Flight Xtra

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flight Xtra Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 16 g/l picolinafen; 320 g/l pendimethalin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flight Xtra Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19-172
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

4 0 1 4 3 4 8

6 5 7 8 3 9

® Registreret varemærke for BASF

81049123 DK 1060

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Flight

®

Xtra

Analyse: Suspensions koncentrat (SC)

Pendimethalin…………………… 320 g/l (28,8 %)

Picolinafen……………………….. 16 g/l (1,4 %)

Ukrudtsmiddel nr. 19-172

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere

i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end

90 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Indhold:

10 l

Lokalirriterende

Miljøfarlig

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

DK-2300 København S

Tlf.: 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Producent:

BASF SE

D-67056 Ludwigshafen

Tyskland

Nødsituation:

Telefon:

0049 180 2273 112

Fabrikations nr. og dato: se dunken

~xmam1277208082.indd 1

22.06.2010 14:01:24

Virknings mekanisme:

Flight

Xtra består af 2 aktivstoffer med forskellige virkemekanismer: Pendimethalin og Picolinafen.

Pendimethalin

optages

primært

rødderne

virker

blokere

celledelingen

hvorved

strækningsvæksten

rodudviklingen standser. Følsomme planter vil ofte få et mørkegrønt kompakt udseende kort tid efter behandling, inden de

senere dør og forsvinder.

Picolinafen optages via blade og rødder og virker ved at inhibere carotenoid biosyntesen. Carotenoid hindrer lysnedbrydning

af klorofyl og når denne beskyttelse fjernes vil symptomerne efter en picolinafen behandling være afblegning af bladene.

Effekter:

Flight

Xtra har effekt overfor en række ukrudtsarter:

Middel effekt (60 – 85%)

God effekt (> 85%)

Spild raps

Burre-snerre

Vindaks

Valmue

Ager-stedmoder

Mark forglemmigej

Alm. Fuglegræs

Hyrdetaske

Tvetand

Storkronet ærenpris

Storkenæb

Enårig rapgræs

Mod kamille, ager-rævehale og vindaks vil effekten af Flight

Xtra ofte være utilstrækkelig.

Anvendelse:

Flight

Xtra anvendes om efteråret i kornets vækstadium 11-13 (så snart sprøjtespor kan ses). Fugtig jord fremmer virkningen,

men Flight

Xtra bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Flight

Xtra nedbrydes ikke

af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. at Flight

Xtra for en stor dels vedkommende

optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Flight

Xtra ofte udbringes i tankblandinger er

det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtnjng.

Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstofferne bindes til det organiske materiale. Store mængder af

planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Flight® Xtra kan anvendes i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticale.

Vintersæd vækststadium 11-13:

Skadegører

Produkt

Dosering

Tokimbladet ukrudt (hyrdetaske, ager-stedmoder, fuglegræs, mark-

forglemmigej) + enårig rapgræs

Flight

Xtra

1,5 l

Tokimbladet ukrudt + enårig rapgræs, alm rapgræs, ager rævehale

Flight

Xtra +

Primera Super

1,5 l +

0,4 l + additiv

Tokimbladet ukrudt + kamille, kornblomst, enårig rapgræs, vindaks

og ager rævehale

Flight

Xtra +

Lexus

1,5 l +

10 g + additiv

Tokimbladet ukrudt + enårig rapgræs, vindaks

Flight

Xtra +

Boxer

1,5 l +

1,0 l

Der er ikke konstateret negative effekter på afgrøden efter brug af Flight

Xtra, dog kan der forekomme pletvis hvidfarvning af

bladene. Symptomerne forsvinder få uger efter behandling.

I tilfælde af udvintring af vintersæden kan der efter harvning i min 15 cm dybde sås vårhvede og vårbyg og efter pløjning sås

majs, ærter, kartofler, kløver og hesterbønner.

~xmam1277208082.indd 2

22.06.2010 14:01:24

Resistens:

Pendimethalin er ifølge HRAC (ukrudts resistens komiteen) karakteriseret som tilhørende resistens gruppe K1. Risikoen for

forekomst af resistente ukrudts arter er ifølge Det jordbrugvidenskabelige Fakultet vurderet som lav ved anvendelse af Flight®

Xtra, dog bør tankblandinger med produkter med anden virkemekanisme eller skift mellem midler altid tages i betragtning for

at mindske risikoen for resistens.

Blanding

Flight

Xtra kan blandes med Boxer, Oxitril CM, Atlantis, Lexus og Primara Super

Tilberedning af sprøjtevæske:

Påfyldning af koncentreret sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal der ønskes behandlet, og

påfyldning må kun ske med præparat-fyldeudstyr eller med udstyr til direkte injektion.

Vaskepladser skal være etableret mindst 50 m fra almen vandforsyning til drikkevandsformål, 25 m fra almen og ikke-almen

vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 50 m fra overfladevand (vandløb, søer og

kystvand) og § 3-naturbeskyttelsesområder.

Ved påfyldning i marken skal der være mindst 300 m til almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m til

overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og drænsystemers rense- og samlebrønde samt § 3-naturbeskyttelses-områder.

Der skal vælges et nyt sted ved hver påfyldning og vask, når det sker på et udendørs areal.

Inden tilberedning af sprøjtevæske skal sprøjte, filtre og dyser være omhyggeligt rengjorte og efterset for eventuelle

belægninger (se afsnit om rengøring).

Som hovedregel fyldes sprøjten med ¾ af det ønskede volumen, hvorefter sprøjtemidlet tilsættes præparatfyldeudstyret.

Herefter fyldes sprøjten med den resterende mængde vand. Sker påfyldning i marken, må der medbringes tilstrækkeligt med

vand i vandtank på vogn eller eventuelt frontmonteret traktortank, således at påfyldning via præparatfyldeudstyret kan ske

uden driftstop. Der må ikke på noget tidspunkt være risiko for tilbageløb til vandforsyning, dvs. tapstederne skal være forsynet

med kontraventil og vandur eller lignende installation der forhindrer overløb ved fylding af tanken. Der må ved påfyldning af

sprøjter ikke være direkte kontakt mellem vandslange monteret på tapstedet og væsken i sprøjten.

Generelt

bør

være

konstant

omrøring

under

udbringning

kørsel

sprøjtevæsken

udsprøjtes

straks

efter

tilberedningen.

Sprøjteteknik:

Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlapning i marken samt spild uden for området

begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås.

Der skal altid vælges en passende bomhøjde over behandlingspunktet således at der kan ske en jævn fordeling på afgrøde

eller behandlingsflade. Vandmængden bør altid tilpasses opgaven, men en mængde på 100-200 l vand pr. ha vil i langt de

fleste tilfælde være passende. Den laveste vandmængde vælges, hvor bladmassen er relativt lille og planterne er let våde af

dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor bladmasse eller under tørre vejr forhold.

Vindhastigheden skal altid være lav (< 4 m/s) på behandlingstidspunktet, eventuelt bør der, hvor det er muligt, vælges low-drift

dyser, for yderligere at reducere risikoen for afdrift.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler.

Nedenstående angiver eksempler på mulige dyser.

3 bar tryk og 6,5 km/t

Ydelse (l/min)

Væskemængde pr ha

ISO fladsprededyse 0,15

ISO fladsprededyse 0,2

Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyse, men har en mindre andel af små

dråber.

~xmam1277208082.indd 3

22.06.2010 14:01:25

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte

skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at

restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende

vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det

pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke

anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet

omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter samt EU direktiv

2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.

Tom emballage:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Lagring:

Flight

Xtra bør opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt

opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Tilsmudset tøj tages straks af. Ved besvær: Gå til

lægen. Emballage, label og/eller sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Ved irritation – søg læge

Øjenkontakt: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge.

Indtagelse: Skyl straks mund og drik rigeligt med vand, tilkald lægehjælp. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked

derpå af giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden

bevidsthed eller har krampeanfald.

Anvisninger til lægen: Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift

kendes.

-------------------------------------

Ved hjælp af omhyggelige undersøgelser er det bevist, at produktet – ved iagttagelse af vores brugsanvisning – er egnet

til de anbefalede formål. Oplagring bør ske efter de givne retningslinjer. Vi påtager os intet ansvar for skader som følge af

forkert lagring. Da de forhold, hvorunder produktet kan komme til anvendelse er vidt forskellige, påtager vi os intet ansvar for

produktionsresultater foranlediget af unormale kulturbetingelser eller afvigelser fra brugsanvisningen, men vi garanterer med

sædvanlig latityde for produktets indhold efter given analyse og gældende retsregler.

~xmam1277208082.indd 4

22.06.2010 14:01:25

Sikkerhedsdatablad

BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Dato / revideret den: 09.06.2010

Version: 1.0

Produkt: FLIGHT XTRA

701 02 H

(30513087/SDS_CPA_DK/DA)

1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

FLIGHT XTRA

Anvendelse: plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel

PR-nr.: 19-172

Firma:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Kontaktadresse:

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

2300 København S

DENMARK

Telefon: +45 32 6-60700

Telefax-nummer: +45 32 5-72804

e-mail adresse: product-safety-north@basf.com

Nødsituation:

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

2. Fareidentifikation

Mulige farer (i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Kemisk beskrivelse

plantebeskyttelsesmiddel, Ukrudtsmiddel, Suspensionskoncentrat (SC)

Farlige indholdsstoffer

i henhold til Direktiv 1999/45/EF

pendimethalin

Indhold (W/W): 28,8 %

CAS-nummer: 40487-42-1

EF-nummer: 254-938-2

INDEX-nummer: 609-042-00-X

Faresymbol(er): Xi, N

R-Sætning(er): 43, 50/53

picolinafen

Indhold (W/W): 1,4 %

CAS-nummer: 137641-05-5

Faresymbol(er): N

R-Sætning(er): 50/53

MORWET D-425

Indhold (W/W): 4 %

Faresymbol(er): Xi

R-Sætning(er): 36/38

~xmam1277208082.indd 5

22.06.2010 14:01:25

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Indhold (W/W): >= 0 % – < 0,1 %

CAS-nummer: 2634-33-5

EF-nummer: 220-120-9

INDEX-nummer: 613-088-00-6

Faresymbol(er): Xn, N

R-Sætning(er): 22, 38, 41, 43, 50

Silica gel, pptd., cryst.-free

Indhold (W/W): >= 0 % – <= 5 %

CAS-nummer: 112926-00-8

1,2-propylenglycol

Indhold (W/W): >= 5 % – <= 10 %

CAS-nummer: 57-55-6

EF-nummer: 200-338-0

Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne specificeret i afsnit 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:

Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj fjernes. Ved besvær: Gå til lægen. Emballage, label og/eller

sikkerhedsdatablad skal forevises lægen.

Efter indånding:

ro, frisk luft Ved besvær: Gå til lægen.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe. Ved irritation – søg læge.

Ved kontakt med øjnene:

Ved berøring med øjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved irritation – søg læge.

Ved indtagelse:

Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning uden at have fået besked derpå af

giftkontrolcenter eller læge. Fremkald aldrig opkastning eller giv noget oralt, hvis den tilskadekommende er uden bevidsthed

eller har krampeanfald.

Bemærkninger til lægen:

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.

5. Brandbekæmpelse

Egnet slukningsmiddel:

vandforstøvningsstråle, kuldioxid, skum

Særlige farer:

carbonmonoxid, hydrogenfluorid, nitrogenoxid, svovloxider

De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand.

Særlig beskyttelsesudrustning:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.

Øvrigt:

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med vand. Kontamineret slukningsvand

skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i

overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

6. Forholdsregler ved udslip

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlig beskyttelsesdragt. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj, undertøj og sko fjernes

omgående.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

~xmam1277208082.indd 6

22.06.2010 14:01:25

Forholdsregler ved rengøring/opsamling:

Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel, kiselgur).

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort.

Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar

affald seperat i velegnede beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt

med vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter. Bortskaffes ved forbrænding eller på godkendt losseplads

efter gældende bestemmelser.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god rumventilation på lager og

arbejdsplads.

Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Ingen særlige forholdsregler påkrævet. Stoffet/produktet er ikke brandbart. Produktet er ikke eksplosivt.

Opbevaring

Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Må ikke udsættes for

varme. Beskyttes mod direkte solpåvirkning.

Lagerstabilitet:

lagringstid: 24 md

Beskyttes mod temperaturer under: -5 °C

Produktet kan krystallisere når temperaturen falder under grænsetemperaturen.

Beskyttes mod temperaturer over: 40 °C

Produktets egenskaber kan forandre sig når stoffet/produktet opbevares i en længere periode ved en temperatur højere end

den tilrådede.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads

112926-00-8:

Silica gel, pptd., cryst.-free

(GV (DK)), støv

Er inkluderet i den lovmæssige liste, men uden data – se teksten i lovgivningen for detaljer.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

åndedrætsværn ikke nødvendig

Beskyttelse af hænder:

Passende kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374), også ved langvarig direkte kontakt (Anbefaling:

Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm)

Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) og andre.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166)

Beskyttelse af hud:

Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler,

kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465).

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:

Ved brug af plantebeskyttelsesmidler følges emballagens brugsanvisning om beskyttelsesudstyr. Gælder kun for

plantebeskyttelsesmidler. Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning.

Tilsmudset tøj tages straks af. Opbevar arbejdstøj adskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer. Under arbejdet må der ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og

ved arbejdstidens ophør.

~xmam1277208082.indd 7

22.06.2010 14:01:25

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk form:

sejtflydende

Farve:

orange

Lugt:

nøddeagtig, aromatisk

pH-værdi:

7 – 7,6

(20 °C)

(målt på ufortyndet produkt)

6 – 8

(10 g/l, 20 °C)

Information om: vand

kogetemperatur:

100 °C

–---------------------------------

Flammepunkt:

(DIN EN 22719; ISO 2719)

Ikke brændbar.

Antændelighed:

ikke antændelig

eksplosionsfare:

På grund af strukturen er produktet klassificeret som ikke eksplosionsfarligt.

Brandnærende egenskaber:

Produktet klassificeres som ikke brandnærende grundet dets struktur.

Information om: vand

Damptryk:

23 hPa

(20 °C)

–---------------------------------

Densitet:

1,09 – 1,11 g/cm3

(OECD Guideline 109)

(20 °C)

Opløselighed i vand:

dispergerbart

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Pow):

ikke anvendelig

Overfladespænding:

44,5 mN/m

(Direktiv 92/69/EØF, A.5)

(20 °C; 0,3 %(V))

Viskositet, dynamisk:

134 mPa.s

(OECD 114)

(20 °C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Termisk nedbrydning:

Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes.

Farlige reaktioner:

Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut toksicitet

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): > 5.000 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotte (inhalativ): > 3,75 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

En aerosol blev testet.

LD50 rotte (dermal): > 4.000 mg/kg (OECD retningslinie 402)

Irritation

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudætsning/hudirritation kanin: ikke irriterende (Direktiv 92/69/EØF, B.4)

Alvorlige øjenskader/øjenirritation kanin: ikke irriterende (Direktiv 92/69/EØF, B.5)

Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering

~xmam1277208082.indd 8

22.06.2010 14:01:25

Eksperimentelle/beregnede data:

modificeret Bühler-test marsvin: Virker ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg. (Direktiv 92/69/EØF, B.6)

Andre relevante infomationer om toksicitet

Misbrug kan medføre sundhedsskader. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af produkter med lignende

struktur eller sammensætning.

12. Miljøoplysninger

Økotoksikologi

Fisketoksicitet:

LC50 (96 h) 4,08 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OPP 72-1 (EPA-Retningslinie), Gennemstrømning.)

Akvatiske hvirvelløse dyr:

EC50 (48 h) 9,81 mg/l, Daphnia magna (OPP 72-2 (EPA-Retningslinie), statisk)

Vandplante:

EC50 (72 h) 0,0299 mg/l (væksthastighed), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, statisk)

EC50 (72 h) 0,01 mg/l (biomasse), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statisk)

Persistens og nedbrydelighed

Information om: Pendimethalin technical

Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H

2

O):

ikke let biologisk nedbrydelig (i henhold til OECD-kriterier)

---------------------------------

Supplerende oplysninger

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:

Produktet må ikke ukontrolleret udledes til miljøet. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af produkter med

lignende struktur eller sammensætning.

13. Bortskaffelse

Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for eksempel forbrændes i et egnet anlæg.

Bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald.

Forurenet emballage:

Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som indholdet/produktet.

Beholder eller indlæg skylles som påkrævet for bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtetanken.

14. Transportoplysninger

Landtransport

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN)

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN)

~xmam1277208082.indd 9

22.06.2010 14:01:25

Indenrigssøtransport

ADNR

Fareklasse:

Pakke gruppe:

ID-nummer:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder PENDIMETHALIN)

Søtransport

IMDG

Sea transport

IMDG

Fareklasse:

Hazard class:

Pakke gruppe:

Packing group:

ID-nummer:

UN 3082

ID number:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Hazard label:

9, EHSM

Marin forureningsfaktor:

Marine pollutant:

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder

PENDIMETHALIN)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (contains PENDIMETHALIN)

Lufttransport

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Fareklasse:

Hazard class:

Pakke gruppe:

Packing group:

ID-nummer:

UN 3082

ID number:

UN 3082

Fareseddel:

9, EHSM

Hazard label:

9, EHSM

Officiel godsbetegnelse:

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (indeholder

PENDIMETHALIN)

Proper shipping name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (contains PENDIMETHALIN)

15. Oplysninger om regulering

Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter

Klassificering/mærkning i henhold til dansk lovgivning.:

Faresymbol(er)

Xi Lokalirriterende.

N Miljøfarlig.

R-Sætning(er)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-Sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S20/21

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Undgå kontakt med huden.

S28.2

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Stof(fer), der udløser klassificering – til etikketering: pendimethalin, PICOLINAFEN

Produktet indeholder: pendimethalin, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON

Kan udløse allergisk reaktion

~xmam1277208082.indd 10

22.06.2010 14:01:25

Øvrig regulering

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Alle landmænd, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler i planteavl og selv står for sprøjtning, skal være i

besiddelse af et Sprøjtecertifikat.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end 90 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke arbejde med dette produkt

(Danmark).

16. Andre oplysninger

Anbefalet brug: Kun til industriel brug.

For korrekt og sikkert brug af dette produkt, skal der tages hensyn til godkendelsesvilkårene angivet på produktetiketten.

Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 3 under ‘Farlige indholdsstoffer’:

Lokalirriterende.

Miljøfarlig.

Sundhedsskadelig.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

36/38

Irriterer øjnene og huden.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

Hvis De har spørgsmål til dette SDB, dets indhold eller andre produktsikkerhedsrelevante spørgsmål, bedes De skrive til

følgende e-mailadresse: product-safety-north@basf.com

De oplysninger, som er i sikkerhedsdatabladet, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet

udelukkende med henblik på sikkerhedskrav. Oplysningerne beskriver ikke produktets egenskaber (produktspecifikation).

En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et bestemt anvendelsesområde kan ikke afledes af oplysningerne. Det

påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser.

~xmam1277208082.indd 11

22.06.2010 14:01:25

® Registreret varemærke for BASF

81049123 DK 1060

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd

Flight

®

Xtra

Analyse: Suspensions koncentrat (SC)

Pendimethalin…………………… 320 g/l (28,8 %)

Picolinafen……………………….. 16 g/l (1,4 %)

Ukrudtsmiddel nr. 19-172

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere

i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd og ikke senere end

90 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Indhold:

10 l

Lokalirriterende

Miljøfarlig

BASF A/S

Ved Stadsgraven 15

DK-2300 København S

Tlf.: 32 66 07 00

www.agro.basf.dk

Producent:

BASF SE

D-67056 Ludwigshafen

Tyskland

Nødsituation:

Telefon:

0049 180 2273 112

Fabrikations nr. og dato: se dunken

4 0 1 4 3 4 8

6 5 7 8 3 9

~xmam1277208082.indd 12

22.06.2010 14:01:25