Flutiform

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flutiform 125+5 mikrogram inhalationsspray, suspension
 • Dosering:
 • 125+5 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsspray, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Flutiform 125+5 mikrogram inhalationsspray, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 59466
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

22. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Flutiform, inhalationsspray, suspension (Abacus Medicine A/S)

0.

D.SP.NR.

27184

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flutiform

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis indeholder:

125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, hvilket

svarer til en inhaleret mængde på ca. 115 mikrogram fluticasonpropionat og ca. 4,5

mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, suspension (Abacus Medicine A/S).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flutiform er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et

kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β

-agonist) er hensigtsmæssig

hos:

patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende

-agonist ved behov,

eller

patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og

langtidsvirkende β

-agonist.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne og unge fra 12 år.

59466_spc.docx

Side 1 af 19

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis er indiceret til voksne og unge fra 12 år.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis er kun indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Styrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte doseringsmuligheder/

anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor indlægssedlen bør

informere brugeren om dette.

Dosering

Patienterne skal trænes i at bruge inhalationssprayen, og deres astma skal jævnligt

kontrolleres af en læge, så dosis forbliver optimal og kun ændres efter medicinsk

vurdering. Der skal titreres til den laveste dosis, som giver effektiv kontrol af

symptomerne. Når astmaen er kommet under kontrol med den laveste styrke af Flutiform

administreret to gange dagligt, kan behandlingen revurderes, og det kan overvejes, om

patienten skal trappes ned til inhalationssteroid alene. Som generelt princip gælder det, at

der skal titreres til den laveste dosis, der fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er yderst vigtig.

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform til patienter med KOL. Flutiform bør ikke

anvendes til patienter med KOL.

Patienterne skal have Flutiform i den styrke fluticasonpropionat, der passer til

sværhedsgraden af deres astma. Bemærk, at Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr.

dosis er utilstrækkelig til voksne og unge med svær astma. Lægen skal være opmærksom

på, at hos astmapatienter er fluticasonpropionat ligeså effektiv som visse andre

inhalationssteroider, når det administreres i ca. den halve daglige dosis (i mikrogram). Hvis

en patient har brug for doser, der ligger uden for de anbefalede, bør der ordineres passende

doser af β

-agonist og inhalationssteroid separat eller inhalationssteroid alene.

Flutiform fås som inhalationsspray med integreret dosisindikator. Hver inhalationsspray

kan afgive mindst 120 doser (pust) svarende til 60 doseringer.

Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år: To inhalationer (pust) to gange dagligt,

sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis

inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke, dvs. Flutiform 125

mikrogram/5 mikrogram pr. dosis: to inhalationer (pust) to gange dagligt.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere,

dvs. til den højeste styrke – Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: to

inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes

til unge fra 12 år.

Børn under 12 år:

Erfaring med behandling af børn under 12 år er begrænset (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3).

Brug af Flutiform i en hvilken som helst styrke til børn under 12 år frarådes. Flutiform

bør ikke anvendes til denne aldersgruppe.

59466_spc.docx

Side 2 af 19

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år: To inhalationer (pust) to gange dagligt,

sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til den laveste

styrke, dvs. Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste

dosis, som fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis øges yderligere,

dvs. til den højeste styrke – Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis: to

inhalationer (pust) to gange dagligt. Denne styrke er kun til voksne; den bør ikke anvendes

til unge fra 12 år.

Børn under 12 år:

Der foreligger ingen data for brug af denne styrke til børn. Erfaring med behandling af

børn under 12 år er begrænset (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform i en hvilken

som helst styrke til børn under 12 år frarådes. Flutiform bør ikke anvendes til denne

aldersgruppe.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis

Anbefalet dosering til voksne: To inhalationer (pust) to gange dagligt, sædvanligvis om

morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma er tilstrækkeligt kontrolleret, kan der evt. skiftes til en lavere styrke,

dvs. Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis eller Flutiform 50 mikrogram/5

mikrogram pr. dosis. Der bør titreres til den laveste dosis, som fortsat giver effektiv kontrol

af symptomerne.

Børn og unge under 18 år:

Der foreligger ingen data for brug af denne styrke til børn eller unge. Erfaring med

behandling af børn er begrænset (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform i en

hvilken som helst styrke til børn under 12 år frarådes. Flutiform bør ikke anvendes

til denne aldersgruppe.

Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram pr. dosis bør ikke anvendes til unge. Lavere

styrker er dog tilgængelige, dvs. 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis eller 125

mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, som kan anvendes til unge.

Specielle patientgrupper

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig.

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform til patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion (se pkt. 5.2). Disse patienter bør regelmæssigt kontrolleres af en læge for at

sikre titrering til den laveste dosis, som giver effektiv astmakontrol. Eftersom den andel af

fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært metaboliseres via leveren,

kan en øget virkning forventes hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

59466_spc.docx

Side 3 af 19

Generel information

Inhalationssteroider alene er førstevalgsbehandling for de fleste patienter. Flutiform er ikke

beregnet til førstevalg ved behandling af mild astma. For patienter med svær astma

anbefales det at etablere behandling med inhalationssteroid, før et kombinationsprodukt

tages i brug.

Patienter bør informeres om, at Flutiform skal tages hver dag for at opnå fuld effekt – også

i perioder uden symptomer.

Patienter, der bruger Flutiform, bør undlade at anvende andre langtidsvirkende β

agonister, uanset årsag. Hvis astmasymptomerne optræder i perioden mellem doseringerne,

bør en korttidsvirkende β

-agonist tages som inhalation med henblik på øjeblikkelig

lindring.

For patienter, der aktuelt behandles med middel til høje doser af inhalationssteroider, og

hvis sværhedsgrad af astma klart nødvendiggør behandling med to

vedligeholdelsesterapier, er den anbefalede begyndelsesdosis to inhalationer (pust)

Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis to gange dagligt.

Brug af spacer anbefales hos patienter, der har svært ved at synkronisere spraydoseringen

med indåndingen. AeroChamber Plus

er den eneste spacer, der er anbefalet til brug med

Flutiform.

Patienterne bør instrueres i korrekt brug og vedligeholdelse af deres inhalationsspray og

spacer, og deres inhalationsteknik bør tjekkes for at sikre optimal levering af det inhalerede

lægemiddel til lungerne.

Patienten bør altid titreres til laveste effektive dosis, når behandling via spacer initieres.

Indgivelsesmåde

Til inhalation.

For at sikre korrekt administration af lægemidlet bør en læge eller andet sundhedspersonale

vise patienterne, hvordan inhalationssprayen bruges korrekt. Korrekt brug af sprayen er

vigtig, for at behandlingen skal virke. Patienterne skal opfordres til at læse indlægssedlen

grundigt og følge brugsvejledningen og illustrationerne i den.

Inhalationssprayen har en integreret dosistæller, der tæller ned og viser antallet af

tilbageværende doser (pust). Denne tæller er også farvekodet. Tælleren starter med at være

grøn. Når der er færre end 50 pust (doser) tilbage, skifter den til gul, og når der er færre

end 30 pust (doser) tilbage, bliver den rød. Tælleren tæller ned fra 120 til 60 i intervaller på

10, og fra 60 til 0 i intervaller på 5. Patienterne skal opfordres til at kontakte deres læge,

når dosisindikatoren nærmer sig nul med henblik på at få en ny spray. Sprayen må ikke

anvendes, når dosisindikatoren viser '0'.

Klargøring af inhalationssprayen

Inhalationssprayen skal klargøres, før den tages i brug første gang, eller når den ikke har

været anvendt i tre dage eller mere, eller når den har været udsat for frost eller været

nedkølet (se pkt. 6.4).

Beskyttelseshætten til mundstykket tages af, og sprayen rystes grundigt.

Beholderen trykkes ned, mens der peges væk fra ansigtet. Dette skal gøres fire gange.

59466_spc.docx

Side 4 af 19

Sprayen skal altid rystes umiddelbart før brug.

Patienten skal helst stå op eller sidde ret op under inhalationen.

Brug af inhalationssprayen

Beskyttelseshætten tages af, og det kontrolleres, at mundstykket er rent, og at der ikke

er støv og snavs på det.

Inhalatoren rystes umiddelbart før hvert pust for at sikre, at inhalatorens indhold er

blandet.

Patienten skal puste helt ud så længe som muligt.

Inhalatoren holdes lodret med mundstykket nedad, og patienten lukker læberne tæt

omkring mundstykket uden at bide i det. Der holdes med en tommelfinger (eller

begge) på bunden af mundstykket og en eller flere fingre på toppen af beholderen.

Patienten skal ånde ind langsomt og dybt gennem munden. Efter at have påbegyndt

indåndingen trykkes beholderen ned for at udløse en dosis, og patienten fortsætter med

at inhalere støt og roligt (optimalt i 4-5 sekunder).

Mens patienten holder vejret, fjernes inhalatoren. Patienten bør holde vejret så lang tid

som muligt. Der må ikke åndes ud i inhalatoren.

For den anden dosis (pust) holdes inhalatoren lodret, hvorefter trin 2 til 6 gentages.

Når patienten er færdig, skal beskyttelseshætten sættes på igen.

VIGTIGT: Trin 2 til 6 skal udføres omhyggeligt.

Patienterne bør øve sig i teknikken foran et spejl. Hvis en spray-”sky” ses efter inhalation,

enten fra inhalatoren eller fra mundvigene, skal proceduren gentages fra trin 2.

Patienter med svage hænder kan have nemmere ved at holde inhalatoren med begge

hænder. I sådanne tilfælde bør pegefingrene være placeret på toppen af sprayen, og begge

tommelfingre på bunden.

Patienterne bør efter inhalation gurgle, skylle munden med vand eller børste tænder og

efterfølgende ”spytte ud” for at minimere risikoen for oral candidiasis eller dysfoni.

Rengøring

Patienterne skal opfordres til at læse afsnittet om rengøring i indlægssedlen grundigt.

Inhalatoren bør rengøres én gang om ugen.

Beskyttelseshætten tages af.

Beholderen må ikke fjernes fra plastikhylstret.

Den indvendige og udvendige side af mundstykket og plastikhylstret tørres med en tør

klud eller serviet.

Beskyttelseshætten sættes på igen i den rigtige retning.

Beholderen må ikke komme i vand.

Hvis en patient har brug for en AeroChamber Plus

-spacer, skal patienten opfordres til at

læse fremstillerens vejledning for at sikre, at patienten bruger den og rengør og

vedligeholder den korrekt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

59466_spc.docx

Side 5 af 19

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling af astma bør følge et trinvist skema, og patienterne bør kontrolleres både

klinisk og med lungefunktionsundersøgelse.

Flutiform er ikke til akut brug. Her skal anvendes en korttidsvirkende bronkodilatator med

hurtigt indsættende virkning, som patienterne skal tilrådes altid at have med sig.

Det er ikke undersøgt, om Flutiform kan anvendes profylaktisk til anstrengelsesudløst

astma. Til sådan brug kan en korttidsvirkende bronkodilatator overvejes.

Det bør understreges over for patienterne, at de skal huske at tage Flutiform som ordineret,

også selvom de ikke har symptomer.

Flutiform bør ikke initieres hos patienter med aktuel exacerbation, eller hos patienter med

signifikante eller akutte forværringer.

Alvorlige astmarelaterede bivirkninger og exacerbationer kan opstå under behandling med

Flutiform. Patienterne bør rådes til at fortsætte behandlingen men søge lægehjælp, hvis

astmasymptomerne ikke kommer under kontrol eller forværres efter initiering af Flutiform-

behandlingen.

Flutiform er ikke førstevalg ved behandling af astma.

Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til lindring af astma, mindre eller

manglende effekt af korttidsvirkende bronkodilatatorer eller vedvarende astmasymptomer

kan betyde forværring af astmaen, og patientens tilstand bør revurderes af en læge så

hurtigt som muligt med henblik på eventuel ændring af behandlingen.

Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende, og

patienten bør straks tilses af en læge. Højere steroiddosis bør overvejes. Hvis den valgte

dosis Flutiform ikke giver tilstrækkelig effekt, bør patienten også undersøges af en læge

med henblik på evaluering af eventuelt behov for øget steroiddosis.

Når astmasymptomerne er under kontrol, kan det overvejes gradvist at reducere dosis af

Flutiform. Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er vigtig. Den laveste effektive

dosis af Flutiform bør anvendes (se pkt. 4.2).

Behandling med Flutiform bør ikke seponeres pludseligt hos astmatikere på grund af risiko

for exacerbationer. Nedtitrering af behandlingen bør ske under overvågning af en læge.

Bakteriel infektion i luftvejene kan medføre exacerbation. Behandling med relevante

antibiotika, øget brug af inhalationssteroider og en kortvarig kur med orale kortikosteroider

kan være påkrævet. En hurtigtvirkende inhaleret bronkodilatator bør anvendes efter behov.

Som ved al anden inhalationsbehandling med kortikosteroider bør der udvises forsigtighed

ved lungetuberkulose, latent tuberkulose, svampe- eller virusinfektion eller andre

infektioner i luftvejene. Sådanne infektioner skal altid behandles tilstrækkeligt samtidig

med anvendelse af Flutiform.

Flutiform bør gives med forsigtighed til patienter med hyperthyroidismus,

fæokromocytom, diabetes mellitus eller ubehandlet hypokaliæmi eller patienter, der er

59466_spc.docx

Side 6 af 19

disponeret for lave serumkaliumkoncentrationer, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati,

idiopatisk subvalvulær aortastenose, svær hypertension, aneurismer eller andre svære

hjerte-kar-sygdomme såsom iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svært hjertesvigt.

Høje doser af β

-agonister kan medføre alvorlig hypokaliæmi. Samtidig behandling med

-agonister og lægemidler, der kan inducere hypokaliæmi eller forstærke en

hypokaliæmisk virkning, f.eks. xantin-derivater, steroider og diuretika, kan forstærke en

mulig hypokaliæmisk virkning af β

-agonisten. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed

ved ustabil astma med varierende brug af behovsmedicin, ved akut svær astma, da den

forbundne risiko kan øges af hypoksi, og ved andre lidelser, hvor sandsynligheden for

hypokaliæmi-relaterede bivirkninger er øget. Det anbefales at monitorere

serumkaliumkoncentrationerne under disse omstændigheder.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med eksisterende forlængelse af

QTc-intervallet. Formoterol kan i sig selv inducere forlængelse af QTc-intervallet.

Som med alle andre β

-agonister gælder det, at yderligere kontrol af blodsukker bør

overvejes hos diabetikere.

Der bør udvises forsigtighed ved skift af behandling til Flutiform, specielt for patienter

med nedsat binyrefunktion på grund af tidligere brug af systemisk steroid.

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform bør seponeres øjeblikkeligt,

patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet

i længere perioder, men det er langt mindre sandsynligt end ved oral

kortikosteroidbehandling. Eventuel systemisk virkning kan omfatte Cushings syndrom,

cushingoide træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat

knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom og sjældnere, en række psykiske og

adfærdsrelaterede bivirkninger, inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression (specielt hos børn). Det er derfor vigtigt, at patienten

tilses regelmæssigt, og at dosen af inhalationssteroid reduceres til den laveste dosis, der

giver effektiv astmakontrol.

Forlænget behandling af patienter med høje doser inhalationssteroid kan medføre

binyresuppression og akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager høje doser af

fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag) kan være særligt udsatte. Meget

sjældne tilfælde af binyresuppression og akut binyrekrise er også blevet beskrevet med

doser af fluticasonpropionat på mellem 500 og 1.000 mikrogram. Situationer, som

muligvis kan udløse akut binyrekrise, omfatter traumer, operationer, infektioner eller

hurtig reduktion af dosis. De symptomer, der viser sig, er typisk uklare og kan omfatte

anoreksi, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, hypotension,

nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og krampeanfald. Yderligere systemisk

kortikosteroidbehandling bør overvejes i perioder med stress eller planlagt operation.

Fordelene ved behandling med inhaleret fluticasonpropionat bør minimere behovet for

orale steroider, men patienter, der skifter fra orale steroider, kan fortsat risikere nedsat

59466_spc.docx

Side 7 af 19

binyrefunktion i en længere periode. Patienter, der tidligere har haft behov for

akutbehandling med kortikosteroider i høje doser, kan også have en risiko for rest-

funktionshæmning. Dette bør altid tages i betragtning i nødstilfælde og ved planlagte

situationer, som sandsynligvis vil fremkalde stress, og relevant kortikosteroidbehandling

skal overvejes. Omfanget af funktionsnedsættelse i binyrerne kan nødvendiggøre

konsultation hos speciallæge inden planlagte operationer. I tilfælde af eventuel nedsat

binyrefunktion bør HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark)

monitoreres regelmæssigt.

Der er en øget risiko for systemiske bivirkninger, når fluticasonpropionat kombineres med

potente CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5).

Patienter bør gøres opmærksomme på, at dette kombinationsprodukt er en profylaktisk

behandling, og at det som sådan skal anvendes regelmæssigt for at opnå optimal virkning,

også selvom patienterne er symptomfrie.

Brug af en spacer kan føre til en eventuel stigning i lungeaflejring og en mulig øget

systemisk absorption og øgede systemiske bivirkninger.

Eftersom den andel af fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært

metaboliseres via leveren, kan en øget eksponering forventes hos patienter med svært

nedsat leverfunktion.

Patienterne bør oplyses om, at Flutiform indeholder en meget lille mængde ethanol (ca.

1,00 mg pr. afmålt dosis); denne mængde er dog ubetydelig og udgør ingen risiko for

patienterne.

Pædiatrisk population

Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende

behandling med inhalationssteroider. Hvis væksten bliver langsommere, bør behandlingen

gennemgås med henblik på at reducere dosen af inhalationssteroider, om muligt, til den

laveste dosis, der giver fortsat effektiv astmakontrol. Det bør endvidere overvejes at

henvise patienten til en pædiatrisk specialist i luftvejssygdomme.

Der er kun begrænsede data tilgængelige vedrørende brug af Flutiform til børn

under 12 år. Flutiform frarådes til børn under 12 år, indtil der foreligger yderligere

oplysninger.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført interaktionsundersøgelser med Flutiform.

Flutiform indeholder natriumcromoglicat i ikke-farmakologisk relevante mængder.

Patienterne skal ikke seponere eventuel anden behandling med cromoglicat-holdige

lægemidler.

Fluticasonpropionat, det ene af de aktive stoffer i Flutiform, er et CYP3A4-substrat.

Virkningen af kortvarig administration med stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ritonavir,

atazanavir, clarithromycin, indinavir, itraconazol, nelfinavir, saquinavir, ketoconazol og

telithromycin) sammen med Flutiform er af mindre klinisk betydning. Der bør udvises

forsigtighed ved langvarig behandling med sådanne lægemidler; samtidig behandling bør

så vidt muligt undgås. Især bør samtidig behandling med ritonavir undgås, medmindre

fordelene opvejer den øgede risiko for systemiske glukokortikoid-bivirkninger. Der

59466_spc.docx

Side 8 af 19

mangler information om denne interaktion for inhaleret fluticasonpropionat, men der

forventes en betydelig stigning i plasmakoncentrationen af fluticasonpropionat. Tilfælde af

Cushings syndrom og binyresuppression er blevet rapporteret.

EKG-forandringer og/eller hypokaliæmi, der kan være forårsaget af administrationen af

ikke-kaliumbesparende diuretika (såsom loop- eller thiazid-diuretika), kan akut forværres

af β-agonister, især når den anbefalede dosis af β-agonisten overskrides. Selvom den

kliniske betydning af disse virkninger ikke er kendt, tilrådes forsigtighed ved samtidig

administration af en β-agonist og ikke-kaliumbesparende diuretika. Xantinderivater og

glukokortikosteroider kan forstærke en mulig hypokaliæmisk virkning af β-agonister.

Derudover kan L-dopa, L-thyroxin, oxytocin og alkohol nedsætte hjertets tolerance over

for β

-sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere, herunder stoffer med lignende

egenskaber såsom furazolidon og procarbazin, kan fremkalde hypertensive reaktioner.

Der er en forhøjet risiko for arytmier hos patienter, der behandles samtidigt med anæstetika

indeholdende halogeniserede kulbrinter.

Samtidig brug af andre β-adrenergika kan have en potentielt additiv virkning.

Hypokaliæmi kan øge risikoen for arytmier hos patienter, der behandles med

digitalisglykosider.

Formoterolfumarat bør ligesom andre β

-agonister administreres med forsigtighed til

patienter i behandling med tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidasehæmmere, og

i to uger umiddelbart efter seponering deraf. Dette gælder også for andre lægemidler, der

forlænger QTc-intervallet såsom antipsykotika (herunder phenothiaziner), quinidin,

disopyramid, procainamid og antihistaminer. Lægemidler, der forlænger QTc-intervallet,

kan øge risikoen for ventrikulære arytmier (se pkt. 4.4).

Hvis der skal administreres yderligere adrenergika, uanset indgivelsesvej, bør de anvendes

med forsigtighed, da formoterols farmakologisk forudsigelige, sympatiske virkninger kan

blive forstærket.

Beta-adrenerge receptorantagonister (β-blokkere) og formoterolfumarat kan ophæve

hinandens virkning, når de administreres samtidigt. Beta-blokkere kan også fremkalde

svær bronkospasme hos astmatikere. Derfor bør astmatikere normalt ikke behandles med

β-blokkere. Dette gælder også β-blokkere anvendt som øjendråber til behandling af

glaukom. Imidlertid kan der under visse omstændigheder, f.eks. profylaktisk efter

myokardieinfarkt, ikke være andre alternativer end at bruge en β-blokker til astmatikere. I

sådanne tilfælde kan kardioselektive β-blokkere overvejes, men de bør administreres med

forsigtighed.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data for anvendelse til gravide kvinder. Dette gælder både for

fluticasonpropionat og formoterolfumarat administreret alene eller samtidigt men i separate

inhalatorer samt for kombinationsproduktet, Flutiform. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

59466_spc.docx

Side 9 af 19

Administration af Flutiform frarådes under graviditet og bør kun overvejes, hvis den

forventede fordel for moderen er større end eventuelle risici for fostret. I så fald bør der

anvendes den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol.

Brug af Flutiform til behandling af astma under en fødsel bør begrænses til de patienter,

hvor fordelene opvejer risiciene på grund af mulig påvirkning af uterin kontraktilitet.

Amning

Det er ukendt, om fluticasonpropionat eller formoterolfumarat udskilles i human mælk. En

risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal derfor besluttes, om amning skal

ophøre eller behandling med Flutiform seponeres, idet der tages højde for fordelene ved

amning i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende indvirkning på fertiliteten efter administration af

Flutiform. Der er i dyreforsøg ikke observeret nogen indvirkning på fertiliteten efter

administration af de enkelte aktive stoffer ved klinisk relevante doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Flutiform påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af Flutiform er anført pr. organklasse.

I tabellen anvendes følgende frekvenser til klassificering af bivirkningerne: meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100),

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført

først.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis Oral

svampeinfektion

Sinuitis

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Søvnforstyrrelser, herunder

søvnløshed

Ikke almindelig

Unormale drømme

Agitation

Sjælden

Psykomotorisk hyperaktivitet,

angst, depression, aggression,

adfærdsforandringer

(hovedsageligt hos børn)

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Ikke almindelig

59466_spc.docx

Side 10 af 19

Svimmelhed

Dysgeusi

Sjælden

Øre og labyrint

Vertigo

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ventrikulære ekstrasystoler

Ikke almindelig

Angina pectoris

Takykardi

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Exacerbation af astma

Dysfoni

Irritation i halsen

Ikke almindelig

Dyspnø

Hoste

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Ikke almindelig

Diarré

Dyspepsi

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Pruritus

Sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Perifert ødem

Asteni

Sjælden

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform bør seponeres øjeblikkeligt,

patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Da Flutiform indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat, kan bivirkninger

rapporteret for disse stoffer muligvis også forekomme. Bivirkningerne nævnt nedenfor er

kendte for fluticasonpropionat og formoterolfumarat, men er ikke set i den kliniske

udvikling af Flutiform.

Fluticasonpropionat: Overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, pruritus, angioødem

(især facialt og orofaryngealt), anafylaktiske reaktioner. Systemisk virkning kan opstå efter

inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet i længere perioder, og kan omfatte

Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og

unge, fald i knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom, kontusion, hudatrofi og følsomhed

over for infektioner. Evnen til at håndtere stress kan være nedsat. De beskrevne systemiske

virkninger er imidlertid langt mindre sandsynlige med inhalerede kortikosteroider end med

orale kortikosteroider. Forlænget behandling med høje doser af inhalerede kortikosteroider

kan medføre klinisk betydningsfuld binyresuppression og akut binyrekrise. Yderligere

behandling med en systemisk kortikosteroid kan være påkrævet i perioder med stress

(traume, operation, infektion).

59466_spc.docx

Side 11 af 19

Formoterolfumarat: Overfølsomhedsreaktioner (herunder hypotension, urticaria,

angioneurotiske ødemer, pruritus, exantem), forlænget QTc-interval, hypokaliæmi,

kvalme, myalgi, øgede blodlaktatniveauer. Behandling med

-agonister som formoterol

kan medføre øgede blodværdier af insulin, frie fedtsyrer, glycerol og ketonstoffer.

Overfølsomhedsreaktioner er rapporteret hos patienter, der bruger inhaleret

natriumcromoglicat som aktivt stof. Selvom Flutiform kun indeholder en lille mængde

natriumcromoglicat som hjælpestof, vides det ikke, om overfølsomhedsreaktioner er

dosisafhængige.

I det usandsynlige tilfælde af en overfølsomhedsreaktion som følge af Flutiform bør

behandling påbegyndes i henhold til standardbehandlingen for enhver

overfølsomhedsreaktion, hvilket kan omfatte brug af antihistaminer og anden påkrævet

behandling. Det kan være nødvendigt at seponere Flutiform øjeblikkeligt og iværksætte

alternativ astmabehandling.

Dysfoni og candidiasis kan forebygges ved at gurgle eller skylle munden med vand eller

ved at børste tænder efter brug af produktet. Symptomatisk candidiasis kan behandles med

et topikalt antisvampemiddel, mens behandling med Flutiform fortsættes.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger

vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefttriikkforholdet for

lægemidlet. Læger og iundhediperionale anmodei om at indberette

alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelityrelien

Axel Heidei Gade 1

DKk2300 København S

Webited: www.meldenbivirkning.dk

Ekmail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data fra kliniske forsøg vedrørende overdosering med Flutiform;

derfor anføres data for overdosering for hvert enkelt aktivt stof nedenfor.

Formoterolfumarat

En overdosis med formoterol vil sandsynligvis medføre en forstærkelse af de virkninger,

der er typiske for β

-agonister, dvs.: angina, hypertension eller hypotension, palpitationer,

takykardi, arytmi, forlænget QTc-interval, hovedpine, tremor, nervøsitet, muskelkramper,

mundtørhed, søvnløshed, træthed, ubehag, krampeanfald, metabolisk acidose,

hypokaliæmi, hyperglykæmi, kvalme og opkastning.

Behandling af overdosering med formoterol består i seponering af lægemidlet samt

iværksættelse af passende symptomatisk og/eller understøttende behandling. Fornuftig

anvendelse af kardioselektive β-blokkere kan overvejes, så længe man husker på, at disse

lægemidler kan inducere bronkospasme. Der er ikke tilstrækkelig evidens til at fastslå, om

dialyse kan være nyttigt i tilfælde af overdosering med formoterol. Monitorering af

hjerteaktiviteten anbefales.

59466_spc.docx

Side 12 af 19

Hvis det er nødvendigt at seponere behandling med Flutiform på grund af en overdosis af

β-agonist-komponenten i lægemidlet, bør iværksættelse af en passende

substitutionsbehandling med steroider overvejes. Serumkaliumkoncentrationerne bør

monitoreres, da hypokaliæmi kan forekomme. Kaliumsubstitution bør overvejes.

Fluticasonpropionat

Akut overdosering med fluticasonpropionat er normalt ikke et klinisk problem. Den eneste

skadelige virkning efter inhalation af en stor mængde af lægemidlet over en kort periode er

suppression af HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark). HPA-akse-

funktionen vender sædvanligvis tilbage igen i løbet af nogle dage, hvilket bekræftes ved

målinger af plasmakortisol. Behandling med inhaleret kortikosteroid bør fortsættes med

den anbefalede dosis for at kontrollere astmaen.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager

høje doser af fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag), kan være særligt

udsatte. De symptomer, der viser sig, kan være svage (anoreksi, mavesmerter, vægttab,

træthed, hovedpine, kvalme, opkastning og hypotension). Typiske symptomer på en

binyrekrise er nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og/eller krampeanfald.

Efter kronisk brug af meget høje doser kan binyrebarkatrofi og HPA-akse-suppression

forekomme til en vis grad. Monitorering af binyrereserver kan være nødvendig. Eventuelle

systemiske bivirkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk,

binyresuppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat knoglemineraltæthed,

katarakt og glaukom (se pkt. 4.4).

Ved behandling af kronisk overdosering kan orale eller systemiske kortikosteroider være

nødvendige i stress-situationer. Alle patienter, der vurderes at være kronisk overdoserede,

bør behandles, som var de steroidafhængige med en passende vedligeholdelsesdosis af en

systemisk kortikosteroid. Efter stabilisering bør behandlingen fortsættes med en inhaleret

kortikosteroid med den anbefalede dosis for symptomkontrol.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R03AK11. Midler mod obstruktiv lungesygdom, a

drenergica i kombination med

corticosteroider eller andre midler, ex. anticholinergica

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Flutiform indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat.

Virkningsmekanismen er beskrevet for hver enkelt komponent nedenfor. Der er tale om et

syntetisk kortikosteroid og en selektiv, langtidsvirkende β

-adrenerg receptoragonist, og

som med andre kombinationer af inhalerede kortikosteroider og langtidsvirkende β

agonister ses der additive virkninger i form af et fald i astma-exacerbationer.

59466_spc.docx

Side 13 af 19

Fluticasonpropionat

Fluticasonpropionat er et syntetisk, trifluorineret glukokortikoid med potent

antiinflammatorisk aktivitet i lungerne, når stoffet administreres via inhalation.

Fluticasonpropionat reducerer astmasymptomer og -exacerbationer og har færre

bivirkninger, end når kortikosteroider administreres systemisk.

Formoterolfumarat

Formoterolfumarat er en langtidsvirkende, selektiv β

-adrenerg receptoragonist. Inhaleret

formoterolfumarat virker lokalt i lungen som en bronkodilatator. Den bronkodilaterende

virkning kommer hurtigt, inden for 1-3 minutter, og virkningen varer i mindst 12 timer

efter en enkelt dosis.

Flutiform

I kliniske forsøg af 12-ugers varighed med voksne og unge medførte kombination af

formoterol og fluticasonpropionat en forbedring af astmasymptomerne og lungefunktionen

samt færre exacerbationer. Den terapeutiske virkning af Flutiform var større end den

terapeutiske virkning af fluticasonpropionat alene. Der foreligger ingen langtidsdata, som

sammenligner Flutiform med fluticasonpropionat.

Data fra et klinisk forsøg på 8 uger viste, at Flutiforms virkning på lungefunktionen var

mindst den samme som virkningen af kombinationen af fluticasonpropionat og

formoterolfumarat ved separat administration. Sammenlignende data for

langtidsbehandling med Flutiform vs. fluticasonpropionat og formoterolfumarat er ikke

tilgængelige. Der var ingen tegn på forringelse af effekten af Flutiform i forsøg, der varede

i op til 12 måneder, og hvori voksne og unge patienter deltog.

Der var en klar tendens til dosis-respons sammenhæng for symptombaserede endepunkter.

Øget effekt ved højdosis- vs. lavdosisbehandling med Flutiform er mest sandsynligt for

patienter med svær astma.

Pædiatrisk population

I et 12-ugers pædiatrisk forsøg med en 6-måneders forlængelsesfase til undersøgelse af

langtidssikkerhed blev 210 børn i alderen 4-12 år behandlet med en vedligeholdelsesdosis

af Flutiform (to inhalationer af 50 mikrogram/5 mikrogram to gange dagligt) eller med en

fastkombinationskomparator. Lungefunktionen var mindst den samme som den for

fastkombinationskomparatoren i løbet af 12-ugers perioden. Efter den 12-ugers

forsøgsperiode kunne patienterne fortsætte i en 6-måneders forlængelsesfase med

Flutiform-behandling. Tohundredeogfem (205) patienter gennemførte forlængelsesfasen,

som viste, at Flutiform både er sikker og veltolereret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluticasonpropionat

Absorption

Efter inhalation absorberes fluticasonpropionat primært gennem lungerne. Den systemiske

absorption er dosislineær i området 500-2.000 mikrogram. Absorptionen sker først hurtigt

og derefter langsommere.

Det er i publicerede forsøg, hvor radioaktivt mærkede og ikke-mærkede lægemidler er

administreret oralt, blevet påvist, at den absolutte orale biotilgængelighed af

fluticasonpropionat er ubetydelig (<1 %) på grund af en kombination af ufuldstændig

absorption fra mave-tarm-kanalen og omfattende førstepassage-metabolisme.

59466_spc.docx

Side 14 af 19

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles fluticasonpropionat i vid udstrækning i kroppen.

Den indledende fordelingsfase for fluticasonpropionat er hurtig og i overensstemmelse

med stoffets høje fedtopløselighed og vævsbinding. Fordelingsvolumenet er i gennemsnit

4,2 l/kg. Plasmaproteinbindingen er i gennemsnit 91 %. Fluticasonpropionat er svagt og

reversibelt bundet til erytrocytter, mens binding til humant transcortin er ubetydelig.

Biotransformation

Clearance af fluticasonpropionat er høj (gennemsnitligt 1,093 ml/min). Renal clearance

udgør mindre end 0,02 % af den samlede clearance. Den meget høje clearancehastighed

indikerer omfattende leverclearance. Den eneste metabolit, der er påvist i mennesker, er

17β-carboxylsyre-derivatet af fluticasonpropionat, der omdannes via cytokrom P450-

enzymet CYP3A4. Metabolitten har mindre affinitet (cirka 1/2.000) til glukokortikoid-

receptoren i humant lunge cytosol in vitro end fluticasonpropionat. Andre metabolitter, der

er fundet in vitro i humane hepatocellulære carcinoma-celler, er ikke påvist i mennesker.

Elimination

87-100 % af en oral dosis udskilles i fæces, op til 75 % uomdannet. Der er også en større,

ikke-aktiv metabolit.

Efter intravenøs administration udviser fluticasonpropionat polyeksponentiel

farmakokinetik med en terminal halveringstid på cirka 7,8 timer. Mindre end 5 % af en

radioaktivt mærket dosis udskilles i urinen som metabolitter, resten udskilles i fæces som

moderstof og metabolitter.

Formoterolfumarat

Farmakokinetiske data for formoterol blev indsamlet hos raske, frivillige efter inhalation af

doser, der var højere end de anbefalede, og hos KOL-patienter efter inhalation af

terapeutiske doser.

Absorption

Efter inhalation af en enkelt dosis på 120 mikrogram formoterolfumarat blev formoterol

hos raske, frivillige forsøgspersoner hurtigt absorberet og nåede en maksimal

plasmakoncentration på 91,6 pg/ml 5 minutter efter inhalation. Hos KOL-patienter, der var

blevet behandlet i 12 uger med formoterolfumarat 12 eller 24 mikrogram to gange dagligt,

var plasmakoncentrationerne af formoterolfumarat henholdsvis mellem 4,0 og 8,9 pg/ml og

8,0 og 17,3 pg/ml 10 minutter, 2 timer og 6 timer efter inhalation.

Forsøg, der havde til formål at undersøge den kumulerede udskillelse af formoterol og/eller

dets (RR)- og (SS)-enantiomerer i urin efter inhalation af formuleringer af pulver (12-96

mikrogram) eller spray (12-96 mikrogram), har vist, at absorptionen øges lineært med

dosis.

Efter 12 ugers administration af 12 mikrogram eller 24 mikrogram formoterol-pulver to

gange dagligt steg udskillelsen i urin af uomdannet formoterol med 63-73 % hos voksne

astmatikere, med 19-38 % hos voksne KOL-patienter og med 18-84 % hos børn, hvilket

tyder på en begrænset akkumulering af formoterol i plasma efter gentagen dosering.

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er 61-64 % (34 % primært til albumin).

59466_spc.docx

Side 15 af 19

Der er ingen mætning af bindingssteder i det koncentrationsområde, der nås med

terapeutiske doser.

Koncentrationerne af formoterol, der anvendes til at vurdere plasmaproteinbindingen, var

højere end dem, der blev opnået i plasma efter inhalation af en enkelt dosis på 120

mikrogram.

Biotransformation

Formoterol metaboliseres primært via direkte glukoronidering men også via O-

demethylering efterfulgt af glukoronidering. Mindre biotransformationsveje omfatter

sulfatkonjugation af formoterol og deformylering efterfulgt af sulfatkonjugation. Flere

enzymer katalyserer glukoronideringen (UGT1A1, 1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7

og 2B15) og O-demethyleringen (CYP 2D6, 2C19, 2C9 og 2A6) af formoterol, hvilket

begrænser muligheden for metabolisk lægemiddelinteraktion. Formoterol hæmmede ikke

cytokrom P450-enzymerne ved terapeutisk relevante koncentrationer. Formoterols kinetik

er den samme efter enkelt og gentagen administration, hvilket indikerer, at der ikke er

autoinduktion eller hæmning af metabolismen.

Elimination

Hos astmatikere og KOL-patienter, der var blevet behandlet i 12 uger med 12 eller 24

mikrogram formoterolfumarat to gange dagligt, blev henholdsvis cirka 10 % og 7 % af

dosen genfundet som uomdannet formoterol i urinen. Hos astmatiske børn blev cirka 6 %

af dosen genfundet i urinen som uomdannet formoterol efter gentagen dosering med 12 og

24 mikrogram. (RR)- og (SS)-enantiomererne udgjorde henholdsvis 40 % og 60 % af

uomdannet formoterol i urinen efter enkeltdoser (12-120 mikrogram) hos raske, frivillige

forsøgspersoner og efter enkelt og gentagen dosering hos astmatikere.

Efter en enkelt oral dosis

H-formoterol blev 59-62 % af dosen genfundet i urin, og 32-34

% i fæces. Den renale clearance af formoterol er 150 ml/min.

Observerede farmakokinetiske data og udskillelseshastighed i urin hos raske, frivillige

forsøgspersoner tyder på en tofaset eliminering med en terminal halveringstid for (RR)- og

(SS)-enantiomererne på henholdsvis 13,9 og 12,3 timer. Maximal udskillelse sker hurtigt,

inden for 1,5 timer. Cirka 6,4-8 % af dosis blev genfundet i urin som uomdannet

formoterol, hvoraf (RR)- og (SS)-enantiomererne udgjorde henholdsvis 40 % og 60 %.

Flutiform (kombination af fluticasonpropionat og formoterolfumarat)

Der har været gennemført en række forsøg, hvor de farmakokinetiske egenskaber for

fluticasonpropionat og formoterolfumarat i Flutiform sammenlignet med de enkelte

komponenter administreret både sammen og separat er blevet undersøgt.

Der er en høj variabilitet både inden for og mellem de farmakokinetiske forsøg. Der er dog

generelt en tendens til, at den systemiske eksponering for fluticason og formoterol er

mindre fra den faste kombination af fluticasonpropionat og formoterolfumarat end fra de

enkelte komponenter administreret sammen.

Farmakokinetisk ekvivalens mellem Flutiform og de enkelte komponenter er ikke

demonstreret. Sammenlignende data for langtidsbehandling med Flutiform vs.

fluticasonpropionat og formoterolfumarat er ikke tilgængelige (se pkt. 5.1).

59466_spc.docx

Side 16 af 19

Absorption

Flutiform – fluticasonpropionat:

Efter inhalation af to pust Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram, svarende til en dosering

på 250 mikrogram fluticasonpropionat, blev fluticason hurtigt absorberet og nåede en

gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration på 32,8 pg/ml inden for 45 minutter hos

raske, frivillige forsøgspersoner. Hos astmatikere, der fik enkeltdoser af

fluticasonpropionat fra Flutiform, blev de gennemsnitlige maksimale

plasmakoncentrationer på 15,4 pg/ml og 27,4 pg/ml nået inden for 20 min. og 30 min. for

doseringer på henholdsvis 100 mikrogram/10 mikrogram (to pust Flutiform

50 mikrogram/5 mikrogram) og 250 mikrogram/10 mikrogram (to pust Flutiform

125 mikrogram/5 mikrogram).

I flerdosisforsøg med raske, frivillige forsøgspersoner medførte doseringer af Flutiform på

100 mikrogram/10 mikrogram, 250 mikrogram/10 mikrogram og 500 mikrogram/20

mikrogram gennemsnitlige maksimale plasmakoncentrationer af fluticason på henholdsvis

21,4, 25,9-34,2 og 178 pg/ml. Data for 100 mikrogram/10 mikrogram- og 250

mikrogram/10 mikrogram-doseringerne stammer fra forsøg med inhalationsspray uden

spacer, og data for 500 mikrogram/20 mikrogram-doseringen stammer fra forsøg med

inhalationsspray med spacer. Brug af en AeroChamber Plus

-spacer øger den

gennemsnitlige biotilgængelighed (lungeabsorption) af fluticason med 35 % hos raske,

frivillige forsøgspersoner sammenlignet med administration af Flutiform via en

inhalationsspray alene.

Flutiform – formoterolfumarat:

Inhalation af to pust Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram, svarende til en dosering på

20 mikrogram formoterolfumarat, medførte en gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration af formoterol på 9,92 pg/ml inden for 6 minutter hos raske, frivillige

forsøgspersoner. Efter flere doser opnåedes en gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration af formoterol på 34,4 pg/ml.

Brug af en AeroChamber Plus

-spacer reducerer den gennemsnitlige biotilgængelighed af

formoterol med 25 % hos raske, frivillige forsøgspersoner sammenlignet med

administration af Flutiform via en inhalationsspray alene. Dette skyldes formentlig en

reduktion i absorptionen fra mave-tarm-kanalen, når spaceren bruges, hvilket ophæver den

tilsvarende stigning i lungeabsorption, som er forventet.

Fordeling

Der er på nuværende tidspunkt ingen oplysninger vedrørende plasmaproteinbinding

specifikt for fluticasonpropionat eller formoterolfumarat fra Flutiform.

Biotransformation

Der er på nuværende tidspunkt ingen data vedrørende metabolisering af

fluticasonpropionat eller formoterolfumarat specifikt for inhalation af Flutiform.

Elimination

Fluticasonpropionat:

Efter inhalation af fluticasonpropionat fra to pust Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram

har fluticasonpropionat en halveringstid på cirka 14,2 timer.

59466_spc.docx

Side 17 af 19

Formoterolfumarat:

Efter inhalation af formoterolfumarat fra to pust Flutiform 250 mikrogram/10 mikrogram

har formoterolfumarat en halveringstid på cirka 6,5 timer. Mindre end 2 % af en enkelt

dosis formoterolfumarat fra Flutiform udskilles i urinen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med formoterolfumarat og fluticasonpropionat administreret sammen eller

hver for sig blev der observeret toksiske virkninger, som hovedsagelig skyldtes den

forhøjede farmakologiske påvirkning. Virkninger på det kardiovaskulære system er

relateret til administration af formoterol og omfattede hyperæmi, takykardi, arytmier og

myokardielæsioner. Der blev hverken observeret øget toksicitet eller uventede resultater

efter administration af kombinationen.

I reproduktionsforsøg i rotter og kaniner med Flutiform blev de kendte embryoføtale

virkninger af de to individuelle stoffer bekræftet, herunder vækstretardering hos fostre,

ufuldstændig knogledannelse, embryoletalitet, ganespalte, ødemer og skeletale ændringer.

Disse virkninger blev observeret ved lavere eksponeringer end dem, som var forventet ved

den klinisk maksimale, anbefalede dosis. Hos hanrotter sås en noget reduceret fertilitet ved

meget høj systemisk eksponering for formoterol.

I standard in vitro- og in vivo-tests har hverken formoterolfumarat eller fluticasonpropionat

vist sig at være genotoksiske, når de testes hver for sig. Der er ikke gennemført

karcinogenicitetsforsøg med kombinationen. Der er ikke konstateret et karcinogent

potentiale for fluticasonpropionat. En lille stigning i forekomsten af godartede tumorer er

observeret i genitaltrakten hos hunmus og -rotter efter administration af formoterol. Denne

virkning menes at være en klasseeffekt hos gnavere efter langvarig eksponering for høje

doser af β

-agonister og antyder ikke nogen potentiel risiko for karcinogenicitet hos

mennesker.

Prækliniske forsøg med HFA 227 viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

undersøgelser af toksicitet efter gentagen administration, genotoksicitet, karcinogenicitet

og reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcromoglicat

Ethanol, vandfri

Apafluran HFA 227

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Opbevaringstid efter ibrugtagning: 3 måneder efter åbning af folieposen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

59466_spc.docx

Side 18 af 19

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hvis inhalationssprayen udsættes for frost, skal patienten have besked på at opbevare

sprayen ved stuetemperatur i 30 minutter inden klargøring (se pkt. 4.2).

Beholderen indeholder væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Undgå at punktere, ødelægge eller brænde beholderen, selv når den virker tom.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Inhalationsspray med 120 doser.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Detaljeret vejledning i brug af lægemidlet er anført under pkt. 4.2 (Dosering og

indgivelsesmåde).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Abacus Medicine ApS

Vesterbrogade 149

1620 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

59466

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. juni 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

59466_spc.docx

Side 19 af 19

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

31-5-2018

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

Fluticasone Propionate Nasal Spray by Apotex Corp: Recall - Due to Potential for Small Glass Particles

The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump and expose patients to the glass particles.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety