Fluconazol "HEXAL"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fluconazol "HEXAL" 50 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fluconazol "HEXAL" 50 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32817
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Fluconazol HEXAL 50, 100, 150, 200 mg hårde kapsler

Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fluconazol Hexal til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Fluconazol Hexals virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal

Sådan skal du tage tage Fluconazol Hexal

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Fluconazol Hexal

Yderligere oplysninger

Fluconazol er et svampemiddel af triazol-typen.

Fluconazol Hexal anvendes til at behandle:

Svampeinfektioner, der er forårsaget af gærsvampe. Det gælder særligt:

Svampeinfektioner, forårsaget af Candida-svampe, og som angriber de indre

organer, herunder:

Gærsvampe i blodet.

Spredning af Candida-svamp til et eller flere organer.

Andre Candida-infektioner i kroppen.

Svampeinfektioner, der særligt hos risikopatienter kan være livstruende, f.eks.

infektioner i bughinden.

Meningitis (betændelse i hjerne-rygmarvshinderne), der er forårsaget af

gærsvampen Cryptococcus neoformans hos patienter med svækket immunforsvar.

Candida-forårsagede svampeinfektioner i slimhinder hos patienter med svækket

immunforsvar, f.eks.:

infektioner i munden, svælget eller spiserøret.

infektioner i slimhinderne i de øvre luftveje, hvis lungerne ikke er berørte.

1.

Fluconazol Hexals virkning og hvad du skal bruge det til

infektioner med Candida-smitstoffer i urinen.

Forebyggelse af Candida-infektioner hos patienter med nedsat antal hvide

blodlegemer (f.eks. i forbindelse med en knoglemarvstransplantation).

Svampeinfektioner i huden, der er bekræftet ved mikroskopiundersøgelse,

herunder svampeinfektioner på overkroppen, underbenene eller fødderne i tilfælde,

hvor systemisk behandling bør overvejes.

Akutte og tilbagevendende Candida-forårsagede svampeinfektioner i skeden, der

ikke kan behandles lokalt.

Fluconazol, der er det aktive stof i dette lægemiddel, tilhører en gruppe af aktive

stoffer, der kaldes triazolderivater.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fluconazol Hexal

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for fluconazol, over for azoler eller over for

et eller flere af hjælpestofferne i Fluconazol Hexal.

Sammen med lægemidler som f.eks. cisaprid, astemizol, terfenadin, pimozid og

quinidin. Se også “Vær ekstra forsigtig med at tage Fluconazol Hexal” og ”Brug af

anden medicin”.

Vær ekstra forsigtig med at tage Fluconazol Hexal

Hvis dine levertal forværres under behandlingen med fluconazol, bør du følges tæt

af din læge. Lægen vil afbryde behandlingen ved de første tegn på leverskade

(såsom pludselig utilpashed og/eller opkastning ledsaget af gulfarvning af det hvide

i øjnene, mørk urin, kløe i huden eller øget blødningstendens). Levertallene kan

som regel normaliseres.

Vær forsigtig med at bruge fluconazol, hvis du samtidig får medicin, der påvirker

din hjerterytme, og hvis du har tilbøjelighed til uregelmæssig hjerterytme eller har

alvorlige hjertelidelser eller elektrolytforstyrrelser som f.eks. nedsat kalium-,

magnesium- eller calciumindhold i blodet.

Hvis du udvikler hudafskalning eller hududslæt, mens du er i behandling med

fluconazol, skal du fortælle det til lægen.

Lægen vil enten afbryde behandlingen

med Fluconazol Hexal eller følge dig tæt under behandlingen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal

Hvis din nyrefunktion er alvorligt nedsat, skal dosis nedsættes.

Se også pkt. 3

“Sådan skal du tage Fluconazol Hexal".

Hvis du får en alvorlig overfølsomhedsreaktion.

Se også pkt. 4 "Bivirkninger”.

Børn

Da erfaringen med behandling af børn er begrænset, bør Fluconazol Hexal ikke

anvendes til børn under 16 år, hvis der forefindes andre behandlingsmuligheder.

Ældre (over 65 år)

Dosis skal tilpasses i tilfælde af nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager følgende lægemidler:

Terfenadin, der er et lægemiddel mod allergi.

Astemizol, der er et lægemiddel mod allergi.

Cisaprid, der er et lægemiddel mod mave-tarmforstyrrelser.

Pimozid, der er et lægemiddel mod psykoser.

Quinidin, der er et lægemiddel mod uregelmæssig hjerterytme.

Samtidig brug af fluconazol og et eller flere af ovennævnte lægemidler kan

medføre forhøjet indhold af disse lægemidler i blodet og dermed øge risikoen for

alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. På grund af denne alvorlige risiko for

uregelmæssig hjerterytme og dermed for livstruende hjertestop, må astemizol og

cisaprid ikke anvendes samtidig med fluconazol. Terfenadin må ikke anvendes

sammen med fluconazol, hvis fluconazoldosis er på 400 mg eller mere. Hvis

fluconazoldosis er mindre end 400 mg kan samtidig anvendelse finde sted under tæt

lægelig kontrol.

Virkningen af Fluconazol Hexal kan påvirkes ved samtidig behandling med:

Hydrochlorthiazid, et vanddrivende middel.

Rifampicin, et lægemiddel mod tuberkulose.

Fluconazol hæmmer visse stofskifteenzymer. Blodkoncentrationen af lægemidler, der

omsættes af disse enzymer (f.eks. også sekalealkaloider), kan stige, hvis de anvendes

sammen med fluconazol. Disse kombinationer skal derfor anvendes med forsigtighed

og under tæt lægelig overvågning indtil 4-5 dage efter endt behandling.

Herudover kan virkningen af følgende lægemidler påvirkes ved samtidig anvendelse

af fluconazol:

Alfentanil, et bedøvelsesmiddel.

Amitriptylin, et lægemiddel mod depression.

Amphotericin B, et lægemiddel mod svampeinfektioner.

Blodfortyndende midler af coumarin-typen, såsom phenprocoumon og warfarin

Benzodiazepiner, såsom midazolam and triazolam.

Nifedipin, isradipin, nicardipine, amlodipin og felodipin, lægemidler mod

forhøjet blodtryk og visse hjertesygdomme.

Carbamazepin, et lægemiddel mod epilepsi.

Celecoxib, et smertestillende lægemiddel (antiinflammatorisk).

Cyclosporin, et lægemiddel, der undertrykker immunsystemet.

Didanosin, et lægemiddel mod HIV.

Halofantrin, et lægemiddel mod malaria.

Kolesterolsænkende lægemidler

som f.eks. atorvastatin, simvastatin og fluvastatin.

Hvis de anvendes sammen med Fluconazol Hexal, kan det øge risikoen for

forandringer i musklerne.

Losartan, et blodtrykssænkende lægemiddel.

P-piller.

Phenytoin, et lægemiddel mod epilepsi.

Prednison, et steroidhormon.

Rifabutin, et lægemiddel mod tuberkulose.

Diabetesmedicin af sulfonylurinstof-typen, såsom chlorpropamid, glibenclamid,

glipizid og tolbutamid.

Tacrolimus og sirolimus, lægmidler, der undertrykker immunsystemet.

Theophyllin, et lægemiddel mod astma.

Trimetrexat, et lægemiddel mod kræft.

Zidovudin, et lægemiddel mod HIV.

Lægemidler mod for meget mavesyre samt strålebehandling påvirker ikke i betydelig

grad optagelsen af fluconazol fra mave-tarmkanalen.

Brug af Fluconazol Hexal sammen med mad og drikke

Du kan tage Fluconazol Hexal sammen med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du ikke tage Fluconazol Hexal, medmindre din læge klart har

anbefalet det. Hvis du er i langtidsbehandling med Fluconazol Hexal (mere end en

uge) og i den fødedygtige alder, skal du bruge et sikkert præventionsmiddel under

behandlingen.

Amning

Hvis du tager Fluconazol Hexal, mens du ammer, kan det muligvis påvirke dit barn.

Tal derfor med lægen, inden du begynder at tage Fluconazol Hexal, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluconazol Hexal påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner. Dog kan der opstå svimmelhed eller krampeanfald. Se afsnit 4.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol Hexal

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Farvestoffet ponceau R4 kan forårsage overfølsomhedsreaktioner.

3.

Sådan skal du tage tage Fluconazol Hexal

Tag altid Fluconazol Hexal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Indtagelse

Kapslerne må ikke tygges men skal synkes hele med et glas vand på samme tidspunkt

hver dag uafhængigt af måltider.

Den sædvanlige dosering og behandlingsvarighed er som følger:

Voksne

Fluconazol Hexal 50 mg:

Svampeinfektioner i kroppen forårsaget af Candida:

8 hårde kapsler den første dag. Herefter 4-8 hårde kapsler en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

Meningitis (hjernehindebetændelse) forårsaget af Cryptococcus:

Behandling af meningitis:

8 hårde kapsler den første dag. Herefter 4-8 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

4 hårde kapsler en gang dagligt på ubestemt tid.

Svampeinfektioner i slimhinderne

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med

svækket immunforsvar.

1-2 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

1-8 hårde kapsler en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en

svampeinfektion.

Svampeinfektioner i huden

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

1 hård kapsel en gang om dagen eller 3 hårde kapsler en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

1 hård kapsel en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

Svampeinfektioner i skeden

3 hårde kapsler som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 100 mg:

Svampeinfektioner i kroppen forårsaget af Candida:

4 hårde kapsler den første dag. Herefter 2-4 hårde kapsler en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

Meningitis (hjernehindebetændelse) forårsaget af Cryptococcus:

Behandling af meningitis:

4 hårde kapsler den første dag. Herefter 2-4 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

2 hårde kapsler en gang dagligt på ubestemt tid.

Svampeinfektioner i slimhinderne

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med

svækket immunforsvar.

50 mg* en gang dagligt.

Dosis kan øges til 1 Fluconazol Hexal 100 mg hård kapsel en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50 mg* til 400 mg (4 hårde kapsler) en gang dagligt, så længe du har en øget risiko

for at få en svampeinfektion.

Svampeinfektioner i huden

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 150 mg* en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

Svampeinfektioner i skeden

150 mg* som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 150 mg:

Svampeinfektioner i kroppen forårsaget af Candida:

400 mg* den første dag. Herefter 200-400 mg* en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

Meningitis (hjernehindebetændelse) forårsaget af Cryptococcus:

Behandling af meningitis:

400 mg* den første dag. Herefter 200-400 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

200 mg* en gang dagligt på ubestemt tid.

Svampeinfektioner i slimhinderne

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med

svækket immunforsvar:

50-100 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50-400 mg* en gang dagligt, så længe du har en øget risiko for at få en

svampeinfektion.

Svampeinfektioner i huden

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 1 Fluconazol Hexal 150 mg hård kapsel en gang

om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

Svampeinfektioner i skeden

1 hård kapsel som enkeltdosis.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Svampeinfektioner i kroppen forårsaget af Candida:

2 hårde kapsler den første dag. Herefter 1-2 hårde kapsler en gang dagligt.

Din læge vil fastsætte behandlingsvarigheden.

Meningitis (hjernehindebetændelse) forårsaget af Cryptococcus:

Behandling af meningitis:

1-2 hårde kapsler en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-8 uger.

Forebyggelse af nyt tilfælde af meningitis:

1 hård kapsel en gang dagligt på ubestemt tid.

Svampeinfektioner i slimhinderne

Svampeinfektioner i halsen og spiserøret samt i munden hos personer med

svækket immunforsvar:

50-100 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 14-30 dage.

Forebyggelse af svampeinfektioner:

50 mg* til 400 mg (2 hårde kapsler) en gang dagligt, så længe du har en øget risiko

for at få en svampeinfektion.

Svampeinfektioner i huden

Svampeinfektioner på overkroppen og underbenene:

50 mg* en gang om dagen eller 150 mg* en gang om ugen.

Behandlingsvarighed: 2-4 uger.

Fodsvamp:

50 mg* en gang dagligt.

Behandlingsvarighed: Op til 6 uger.

Svampeinfektioner i skeden

150 mg* som enkeltdosis.

Ældre

Medmindre du har nyreproblemer, skal du anvende den samme dosis som angivet

under ”Voksne”.

Anvendelse til børn når anden behandling ikke er mulig

Det anbefales at anvende andre tilgængelige lægemiddelformer til børn

(infusionsvæske/pulver/granulat).

Fluconazol Hexal bør ikke anvendes til børn under 16 år, medmindre der ikke er andre

behandlingsmuligheder. Den maksimale dosis til børn er 400 mg en gang dagligt.

Den anbefalede dosis pr. kg. legemsvægt er:

Børn over 4 uger gamle:

Svampeinfektioner i slimhinderne:

3-6 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt en gang dagligt.

Candida- og kryptokokinfektioner i kroppen:

6-12 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt dagligt.

Forebyggelse af Candida-infektioner hos børn med nedsat antal hvide

blodlegemer:

3-12 mg fluconazol pr. kg. legemsvægt dagligt.

Børn og voksne med nedsat nyrefunktion

Afhængig af din nyrefunktion vil din læge muligvis justere ovennævnte doser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du føler, at Fluconazol Hexals virkning er for stærk

eller svag.

Hvis du har taget for mange Fluconazol Hexal

Kontakt altid lægen, så lægen kan tage stilling til, hvilke foranstaltninger, der er

nødvendige.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Hexal

Hvis du har glemt en dosis, kan du uden problemer tage den senere samme dag. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Fluconazol Hexal

For at undgå vedvarende eller tilbagevendende svampeinfektioner, skal du tage

Fluconazol Hexal regelmæssigt med den dosering og i så lang tid, som lægen har

anvist.

* Til denne dosering findes hårde kapsler med andre styrker.

4.

Bivirkninger

Fluconazol Hexal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige livstruende bivirkninger:

Hvis du udvikler en alvorlig overfølsomhedsreaktion over for dette lægemiddel, skal

du straks holde op med at tage det og straks kontakte lægen eller tage til nærmeste

skadestue, da du kan have behov for øjeblikkelig lægehjælp.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed.

De kan være:

Almindelige:

Forekommer hos mere end 1 ud af 100 behandlede men hos

færre end 1 ud af 10 behandlede.

Ikke almindelige:

Forekommer hos mere end 1 ud af 1.000 behandlede men hos

færre end 1 ud af 100 behandlede.

Sjældne:

Forekommer hos mere end 1 ud af 10.000 behandlede men

hos færre end 1 ud af 100 behandlede.

Meget sjældne:

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig:

Blodmangel.

Sjælden:

Ændrede blodtællinger, som f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer og blodplader.

Immunsystemet

Sjælden:

Alvorlige, generaliserede overfølsomhedsreaktioner.

Metabolisme og ernæring

Sjælden:

Øget kolesterolindhold i blodet.

Øget triglyceridindhold i blodet.

Nedsat kaliumindhold i blodet.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig:

Søvnløshed.

Søvnighed.

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine

Ikke almindelig:

Krampeanfald.

Døsighed.

Myrekryb.

Rysten.

Svimmelhed.

Ændret smagssans.

Hjerte

Sjælden:

Ureglmæssig hjerterytme.

Mave-tarmkanalen

Almindelig:

Kvalme.

Opkastning.

Mavesmerter.

Diarré.

Ikke almindelig:

Appetitløshed.

Forstoppelse.

Fordøjelsesbesvær.

Luft i tarmen.

Tør mund.

Lever og galdeveje

Almindelig:

Stigninger i visse levertal.

Ikke almindelig:

Ophobning af galdevæske.

Levercellebeskadigelse.

Gulsot.

Øget indhold af bilirubin i blodet.

Levercelleødelæggelse.

Sjælden:

Leversvigt.

Leverbetændelse.

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Hududslæt.

Ikke almindelig:

Kløe.

Øget svedtendens.

Nældefeber.

Sjælden:

Alvorlige hudlidelser med hudafskalning.

Hårtab.

Meget sjælden:

Hævelse af huden.

Hævelser i ansigtet.

Hududslæt forårsaget af lægemiddelforgiftning.

Akne.

Forskellige former for rødfarvning af huden.

Knogler, led og muskler

Ikke almindelig:

Muskelsmerter.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Udmattelse.

Utilpashed.

Svækkelse.

Feber.

Bivirkninger ses hyppigere hos HIV-patienter (21%) end hos patienter uden HIV

(13%). Dog er typen af bivirkninger sammenlignelige hos personer med og uden HIV.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

Sådan opbevarer du Fluconazol Hexal

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Fluconazol Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30˚ C.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.

6.

Yderligere oplysninger

Fluconazol Hexal indeholder

Aktivt stof: Fluconazol.

Én hård kapsel indeholder 50 100, 150, 200 mg fluconazol.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, gelatine, majsstivelse,

magnesiumstearate, natriumlaurilsulfat, kolloid, vandfri silicia, titandioxid (E171).

Fluconazol Hexal 50, 100, 200 mg indeholder desuden:

Indigocarmin (E132)

Fluconazol Hexal 200 mg indeholder desuden:

Ponceau 4R rødt farvestof (E124)

Farveprint: Shellac, sort jernoxid (E172), propylenglycol.

Fluconazol Hexals udseende og pakningsstørrelse

Fluconazol Hexal 50 mg hårde kapsler er lyseblå og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder

3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98x1 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 100 mg:

Fluconazol Hexal 100 mg hårde kapsler er blå og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder

7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 150 mg:

Fluconazol Hexal 150 mg hårde kapsler er hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder

1, 2, 4 eller 6 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 200 mg:

Fluconazol Hexal 200 mg hårde kapsler er lilla og hvide.

De er pakket i æsker med PVC/alufolieblistre, der indeholder

7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

HEXAL A/S, Kanalholmen 8–12, 2650 Hvidovre, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12. marts 2008.

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia