Fludeoxyglucose "OUH"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fludeoxyglucose "OUH" 400 MBq-316 GBq/htgl injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 400 MBq-316 GBq/htgl
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Fludeoxyglucose "OUH" 400 MBq-316 GBq/htgl injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 02235
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Odense Universitetshospital, PET & Cyklotronenheden. Revisionsdato 11/2015

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fludeoxyglucose ”OUH”, 400 MBq – 316 GBq, Injektionsvæske

F]-Fludeoxyglucose, Ph. Eur.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fludeoxyglucose ”OUH”.

Sådan skal du bruge Fludeoxyglucose ”OUH”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fludeoxyglucose

”OUH”

bruges

PET-undersøgelser,

hvor

metabolismen

organer

væv

ønske

undersøgt. Det kan f. eks være i forbindelse med diagnosticering, stadieinddeling og behandlingskontrol ved

kræftsygdom.

Fludeoxyglucose ”OUH” indgives ved intravenøs injektion i henhold til normale injektionsprocedurer for

radioaktive lægemidler. Dit aktivitetsniveau, i perioden lige efter injektion, har beydning for hvordan stoffet

fordels i kroppen. Normalt anbefales det at du skal hvile i 45 – 60 minutter inden skanningen foretages.

Sundhedspersonalet instruerer dig nærmere herom.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Fludeoxyglucose ”OUH”.

Brug ikke Fludeoxyglucose ”OUH”:

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fludeoxyglucose ”OUH” må kun udleveres til og anvendes af godkendte brugere af radioaktive lægemidler.

Præparatet må først tages i brug når der ligger en skriftlig frigivelse fra producenten.

Som for øvrige

radioaktive

lægemidler bør udbyttet

undersøgelsen vægtes

risikoen

forventede strålingsdosis. Hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos børn må der forventes en højere

effektiv dosis per administreret aktivitetsmængde end hos normale voksne. Se senere afsnit om dosimetri.

Fludeoxyglucose ”OUH” må kun gives som intravenøs injektion. Præparatet er stærkt radioaktivt og skal

håndteres under hensyntagen til normale principper for strålebeskyttelse. Da gammastrålingen fra præparatet

er meget gennemtrængende, skal der benyttes blybeholdere med mindst 30 mm vægtykkelse.

Under dosis optræk og indgift bør der tages forholdsregler, der kan nedbringe den lokale strålingsdosis til

eksempelvis hænder.

Odense Universitetshospital, PET & Cyklotronenheden. Revisionsdato 11/2015

Efter

injektionen

udgør

patienten

eventuel

urin

(f.eks

opsamlet

urinpose)

ikke

ubetydelig

strålingskilde og det undersøgende personale bør være instrueret i hvorledes tid, afstand og afskærmning kan

nedbringe den resulterende dosis. Også strålingsdosis til pårørende og medpatienter bør tages i betragtning.

Ved injektionen skal det sikres, at denne finder sted i venen og ikke subkutant eller paravenøst, da dette vil

medføre uhensigtsmæssig stor lokal stråledosis og kompromittere billeddannelsen ved injektionsstedet.

Patientforberedelsen er meget vigtig for udbyttet og kvaliteten af undersøgelsen. Faktorer der påvirker

blodsukkeret har stor betydning. Patienten skal faste 6 timer op til injektion. FDG bør normalt kun gives til

fastende personer, da FDG konkurrerer med glukose om optagelse i cellerne. Patienten må dog gerne drikke

kaffe/te uden sukker/sødetabletter/mælk. Specielle forholdsregler bør tages før administration til patienter

med diabetes mellitus, hvor det er vigtigt at sikre, at patienter hverken udvikler hypo- eller hyperglycæmi.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mange lægemidler, herunder lægemidler der påvirker blodsukkeret, kan påvirke fordelingen og dermed

undersøgelsesresultatet. PET undersøgelsen og skanningsresultatet må bedømmes under hensyntagen hertil.

Brug af anden medicin sammen med Fludeoxyglucose ”OUH”

Fortæl altid sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Hvis det er nødvendigt at give radioaktive lægemidler til en kvinde i den fødedygtige alder, skal det altid

oplyses, om patienten er gravid. Ved en udebleven menstruation må kvinden betragtes som værende gravid,

og undersøgelsen må kun gennemføres, hvis en akut foretaget graviditetstest er negativ. Generelt bør PET-

undersøgelser så vidt muligt gennemføres i første halvdel af menstruationscyklus. Stråledosis bør holdes så

lavt

muligt

under

hensyntagen

opnåelse

søgte

kliniske

information.

Andre

undersøgelsesmetoder, der ikke medfører strålebelastning, bør overvejes såsom ultralyd eller MR.

Undersøgelser på gravide foretaget med radioaktive stoffer medfører en strålingsdosis til fosteret. Kun

afgørende vigtige undersøgelser bør udføres under svangerskabet, og kun når hensynet til det forventede

udbytte overstiger risikoen, som undersøgelsen påfører moder og foster. I så tilfælde bør evt. gennemførelse

af undersøgelsen konfereres forinden mellem ansvarlig nuklearmedicinsk læge, ansvarlig fysiker, ansvarlig

henvisende kliniker og Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Der er ingen ammepause, men det anbefales (ICRP), at kvinder der ammer, begrænser kontakten til barnet til

så lidt som muligt de første 12 timer efter injektion, for at undgå at udsætte barnet for ekstern stråling fra

moderen. Det anbefales ligeledes at amme umiddelbart inden injektionen, for at gøre tiden fra injektion til

næste amning så lang som muligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fludeoxyglucose ”OUH” påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøjer.

3.

Sådan skal du bruge Fludeoxyglucose ”OUH”

Brug altid Fludeoxyglucose ”OUH” nøjagtigt efter sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

sundhedspersonalet.

Dosering Voksne:

Dosering til voksne: 100-600 MBq afhængig af skanner og undersøgelsestype.

Dosering til børn

Dosering

børn:

MBq/kg

legemsvægt

hjerneskanning

MBq/kg

legemsvægt

helkropsskanning.

Odense Universitetshospital, PET & Cyklotronenheden. Revisionsdato 11/2015

Aktiviteten af den aktuelle patientdosis skal kontrolleres i dosiskalibrator inden administration.

Produktet indgives ved intravenøs injektion i henhold til normale injektionsprocedurer for radioaktive

lægemidler.

Hvis du har fået en for stor dosis Fludeoxyglucose ”OUH”

En væsentlig (flerfold) overskridelse af den anbefalede dosisindgift vil både medføre en øget strålingsdosis

til patient og personale, og kompromittere billeddannelsen grundet dødtids- og linearitetsproblemer. Hvis

overdosering har fundet sted, kan dosis til blærevæggen nedsættes gennem øget væskeindtagelse og hyppig

vandladning.

Spørg sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men på nuværende tidspunkt findes der ingen

kendte bivirkninger.

Hvis der opstår bivirkninger skal du kontakte din læge. Bivirkninger skal indberettes til indehaveren af

markedsføringstilladelsen (se sidst i denne indlægsseddel) og/eller til Sundhedsstyrelsen.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til sundhedsstyrelsen. Du finder skema og

vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. Du kan også indberette via mail,

almindeligt brev eller telefonisk ved at rekvirere et indberetningsskema.

5.

Opbevaring

Opbevaring

Præparatet skal indgives inden 10 timer efter fremstillingen (EOS). Udløbstidspunktet er angivet på etiket.

Præparatet må ikke opbevares over 25

C. Præparatet er stærkt radioaktivt og skal opbevaret i det oprindelige

hætteglas i en egnet blybeholder med mindst 30 mm vægtykkelse.

Emballage

Produktet

udleveres

hætteglas

lukket

septum

kapsel.

Hætteglasset

indeholder

angivne

aktivitetsmængde på referencetidspunktet i et volumen på op til 30 ml.

Hætteglasset leveres i særlig blybeholder (35 mm vægtykkelse) placeret i formstøbte skumindlæg i en

transportspand af plastic (Type A forsendelse). Blybeholder, skumindlæg og transportspand skal returneres

til producenten og genanvendes.

Bortskaffelse

Præparatet og hætteglasset bør af hensyn til den intense stråling så vidt muligt håndteres i den oprindelige

blybeholder og bag egnet ekstern blyafskærmning. Bemærk, at alle nødvendige oplysninger om aktivitet,

kalibreringstidspunkt og volumen findes på den ydre etikette. Den enkelte dosis udtages gennem septum,

som desinficeres inden hvert anbrud. Hver patientdosis skal måles i dosiskalibrator inden indgift.

Produktet kan fortyndes med isoton natriumklorid opløsning til injektion (0,9%), der også kan benyttes til

efterskyl af injektionsvejen.

Præparatets aktive indholdsstof forsvinder fuldstændigt ved fysisk henfald inden for en periode af ca. 1 døgn.

Indenfor denne periode skal stoffet behandles i overensstemmelse med reglerne for transport af radioaktive

stoffer og håndtering af åbne radioaktive kilder. Efter det radioaktive henfald udgør det aktive indholdsstof

ingen miljøbelastende risiko og det henfaldne præparat kan bortskaffes i lighed med andre medicinrester.

Blybeholdere returneres og genanvendes.

Odense Universitetshospital, PET & Cyklotronenheden. Revisionsdato 11/2015

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fludeoxyglucose ”OUH”, 400 MBq – 316 GBq, Injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof : [

F]-Fludeoxyglucose

Øvrige indholdsstoffer:

Phosphatbuffer

Vand

Ethanol (0.4%)

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Odense Universitetshospital

PET & Cyklotronenheden, Nuklearmedicinsk Afdeling

Sdr. Boulevard 29

Tlf. 6541 2980

Fax. 65906192

Email: ouh@rsyd.dk

Kontakt vedr. Markedsføringstilladelsen og produktion

QP: Signe Inglev

Email: Signe.Inglev@rsyd.dk

Indberetning af bivirkninger:

QPPV Henrik Petersen

Email: Henrik.petersen@rsyd.dk

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Følgende organfordeling er beskrevet af Mejia et al i J Nucl Med 1991, 32, 699 – 706:

Organ

% af indgiven dosis

Hjerne

6,9%

Hjerte

3,3%

Nyrer

1,3%

Lever

4,4%

Lunger

0,9%

Ovarier

0,01%

Pancreas

0,3%

Knoglemarv

1,7%

Milt

0,4%

Testes

0,04%

Blæreindhold

6,3%

Resten af kroppen

74,4%

I alt

99,95%

Prækliniske sikkerhedsdata

Ingen bivirkninger ud over stråledosis (se nedenfor).

Odense Universitetshospital, PET & Cyklotronenheden. Revisionsdato 11/2015

Dosimetri

Nedenstående tabel

ICRP publikation 80

viser den beregnede absorberde

dosis per administreret

aktivitetsmængde (mSv/MBq) for Fludeoxyglukose (18 F):

T½=

109,77

Absorbed

dose

unit

activity

administered

(mGy/MBq)

Organ

Adult

15 years

10 yesrs

5 years

1 year

Adrenal glands

0.012

0.015

0.024

0.038

0.072

Bladder wall

0.16

0.21

0.28

0.32

0.59

Bone surfaces

0.011

0.014

0.022

0.035

0.066

Brain

0.028

0.028

0.030

0.034

0.048

Breasts

0.0086

0.011

0.018

0.029

0.056

Bile duct

0.012

0.015

0.023

0.035

0.066

Inte4stinal wall

0.011

0.014

0.022

0.036

0.068

Small intestine

0.013

0.017

0.027

0.041

0.077

Colon

0.013

0.017

0.027

0.040

0.074

ULI wall

0.012

0.016

0.025

0.039

0.072

LLI wall

0.015

0.019

0.029

0.042

0.076

Heart

0.062

0.081

0.12

0.20

0.35

Kidney

0.021

0.025

0.036

0.054

0.096

Lier

0.011

0.014

0.022

0.037

0.070

Lungs

0.010

0.014

0.021

0.034

0.065

Muscles

0.011

0.014

0.021

0.034

0.065

Oesophagus

0.011

0.015

0.022

0.035

0.068

Ovaries

0.015

0.020

0.030

0.044

0.082

Pancreas

0.012

0.016

0.025

0.040

0.076

Bone marrow

0.011

0.014

0.022

0.032

0.061

Skin

0.0080

0.010

0.016

0.027

0.052

Spleen

.0.011

0.014

0.022

0.036

0.069

Testes

0.012

0.016

0.026

0.038

0.073

Thymus

0.011

0.015

0.022

0.035

0.068

Thyroid

0.010

0.013

0.021

0.035

0.068

Uterus

0.021

0.026

0.039

0.055

0.10

Other organs

0.011

0.014

0.022

0.034

0.063

Effective dose

(mSV/MBq)

0.019

0.025

0.036

0.050

0.095

Annals of the ICRP, ICRP Publication 80

Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Addendum 2 to ICRP Publication 53, Also includes

Addendum 1 to ICRP Publication 72, Editor J. Valentin. Den effektive dosis fra indgift af 400 MBq til en

typisk normal voksen er cirka 7,6 mSv. Ved denne aktivitetsmængde er absorberet dosis til de kritiske

organer blære, hjerte og hjerne henholdsvis 64 mGy, 25 mGy og 11 mGy.

Farmakologiske Oplysninger

Terapeutisk klassifikation

Præparatet er et diagnostisk radiofarmakon. ATC-kode V09IX04.

Odense Universitetshospital, PET & Cyklotronenheden. Revisionsdato 11/2015

Farmakodynamiske egenskaber

fremstilles

dispenseres

under

stort

carrierfri

betingelser,

maksimale

mængde

administreret FDG (aktiv og inaktiv) er meget lille (under 10 mg) sammenlignet med den samlede mængde

glukose der metaboliseres på et givet tidspunkt. Præparatet har derfor ingen primære eller sekundære

farmakodynamiske egenskaber. Gentagen administration bør kun ske efter overvejelse af den samlede

strålingsdosis

Farmakokinetiske egenskaber

Fludeoxyglukose (18F) er en glukose analog, som ophobes i alle celler der udnytter glukose som energikilde.

Stoffet ophobes i tumorer med højt glukose forbrug. Aktivitetskoncentrationen i det vaskulære system efter

intravenøs

injektion

følger

biexponentiel

kurve

fordelingstid

cirka

minut

eliminationstid på 12 minutter. Vævenes optag af Fludeoxyglukose (18 F) beror på en række vævsspecifikke

transportsystemer, hvoraf nogle er insulin-afhængige. Vævsoptagelsen kan derfor påvirkes af fødeindtag,

ernæringstilstand

eventuel

sukkersyge.

patienter

diabetes

mellitus

nedsat

optag

Fludeoxyglukose (18 F), der skyldes ændret vævsfordeling og ændret glukosestofskifte. Fludeoxyglukose

(18 F) transporteres over cellemembranen som glukose, men gennemgår kun det første trin i glykolysen, som

resulterer i dannelsen af Fludeoxyglukose (18 F)-6-fosfat, som forbliver fanget intracellulært i flere timer,

fordi defosforyleringen forårsaget af intracellulære fosfataser er langsom. Hos normale raske personer

fordeles Fludeoxyglukose (18 F) i hele kroppen, og optages særligt i hjernen og hjertet, og i mindre grad

også i lunger og lever. Udskillelsen sker primært gennem nyrene, idet ca 20% af aktiviteten kan forventes i

urinen indenfor 2 timer fra injektionen. Bindingen til selve nyreparenkymet er svag, men de samlede urinveje

indeholder megen aktivitet p.g.a. urinudskillelsen. Fludeoxyglukose (18 F) passerer blod-hjerne barrieren.

Cirka 7 % af den injicerede aktivitet akkumuleres i hjernen indenfor en periode af 80-100 minutter fra

indgift. Epileptiske foci udviser nedsat optag i perioderne uden kramper. Cirka 3% af aktiviteten optages af

myokardiet indenfor de første 40 minutter. Fordelingen i det normale hjerte er nogenlunde homogen, idet der

dog er beskrevet op til 15% regional forskel for septum. Under og efter reversibel myokardieiskæmi ses en

øget optagelse af Fludeoxyglukose (18 F) i de berørte områder. Ca. 0.3 % af aktiviteten går til pancreas, og

0.9 - 2.4 % akkumuleres i lungerne. Fludeoxyglukose (18 F) bindes også til øjets muskler, til pharynx og til

tarmen. Binding til muskelvæv kan ses efter nylig fysisk anstrengelse umiddelbart inden undersøgelsen eller

følge

muskelaktivitet

fordelings-

undersøgelsesforløbet.

Depoter

brunt

fedt

optager

Fludeoxyglukose (18 F).

21-4-2018

OC Raw Dog, LLC RECALLS one lot of Chicken, Fish & Produce BECAUSE OF POSSIBLE HEALTH RISK

OC Raw Dog, LLC RECALLS one lot of Chicken, Fish & Produce BECAUSE OF POSSIBLE HEALTH RISK

OC Raw Dog, LLC of Rancho Santa Margarita, CA, is recalling approximately 1,560 lbs of Chicken, Fish & Produce Raw Frozen Canine Formulation which was manufactured on 10/11/2017 with a lot number 3652 and a use by date of 10/11/18.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-4-2018

Bortezomib for Injection (2018-04-18)

Bortezomib for Injection (2018-04-18)

Health Canada

20-4-2018

'Dance Moms' Star Abby Lee Miller Paralyzed by Spinal Infection

'Dance Moms' Star Abby Lee Miller Paralyzed by Spinal Infection

Title: 'Dance Moms' Star Abby Lee Miller Paralyzed by Spinal InfectionCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive Nicotine

Title: Many Teens Don't Know Juul Contains Addictive NicotineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Americans Toss Out Tons of Fruits and Veggies

Americans Toss Out Tons of Fruits and Veggies

Title: Americans Toss Out Tons of Fruits and VeggiesCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Just One Concussion Could Raise Parkinson's Risk

Just One Concussion Could Raise Parkinson's Risk

Title: Just One Concussion Could Raise Parkinson's RiskCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Does Pot Really Dull a Teen's Brain?

Does Pot Really Dull a Teen's Brain?

Title: Does Pot Really Dull a Teen's Brain?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Marriage Means 'I Do' for Skin Cancer Detection

Marriage Means 'I Do' for Skin Cancer Detection

Title: Marriage Means 'I Do' for Skin Cancer DetectionCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

First Drug for Rare Form of Rickets Approved by FDA

First Drug for Rare Form of Rickets Approved by FDA

Title: First Drug for Rare Form of Rickets Approved by FDACategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?

What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?

Title: What's the Best Way to Track Your Blood Pressure?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

More Cases in E. Coli Outbreak Tied to Romaine Lettuce

More Cases in E. Coli Outbreak Tied to Romaine Lettuce

Title: More Cases in E. Coli Outbreak Tied to Romaine LettuceCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 18-20 April 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 18-20 April 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-4-2018

The Poop on House Mice: They Carry 'Superbugs'

The Poop on House Mice: They Carry 'Superbugs'

Title: The Poop on House Mice: They Carry 'Superbugs'Category: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Exercise In, Vitamin D Out for Preventing Falls: U.S. Panel

Exercise In, Vitamin D Out for Preventing Falls: U.S. Panel

Title: Exercise In, Vitamin D Out for Preventing Falls: U.S. PanelCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

States Should Help Struggling Teen Moms, Poll Finds

States Should Help Struggling Teen Moms, Poll Finds

Title: States Should Help Struggling Teen Moms, Poll FindsCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

French Man First in World to Have Second Face Transplant

French Man First in World to Have Second Face Transplant

Title: French Man First in World to Have Second Face TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Title: Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, SuicideCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Some Blood Pressure Meds Tied to Pancreatic Cancer Risk in Women

Some Blood Pressure Meds Tied to Pancreatic Cancer Risk in Women

Title: Some Blood Pressure Meds Tied to Pancreatic Cancer Risk in WomenCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Skin Sensor Might Someday Track Alcoholics' Booze Intake

Skin Sensor Might Someday Track Alcoholics' Booze Intake

Title: Skin Sensor Might Someday Track Alcoholics' Booze IntakeCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

New Therapy May Prevent Tough-to-Treat Migraines

New Therapy May Prevent Tough-to-Treat Migraines

Title: New Therapy May Prevent Tough-to-Treat MigrainesCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Health Tip: Relieve Your Blister, Corn or Callus

Health Tip: Relieve Your Blister, Corn or Callus

Title: Health Tip: Relieve Your Blister, Corn or CallusCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

Title: More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Could Banned Chemicals Be Lurking in Your Kitchen?

Could Banned Chemicals Be Lurking in Your Kitchen?

Title: Could Banned Chemicals Be Lurking in Your Kitchen?Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 Diabetes

Title: Add Muscle Weakness as Another Cost of Type 1 DiabetesCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From Salt

Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From Salt

Title: Gene Twist Can Make Your Blood Pressure Spike From SaltCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Turn Chores Into a Fitness Routine

Turn Chores Into a Fitness Routine

Title: Turn Chores Into a Fitness RoutineCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

Barbara Bush Dead at Age 92

Barbara Bush Dead at Age 92

Title: Barbara Bush Dead at Age 92Category: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2013 (Roche Registration Limited)

EU/3/18/2013 (Roche Registration Limited)

EU/3/18/2013 (Active substance: Polatuzumab vedotin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2409 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/231/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (Active substance: Genetically modified replication-incompetent herpes simplex virus-1 expressing collagen VII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2408 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2011 (Ultragenyx Germany GmbH)

EU/3/18/2011 (Ultragenyx Germany GmbH)

EU/3/18/2011 (Active substance: Burosumab) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2407 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/026/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2010 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2010 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2010 (Active substance: Branaplam) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2406 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/249/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2009 (SOTIO a.s)

EU/3/18/2009 (SOTIO a.s)

EU/3/18/2009 (Active substance: Autologous dendritic cells pulsed with killed ovarian cancer cells and matured by TLR3 ligand ex vivo) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2405 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/246/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (StolmAr and Partner PatentanwAlte PartG mbB)

EU/3/18/2008 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 encoding miRNA against human superoxide dismutase 1) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2404 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/254/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

Melatonin (haemorrhage) (Therapicon Srl)

Melatonin (haemorrhage) (Therapicon Srl)

Melatonin (haemorrhage) (Active substance: Melatonin) - Refusal of orphan designation - Commission Decision (2018)2410 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/127/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

Pseudogout

Pseudogout

Title: PseudogoutCategory: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Morton's Neuroma

Morton's Neuroma

Title: Morton's NeuromaCategory: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

Is a Sty Contagious?

Is a Sty Contagious?

Title: Is a Sty Contagious?Category: Diseases and ConditionsCreated: 9/1/2015 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

TOPCARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Topco Associates LLC]

TOPCARE OMEPRAZOLE (Omeprazole) Tablet, Delayed Release [Topco Associates LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HYPERRHO S/D FULL DOSE (Rho(D) Immune Globulin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

HYPERRHO S/D FULL DOSE (Rho(D) Immune Globulin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AMYL NITROSUM (Amyl Nitrite) Pellet [Boiron]

AMYL NITROSUM (Amyl Nitrite) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

AMOXICILLIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

A-8 (Deciduous Tree Mix) Solution [DNA Labs, Inc.]

A-8 (Deciduous Tree Mix) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

A-11 (Egg White And Egg Yolk) Solution [DNA Labs, Inc.]

A-11 (Egg White And Egg Yolk) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

URSODIOL Tablet, Film Coated [Impax Generics]

URSODIOL Tablet, Film Coated [Impax Generics]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

A-20 (Beef, Pork, Lamb, Chicken, And Turkey) Solution [DNA Labs, Inc.]

A-20 (Beef, Pork, Lamb, Chicken, And Turkey) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HOT AND COLD MEDICATED PATCH (Menthol) Patch [Walgreen Company]

HOT AND COLD MEDICATED PATCH (Menthol) Patch [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Kroger Company]

OMEPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Kroger Company]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ETOPOSIDE Injection [BluePoint Laboratories]

ETOPOSIDE Injection [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed