Fluvastatin "DOC Generici"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fluvastatin "DOC Generici" 80 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 80 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Fluvastatin "DOC Generici" 80 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41039
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluvastatin "DOC Generici", depottabletter

0.

D.SP.NR.

25121

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluvastatin "DOC Generici"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: fluvastatin (som fluvastatinnatrium)

En depottablet med Fluvastatin "DOC Generici" indeholder 84,48 mg fluvastatinnatrium

svarende til 80 mg fluvastatin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter.

Gule, runde, hvælvede tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dyslipidæmi

Behandling af primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi hos voksne som

supplement til diæt, når diæt og andre ikke-farmakologiske behandlinger (f.eks. motion,

vægttab) er utilstrækkeligt.

Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom

Sekundær forebyggelse af alvorlige kardielle hændelser hos voksne med koronar

hjertesygdom efter perkutan koronar intervention (se pkt. 5.1).

41039_spc.doc

Side 1 af 15

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Dyslipidæmi

Forud for behandlingen med Fluvastatin "DOC Generici" bør patienten sættes på en

kolesterolsænkende standarddiæt, som bør fortsættes under behandlingen.

Start- og vedligeholdelsesdosis skal tilpasses individuelt ud fra baselineniveau af LDL-

kolesterol (LDL-C) og det behandlingsmål, der skal nås.

Det anbefalede dosisinterval er 20 til 80 mg/dag. Til patienter, hvor målet for LDL-C-

reduktion er < 25 %, kan en startdosis på 20 mg om aftenen anvendes. Til patienter, hvor

målet for LDL-C-reduktion er ≥ 25 %, er den anbefalede startdosis 40 mg om aftenen.

Dosis kan optitreres til 80 mg daglig som en enkeltdosis (én Fluvastatin "DOC Generici"

depottablet) på et vilkårligt tidspunkt af dagen eller som 40 mg to gange daglig (40 mg om

morgenen og 40 mg om aftenen).

Den maksimale lipidsænkende effekt ved en given dosis nås inden for 4 uger.

Dosisjusteringer bør foretages med intervaller på 4 uger eller mere.

Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom

Hos patienter med koronar hjertesygdom efter perkutan koronar intervention er den

hensigtsmæssige daglige dosis 80 mg.

Fluvastatin "DOC Generici" er virkningsfuld som monoterapi. Når Fluvastatin "DOC

Generici" anvendes i kombination med colestyramin eller andre resiner, bør det

administreres mindst 4 timer efter resinen for at undgå væsentlige interaktioner pga.

binding af lægemidlet til resinen. I tilfælde, hvor samtidig administration med et fibrat eller

nicotinsyre er nødvendig, skal fordele og risici af den samtidige behandling grundigt

overvejes (for anvendelse sammen med fibrater eller nicotinsyre, se pkt. 4.5).

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Forud for behandling af børn og unge på 9 år og derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi med Fluvastatin "DOC Generici" bør patienten sættes på en

kolesterolsænkende standarddiæt, som fortsættes under behandlingen.

Den anbefalede startdosis er 20 mg fluvastatin. Dosisjustering bør foretages med

intervaller på 6 uger. Dosis bør tilpasses individuelt ud fra baselineniveau af LDL-C og det

anbefalede behandlingsmål, der skal nås. Den maksimale daglige dosis er 80 mg givet

enten som fluvastatin 40 mg to gange daglig eller som én Fluvastatin "DOC Generici" 80

mg depottablet en gang daglig.

Brug af fluvastatin i kombination med nicotinsyre, colestyramin eller fibrater til børn og

unge er ikke undersøgt.

Fluvastatin er kun blevet undersøgt hos børn på 9 år og derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi.

41039_spc.doc

Side 2 af 15

Nedsat nyrefunktion

Fluvastatin udskilles via leveren, og mindre end 6 % af den administrerede dosis udskilles i

urinen. Fluvastatins farmakokinetik forbliver uændret hos patienter med mildt til svær

nyreinsufficiens. Der kræves derfor ingen dosisjustering hos disse patienter, men på grund

af begrænset erfaring med doser >40 mg/dag til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance <0,5 ml/s eller 30 ml/min) skal disse doser dog påbegyndes med

forsigtighed.

Nedsat leverfunktion

Fluvastatin er kontraindiceret til patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige,

vedvarende forhøjede serum-transaminaser (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Ældre patienter

Der kræves ingen dosisjustering hos denne population.

Administration

Fluvastatin "DOC Generici" depottabletter kan tages med eller uden et måltid og bør

synkes hele med et glas vand.

Fluvastatin "DOC Generici" 80 mg depottabletter er ikke egnede til opstart af behandling.

Til dette er alternative lægemiddelformer og tabletstyrker (20 mg og 40 mg) egnet.

4.3

Kontraindikationer

Fluvastatin "DOC Generici" er kontraindiceret:

til patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

til patienter med aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedvarende forhøjede

serumtransaminaser (se pkt. 4.2, 4.4 og 4.8).

under graviditet og amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverfunktion

Efter markedsføring er der rapporteret om fatal og non-fatal leversvigt for nogle statiner,

herunder fluvastatin. Selvom der ikke er fastslået en årsagssammenhæng med fluvastatin

behandling, skal patienter rådes til at indberette et hvert tegn eller symptom på leversvigt

(f.eks. kvalme, opkastning, nedsat appetit, gulsot, nedsat hjerneaktivitet, får let blå mærker

eller blødninger), og det skal overvejes at seponere behandlingen.

Som ved andre lipidsænkende lægemidler anbefales leverfunktionstest før behandlingens

start og 12 uger efter behandlingsstart eller ved dosisøgning og herefter periodisk hos alle

patienter. Hvis ASAT (aspartataminotransferase) eller ALAT (alaninaminotransferase)

vedvarende overstiger 3 gange den øvre normalgrænse, bør behandlingen afbrydes. Der er i

meget sjældne tilfælde set hepatitis, som muligvis var lægemiddelrelateret, men som

forsvandt efter seponering af behandlingen.

Forsigtighed tilrådes ved administration af Fluvastatin "DOC Generici" til patienter med

leversygdom i anamnesen eller et stort alkoholforbrug.

41039_spc.doc

Side 3 af 15

Skeletmuskulatur

Der er sjældent indberettet myopati efter fluvastatin. Myositis og rabdomyolyse er

indberettet meget sjældent. Hos patienter med uforklarlig diffus myalgi, muskelømhed

eller muskelsvaghed og/eller udtalt forhøjede kreatinkinaseværdier (CK) bør myopati,

myositis eller rabdomyolyse overvejes.

Patienterne bør derfor tilrådes straks at indberette uforklarlige muskelsmerter,

muskelømhed eller muskelsvaghed, særligt hvis dette er ledsaget af utilpashed eller feber.

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM)

under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved

vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge

vedvarer trods seponering af statinbehandlingen.

Fluvastatin "DOC Generici" må ikke administreres sammen med systemiske formuleringer

af fusidinsyre eller inden for 7 dage efter afbrydelse af behandling med fusidinsyre. Hos

patienter, hvor brug af systemisk fusidinsyre vurderes at være nødvendig, bør statin-

behandling seponeres i hele behandlingsperioden med fusidinsyre. Der er rapporteret om

rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter i samtidig behandling med

fusidinsyre og statiner (se pkt. 4.5). Patienten bør rådes til at søge omgående lægehjælp i

tilfælde af symptomer som muskelsvaghed, -smerter eller -ømhed.

Behandlingen med statiner kan genoptages syv dage efter den sidste dosis fusidinsyre.

I ekstraordinære situationer, hvor der er brug for langvarig systemisk fusidinsyre, f.eks. til

behandling af alvorlige infektioner, bør behovet for samtidig administration af Fluvastatin

"DOC Generici" og fusidinsyre kun komme i betragtning fra sag til sag og under tæt

lægelig overvågning.

Måling af kreatinkinase

Der er aktuelt intet, der taler for rutinemæssig monitorering af plasmakoncentrationen af

total-CK eller andre muskelenzymer hos asymptomatiske patienter i behandling med

statiner. Hvis CK skal måles, bør det ikke gøres umiddelbart efter anstrengende fysisk

aktivitet eller andre mulige alternative årsager til øgning af CK-niveauet, da dette kan

besværliggøre fortolkning af resultatet.

Før behandlingen

Som med alle andre statiner skal der udvises forsigtighed ved ordination af fluvastatin til

patienter med disponerende faktorer for rabdomyolyse og komplikationer i forbindelse

hermed. Der bør måles CK-værdier inden initiering af fluvastatinbehandling i følgende

tilfælde:

Nyreinsufficiens.

Hypotyroidisme.

Personlig eller familiær anamnese med arvelige muskelsygdomme.

Tidligere muskeltoksicitet i forbindelse med et statin eller fibrat.

Alkoholmisbrug.

Sepsis.

Hypotension.

Overdrevet træning af muskel.

Større operationer.

Svære metaboliske-, endokrinologiske- eller elektrolytforstyrrelser.

41039_spc.doc

Side 4 af 15

Hos ældre patienter (alder >70 år) bør nødvendigheden af sådanne målinger overvejes

ud fra tilstedeværelsen af andre disponerende faktorer for rabdomyolyse.

I sådanne tilfælde skal risikoen ved behandling overvejes i forhold til de mulige fordele, og

klinisk monitorering anbefales. Hvis CK-niveauet er signifikant forhøjet ved baseline (>5 x

øvre normalgrænse), skal niveauet måles igen efter 5 til 7 dage for at bekræfte resultatet.

Hvis CK-niveauet stadig er signifikant forhøjet (>5 x øvre normalgrænse) ved baseline, bør

behandling ikke påbegyndes.

Under behandlingen

Hvis patienter i behandling med fluvastatin oplever muskelsymptomer såsom smerter,

svaghed eller kramper, skal deres CK-niveau måles. Behandlingen bør seponeres, hvis

niveauet er signifikant forhøjet (> 5 x øvre normalgrænse).

Hvis muskelsymptomerne er svære og medfører daglige gener, skal det overvejes at

seponere behandlingen, selvom CK-forhøjelsen er ≤ 5 x øvre normalgrænse.

Hvis symptomerne svinder, og CK-niveauet normaliseres, kan det overvejes at genoptage

behandlingen med fluvastatin eller et andet statin ved laveste dosis og under tæt

monitorering.

Ifølge rapporter er risikoen for myopati øget hos patienter, der tager immunsuppressive

stoffer (inklusive ciclosporin), fibrater, nicotinsyre eller erythromycin sammen med HMG-

CoA-reduktasehæmmere.

Enkeltstående tilfælde af myopati er blevet rapporteret efter markedsføring ved samtidig

administration af fluvastatin og ciclosporin og fluvastatin og colchicin. Fluvastatin "DOC

Generici" bør anvendes med forsigtighed til patienter, der tager disse lægemidler i

kombination med fluvastatin (se pkt. 4.5).

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitial lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

forværring af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at patienten har udviklet interstitiel lungesygdom skal statin behandling

afbrydes.

Diabetes mellitus

Der er tegn på at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig diabetes-

behandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den vaskulære

risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen. Risikopatienter

(fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/L, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider, forhøjet blodtryk

i anamnesen) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til nationale

retningslinjer.

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkning og sikkerhed er ikke undersøgt hos patienter <18 år for behandlingsperioder på

mere end to år. Der foreligger ingen data vedrørende fysisk, intellektuel eller seksuel

modning ved længerevarende behandling. Langtidsvirkningen af behandling med

41039_spc.doc

Side 5 af 15

fluvastatin i barndommen med hensyn til nedsat morbiditet og mortalitet i voksenalderen er

ikke klarlagt (se pkt. 5.1).

Fluvastatin er kun blevet undersøgt hos børn på 9 år eller derover med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi (se pkt. 5.1). Hos børn i præpuberteten skal de potentielle

risici og fordele vurderes omhyggeligt, før behandlingen startes, da erfaring med

behandling af denne gruppe er meget begrænset.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen data for brug af fluvastatin til patienter med den meget sjældne lidelse

homozygot familiær hyperkolesterolæmi.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fibrater og nicotinsyre

Samtidig administration af fluvastatin og bezafibrat, gemfibrozil, ciprofibrat eller niacin

(nicotinsyre) har ingen klinisk relevant effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin eller

det andet lipidsænkende middel. Da der er observeret en øget risiko for myopati og/eller

rabdomyolyse hos patienter i behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere sammen

med disse stoffer, skal fordele og risici ved samtidig behandling omhyggeligt afvejes, og

disse kombinationer må kun anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af systemisk fusidinsyre og statiner kan øge risikoen for myopati,

herunder rhabdomyolyse. Mekanismen bag denne interaktion (hvorvidt den er

farmakodynamisk eller farmakokinetisk eller begge dele) er endnu ikke klarlagt. Der er

rapporteret om rhabdomyolyse (inklusive dødelige tilfælde) hos patienter, der fik denne

kombination.

Hvis der er behov for behandling med systemisk fusidinsyre, bør behandlingen med

fluvastatin seponeres under hele behandlingsforløbet med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

Colchiciner

Der er indberettet isolerede tilfælde af myotoksicitet, inklusive muskelsmerter, -svaghed og

rabdomyolyse ved samtidig administration af colchiciner. Fordelen og risikoen ved

samtidig behandling skal omhyggeligt afvejes, og disse kombinationer bør kun anvendes

med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Ciclosporin

Studier med nyretransplanterede patienter indikerer, at biotilgængeligheden af fluvastatin

(op til 40 mg/dag) ikke er klinisk signifikant forøget hos patienter i stabil ciclosporin-

behandling.

Resultaterne fra en anden undersøgelse, hvor fluvastatin (80 mg fluvastatin) blev

administreret til nyretransplanterede patienter i stabil ciclosporinbehandling, viste, at

fluvastatineksponering (AUC) og maksimal koncentration (C

) fordobledes

sammenlignet med historiske data fra raske personer. Selvom disse stigninger i

fluvastatinniveau ikke var klinisk signifikante, bør kombinationen anvendes med

forsigtighed. Initial- og vedligeholdelsesdosis af fluvastatin bør være mindst mulig, når det

kombineres med cicloporin.

Fluvastatin (både 40 mg og 80 mg) havde effekt på biotilgængeligheden af ciclosporin, når

de blev givet samtidigt.

41039_spc.doc

Side 6 af 15

Warfarin og andre coumarinderivater

Hos raske frivillige havde anvendelse af fluvastatin og warfarin (enkeltdosis) ingen negativ

effekt på plasmakoncentrationen af warfarin og protrombintiden sammenlignet med

warfarin alene.

Enkeltstående blødningstilfælde og/eller forlænget protrombintid er dog meget sjældent

rapporteret hos patienter i samtidig behandling med fluvastatin og warfarin eller andre

coumarinderivater. Det anbefales, at protrombintiden monitoreres, når fluvastatin-

behandling initieres eller afbrydes, eller dosis ændres hos patienter i samtidig behandling

med warfarin eller andre coumarinderivater.

Rifampicin

Administration af fluvastatin til raske frivillige, der var behandlet med rifampicin,

resulterede i en 50 % reduktion i fluvastatins biotilgængelighed. Selvom der i øjeblikket

ikke er klinisk bevis for, at fluvastatins effekt mht. sænkning af lipidniveauerne ændres,

kan passende justering af fluvastatindosis have sin berettigelse hos patienter, der er i

langvarig behandling med rifampicin (f.eks. tuberkulosebehandling), for at sikre

tilfredsstillende reduktion af lipidniveauet.

Orale antidiabetika

For patienter i behandling med orale sulfonylurinstoffer (glibenclamid, tolbutamid) mod

ikke-insulinafhængig type 2-diabetes mellitus (NIDDM) fører tillæg af fluvastatin ikke til

klinisk signifikant ændring af den glykæmiske kontrol. Hos glibenclamidbehandlede

NIDDM-patienter (n=32) forøgede administration af fluvastatin (40 mg to gange daglig i

14 dage) den gennemsnitlige C

, AUC og t½ for glibenclamid med henholdsvis ca. 50 %,

69 % og 121 %. Glibenclamid (5 til 20 mg daglig) øgede den gennemsnitlige C

og AUC

for fluvastatin med henholdsvis 44 % og 51 %. I dette studie var der ingen ændringer i

glucose-, insulin- og C-peptid-niveauer. Alligevel skal passende monitorering fortsættes

for patienter, der samtidigt behandles med glibenclamid og fluvastatin, når deres

fluvastatindosis øges til 80 mg/dag.

Galdesyrebindende lægemidler

Fluvastatin bør administreres mindst 4 timer efter resinet (f.eks. colestyramin) for at undgå

signifikant interaktion som følge af lægemidlets binding til resinet.

Fluconazol

Administration af fluvastatin til raske frivillige, som var behandlet med fluconazol (CYP

2C9- hæmmer), resulterede i en stigning i eksponering og maksimalkoncentration af

fluvastatin på henholdsvis ca. 84 % og 44 %. Selvom der ikke var kliniske beviser for, at

fluvastatins sikkerhedsprofil ændredes hos patienter, der er behandlet med fluconazol i 4

dage, bør der udvises forsigtighed ved samtidig administration af fluvastatin og fluconazol.

Histamin H2-receptorantagonister og protonpumpehæmmere

Administration af fluvastatin samtidig med cimetidin, ranitidin eller omeprazol medfører

en forøgelse i biotilgængeligheden af fluvastatin, som dog er uden klinisk betydning.

Phenytoin

Den overordnede størrelse af ændringerne i phenytoins farmakokinetik under samtidig

administration med fluvastatin er relativt lille og ikke klinisk signifikant. Rutine-

monitorering af phenytoins plasmaniveauer er således tilstrækkeligt under samtidig

administration.

41039_spc.doc

Side 7 af 15

Kardiovaskulære lægemidler

Der forekommer ingen klinisk signifikante farmakokinetiske interaktioner, når fluvastatin

gives samtidig med propranolol, digoxin, losartan eller amlodipin. På baggrund af de

farmakokinetiske data er monitorering og dosisjustering ikke påkrævet, når fluvastatin

administreres samtidigt med disse stoffer.

Itraconazol og erythromycin

Samtidig administration af fluvastatin og de potente cytokrom P450-(CYP)3A4-hæmmere

itraconazol og erythromycin har en minimal effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin.

Da dette enzym er meget lidt involveret i metabolismen af fluvastatin, forventes det for

usandsynligt, at andre CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol og ciclosporin) har nogen

effekt på biotilgængeligheden af fluvastatin.

Grapefrugtjuice

Baseret på manglende interaktion af fluvastatin med andre CYP3A4-substrater, forventes

fluvastatin ikke at interagere med grapefrugtjuice.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I dyreforsøg er der ikke set virkninger på den mandlige eller kvindelige fertilitet.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception.

Hvis en patient bliver gravid, mens hun tager Fluvastatin "DOC Generici", bør

behandlingen seponeres.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af fluvastatin til gravide kvinder.

Eftersom HMG-CoA-reduktasehæmmere nedsætter syntesen af kolesterol og muligvis

også andre biologisk aktive forbindelser, der er afledt af kolesterol, kan de forårsage

fosterskader ved administration til gravide kvinder. Derfor er Fluvastatin "DOC Generici"

kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3).

Amning

Baseret på prækliniske data forventes det, at fluvastatin udskilles i human modermælk. Der

er mangelfuld information vedrørende fluvastatins påvirkning af nyfødte/spædbørn.

Fluvastatin "DOC Generici" er kontraindiceret til ammende kvinder (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er milde gastrointestinale symptomer,

søvnløshed og hovedpine.

41039_spc.doc

Side 8 af 15

Bivirkningerne (tabel 1) er angivet efter MedDRA system organklasse. Inden for hver

system organklasse er bivirkningerne angivet efter hyppighedskategorier med den

hyppigste først. Inden for hver frekvenskategori er bivirkningerne vist efter faldende

alvorlighed. Ydermere inden for frekvenskategorien er hver bivirkning beskrevet ved brug

af følgende definition (CIOMS III): meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

<1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget

sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1 B

ivirkninger

System organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden

Overfølsomhedsreaktioner

(udslæt, urticaria)

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Søvnløshed

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Meget sjælden

Paræstesi, dysæstesi, hypoæstesi,

som også vides at have

forbindelse med den

underliggende hyperlipidæmi

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Vaskulitis

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, mavesmerter, dyspepsi

Meget sjælden

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget sjælden

Angioødem, ansigtsødem og

andre hudreaktioner (f.eks.

eksem, dermatitis, bulløs

eksantem)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Myalgi, muskelsvaghed, myopati

Meget sjælden

Ikke kendt

Rabdomyolyse, lupus

erythematosus-lignende

reaktioner, myositis

Immunmedieret nekrotiserende

myopati (se pkt. 4.4)

Det reproduktive system og

mammae

Ikke kendt*

Erektil dysfunction

Undersøgelser

Almindelig

Øget blod-kreatininfosfokinase,

øget blod-transaminase

Baseret på erfaringer efter markedsføring af fluvastatin via spontane rapporter og

litteratursøgninger. Fordi disse rapporter er frivilligt rapporteret fra en population af

usikker størrelse, er det ikke muligt på pålidelig vis at bestemme frekvensen, som derfor

kategoriseres til ikke kendt.

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af nogle statiner:

Søvnforstyrrelser, herunder søvnløshed og mareridt

Hukommelsestab

Seksuel dysfunktion

Depression

Sjældne tilfælde af interstitial lungesygdom, særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.4)

41039_spc.doc

Side 9 af 15

Diabetes mellitus: Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af

risikofaktorer (fasteglukose ≥ 5,6 mmol/L, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen)

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Sikkerhedsprofilen for fluvastatin var den samme hos børn og unge med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi vurderet hos 114 patienter i alderen 9 til 17 år i to åbne, non-

komparative kliniske forsøg som den, der observeredes hos voksne. De to kliniske forsøg

viste ingen påvirkning af vækst og seksuel modning. Forsøgenes evne til at påvise eventuel

effekt af behandlingen på dette område var dog lille.

Laboratoriefund

Biokemiske leverfunktionsanomalier er blevet sat i forbindelse med HMG-CoA-

reduktasehæmmere og andre lipidsænkende midler. På baggrund af poolede analyser af

kontrollerede kliniske forsøg forekom der bekræftede stigninger i alanin-aminotransferase-

eller aspartat-aminotranferasekoncentrationen på mere end 3 gange den øvre normalgrænse

hos 0,2 %, som fik fluvastatin 20 mg/dag, hos 1,5 % til 1,8 %, som fik fluvastatin 40

mg/dag, hos 1,9 %, som fik fluvastatin 80 mg/dag, og hos 2,7 % til 4,9 %, som fik

fluvastatin 40 mg to gange daglig.

Størstedelen af patienterne med disse unormale biokemiske fund var asymptomatiske.

Markante stigninger i CK-niveauer til mere end 5 x den øvre normalgrænse forekom hos et

meget lille antal patienter (0,3 til 1,0 %).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har til dato været begrænset erfaring med overdosering af fluvastatin. Der findes ingen

specifik behandling for overdosering med Fluvastatin "DOC Generici". Skulle

overdosering forekomme, bør patienten behandles symptomatisk, og der bør iværksættes

understøttende behandling efter behov.

Leverfunktionstest og serum-CK-niveau bør monitoreres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 04. HMG-CoA-reduktasehæmmere.

41039_spc.doc

Side 10 af 15

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fluvastatin, et fuldt ud syntetisk kolesterolsænkende middel, er en kompetitiv hæmmer af

HMG-CoAreduktase, som er ansvarlig for omdannelsen af HMG-CoA til mevalonat, et

forstadie for steroler, inklusive kolesterol. Fluvastatin udøver sin primære effekt i leveren

og er hovedsageligt et racemat af de to erytroenantiomerer, hvoraf den ene har

farmakologisk aktivitet. Hæmning af kolesterolbiosyntesen reducerer mængden af

kolesterol i levercellerne, hvilket stimulerer syntesen af LDL-receptorer, hvorved

optagelsen af LDL-partikler forøges. Det endelige resultat af denne mekanisme er en

reduktion i plasma-kolesterolkoncentrationen.

Hos patienter med hyperkolesterolæmi og kombineret dyslipidæmi reducerer fluvastatin

total- C, LDL-C, apolipoprotein B (apoB) og triglycerider (TG) og øger HDL-C.

I 12 placebokontrollerede studier med patienter med type IIa eller IIb hyperlipoproteinæmi

blev fluvastatin monoterapi administreret til 1.621 patienter i daglige dosisregimer på 20

mg, 40 mg og 80 mg (40 mg to gange daglig) i mindst 6 uger. I en analyse ved uge 24 gav

daglige doser på 20 mg, 40 mg og 80 mg dosisrelaterede fald i total-C, LDL-C, apoB og

triglycerider og stigninger i HDL-C (se tabel 2).

Fluvastatin 80 mg blev administreret til over 800 patienter i tre pivotale forsøg, der

omfattede aktiv behandling i 24 uger, og sammenlignet med fluvastatin 40 mg én eller to

gange daglig. Givet som en enkelt daglig dosis på 80 mg reducerede fluvastatin 80 mg

total-C, LDL-C, triglycerider (TG) og apoB signifikant (se tabel 2).

Terapeutisk respons er veletableret inden for to uger, og maksimal respons opnås inden for

fire uger.

Efter fire ugers behandling var det mediane fald i LDL-C 38 %, og ved uge 24

(endepunktet) var den mediane LDL-C-reduktion 35 %. Der sås også signifikante

stigninger i HDL-C.

Tabel 2 Median procentvis ændring i lipidparametre fra baseline til uge 24

Placebokontrollerede forsøg (fluvastatin) og aktiv-kontrollerede forsøg (fluvastatin)

Total-C

TG

LDL-C

ApoB

HDL-C

Dosis

N

% ∆

N

% ∆

N

% ∆

N

% ∆

N

% ∆

Alle patienter

Fluvastatin 20 mg

Fluvastatin 40 mg

Fluvastatin 40 mg to gange

daglig

Fluvastatin 80 mg

Baseline TG ≥200 mg/dl

Fluvastatin 20 mg

Fluvastatin 40 mg

Fluvastatin 40 mg to gange

daglig

Fluvastatin 80 mg

Data for fluvastatin fra 12 placebokontrollerede forsøg

Data for fluvastatin 80 mg depottablet fra tre kontrollerede forsøg af 24 ugers varighed

I LCAS-studiet (Lipoprotein and Coronary Atherosclerosis Study) blev effekten af

fluvastatin på koronar aterosklerose vurderet ud fra kvantitativ koronarangiografi hos

mandlige og kvindelige patienter (35-75-årige) med koronar arteriesygdom og baseline

41039_spc.doc

Side 11 af 15

LDL-C-niveauer på 3,0 til 4,9 mmol/l (115-190 mg/dl). I dette randomiserede,

dobbeltblindede, kontrollerede kliniske studie blev 429 patienter behandlet med enten

fluvastatin 40 mg daglig eller placebo. Kvantitative koronorangiogrammer blev vurderet

ved baseline og efter 2,5 års behandling og kunne evalueres hos 340 ud af 429 patienter.

Fluvastatinbehandling forsinkede signifikant progressionen af koronare aterosklerose-

læsioner med 0,072 mm (95 %-konfidensintervaller (KI) for behandlingsforskelle fra -

0,1222 til -0,022 mm) over 2,5 år, målt som ændringen i mindste lumendiameter

(fluvastatin - 0,028 mm versus placebo -0,100 mm.). Der er ikke vist en direkte korrelation

mellem resultater fra angiografierne og risikoen for kardiovaskulære hændelser.

I LIPS-studiet (Lescol Intervention Prevention Study) blev fluvastatins effekt på alvorlige

kardielle hændelser (MACE (major adverse cardiac events); dvs. hjertestop, ikke-fatalt

myokardieinfarkt og koronar revaskularisering) vurderet hos patienter med koronar

hjertesygdom og en første vellykket perkutan koronar intervention. Studiet omfattede

mandlige og kvindelige patienter (18 til 80 år gamle) med baselineniveauer af total-C fra

3,5 til 7,0 mmol/l (135 til 270 mg/dl).

I dette randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg reducerede fluvastatin

(n=844) givet som 80 mg daglig over 4 år signifikant risikoen for første MACE med 22 %

(p=0,013) sammenlignet med placebo (n=833). Det primære MACE-endepunkt indtraf hos

21,4 % af de fluvastatinbehandlede patienter versus 26,7 % af de placebobehandlede

patienter (absolut risikoforskel: 5,2 %; 95 % KI: 1,1 til 9,3). Disse gavnlige virkninger var

særligt bemærkelsesværdige hos patienter med diabetes mellitus og patienter med

multikarsygdom.

Pædiatrisk population

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Virkningen og sikkerheden af fluvastatin og fluvastatin 80 mg hos børn og unge patienter i

alderen 9-16 år med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet evalueret i 2 åbne,

ukontrollerede kliniske studier af 2 års varighed. 114 patienter (66 drenge og 48 piger) blev

behandlet med fluvastatin, der blev administreret enten som fluvastatin (20 mg/dag til 40

mg to gange daglig) eller som fluvastatin 80 mg depottablet én gang daglig ved brug af et

dosistitreringsregime baseret på LDL-C-respons.

I det første studie blev der inkluderet 29 præpubertetsdrenge i alderen 9-12 år, som havde

et LDL-Cniveau >90%-fraktilen for alder, og som havde en forælder med primær

hyperkolesterolæmi og enten en familiær anamnese med iskæmisk hjertesygdom eller

senexantomer. Den gennemsnitlige baseline LDL-C-koncentration var 226 mg/dl svarende

til 5,8 mmol/l (interval: 137-354 mg/dl svarende til 3,6- 9,2 mmol/l). Alle patienter blev

startet på fluvastatin 20 mg daglig og med dosisjustering hver 6. uge: først til 40 mg daglig

og derefter til 80 mg daglig (40 mg to gange daglig) for at opnå LDL-Cmålet på 96,7 til

123,7 mg/dl (2,5 til 3,2 mmol/l).

I det andet studie blev der inkluderet 85 mandlige og kvindelige patienter på 10-16 år, som

havde en LDL-C-koncentration >190 mg/dl (svarende til 4,9 mmol/l) eller LDL-C >160

mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og en eller flere risikofaktorer for koronar hjertesygdom,

eller LDL-C >160 mg/dl (svarende til 4,1 mmol/l) og med verificeret LDL-receptorfejl.

Den gennemsnitlige baseline LDL-C-koncentration var 225 mg/dl svarende til 5,8 mmol/l

(interval: 148-343 mg/dl svarende til 3,8- 8,9 mmol/l). Alle patienter blev startet på

fluvastatin 20 mg daglig og med dosisjustering hver 6. uge til 40 mg daglig og derefter til

80 mg daglig (fluvastatin XL 80 mg depottablet) for at opnå LDL-C-målet på <130 mg/dl

41039_spc.doc

Side 12 af 15

(3,4 mmol/l). 70 patienter var i puberteten eller havde passeret puberteten (n=69 evalueret

for effekt).

I det første studie (hos drenge i præpuberteten) nedsatte daglige doser af fluvastatin 20 til

80 mg plasmaniveauet af total-C og LDL-C med henholdsvis 21 % og 27 %.

Middelværdien af den opnåede LDL-C-koncentration var 161 mg/dl svarende til 4,2

mmol/l (interval: 74-336 mg/dl svarende til 1,9- 8,7 mmol/l). I det andet studie (hos piger

og drenge, der var i eller havde passeret puberteten) nedsatte daglige doser af fluvastatin

20 til 80 mg plasmaniveauet af total-C og LDL-C med henholdsvis 22 % og 28 %.

Middelværdien af den opnåede LDL-C-koncentration var 159 mg/dl svarende til 4,1

mmol/l (interval: 90-295 mg/dl svarende til 2,3-7,6 mmol/l).

Størstedelen af patienterne i begge studier (83 % i det første studie og 89 % i det andet

studie) blev titreret til den højeste daglige dosis på 80 mg. Ved studieendepunktet havde 26

til 30 % af patienterne i begge studier opnået LDL-C-målkoncentrationen < 130 mg/dl (3,4

mmol/l).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fluvastatin absorberes hurtigt og fuldstændigt (98 %) efter oral administration af en

opløsning til fastende frivillige. Sammenlignet med 20 er 40 mg er absorptionshastigheden

af fluvastatin efter oral administration af fluvastatin 80 mg næsten 60 % langsommere,

mens middelopholdstiden for fluvastatin er forøget med ca. 4 timer. Ved administration

efter et måltid absorberes stoffet langsommere.

Fordeling

Fluvastatin udøver hovedsagelig sin virkning i leveren, hvor det også hovedsagelig

metaboliseres. Den absolutte biotilgængelighed vurderet ud fra systemiske

blodkoncentrationer er 24%. Det tilsyneladende fordelingsvolumen (Vd/f) for lægemidlet

er 330 liter. Mere end 98 % af det cirkulerende lægemiddel er bundet til plasmaproteiner,

og denne binding er uafhængig af koncentrationen af fluvastatin, warfarin, salicylsyre og

glibenclamid.

Biotransformation

Fluvastatin metaboliseres hovedsagelig i leveren. De væsentligste cirkulerende

komponenter i blodet er fluvastatin og dets farmakologisk inaktive N-desisopropyl-

propionsyre-metabolit. De hydroxylerede metabolitter er farmakologisk aktive, men

cirkulerer ikke systemisk. Der findes adskillige, alternative cytokrom P450 (CYP450) veje

for biotransformation af fluvastatin, og fluvastatinmetabolisme er dermed relativt

upåvirkelig af CYP450-hæmning.

Fluvastatin hæmmede kun metabolismen af stoffer, der metaboliseres af CYP2C9. På trods

af det potentiale, der dermed findes for kompetitiv interaktion mellem fluvastatin og

stoffer, der er CYP2C9-substrater, såsom diclofenac, phenytoin, tolbutamid og warfarin,

tyder kliniske data på, at en sådan interaktion er usandsynlig.

Elimination

Administration af 3H-fluvastatin til raske frivillige medfører en radioaktiv udskillelse på 6

% i urin og 93 % i fæces, og fluvastatin udgør mindre end 2 % af den totale mængde

udskilt radioaktivitet.

41039_spc.doc

Side 13 af 15

Plasmaclearance for fluvastatin er beregnet til 1,8 ±0,8 l/min. Steady-state

plasmakoncentrationen viser ingen tegn på akkumulation af fluvastatin efter administration

af 80 mg daglig. Ved oral administration af 40 mg fluvastatin er den terminale

halveringstid for fluvastatin 2,3 ±0,9 timer.

Patientkarakteristika

Plasmakoncentrationen af fluvastatin varierer ikke som funktion af alder eller køn i

populationen som helhed. Der er dog observeret øget behandlingsrespons hos kvinder og

ældre mennesker. Eftersom fluvastatin primært elimineres via galdevejene og er udsat for

betydelig præsystemisk metabolisme, eksisterer muligheden for akkumulation hos

patienter med leverinsufficiens (se pkt. 4.3 og 4.4).

Børn og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De konventionelle undersøgelser, herunder sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet,

toksicitet efter gentagne doser, karcinogenicitet og reproduktionstoksicitet, indikerede ikke

andre risici for patienten end dem, der forventes grundet den farmakologiske

virkningsmekanisme. En række forandringer, som er karakteristiske for HMG-CoA-

reduktasehæmmere, blev observeret i toksicitetsundersøgelser.

Baseret på kliniske observationer anbefales leverfunktionstest allerede (se pkt. 4.4). Andre

toksicitetsobservationer set hos dyr var enten ikke relevante ved human anvendelse eller

forekom ved eksponeringsniveauer tilstrækkeligt over den maksimale humane eksponering

til at indikere lille relevans ved klinisk anvendelse. Trods de teoretiske overvejelser

vedrørende kolesterols rolle for fosters udvikling tydede dyreforsøg med fluvastatin ikke

på embryotoksisk eller teratogent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Povidon

Mikrokrystallinsk cellulose

Hydroxyethylcellulose

Mannitol

Magnesiumstearat

Tabletfilm:

Hypromellose 50

Macrogol 6000

Gul jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

41039_spc.doc

Side 14 af 15

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevares i den originale yderpakning for

at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

OPA/Alu/PVC-Alu blisterpakning:

Pakningsstørrelse: 14 og 28 depottabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

DOC Generici S.r.L.

Via Turati 40

20121 Milano

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41039

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. august 2016

41039_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-11-2018

Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐011)

Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐011)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 Following the submission of application EFSA‐GMO‐RX‐011 under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto Europe, the Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) was asked to deliver a scientific risk assessment on the data submitted in the context of the renewal of authorisation application for the herbicide‐tolerant genetically modified soybean MON 89788, for food and feed uses, excluding cultivation within the European Union....

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 Following the submission of application EFSA‐GMO‐RX‐010 under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer, the Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) was asked to deliver a scientific risk assessment on the data submitted in the context of the renewal of authorisation application for the herbicide‐tolerant genetically modified LLCotton25, for food and feed uses, import and processing, excluding cultivation within the EU. The d...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum

Pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum, which are well‐defined and distinguishable tree fungal pathogens of the family Cronartiaceae. In 2018, these species were moved from the genus Endocronartium to the genus Cronartium. These pathogens are not known to be present in the EU and are regulated in Council Directive 2...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to modernize drug development, improve efficiency and promote innovation of targeted therapies

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to modernize drug development, improve efficiency and promote innovation of targeted therapies

FDA issues two guidance documents to provide drug developers greater clarity and direction as they pursue the next generation of therapies and treatments for patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-10-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance the development of generic copies of complex drugs to improve patient access to medicines

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance the development of generic copies of complex drugs to improve patient access to medicines

FDA issued a new series of guidance documents that will advance the development of generic transdermal and topical delivery systems

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 Abstract Following a notification from Sorghum Zrt., submitted to the European Commission under Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283 to place on the market syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country (TF), and in line with Article 15(2) of that Regulation, EFSA was asked by the European Commission whether there are duly reasoned safety objections to the placing on the market of the TF within the European Union. The ap...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

October 24-25, 2018: Meeting of the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

October 24-25, 2018: Meeting of the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

October 24-25, 2018: Meeting of the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-6-2018

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is recalling its NOW Real Food® Zesty Sprouting Mix – Product Code 7271, Lot #3031259 and Lot #3038165 – because its primary ingredient, Crimson Clover Seeds, has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may b...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Biologics Guidances

Biologics Guidances

This page displays links to Biologics Guidance documents.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion located in Asheville, NC is voluntarily recalling two of their Kratom products: Pious Lion Pure Premium Potent Limited Release Pink Bali, 1 oz and Pious Lion Pure Premium Potent White Maeng DA, Bright Uplifting Energy, 4 oz due to the presence of Salmonella . Salmonella is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhe...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Newly Added Guidance Documents

Newly Added Guidance Documents

Guidance documents represent the FDA's current thinking on a particular subject. New guidance documents are listed here for three months.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

Golden International Corporation Issues Public Safety Warning For Stolen Tilapia Because of Possible Health Risk

Golden International Corporation Issues Public Safety Warning For Stolen Tilapia Because of Possible Health Risk

Golden International Corporation of Renton, WA is issuing a public safety notice for 405 cartons of stolen frozen tilapia, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection wi...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Ziyad Brothers Importing Recalls Tahini Because of Possible Health Risk

Ziyad Brothers Importing Recalls Tahini Because of Possible Health Risk

Ziyad Brothers Importing is voluntarily recalling certain lot codes of Ziyad Brand Tahini because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting, and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result in the organism getting into ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

FDA requires additional e-cigarette makers to provide critical information so the agency can better examine youth use and product appeal, amid continued concerns around youth access to products

FDA requires additional e-cigarette makers to provide critical information so the agency can better examine youth use and product appeal, amid continued concerns around youth access to products

FDA continued to take important steps to address youth use of e-cigarettes by sending official requests for information to four e-cigarette makers requiring them to submit important documents to better understand the youth appeal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Certain Kratom-Containing Powder Products by Viable Solutions: Recall -Possible Salmonella Contamination

Certain Kratom-Containing Powder Products by Viable Solutions: Recall -Possible Salmonella Contamination

Viable Solutions of Nampa, ID has initiated a recall of certain Kratom-containing powder products, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom by NGB Corp.: Recall - Possible Salmonella Contamination

NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom by NGB Corp.: Recall - Possible Salmonella Contamination

NGB Corp. of West Jordan, Utah is voluntarily recalling NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom labeled bottles of encapsulated product because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infec...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-6-2017

Additional Risk Minimisation Measures (aRMM)

Additional Risk Minimisation Measures (aRMM)

From 1 June 2017 IMA will take seven days to ensure that all relevant documents are enclosed in an application for aRMM evaluation. This is done to facilitate IMAs review of the material.

IMA - Icelandic Medicines Agency

20-6-2011

Warning against the tanning product Melanotan

Warning against the tanning product Melanotan

The Danish Medicines Agency repeats its warning against using the illegal product Melanotan because its effect is not documented and because of the absence of studies of its potential side effects. The Danish Medicines Agency urges everyone who uses Melanotan to stop using it and to contact their doctor if concerned.

Danish Medicines Agency

11-8-2008

Warning against the product Melanotan

Warning against the product Melanotan

The Danish Medicines Agency has been made aware of the product, Melanotan, which is sold via the internet. The product is marketed as a product that increases pigmentation, providing tanned skin and protection against the harmful rays of the sun, implying that it may prevent skin cancer. However, this effect has not been documented.

Danish Medicines Agency

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

12-8-2018

IMDRF consultation: Unique Device Identification system

IMDRF consultation: Unique Device Identification system

The IMDRF is seeking comments on a proposed guidance document and two information documents

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-8-2018

Scientific guideline: Draft questions and answers on Data Monitoring Committees issues, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft questions and answers on Data Monitoring Committees issues, draft: consultation open

The aim of this question-and-answer document is to supplement the CHMP Data Monitoring Committee Guideline (Doc Ref. EMEA/CHMP/EWP/5872/03) by providing clarification on the role and necessity for a Data Monitoring Committee (DMC) in different phases of drug development and throughout the product lifecycle as well as with regard to the responsibilities for implementing DMC decisions.

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Regulatory and procedural guideline: Quality Review of Documents general principles regarding the summary-of-product-characteristics information for a generic / hybrid / biosimilar product

Regulatory and procedural guideline: Quality Review of Documents general principles regarding the summary-of-product-characteristics information for a generic / hybrid / biosimilar product

This document outlines the general principles to follow for the preparation of the summary of product characteristics (SmPC) for a generic, hybrid or biosimilar medicinal product to be authorised via the centralised procedure using a reference medicinal product authorised either at national level or centrally.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-6-2018

Scientific guideline: Concept paper on preparation of a revised guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on preparation of a revised guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections, draft: consultation open

This concept paper proposes the development of a single guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections. The development of this single guideline is intended to merge, revise and add to the guidance that is currently included in two separate documents as follows: guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections (CPMP/EWP/558/95 Rev. 2), adopted in 2011 and in force since 2012 and the addendum ...

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-5-2018

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (Active substance: Humanised recombinant monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor conjugated to maleimidocaproyl monomethylauristatin F) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3022 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/065/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety