ukrudt.

Dosering, behandlingstidspunkt og virkningsspektrum

Fox 480 SC kan bruges om foråret i vintersæd og vårbyg. Vinterraps og frøgræs

behandles om eeråret.

Forårsbehandling i vintersæd og vårbyg

0.375-1.2 l/ha - BBCH 21-22, fra alt ukrudt er fremspiret og indtil ukrudtets

6-bladstadie.

Meget

effekt:

Ærenpris,

hvidmelet

gåsefod,

hanekro,

tvetand,

snerlepileurt.

Tilfredsstillende effekt: Agerstedmoder, burresnerre, hyrdetaske, markforglemmigej,

vejpileurt.

Utilstrækkelig effekt: Fuglegræs, kamille og spildraps.

For at opnå en bredere effekt kan der tankblandes med andre ukrudtsmidler, se

afsnittet om tankblandinger.

Eerårsbehandling i vinterraps

0.50-0.75 l. Fox pr. ha når 90% af rapsen er i st. 14-16. Det er nødvendigt, at 90% af

rapsplanterne er i st. 14 før behandlingen udføres.

Fox 480 SC kan anvendes i kombination med Kerb 500 SC som forbedrer effekten

overfor fuglegræs og græsser.

Eerårsbehandling i frøgræs

1.0-1.5 l/ha i frøgræs eer høst af dæksæd (genvækst på 1-2 blade).

Effekter i frøgræs afhænger af om det er nyfremspiret ukrudt eller ældre planter.

Tankblandinger

Fox bør indgå i tankblandinger i vårsæd og vintersæd med: Briotril 400 EC, Oxitril

CM, Express ST, Tomahawk 180 EC og Starane 180.

Hvor der er problemer i vinterraps med fuglegræs og enårig rapgræs bør Fox indgå i

en strategi med Kerb, og hvor der er problemer med kamille, kan der suppleres med

Matrigon i foråret.

Sprøjteteknik

Dyser

Bar

Km/h

L/ha

ISO-F-110-0.2 Gul

ISO-F-110-0.3 Blå

ISO-F-110-0.4 Rød

Der kan også anvendes LD dyser

Optimale behandlingsforhold

Fox kan anvendes i det tidlige forår i vintersæd blot temperaturen er over 0 °C.

Hvis jorden er frossen kan behandlingen godt foretages blot der ikke er store

temperaturudsving mellem nat og dag. Det er vigtigt, at planterne er tørre når

behandlingen foretages. Eer behandlingen er afsluttet kræves der 4-6 timers

tørvejr, for at opnå fuld effekt af behandlingen. Høj lufugtighed fremmer også

effekten af Fox. I det hele taget bør der behandles på en veludviklet og sund afgrøde

som ikke er stresset på grund af vandlidende jord, tørke eller andre faktorer som

påvirker planterne negativt.

Eer behandling med Fox kan der på afgrøden komme enkelte hvide pletter på

bladene. Pletterne vil forsvinde i løbet af 7-14 dage eer behandling og vil ikke

have nogen negativ indflydelse på udbyttet. I enkelte tilfælde er der dog i rug set en

kraig påvirkning af afgrøden. Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme et lille

udbyttetab i en rugmark som er kraig påvirket.

Raps er følsom overfor Fox når den er under st. 14, derfor er det vigtigt at alle

rapsplanter (>90%) er over st. 14.

Omsåning

Ved omsåning kan der eer en pløjning eller harvning såes korn, raps, majs og

kartofler. Der må ikke plantes/sås eerfølgende afgrøde før tidligst 120

dage eer brug i vinterraps, hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter sprøjtning rengøres sprøjten grundigt både ind- og udvendig. Dette bør ske på et

bevokset areal eller hvor opsamling af skyllevand er muligt og altid i god afstand til

brønde og boringer.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

T3607B/02

fox t3607a+b-02.indd 2

fox t3607a+b-02.indd 2

3/9/09 11:11:21 AM

3/9/09 11:11:21 AM

Deklaration : Ukrudtsmiddel nr. 396-27

Analyse : bifenox 480 g/l (40.6%)

flydende

Væske : nettoindhold

4 x 5 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel

N

Miljøfarlig

UN 3082

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden eer arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrier kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 29. Må i byg ikke anvendes senere end vækststadium 22. Må i vinterraps ikke

anvendes senere end vækststadium 16.

Der må ikke plantes/sås eerfølgende afgrøder før tidligst eer 120 dage eer brug i vinterraps, hvede, rug, triticale, byg og frøgræs.

Halm fra hvede, rug, triticale, byg og frøgræs må ikke bruges til foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forur-

ening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (hvede, rug, byg og triticale), vårbyg, vinterraps og frøgræs.

Godkendelseindehaver:

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87

NL-3832 GK LEUSDEN, Holland

www.mabeno.com

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgining bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk lu, men beskyttet mod aøling. Det tilrådes altid at søge læge/skade-

stue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk lu, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden ernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.

T3607C/02

fox t3607c-02.indd 1

fox t3607c-02.indd 1

3/9/09 11:18:50 AM

3/9/09 11:18:50 AM

UN 3082

T3607D/01

Environmentally

dangerous substance,

liquid, n.o.s.

(metamitron).

fox t3607d-02.indd 1

fox t3607d-02.indd 1

3/9/09 11:12:16 AM

3/9/09 11:12:16 AM

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: NexGard, afoxolaner, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA Approves NexGard for prevention of infections that cause Lyme disease in dogs

FDA has approved NexGard (afoxolaner), a chewable tablet administered once monthly to dogs, for the prevention of Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) infections by killing Black-legged ticks (Ixodes scapularis), which carry the bacterium.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale of Troy, MI 48084 is recalling, AL Reef Dried Apricots Sour, because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Merial)

NEXGARD SPECTRA (Active substance: Afoxolaner / milbemycin oxime) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6977 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/003842/WS1338/0015/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

NexGard (Merial)

NexGard (Merial)

NexGard (Active substance: afoxolaner) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)6976 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/002729/WS1338/0018/G

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2018

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5682 of Sat, 25 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2018

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4806 of Sat, 18 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4807 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (Active substance: Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs) - New authorisation - Commission Decision (2017)1365 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4387

Europe -DG Health and Food Safety