Fosfat "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fosfat "SAD" rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Lægemiddelform:
 • rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fosfat "SAD" rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16570
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fosfat SAD rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder

8,2 g + 21,9 g/klysmabeholder (150 ml)

Dinatriumphosphatdihydrat og natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fosfat SAD til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fosfat SAD

3. Sådan skal du tage Fosfat SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fosfat SAD er et afføringsmiddel.

Fosfat SAD anvendes ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation,

før kikkertundersøgelse af endetarmen eller før røntgenundersøgelse af

tarmen.

En læge eller sygeplejerske vil give dig Fosfat SAD som en opløsning til

indføring i endetarmen.

Lægen kan give dig Fosfat SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FOSFAT SAD

Tag ikke Fosfat SAD

hvis du er overfølsom overfor et af de aktive indholdsstoffer eller hjælpe-

stof

hvis du har en medfødt sygdom i tarmen (Hirschsprungs sygdom)

hvis du har forstoppelse i endetarmen

hvis du har nedsat eller ophævet muskelaktivitet i tarmen

hvis du har tarmslyng

hvis du har nedsat hjertefunktion

hvis du har nedsat nyrefunktion

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Fosfat SAD:

Hvis du har dårligt fungerende nyrer

Hvis du har dårligt fungerende hjerte

Hvis du har tyktarmsstomi (kolostomi)

Hvis du har forstyrrelser i saltbalancen

Brug af anden medicin sammen med Fosfat SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

medicin mod forhøjet blodtryk (calciumblokkere)

vanddrivende medicin

lægemidler som påvirker kroppens saltbalance

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Fosfat SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få Fosfat SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fosfat SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Fosfat SAD indeholder methylparahydroxybenzoat (E218)

Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), som kan

give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne

tilfælde vejtrækningsbesvær.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FOSFAT SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Fosfat SAD findes som rektalvæske (opløsning til indføring i endetarmen).

Du vil normalt få Fosfat SAD af en læge eller sygeplejerske.

Lægemidlet indgives lettest, mens du ligger på siden med begge knæ bøjet.

Klysmabeholderens spids føres forsigtigt ind i endetarmen i retning af

navlen. Beholderen klemmes sammen, indtil næsten al væsken er tømt ud.

Beholderen fjernes, mens den fortsat er sammenklemt.

Du må få Fosfat SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Voksne

Sædvanlig dosis er 1 klysmabeholders indhold (150 ml) højst 1 gang daglig

eller som anvist af lægen.

Børn (over 3 år)

Sædvanlig dosis er ca. 3 ml/kg legemsvægt.

Hvis du har brugt for meget Fosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Fosfat SAD vil din læge eller sundhedspersonalet

tage de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering er hovedpine, træthed, kvalme og

opkastninger pga. for meget syre i blodet, for højt kalium i blodet, for højt

natrium i blodet, hjertestop og forstyrrelser i saltbalancen.

Hvis du har glemt at bruge Fosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Fosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Blødning fra endetarmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt

brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaring.

Opbevar Fosfat SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fosfat SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fosfat SAD rektalvæske, 8,2 g + 21,9 g/klysmabeholder (150 ml)

indeholder:

Aktive stoffer: Dinatriumphosphatdihydrat,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Methylparahydroxybenzoat (E218), vand til

injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Fosfat SAD er en klar, farveløs væske.

Fosfat SAD findes i pakningsstørrelser på:

150 ml klysmabeholder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Sygehusapoteket Region Nordjylland

Porsvej 1

9000 Aalborg

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2016.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701441-02

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety