Flusaterol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flusaterol 50+250 mikrog/dosis inhalationspulver, afdelt
 • Dosering:
 • 50+250 mikrog/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver, afdelt
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Flusaterol 50+250 mikrog/dosis inhalationspulver, afdelt
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 49572
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

31. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Flusaterol, inhalationspulver, afdelt

0.

D.SP.NR.

28042

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flusaterol

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver afdelt dosis af Flusaterol indeholder:

50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 250 mikrogram fluticasonpropionat.

50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram fluticasonpropionat.

Hjælpestoffer med kendt virkning:

24,677 mg laktose pr dosis.

24,427 mg laktose pr dosis.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt.

Hvidt pulver.

Flusaterol indeholder to lægemidler pakket i de to blister på enkeltdosis folie strimler

(dobbelt-blisterstrimler), som opbevares Elpenhaler inhaleringsapparatet.

Hver dosis er afdelt i en dobbelt-blister strimmel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flusaterol er kun indiceret til voksne.

Astma

Flusaterol er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et

kombinationsprodukt (langtidsvirkende beta-2-agonist og inhalationssteroid) er

hensigtsmæssig:

49572_spc.docx

Side 1 af 20

- Patienter, som ikke kontrolleres tilstrækkeligt med inhalerede kortikosteroider og

inhalerede korttidsvirkende beta-2-agonist "efter behov"

eller

- Patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og langtidsvirkende

beta-2-agonist.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Flusaterol er indiceret til symptomatisk behandling af patienter med KOL, med en FEV1

<60 % normalt forudsagt (præ-bronkodilatator) og en historie med gentagne

eksacerbationer, som har betydelige symptomer på trods af regelmæssig bronkodilaterende

behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Flusaterol er kun til inhalation.

Patienterne skal gøres opmærksomme på at Flusaterol skal anvendes dagligt for at opnå

optimal ydelse, selv når de er symptomfri.

Patienterne skal kontrolleres jævnligt af en læge, for at sikre at styrken af Flusaterol de

modtager forbliver optimal, og kun ændres af lægen. Dosis bør titreres til den laveste

dosis, hvor effektiv kontrol af symptomerne opretholdes. Når symptomerne kan

kontrolleres med den laveste styrke af kombinationen, to gange dagligt, så kan det

næste skridt omfatte en test med inhalationssteroid alene. Som et alternativ kan

patienter, der kræver en langtidsvirkende beta-2-agonist, titreres til Flusaterol givet én

gang dagligt, hvis den ordinerende læge finder at dette vil være tilstrækkeligt til at

opretholde sygdomsbekæmpelsen. I tilfælde af dosering én gang dagligt, bør dosis gives

om natten når patienten har en historie med natlige symptomer, og dosis bør gives om

morgenen, når patienten har en historie med symptomer hovedsageligt i dagtimerne.

Patienterne bør gives en styrke af Flusaterol indeholdende en passende mængde

fluticasonpropionat, i forhold til sværhedsgraden af deres sygdom. Lægen bør være

opmærksom på at hos patienter med astma, er fluticasonpropionat lige så effektiv som

andre inhalationssteroider, med omtrent den halve daglige mikrogram dosis. Hvis en

patient har brug for doser, uden den anbefalede behandling, bør passende doser af beta-

agonister og/eller kortikosteroider ordineres.

Anbefalede doser:

Astma

Voksne:

En inhalation af 50 mikrogram salmeterol og 250 mikrogram fluticasonpropionat to gange

daglig.

eller

En inhalation af 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat to gange

daglig.

49572_spc.docx

Side 2 af 20

Et kortsigtet forsøg med Flusaterol kan overvejes som første vedligeholdelsesbehandling

hos voksne med moderat astma (defineret som patienter med daglige symptomer, daglig

brug for medicin og moderat til alvorlige vejrtrækningsproblemer), for hvem hurtig kontrol

af astma er afgørende. I disse tilfælde, er den anbefalede startdosis én inhalation af 50

mikrogram salmeterol og 100 mikrogram fluticasonpropionat, to gange daglig. Når kontrol

af astma opnås, bør behandlingen revurderes, og det overvejes, om patienterne skal trappes

ned til behandling med inhalationssteroid alene. Regelmæssig kontrol af patienter er vigtig,

i løbet af nedtrapning af behandlingen.

En klar fordel er ikke bevist i forbindelse med sammenligning af inhalation af

fluticasonpropionat alene, som første vedligeholdelsesbehandling, når en eller to af

førnævnte kriterier for sværhedsgraden mangler. Generelt er inhalationssteroider stadig

førstevalgsbehandling for de fleste patienter. Flusaterol er ikke beregnet til den indledende

behandling af mild astma.

Salmeterol / fluticasonpropionat 50 mikrogram / 100 mikrogram er uegnet til voksne med

svær astma; det anbefales at fastsætte den mest hensigtsmæssige dosis inhalationssteroid,

før en fast kombination kan anvendes hos patienter med svær astma.

For doser, som ikke kan opnås med Flusaterol, findes der andre styrker af lægemidler med

en salmeterol/fluticason-blanding til rådighed.

Voksne:

En inhalation af 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat to gange

daglig.

Specielle patientgrupper:

Der er ikke behov for at justere dosis hos ældre patienter, eller patienter med nedsat

nyrefunktion. Der er ingen tilgængelige data i forbindelse med brug af

salmeterol/fluticasonpropionat hos patienter med nedsat leverfunktion.

Børn og unge:

Flusaterol bør ikke anvendes til børn og unge.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, eller et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt

6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling af astma bør følge et trinvist skema og patienterne bør kontrolleres både

klinisk og med lungefunktionsundersøgelser.

Flusaterol bør ikke anvendes til behandling af akutte astmasymptomer, for hvilke en hurtig

og korttidsvirkende bronkodilatator er påkrævet. Patienterne bør rådes til, på alle

tidspunkter at have deres lægemiddel, der skal anvendes til lindring i et akut astmaanfald,

til rådighed.

Patienter bør ikke påbegynde behandling med Flusaterol under en eksacerbation, eller

hvis de oplever en betydelig eller akut forværring af deres astma.

49572_spc.docx

Side 3 af 20

Alvorlige astma-relaterede bivirkninger og eksacerbationer kan forekomme under

behandlingen med Flusaterol. Patienter bør rådes til at fortsætte behandlingen, men søge

læge, hvis astmasymptomerne forbliver ukontrollerede, eller bliver værre efter de

begyndte behandlingen med Flusaterol.

Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til at lindre symptomerne, indikerer en

forværring i kontrollen, og patientens tilstand bør revurderes af en læge.

Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende og

patienten bør øjeblikkelig tilses af en læge. Det bør overvejes at øge kortikosteroid-

behandlingen. Patienten bør også undersøges af en læge, for at vurdere hvor den

nuværende dosis af Flusaterol har undladt at give tilstrækkelig kontrol af astmaen.

Når astmasymptomerne er under kontrol, bør det overvejes gradvist at reducere dosis af

Flusaterol. Det er vigtigt regelmæssigt at undersøge patienter under nedtrapningen af

behandlingen. Den laveste effektive dosis af Flusaterol bør anvendes (se pkt 4.2).

For patienter med astma eller KOL, bør der gives overvejelse til yderligere kortikosteroid

behandlinger.

Behandling med Flusaterol bør ikke seponeres pludseligt hos patienter med astma, på

grund af risikoen for forværring. Behandlingen bør ske i samråd med lægen. For patienter

med KOL, kan ophør af behandlingen også være forbundet med symptomer og bør

overvåges af en læge.

Som med al anden inhalationsbehandling med kortikosteroider, bør Flusaterol

administreres med forsigtighed hos patienter med lungetuberkulose.

I sjældne tilfælde kan Flusaterol forårsage hjertearytmier, som f.eks supraventrikulær

takykardi, ekstrasystoler og atrieflimren og mild, forbigående reduktion i serumkalium ved

høje terapeutiske doser. Derfor bør Flusaterol anvendes med forsigtighed, hos patienter

med alvorlige hjerte-kar sygdomme, hjertearytmi, diabetes mellitus, tyreotoksikose,

ubehandlet hypokaliæmi, eller hvis patienten er disponeret for lave niveauer af serum

kalium.

Der har været meget sjældne rapporter om stigninger i blodsukkerniveauet (se pkt 4.8), og

dette bør tages i betragtning, ved ordinering til patienter der har en historie med diabetes

mellitus.

Som ved anden inhalationsbehandling, kan paradokse bronkospasmer forekomme, med

akut øget hvæsen efter indtagelse. Flusaterol skal straks seponeres, patienten undersøges

og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Der bør udvises forsigtighed, hvis patienter skifter til Flusaterolbehandling, især hvis der er

nogen grund til at tro, at binyrebarkfunktionen er svækket efter tidligere behandling med

systemisk steroid.

Systemisk påvirkning kan opstå efter inhalation af steroider, især ved høje doser over

længere perioder. Disse virkninger er langt mindre sandsynlige end ved peroral

steroidbehandling. Eventuelle systemiske bivirkninger er Cushings syndrom, Cushing-

49572_spc.docx

Side 4 af 20

lignende træk, binyrebarksuppression, væksthæmning hos børn og unge, fald i

knogletæthed, katarakt, glaukom og sjældnere, en række psykologiske og

adfærdsmæssige effekter, herunder psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser,

angst, depression eller aggression (især hos børn). Det er derfor vigtigt, at patienten

undersøges jævnligt, og at dosis af kortikosteroider til inhalation reduceres, til den

laveste dosis, hvor effektiv kontrol over astmaen vedholdes.

Længerevarende behandling af patienter med høje doser af inhalerede kortikosteroider

kan resultere i nedsat binyrebarkfunktion og akut binyrebarkinsufficiens. Meget sjældne

tilfælde af nedsat binyrebarkfunktion og akut binyrebarkinsufficiens er også blevet

beskrevet med doser af fluticasonpropionat mellem 500 og mindre end 1000 mikrogram.

Situationer, som potentielt kan udløse akut binyrebarkinsufficiens er traumer, kirurgi,

infektion eller for hurtig nedsættelse af dosis. Symptomerne på dette, er typisk vage og

kan omfatte anoreksi, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning,

hypotension, nedsat bevidsthedsniveau, hypoglykæmi og kramper. Yderligere systemisk

behandling med kortikosteroid bør overvejes i perioder med stress eller elektiv kirurgi.

Fordelene ved inhalationsbehandling med fluticasonpropionat bør minimere behovet for

orale steroider, men patienter, der skifter fra orale steroider kan være i risiko for nedsat

binyrebarkfunktion i længere tid. Patienter, der har haft behov for høje doser af

kortikosteroid i fortiden, kan også være i fare. Denne mulighed for residualsvækkelse skal

altid tages i betragtning i akutte og elektive situationer, der kan medføre stress, og

passende kortikosteroidbehandling skal overvejes. Omfanget af adrenal svækkelse kan

kræve rådgivning fra en specialist, før elektive procedurer.

Ritonavir kan i høj grad forøge koncentrationen af fluticasonpropionat i plasma. Derfor bør

samtidig brug undgås, med mindre fordelen for patienten opvejer risikoen for systemiske

kortikosteroid bivirkninger. Der er også en øget risiko for systemiske bivirkninger, ved

samtidig brug af fluticasonpropionat og andre potente CYP3A-hæmmere (se pkt 4.5).

Pneumoni hos KOL-patienter

Der er set en øget forekomst af pneumoni, herunder pneumoni, der krævede

hospitalsindlæggelse, hos KOL-patienter, der fik kortikosteroider til inhalation. Der er

visse tegn på, at der er en øget risiko for pneumoni, når steroiddosis øges, men dette er ikke

blevet vist endegyldigt på tværs af studierne.

Der er ikke fundet afgørende klinisk evidens på forskelle i risikoen for pneumoni mellem

de enkelte klasser af kortikosteroider til inhalation.

Lægen skal være opmærksom på mulig udvikling af pneumoni hos KOL-patienter, da de

kliniske tegn på sådanne infektioner ligner symptomerne på KOL-eksacerbationer.

Risikofaktorer for pneumoni hos KOL-patienter inkluderer aktiv rygning, højere alder, lavt

BMI (body mass index) og svær KOL.

Der var en øget rapportering af nedre luftvejsinfektioner (især pneumoni og bronkitis) i

TORCH undersøgelsen af patienter med KOL der blev behandlet med

salmeterol/fluticasonpropionat 50/500 mikrograms bd sammenlignet med placebo såvel

som i undersøgelser SCO40043 og SCO1000250 sammenlignet med den lavere, ikke-

godkendte, KOL dosis af salmeterol / fluticason på 50/250 mikrogram bd, til en ren dosis

af salmeterol 50 mikrogram bd (se pkt 4.8 og 5.1). En lignende forekomst af pneumoni i

salmeterol / fluticasonpropionat gruppen blev set på tværs af alle undersøgelser. Hvis en

49572_spc.docx

Side 5 af 20

patient med svær KOL har haft pneumoni, bør behandlingen med salmeterol /

fluticasonpropionat revurderes.

Data fra en stor klinisk undersøgelse (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial -

SMART) foreslog at afroamerikanske patienter havde større risiko for alvorlige

luftvejssygdomme-relaterede bivirkninger eller død under anvendelse af salmeterol,

sammenlignet med et placebo (se pkt 5.1). Det vides ikke, om dette skyldes

farmakogenetiske faktorer eller andre faktorer. Patienter af sort afrikansk eller afro-

caribisk oprindelse, bør derfor rådes til at fortsætte behandlingen, men at søge læge, hvis

deres astmasymptomer forbliver ukontrollerede eller forværres under behandlingen med

Flusaterol.

Samtidig brug af systemisk ketoconazol øger den systemiske påvirkning af salmeterol.

Dette kan føre til en stigning i forekomsten af systemiske effekter (så som forlængelse i

QTc-intervallet og palpitationer). Samtidig behandling med ketoconazol eller andre potente

CYP3A4-hæmmere bør derfor undgås, med mindre fordelene opvejer den potentielt øgede

risiko for systemiske bivirkninger fra salmeterol behandlingen (se pkt 4.5).

Flusaterol indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lapp lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke tage

denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Både selektive og ikke-selektive beta-blokkere bør undgås, medmindre der er tvingende

grunde til deres anvendelse.

Samtidig brug af andre beta-adrenerge stoffer kan have en potentiel additiv effekt.

Fluticasonpropionat

Under normale omstændigheder opnås lave plasmakoncentrationer af fluticasonpropionat

ved inhalation, på grund af en betragtelig first pass metabolisme og høj systemisk

rengøring afhjulpet af cytokrom P450 3A4 i tarm og lever. Således er klinisk signifikante

interaktioner forårsaget af fluticasonpropionat ikke sandsynlige.

I en interaktionsundersøgelse hvor fluticasonpropion blev administreret intranasalt til raske

personer, øgede ritonavir (en stærkt potent cytochrom P450 3A4-hæmmer), med en dosis på

100 mg, 2 gange dagligt, plasmakoncentrationen af fluticasonpropionat med flere hundrede

gange, og det resulterede i stærkt nedsatte serumkortisolkoncentrationer. Der findes ikke data

om denne interaktion ved inhaleret fluticasonpropionat, men en udpræget højere

plasmakoncentration af fluticasonpropionat kan forventes. Der er rapporter om tilfælde af

Cushings syndrom og binyrebarksuppression. Derfor bør kombinationen af de to stoffer

undgås, med mindre fordelen for patienten opvejer den øgede risiko for systemiske

bivirkninger forårsaget af glukokortikoider.

I en lille undersøgelse med raske personer og den lidt mindre potente CYP3A-hæmmer,

ketoconazol, sås en øget plasmakoncentration af fluticasonpropionat på 150 % efter en enkelt

inhalation, og i forhold til fluticasonpropionat givet alene, sås lavere plasmakortisol-niveauer.

Samtidig behandling med andre potente CYP3A-hæmmere, så som itraconazol, forventes

også at øge følsomheden for fluticason og risikoen for systemiske bivirkninger. Forsigtighed

anbefales, og langtidsbehandling med disse stoffer bør så vidt muligt undgås.

49572_spc.docx

Side 6 af 20

S

a

l

m

e

te

r

ol

Potente CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af ketoconazol (400 mg oralt en gang daglig) og salmeterol (50

mg inhaleret to gange dagligt) i 15 raske forsøgspersoner i 7 dage, resulterede i en

signifikant stigning i plasma salmeterol eksponering (1,4 gange C

og 15 gange AUC).

Dette kan føre til en stigning i forekomsten af andre systemiske effekter fra salmeterol

behandling (f.eks forlængelse af QTc intervallet og palpitationer) sammenlignet med

salmeterol eller ketoconazol behandling alene (se pkt 4.4).

Klinisk signifikante effekter blev ikke set på blodtryk, puls, blodsukker og kalium i blodet.

Samtidig administration af ketoconazol øgede ikke eliminationshalveringstiden på

salmeterol eller øgede salmeterol akkumuleringen med gentagen dosering.

Samtidig administration af ketoconazol bør undgås, med mindre fordelene opvejer den

potentielt øgede risiko for systemiske bivirkninger fra salmeterol behandling. Der vil

sandsynligvis være en lignende risiko for interaktion med andre potente CYP3A4-

hæmmere (f.eks itraconazol, telithromycin, ritonavir).

Moderate CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af erythromycin (500 mg oralt, tre gange dagligt) og salmeterol

(50 mg inhaleret to gange dagligt) i 15 raske frivillige, over 6 dage, resulterede i en lille,

men ikke statistisk signifikant stigning i salmeteroleksponeringen (1,4 gange C

og 1,2

gange AUC). Samtidig administration med erythromycin var ikke forbundet med alvorlige

bivirkninger.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

En moderat mængde data på gravide kvinder (mellem 300-1000 graviditeter), indikerer

ikke nogen form for misdannelser eller føtal / neonatal toksicitet fra salmeterol og

fluticasonpropionat. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet efter administration af

beta-2-adrenoceptor agonister og glukokortikosteroider (se pkt 5.3).

Administration af Flusaterol til gravide kvinder bør kun overvejes, hvis den forventede

fordel for moderen er større end den eventuelle risiko for fosteret.

Den laveste effektive dosis af fluticasonpropionat til kontrol af astmaen, bør anvendes i

behandlingen af gravide kvinder.

Amning

Det vides ikke om salmeterol og fluticasonpropionat/metabolitter udskilles i human mælk.

Undersøgelser har vist, at salmeterol og fluticasonpropionat, og deres metabolitter,

udskilles i mælken hos ammende rotter.

En risiko for ammede nyfødte / spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal derfor besluttes

om amningen enten skal stoppes, eller om behandlingen med Flusaterol skal afbrydes, idet

der tages højde for fordelene ved amning for barnet og fordelen ved behandlingen for

kvinden.

49572_spc.docx

Side 7 af 20

Fertilitet

Der er ingen data hos mennesker. Men dyrestudier viste ingen effekter af salmeterol eller

fluticasonpropionat på fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Da Flusaterol indeholder salmeterol og fluticasonpropionat, må der forventes samme type

og sværhedsgrad bivirkninger, som ved administration af disse stoffer alene. Der er ikke

set yderligere bivirkninger ved samtidig brug af de to stoffer.

Bivirkninger, som er blevet forbundet med salmeterol / fluticasonpropionat er angivet

nedenfor, er opført efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden defineres således:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 og <1/10), ikke almindelig (≥1/1000 og

<1/100), sjældne (≥1/10,000 til <1/1000), meget sjældne (<1/10.000), og ikke kendte (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Frekvenser blev afledt fra kliniske

forsøgsdata. Der blev ikke taget hensyn til forekomsten i placebogruppen.

Systemorganklassse

Bivirkning

Frekvens

Infektioner og infestationer

Candidiasis i mund og svælg

Almindelig

Pneumoni (hos KOL-

patienter)

Almindelig 1,3,5

Bronkitis

Almindelig 1,3

Lidelser i immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner

med følgende manifestationer:

Kutane

overfølsomhedsreaktioner

Sjælden

Angioødem (primært i ansigt

og farynxødem)

Sjælden

Respiratoriske symptomer

(dyspnø)

Ikke almindelig

Respiratoriske symptomer

(bronkospasmer)

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner

herunder anafylaktisk chok

Sjælden

Endokrine lidelser

Cushings syndrom,

cushingoide træk,

binyrebarksuppression,

væksthæmning

hos børn og unge, nedsat

knogletæthed

Sjælden

Metaboliske og

ernæringsmæssige lidelser

Hypokaliæmi

Almindelig

Hyperglykæmi

Sjælden

49572_spc.docx

Side 8 af 20

Psykiatriske lidelser

Angst

Ikke almindelig

Søvnforstyrrelser og ændret

adfærd, herunder

hyperaktivitet og irritabilitet

(især hos børn)

Sjælden

Depression, aggression (især

hos børn)

Ikke kendt

Lidelser i nervesystemet

Hovedpine

Meget almindelig

Rysten

Ikke almindelig

Øjenlidelser

Katarakt, glaukom

Sjælden

Hjertelidelser

Palpitationer

Ikke almindelig

Takykardi

Ikke almindelig

Hjertearytmi (herunder

atrieflimren, supraventrikulær

takykardi og ekstrasystoler)

Sjælden

Angina pectoris

Ikke almindelig

Lidelser i luftveje, thorax og

mediastinum

Nasofaryngitis

Meget almindelig

Svælgirritation

Ikke almindelig

Hæshed/dysfoni

Almindelig

Bihulebetændelse

Almindelig

1, 3

Paradoks bronkospasme

Sjælden

Lideler i huden og det

subkutane væv

Blodudtrædninger

Almindelig

Lidelser i knogler og

bindevæv

Muskelkramper

Ikke almindelig

Traumatiske brud

Almindelig

Artralgi

Almindelig

Myalgi

Almindelig

1

Rapporteret som almindeligt i placebo behandling

2

Rapporteret som meget almindeligt i placebo behandling

3

Rapporteret over 3 år i en KOL undersøgelse

4

Se pkt 4.4

5

Se pkt 5.1

49572_spc.docx

Side 9 af 20

Beskrivelse af udvalgte reaktioner

De farmakologiske bivirkninger af beta-2-agonist behandling, såsom rysten, hjertebanken

og hovedpine, er rapporteret, men synes at være forbigående og aftagende ved regelmæssig

behandling.

På grund af fluticasonpropionat komponenten, kan hæshed og candidiasis (trøske) i mund

og svælg forekomme hos nogle patienter. Både hæshed og forekomsten af candidiasis kan

lindres ved at skylde med vand efter brug af produktet. Symptomatisk candidiasis kan

behandles med topikale midler mod svamp, mens man samtidig fortsætter med

Flusaterolbehandlingen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen oplysninger om overdosering i de kliniske undersøgelser med Flusaterol, men

data om overdosering med de to stoffer er angivet nedenfor:

Tegnende og symptomer på salmeterol overdosering er rysten, hovedpine og takykardi. De

foretrukne modgifte er kardioselektive beta-blokkere, som skal anvendes med forsigtighed

hos patienter med tidligere bronkospasmer. Hvis Flusaterol behandling må seponeres p.g.a.

for stor dosis af beta-agonist-delen af lægemidlet, kan behandling med en passende

erstatningssteroidbehandling overvejes. Derudover kan der opstå hypokaliæmi og kalium

erstatning bør overvejes.

Akut: Akut inhalation af fluticasonpropionat doser over de anbefalede doser, kan resultere

i midlertidig suppression af binyrebarkfunktionen. Det behøves ikke særlige

forholdsregler, idet den normaliseres i løbet af nogle få dage, hvilket kontrolleres med

plasmakoncentrationsmålinger.

Kronisk overdosering af inhaleret fluticasonpropionat: Se pkt 4.4: risiko for

binyrebarksuppression: Overvågning af binyrebarkreserven kan være nødvendig. I

tilfælde af fluticasonpropionat overdosis, kan Flusaterol behandlingen fortsættes i en

passende dosis for symptomkontrol.

4.10

Udlevering

49572_spc.docx

Side 10 af 20

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC Kode: R03AK06. Adrenerge lægemidler og andre lægemidler mod astma.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme:

Flusaterol indeholder salmeterol og fluticasonpropionat, der begge har en forskellig

virkningsmekanisme. De respektive virkningsmekanismer for begge lægemidler er

diskuteret nedenfor:

Salmeterol:

Salmeterol er en selektiv langtidsvirkende (12 timer) beta-2-agonist med en lang sidekæde,

der binder sig til exo-stedet på receptoren.

Salmeterol giver en længerevarende bronkodilatation, som varer i mindst 12 timer, end

anbefalede doser af konventionelle korttidsvirkende beta-2-agonister.

Fluticasonpropionat:

Fluticasonpropionat, givet som inhalation i de anbefalede doser, giver en glukokortikoid

antiinflammatorisk effekt i lungerne, som formindsker symptomer på og forværring af

astmaen, uden de bivirkninger der er observeret ved systemisk steroidbehandling.

Klinisk effektivitet og sikkerhed

Kliniske astma-undersøgelser

En tolv måneders undersøgelse (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL), i 3416 voksne

og unge patienter med persisterende astma, blev sikkerheden og effektiviteten af

Salmeterol / Fluticasonpropionat og inhalationssteroid, ICS (fluticasonpropionat) alene, for

at afgøre, om målene for astmakontrol var opnåelige. Behandlingen blev trappet op hver

12. uge, indtil **Total kontrol blev opnået, eller den højeste dosis af forsøgsmedicinen var

nået. GOAL viste at flere patienter behandlet med salmeterol / fluticasonpropionat opnåede

astmakontrol, end de patienter der blev behandlet med ICS alene og denne kontrol blev

opnået med en mindre dosis inhalationssteroid.

Velkontrollerede astmasymptomer blev opnået hurtigere med salmeterol /

fluticasonpropionat, end med inhalationssteroid alene. Tiden for behandlingen for 50 % af

patienterne, for at opnå en første individuel Velkontrolleret uge, var 16 dage for

salmeterol / fluticasonpropionat, sammenlignet med 37 dage for ICS gruppen. I en

undergruppe af steroid naive astmatikere, var tiden til en individuel Velkontrolleret uge

16 dage i salmeterol / fluticasonpropionat behandlingen, sammenlignet med 23 dage efter

behandling med ICS.

Den samlede undersøgelse viste de følgende resultater:

49572_spc.docx

Side 11 af 20

Procentdelen af patienter, der opnåede *Velkontrolleret (VK) og **Totalt kontrolleret

(TK) astma over 12 måneder

Behandling før undersøgelsen

Salmeterol/fluticasonpropi

onat

Fluticasonpropionat

VK

TK

VK

TK

Ingen inhalationssteroid(kun

anfaldsmedicin)

78 %

50 %

70 %

40 %

Lav dosis inhalationssteroid (≤500 mg

beclometason-dipropionat eller

tilsvarende/dgl.)

75 %

44 %

60 %

28 %

Moderat dosis

inhalationssteroid

(>500-1000 mg

beclometason-dipropionat eller

tilsvarende/dgl.)

62 %

29 %

47 %

16 %

Sammenlagte resultater på tværs af de

3 behandlings-niveauer

71 %

41 %

59 %

28 %

*

Velkontrolleret astma blev defineret som: lejlighedsvise symptomer eller brug af

anfaldsmedicin, eller mindre end 80 % af forventet lungefunktion, ingen natlig opvågnen,

ingen eksacerbationer og ingen bivirkninger der førte til ændring i behandlingen

**

Total kontrol blev defineret som: ingen symptomer, ingen brug af anfaldsmedicin, mere

end, eller lig med 80 % af forventet lungefunktion, ingen natlig opvågnen, ingen

eksacerbationer og ingen bivirkninger der førte til ændring i behandlingen

Resultaterne af denne undersøgelse tyder på, at salmeterol / fluticasonpropionat på en dosis

med 50/100mg bd kan betragtes som den første vedligeholdelsesbehandling hos patienter

med moderat persisterende astma, for hvem hurtig kontrol af astma skønnes absolut

nødvendigt (se pkt 4.2).

En dobbelt-blind, randomiseret, parallel gruppe-undersøgelse med 318 patienter over 18 år,

med vedvarende astma, evaluerede sikkerheden og tolerabiliteten af administration af to

inhalationer med salmeterol / fluticasonpropionat , to gange dagligt (dobbelt dosis), i to

uger. Undersøgelsen viste, at en fordobling af inhalationer af enhver styrke af salmeterol /

fluticasonpropionat i op til 14 dage, resulterede i en lille stigning i beta-agonist-relaterede

bivirkninger (rysten: 1 patient [1%] vs 0, palpitationer: 6 [3 %] vs 1 [<1%],

muskelkramper: 6 [3%] vs 1 [<1%]) og en lignende forekomst af inhalationssteroid

bivirkninger (f.eks oral candidiasis, 6 [6%] vs 16 [8 %], hæshed: 2 [2%] vs 4 [2%])

sammenlignet med en dosis to gange daglig. Den lille stigning i beta-agonist-relaterede

bivirkninger bør tages i betragtning, hvis lægen overvejer at fordoble dosis for voksne

patienter der har brug for yderligere kortsigtet (op til 14 dage) inhalation af kortikosteroid.

Salmeterol / fluticasonpropionat KOL kliniske forsøg

TORCH var et 3-årigt studie, der skulle vurdere effekten af behandling med salmeterol /

fluticasonpropionat på en dosis med 50/500mg bd, salmeterol 50mg bd,

fluticasonpropionat (FP) 500mg bd eller et placebo i forhold til alle typer af dødelighed hos

49572_spc.docx

Side 12 af 20

patienter med KOL. KOL-patienter med en baseline (præ-bronkodilatator) FEV1 <60% af

forventet normalværdi blev randomiseret til dobbeltblind medicinering. I løbet af

undersøgelsen, blev patienterne tilladt den sædvanlige KOL behandling, med undtagelse af

andre inhalerede kortikosteroider, langtidsvirkende bronkodilatatorer og langtidsvirkende

systemiske kortikosteroider. Overlevelsesstatus efter 3 år blev bestemt for alle patienter,

uanset eventuelt tilbagetrækning fra studiets medicinering. Det primære resultat var en

reduktion i alle årsager til dødelighed i løbet af de 3 år for salmeterol / fluticasonpropionat

vs Placebo.

Placebo

N=1524

Salmeterol 50

N=1521

FP 500

N=1534

Salmeterol/FP

50/500 N=1533

Alle grunde til dødelighed i løbet af 3 år

Antal døde (%)

231 (15,2 %)

205 (13,5 %)

246 (16,0 %)

193 (12,6 %)

Fare ratio

vs Placebo

(Cls)

P-værdi

0,879

(0,73, 1,06)

0,180

1,060

(0,89, 1,27)

0,525

0,825

(0,68, 1,00)

0,052

Fare ratio

Salmeterol/FP

0,932

(0,77, 1,13)

0,774

(0,64, 0,93)

50/500 vs

komponenter(Cls)

P-værdi

0,481

0,007

1.

Ikke signifikant p-værdi efter justering for 2 interimanalyser på den primære effekt

sammenligning fra en langsigtet analyse stratificeret efter rygestatus

Der var en tendens til forbedret overlevelse hos patienter der blev behandlet med

Salmeterol / Fluticasonpropionat sammenlignet med placebo over 3 år, men det opnåede

dog ikke den statistiske signifikans niveau på p0,05.

Procentdelen af patienter, der døde inden for 3 år, på grund af KOL-relaterede årsager var

6,0 % for placebo, 6,1 % for salmeterol, 6,9 % for FP og 4,7 % for salmeterol /

fluticasonpropionat.

Det gennemsnitlige antal moderate til svære eksacerbationer pr år blev signifikant

reduceret med salmeterol / fluticasonpropionat sammenlignet med behandling med

salmeterol, FP og placebo (gennemsnitligt sats i salmeterol / fluticasonpropionat gruppen

var 0,85 sammenlignet med 0,97 i salmeterol-gruppen, 0,93 i FP-gruppen og 1,13 i

placebogruppen). Dette svarer til en reduktion i forekomsten af moderate til svære

eksacerbationer på 25 % (95 % CI: 19% til 31 %, p <0,001) sammenlignet med placebo, 12

% sammenlignet med salmeterol (95 % CI: 5 % til 19 % , p=0,002) og 9 % i forhold til FP

(95 % CI: 1 % til 16 %, p=0,024). Salmeterol og FP reducerede signifikant

eksacerbationsraterne, sammenlignet med placebo med henholdsvis 15 % (95 % CI: 7 % til

22 %, p<0,001) og 18 % (95 % CI: 11 % til 24 %, p<0,001).

Sundhedsrelateret livskvalitet (Health Related Quality of Life), som målt ved St Georges

Respiratory Questionnaire (SGRQ) blev forbedret med alle aktive behandlinger,

49572_spc.docx

Side 13 af 20

sammenlignet med placebo behandling. Den gennemsnitlige forbedring i forhold til tre år

for Salmeterol / Fluticasonpropionat, sammenlignet med placebo var -3,1 enheder (95 %

CI: -4,1 til -2,1, p<0,001), sammenlignet med salmeterol var det -2,2 enheder (p <0,001)

og sammenlignet med FP var det 1,2 enheder (p=0,017). Et fald på 4 enheder betragtes

som klinisk relevant.

Den estimerede 3-årige sandsynlighed for at få lungebetændelse, rapporteret som en

bivirkning, var 12,3 % for placebo, 13,3 % for salmeterol, 18,3 % for FP og 19,6 % for

salmeterol / fluticasonpropionat (Fareratio for salmeterol / fluticasonpropionat vs placebo:

1,64, 95 % CI: 1,33 til 2,01, p<0,001). Der var ingen stigning i lungebetændelsesrelaterede

dødsfald under behandlingen; dødsfald hvor der blev truffet afgørelse om at den primære

grund var lungebetændelse, var 7 for placebo, 9 for salmeterol, 13 for FP og 8 for

salmeterol / fluticasonpropionat. Der var ingen betydelig forskel i sandsynligheden for

knoglebrud (5,1 % placebo, 5,1 % salmeterol, 5,4 % FP og 6,3 % salmeterol /

fluticasonpropionat; Fareratio for salmeterol / fluticasonpropionat vs placebo: 1,22, 95 %

CI: 0,87-1,72, p=0,248.

Placebo-kontrollerede kliniske forsøg over 6 og 12 måneder, har vist at regelmæssig brug

af salmeterol / fluticasonpropionat, i doser med 50/500 mikrogram, forbedrer

lungefunktionen og reducerer åndenød og brug af anfaldsmedicin.

Undersøgelserne SCO40043 og SCO100250 var randomiserede, dobbelt-blinde, parallel-

gruppe, gentagne studier, der sammenlignede effekten af salmeterol / fluticasonpropionat i

doser med 50/250 mikrogram bd (en dosis ikke godkendt til KOL behandling i Den

Europæiske Union) med salmeterol 50 mikrogram bd på den årlige rate af moderate /

svære eksacerbationer hos patienter med KOL med en FEV1 mindre end 50 % af forventet

og en historie med eksacerbationer. Moderate / sværre eksacerbationer blev defineret som

forværrede symptomer, som krævede behandling med orale kortikosteroider og / eller

antibiotika eller hospitalsindlæggelse.

Forsøgene havde en 4-ugers indkøringsperiode, hvor alle forsøgspersoner modtog

salmeterol/FP 50/250 (med etiket), for at standardisere KOL farmakoterapien og stabilisere

sygdommen, forud for randomisering til den blinde medicinske undersøgelse der kørte

over 52 uger. Forsøgspersonerne blev randomiseret 1:1 til salmeterol/FP 50/250 (total ITT

n = 776) eller salmeterol (total ITT n = 778). Før begyndelse af undersøgelsen, ophørte

patienterne med brug af tidligere KOL-medicin, undtagen korttidsvirkende

bronkodilatatorer. Samtidig brug af inhalation af langtidsvirkende bronkodilatatorer (beta

2-agonist og antikolinerge), ipratropium/ salbutamol kombinationsprodukter, orale beta 2-

agonister og theofyllin-præparater var ikke tilladt under behandlingsperioden. Orale

kortikosteroider og antibiotika var tilladt til akut behandling af KOL-eksacerbationer, med

specifikke retningslinjer for brug. Patienter brugte salbutamol efter behov gennem hele

studieforløbet.

Resultaterne af begge studier viste, at behandling med salmeterol / fluticasonpropionat

50/250 resulterede i en væsentligt lavere årlig rate af moderate/svære KOL-

eksacerbationer, sammenlignet med salmeterol (SCO40043: 1,06 og 1,53 pr patient om

året, henholdsvis rate ratio på 0,70, 95 % CI: 0,58 til 0,83, p<0,001; SCO100250: 1,10 og

1,59 pr patient om året, henholdsvis rate ratio på 0,70, 95 % CI: 0,58 til 0,83, p<0,001).

Undersøgelsesresultaterne for de sekundære effektmål (tid til første moderate/svære

eksacerbation, den årlige rate af eksacerbationer der krævede orale kortikosteroider, og

præ-dosis om morgenen (AM) FEV1) begunstigede væsentligt

49572_spc.docx

Side 14 af 20

salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram bd frem for salmeterol.

Bivirkningsprofiler var ens, med undtagelse af en højere forekomst af lungebetændelser og

kendte lokale bivirkninger (candidiasis og dysfoni), i salmeterol/fluticasonpropionat

50/250 mikrogram bd-gruppen, sammenlignet med salmeterol. Lungebetændelse-relaterede

bivirkninger blev rapporteret for 55 (7 %) patienter i salmeterol/fluticasonpropionat 50/250

mikrogram bd gruppen og 25 (3 %) i salmeterol-gruppen. Den øgede forekomst af

indberettede lungebetændelser med salmeterol/fluticason 50/250 mikrogram bd synes at

være af samme størrelsesorden som forekomsten rapporteret efter behandling med

salmeterol/fluticasonpropionat 50/500 mikrogram bd i TORCH.

ol Mul

nter

Asthma

ial (SMART)

SMART var en multi-center, randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret, parallel

gruppe 28-ugers undersøgelse der blev udført i USA, og som randomiserede 13.176

patienter til henholdsvis salmeterol (50 mg to gange dagligt) og 13.179 patienter til

placebo i tillæg til patienternes sædvanlige astma behandling. Patienterne blev inkluderet

hvis de var 12 år gamle, havde astma, og hvis de i øjeblikket brugte astmamedicin (men

ikke en LABA). Baseline ICS brug ved indgang i undersøgelsen blev registreret, men var

ikke påkrævet i undersøgelsen. Det primære slutpunkt i SMART, var det samlede antal af

respiratoriske dødsfald, og respiratorisk-relaterede livstruende oplevelser.

De vigtigste resultater fra SMART: primært slutpunkt

Patientgruppe

Antal primære endpoint hændelser/antal patienter

Relativ risiko

(95 % konfidens-

intervaller)

salmeterol

placebo

Alle patienter

50/13176

36/13179

1,4 0 (0,91, 2,14)

Patienter der fik

inhalationssteroid

23/6127

19/6138

1,21 (0,66, 2,23)

Patienter der ikke fik

inhalationssteroid

27/7049

17/7041

1,60 (0,87, 2,93)

Afrikansk-amerikanske

patienter

20/2366

5/2319

4,10 (1,54, 10,90)

(Risiko skrevet i fed er statistisk signifikant med et niveau på 95 %.)

De vigtigste resultater fra SMART med inhaleret steroidbrug ved baseline: sekundære slutpunkter

Antal sekundære endpoint hændelser/antal patienter

Relativ risiko (95 %

konfidens-intervaller)

salmeterol

placebo

Respiratorisk-relaterede dødsfald

Patienter der fik

inhalationssteroid

10/6127

5/6138

2.01

(0,69, 5,86)

Patienter der ikke fik

inhalationssteroid

14/7049

6/7041

2.28 (0,88, 5,94)

Kombinerede astma-relaterede dødsfald eller livstruende oplevelse

49572_spc.docx

Side 15 af 20

Patienter der fik

inhalationssteroid

16/6127

13/6138

1,24, (0,60, 2,58)

Patienter der ikke fik

inhalationssteroid

21/7049

9/7041

2,39 (1,10, 5,22)

Astma-relaterede dødsfald

Patienter der fik

inhalationssteroid

4/6127

3/6138

1,35 (0,30, 6,04)

Patienter der ikke fik

inhalationssteroid

9/7049

0/7041

(*=kunne ikke beregnes på grund af at der ikke var nogen hændelser i placebogruppen.

Risiko skrevet med fede tal er statistisk betydelige med et niveau på 95 %. De sekundære

slutpunkter i tabellen ovenfor nåede statistisk signifikans i hele populationen.) De

sekundære slutpunkter af kombinerede dødsfal,d uanset årsag eller livstruende oplevelse,

uanset dødsårsag, eller uanset årsag til indlæggelse, nåede ikke statistisk signifikans i

hele populationen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Når salmeterol og fluticasonpropionat blev administreret i kombination ved inhalation, var

farmakokinetikken for hver bestanddel svarede til den observeret, når de blev

administreret separat. For farmakokinetiske formål kan hver komponent derfor betragtes

adskilt.

Salmeterol:

Da salmeterol virker lokalt i lungerne, er plasmakoncentrationer ikke en indikator for

terapeutisk effekt. Derudover er der kun begrænsede oplysninger om salmeterols

farmakokinetik tilgængelig, da det er teknisk vanskeligt at måle stoffet i plasma på grund

af de lave plasmakoncentrationer (ca. 200 pikogram/ml eller mindre) ved inhalation i

terapeutiske doser.

Fluticasonpropionat:

Efter inhalation er den absolutte biotilgængelighed hos raske personer ca. 5-11 % af den

nominelle dosis, afhængig af inhalatoren. I patienter med astma eller KOL, er der

observeret en mindre grad af systemisk påvirkning efter inhalation af fluticasonpropionat.

Systemisk absorption sker hovedsageligt gennem lungerne og er hurtigt i starten og

derefter langsommere. Resten af den inhalerede dosis bliver formentlig slugt, men

bidrager minimalt til den systemiske påvirkning på grund af lav vandopløselighed og

præsystemisk metabolisme, så den perorale biotilgængelighed er under 1 %. Forøgelsen

af den systemiske påvirkning er ligefrem proportional med størrelsen af dosis.

Udskillelsen af fluticasonpropionat er karakteriseret ved høj clearance (1150 ml/minut),

stort fordelingsvolumen i steady-state (ca. 300 l) og en terminal halveringstid på ca. 8 time.

Plasmaproteinbinding er 91 %.

49572_spc.docx

Side 16 af 20

Fluticasonpropionat fjernes hurtigt fra den systemiske cirkulation, via nedbrydning til et

inaktivt carboxylsyrederivat ved hjælp af cytochrom P450-enzymet CYP3A4. Andre,

uidentificerbare etabolitter ses også i fæces.

Udskillelsen af fluticasonpropionat gennem nyrerne er ubetydelig. Mindre end 5 % af

dosen udskilles i urinen, hovedsageligt i form af metabolitter. Hovedparten udskilles i

fæces som metabolitter og uomdannet medicin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De eneste sikkerhedsmæssige overvejelser for mennesker, kommer fra dyreforsøg med

salmeterolxinafoat og fluticasonpropionat givet separat, og var effekter forbundet med

overdrevne farmakologiske virkninger.

I dyrereproduktionsundersøgelser er der set misdannelser (hareskår, knogledeformiteter)

efter administration af glucocorticosteroider. Men disse dyreeksperimentelle resultater

synes ikke at være relevante for mennesker ved den anbefalede dosering. Dyreforsøg med

salmeterolxinafoat har kun vist fosterskader ved høje doser. Efter samtidig administration

af begge stoffer ses en øget frekvens af omlagt navlearterie og ufuldstændig forbening af

nakkebenet hos rotter ved doser, der typisk sættes i forbindelse med glukokortikoid-

inducerede abnormiteter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Flusaterol indeholder to lægemidler pakket i de to alu-alu blister på enkeltdosis folie

strimler (dobbelt-blisterstrimler), som opbevares i Elpenhaler inhaleringsanordningen

Elpenhaler.

Folien beskytter inhaleringspulveret fra atmosfæriske påvirkninger.

Hver dosis er afdelt i en dobbelt-blister strimmel.

Hver æske indeholder et Elpenhaler inhaleringsapparat med 60 dobbelt-blisterstrimler.

Pakningsstørrelse: 60 doser.

Hver æske indeholder et Elpenhaler inhaleringsapparat, med 30 alu-alu dobbelt-

blisterstrimler og et ekstra opbevaringsrum med yderligere 30 alu-alu dobbelt-

blisterstrimler. Pakningsstørrelse: 60 doser.

49572_spc.docx

Side 17 af 20

Hver æske indeholder et Elpenhaler inhaleringsapparat, med 30 alu-alu dobbelt-

blisterstrimler. Pakningsstørrelse: 30 doser (prøvepakke).

Hver æske indeholder 3 Elpenhaler inhaleringsapparater, med 60 alu-alu dobbelt-

blisterstrimler hver. Pakningsstørrelse: 180 doser.

Ikke alle pakningsstørrelser bliver nødvendigvis markedsført

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

For at sikre korrekt administration af lægemidlet, skal patienten vises hvordan man bruger

inhalatoren af en læge eller andet sundhedspersonale.

Ikke anvendt lægemiddel eller affald heraf bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale

krav.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSE OG HÅNDTERING AF

Elpenhaler inhalatoren

Det følgende er instruktioner til patienten, for korrekt inhalation af de to lægemidler i de to

blisterpakninger på enkeltdosis strimler (dobbelt-blisterstrimmel), som opbevares i

Elpenhaler inhalatoren.

BESKRIVELSE

Elpenhaler inhalatoren er et apparat til inhalering af to lægemidler samtidigt; lægemidlerne

er i pulverform. De to lægemidler danner en kombination, der bliver til et lægemiddel.

Hvert lægemiddel er pakket separat fra det andet, i en af de to blisterpakninger, på den

specielt designede dobbelt-blisterstrimmel.

Dobbelt-blisterstrimmel pakningen indeholder en (1) dosis af den medicinske kombination.

Elpenhaler inhalatoren består af 3 dele:

Mundstykket og det beskyttende låg

(1).

Overfladen (2), hvorpå dobbelt-

blisterpakningen er placeret (støttende

overflade).

Opbevaringskammeret (3), der

indeholder dobbelt-blisterstrimmel

pakningerne.

Disse tre dele er forbundet med hinanden og

kan åbnes separat.

Den støttende overflade indeholder:

Et fastgørelsespunkt (2A), hvor

dobbelt-blister pakningen fastgøres.

To hulrum (2B) der har plads til de to

blisterpakninger.

To strip guider (2C), der fastgør

dobbelt-blister pakningen i den

korrekte position på den støttende

overflade.

49572_spc.docx

Side 18 af 20

Dobbelt blisterstrimmel pakningen

indeholder:

To ark (4).

To blistre (5), en indeholder salmeterol

og den anden futiasonnronionat.

Et hul (6).

BRUG AF Elpenhaler

A. Forberedelse af apparatet

Åbn opbevaringsrummet, tag en strimmel ud,

og luk opbevaringsrummet igen.

Afdæk mundstykket fuldstændigt fra

dets beskyttende låg.

Lås mundstykket op, og pres det

bagud, for at synliggøre den støttende

overflade.

Hold dobbelt-blisterstrimlen med dens

skinnende overflade opad.

Placer strimlen på fastgørelsespunktet

på den støttende overflade. Med et let

tryk, skal du sørge for at strimlen er

sikkert fastgjort fastgørelsespunktet.

De to blistre på strimlen vil passe ind i

hulrummene på den støttende

overflade, og guiderne vil fastgøre

strimlen i den korrekte position.

Luk mundstykket, og træk den fremstikkende

ende af strimlen ud. Dosis er nu klar til at blive

inhaleret. Du bør kun trække den

fremstikkende ende af strimlen ud, umiddelbart

før inhalation.

49572_spc.docx

Side 19 af 20

B. Inhalering af dosis

Hold apparatet væk fra munden.

Ånd helt ud. Vær forsigtig med ikke at

ånde på apparatets mundstykke.

Bring Elpenhaler inhalatoren op til din

mund, og placer dine læber tæt rundt om

mundstykket.

Træk vejret langsomt og dybt fra munden

(og ikke fra din næse), indtil dine lunger er

fulde.

Hold vejret i cirka 5 sekunder, eller så

længe du kan, og fjern samtidigt apparatet

fra din mund.

Ånd ud og fortsæt med at trække vejret

normalt.

Åbn mundstykket. Du kan se at du har

inhaleret alt pulveret og at blistrene på

strimlen er tomme.

Fjern den tomme strimmel og gå videre til

trin C.

C. Rengøring af apparatet

Efter hver brug, tørres mundstykket og den støttende overflade med en tør klud eller tør

papirserviet. Brug ikke vand, til at rengøre apparatet.

Luk mundstykket, og placer det beskyttende låg omkring det.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ELPEN Pharmaceutical Co.Inc

95 Marathonos Ave.

GR-19009 Pikermi, Attica

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50+250 mikrog/dosis: 49572

50+500 mikrog/dosis: 49573

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. april 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. januar 2017

49572_spc.docx

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her