Flucloxacillin "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flucloxacillin "Orion" 1 g filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 g
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Flucloxacillin "Orion" 1 g filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56616
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flucloxacillin Orion 500 mg filmovertrukne tabletter

Flucloxacillin Orion 750 mg filmovertrukne tabletter

Flucloxacillin Orion 1 g filmovertrukne tabletter

flucloxacillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Flucloxacillin Orion

Sådan skal du tage Flucloxacillin Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Flucloxacillin Orion er flucloxacillin. Flucloxacillin er et penicillin (antibiotikum), som

hindrer bakterierne i at danne en normal cellevæg. Bakterierne dør hurtigt uden fungerende cellevægge.

Flucloxacillin Orion er stabilt over for et enzym (lactamase), som er i stand til at nedbryde almindeligt

penicillin.

Flucloxacillin Orion anvendes ved:

infektioner i hud og bløddele

infektioner i led, knogler og lunger (f.eks. lungebetændelse, kronisk bronkitis).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Flucloxacillin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Flucloxacillin Orion

hvis du er allergisk over for flucloxacillin, penicillin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekstpersonalet, før du tager Flucloxacillin Orion, hvis du:

er allergisk over for cephalosporiner (antibiotika)

er ældre

har en leversygdom

DNO 090017ff81339ad5

In-Progress

/ 17.1

Confidential

1 / 5

DNO 090017ff81339ad5

Approved

/ 18.0

Confidential

1 / 5

får flucloxacillin i længere tid

tager eller skal til at tage paracetamol

Der er en risiko for blod- og væskeforstyrrelser (metabolisk acidose med højt anion-gap), som forekommer,

når der sker en stigning i plasmaens surhedsgrad, når flucloxacillin anvendes samtidigt med paracetamol,

især hos visse grupper af patienter med risikofaktorer, f.eks. patienter med svært nedsat nyrefunktion,

blodforgiftning eller fejlernæring, især hvis de tager de højst tilladte daglige doser af paracetamol.

Metabolisk acidose med højt anion-gap er en alvorlig sygdom, der skal behandles øjeblikkeligt.

Brug af anden medicin sammen med Flucloxacillin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er vigtigt, da visse typer af medicin kan påvirke eller påvirkes af behandlingen med Flucloxacillin Orion.

Dette gælder for eksempel:

visse typer medicin mod svulster og forstyrrelser i immunsystemet (methotrexat)

visse typer medicin mod urinsyregigt (probenecid)

visse typer blodfortyndende medicin (warfarin).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Flucloxacillin Orion.

Der er ingen kendte risici i forbindelse med anvendelse under graviditet.

Flucloxacillin udskilles i modermælk, men påvirker sandsynligvis ikke det ammede barn. Din læge vil

vurdere om du må tage Flucloxacillin Orion under graviditet eller amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flucloxacillin Orion påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj.

Flucloxacillin indeholder natrium

500 mg tabletterne indeholder 1,2 mmol (28 mg) natrium pr. tablet, 750 mg tabletterne indeholder 1,8 mmol

(42 mg) natrium pr. tablet og 1 g tabletterne indeholder 2,4 mmol (56 mg) natrium pr. tablet. Hvis du er på

natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Flucloxacillin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Lægen

bestemmer hvilken dosis, der er passende til dig.

Tag tabletterne mellem to måltider for at opnå den bedste virkning af Flucloxacillin Orion.

Hvis du har taget for meget Flucloxacillin Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du eller for eksempel et barn har taget mere af

Flucloxacillin Orion, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Flucloxacillin Orion

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Flucloxacillin Orion

Selv hvis du føler dig bedre tilpas efter et par dage, er det vigtigt, at du fuldender hele behandlingen med

Flucloxacillin Orion som ordineret. Nogle bakterier kan ellers overleve, vokse i antal og medføre et nyt

udbrud af infektionen.

DNO 090017ff81339ad5

In-Progress

/ 17.1

Confidential

2 / 5

DNO 090017ff81339ad5

Approved

/ 18.0

Confidential

2 / 5

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at tage Flucloxacillin Orion og kontakt straks lægen, hvis du får nogen af følgende

sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Symptomer på alvorlige, allergiske reaktioner såsom hævelse af ansigt, tunge eller svælg,

synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Alvorlig diarré, normalt med blod eller slim, mavesmerter (pseudomembranøs colitis)

Nedsat antal hvide blodlegemer (agranulocytose eller neutropeni) der forårsager feber og alvorligt

svækket almentilstand eller feber med lokale infektionssymptomer såsom ondt i halsen eller munden

eller vandladningsproblemer.

Tegn på leverskade eller –sygdom såsom mørfarvet urin eller bleg afføring, gulfarvning af huden eller

det hvide i øjnene (gulsot)

Pludseligt, alvorligt udslæt som kan omfatte blisterdannelse eller afskalning af hud og slimhinder

(erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse). Alvorlige

reaktioner kan også være forbundet med feber, sår på øjets overflade, og ledsmerter.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Kvalme eller diarré

Hududslæt.

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Stort antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili).

Nældefeber.

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

Kløe.

Meget sjældne tilfælde af blod- og væskeforstyrrelser (metabolisk acidose med højt anion-gap), som

forekommer, når der sker en stigning i plasmaens surhedsgrad, når flucloxacillin anvendes samtidigt med

paracetamol, især ved tilstedeværelse af risikofaktorer (se pkt. 2).

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Svimmelhed

Mavesmerter, opkastning.

Alvorlige hudreaktioner

Rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose). Kontakt lægen

med det samme, hvis du får disse symptomer.

Der kan forekomme kløe på kønsdelene på grund af kraftig svampevækst. Hvid belægning i munden, især på

tungen, kan ligeledes skyldes en svampeinfektion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

DNO 090017ff81339ad5

In-Progress

/ 17.1

Confidential

3 / 5

DNO 090017ff81339ad5

Approved

/ 18.0

Confidential

3 / 5

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Dette lægemidler kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten på beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flucloxacillin Orion indeholder:

Aktivt stof: flucloxacillin. Hver tablet indeholder flucloxacillinnatriummonohydrat svarende til 500

mg, 750 mg eller 1 g flucloxacillin.

Øvrige indholdsstoffer

Tabletkernen: magnesiumstearat, povidon, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose.

Filmovertrækket: titandioxid, macrogoler, tynd paraffinolie, hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet (tablet).

500 mg: hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne, hvælvede tabletter, præget med ’Y’ på den ene

side og ’05’ med en delekærv mellem ’0’ og ’5’ på den anden side, 17,4 x 8,1 mm. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

750 mg: hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne, hvælvede tabletter, præget med ’Y’ på den ene

side og ’06’ med en delekærv mellem ’0’ og ’6’ på den anden side, 20,4 x 8,4 mm. Tabletten kan deles i to

lige store doser.

1 g: Hvide til råhvide, elipseformede, filmovertrukne, hvælvede tabletter, præget med ’T’ på den ene side og

’63’ med en delekærv mellem ’6’ og ’3’ på den anden side, 9,8 x 21,3 mm.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser:

500 mg: 30, 50 og 100 tabletter i en plastbeholder.

750 mg: 20,30, 50 og 100 tabletter i en plastbeholder.

1 g: 21, 30, 50 og 75 tabletter i en plastbeholder.

Der er vedlagt tørremiddel i alle beholdere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

DNO 090017ff81339ad5

In-Progress

/ 17.1

Confidential

4 / 5

DNO 090017ff81339ad5

Approved

/ 18.0

Confidential

4 / 5

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokal repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2017

DNO 090017ff81339ad5

In-Progress

/ 17.1

Confidential

5 / 5

DNO 090017ff81339ad5

Approved

/ 18.0

Confidential

5 / 5

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed