Flunimeg

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flunimeg 250 mg granulat
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • granulat
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Flunimeg 250 mg granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 47334
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

12. januar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Flunimeg, granulat

0.

D.SP.NR

27355

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Flunimeg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert 10 g brev indeholder:

Aktivt stof:

Flunixin

250 mg

(som flunixinmeglumin)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Granulat

Hvidt til creme farvet granulat

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til lindring af inflammation og smerter forårsaget af muskulo-skeletale sygdomme.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes ved hjerte-, lever-, nyrelidelser, ved risiko for gastrointestinal blødning eller

sårdannelse, eller hvor der er tegn på bloddyskrasi.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

47334_spc.doc

Side 1 af 5

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Den anbefalede dosis eller behandlingstid bør ikke overskrides.

Brug til dyr under 6 uger gamle og til gamle dyr kan indebære yderligere risiko for

bivirkninger: Hvis brug til disse aldersgrupper ikke kan undgås, kan det være nødvendigt at

reducere dosis og observere dyrene nøje klinisk.

Undgå at bruge præparatet til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, da der kan

være risiko for øget nyretoksisitet.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Lægemidlet kan forårsage overfølsomhedsreaktioner i følsomme individer. Reaktioner kan

være alvorlige. Personer med kendt overfølsomhed over for stoffer, der tilhører gruppen af

ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer, bør undgå kontakt med dette præparat.

På grund af risiko for overfølsomhedsreaktioner bør direkte hudkontakt undgås. Brug

uigennemtrængelige gummihandsker ved håndtering af lægemidlet. I tilfælde af kontakt med

huden skal det udsatte område vaskes med masser af vand og sæbe. Hvis symptomer vedvarer,

skal der søges lægehjælp.

Undgå kontakt med øjne. Ved håndtering af dette lægemiddel bør der anvendes godkendte

sikkerhedsbriller. Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles de grundigt med

masser af vand.

Undgå inhalation. Bær enten åndedrætsværn i form af en engangshalvmaske, som overholder

den europæiske standard EN149 eller et genanvendeligt åndedrætsværn, som overholder den

Europæisk Standard EN140 med et filter, som overholder EN143 ved håndtering af

lægemidlet. I tilfælde af inhalation bør der opsøges lægehjælp.

Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Gastrointestinale bivirkninger som irritation og sårdannelser kan forekomme og hos dehydrerede

eller hypovolæmiske dyr risiko for renal skade. Hvis bivirkninger opstår bør behandlingen

afsluttes og dyrlæge kontaktes.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratorieundersøgelser har afsløret føtotoksiske virkninger af flunixin efter oral

administration (kanin og rotte) og intramuskulær administration (rotte) af maternotoksiske

doser. Der blev derudover observeret en forlængelse af drægtighedsperioden.

Lægemidlets sikkerhed i drægtige hopper, er ikke fastlagt.

Må ikke anvendes til drægtige hopper.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre NSAID-præparater eller glukokortikoider bør ikke administreres samtidig eller indenfor

24 timer efter administration af Flunimeg.

Den behandlingsfri periode bør tage højde for de tidligere anvendte lægemidlers

farmakokinetiske egenskaber.

47334_spc.doc

Side 2 af 5

Brug sammen med andre stærkt protein bundne præparater kan resultere i toksiske effekter.

Ulceration i den gastrointestinale tragt kan forværres af kortikosteroider, hos patienter der

behandles med NSAID-præparater.

Bør ikke gives samtidig med potentielt nefrotoksiske lægemidler.

NSAID som hæmmer prostaglandinsyntesen bør ikke administreres til dyr som er under

generel anæstæsi før dyret er vågnet fuldstændigt fra narkosen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til oral anvendelse.

Den anbefalede dosis er 1.1 mg flunixin pr. kg. legemsvægt, dvs. et 10 g brev pr. 227 kg

kropsvægt, en gang dagligt, i op til 5 på hinanden følgende dage, afhængigt af det kliniske

respons.

For at sikre administration af en korrekt dosis, skal legemsvægten bestemmes så præcist som

muligt.

Produktet strøs på en mindre mængde foder. Tilsæt produktet til foderet umiddelbart før

administration.

Bortskaf evt. resterende medicineret foder.

4.10

Overdosering

Overdosering associeres med gastrointestinal toksicitet.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 15 dage

Mælk: Må ikke anvendes til lakterende hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiinflammatorica og antirheumatica, non-steroide.

ATCvet-kode: QM01AG90

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Flunixinmeglumin er et ikke narkotisk, non-steroidt, anti-inflammatorisk lægemiddel med

smertestillende og feberhæmmende virkning.

Flunixinmeglumin virker som en reversibel, non-selektiv hæmmer af cyclooxygenase (både

COX-1 og COX-2), som er et vigtigt enzym i omdannelsen af arakidonsyre til cykliske

endoperoxider i arakidonsyre-kaskaden.

Herved hæmmes dannelsen af eicosanoider, som er vigtige mediatorer af den inflammatoriske

proces ledsaget af feber, smerte og lokal vævsinflammation.

Gennem virkningen på arakidonsyrekaskaden hæmmer flunixin også dannelse af tromboxan,

som er en potent blodplade pro-aggregator og vasokonstriktor, der frigives i forbindelse med

koagulering af blodet.

Flunixin udøver den antipyretiske virkning ved at hæmme syntesen af prostaglandin-E

hypothalamus. Skønt flunixin ikke har en direkte virkning på endotoksiner når de først er

dannet, reduceres prostaglandin produktionen og derved de mange følgevirkninger af

prostaglandin kaskaden.

Prostaglandiner er en del af den komplekse proces, der fører til endotoksisk shock.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter en enkelt administration af præparatet til heste á 1.1 mg/kg flunixin, opnås den

maksimale plasma koncentration af flunixin (2.51 µg/ml) efter ca. 1 time.

47334_spc.doc

Side 3 af 5

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Povidon K30

Crospovidon

Stivelse, pregelatineret (Majs)

Lactosemonohydrat

Saccharose

Pebermynte smag

Mikrokrystallinsk cellulose

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

Bruges umiddelbart efter opblanding i foder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

C. Breve opbevares I den ydre karton.

6.5

Emballage

Æske med 10 laminerede foliebreve (C1S/LDPE/Alu/SP), der hver indeholder 10 g granulat.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Camlough Road

NEWRY

Co. Down, BT35 6JP

Nordirland

Repræsentant

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

47334

47334_spc.doc

Side 4 af 5

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. december 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. januar 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

47334_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her