Flexidor

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flexidor Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 500 g/l isoxaben
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Flexidor Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 64-20
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Produktresumé

SIDA 1 AV 6

SÄKERHETSDATABLAD

6/12/06

________________________________________________________________________

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Dow AgroSciences Sverige AB

NORRA VALLGATAN 70

211 22 MALMÖ

TEL 040/97 06 40

KONTAKTPERSON: Johan Henrysson

Telefonnummer i nödsituationer:

SOS ALARM 08-454 23 55

MEDICAL EMERGENCY CENTER (Holland) +31 115 694 982

(24-timmars service)

Produkt namn: GALLERY* Herbicide (SP)

LV70: 60610 Utfärdande datum: Nov. 04 Ref: H841G

________________________________________________________________________

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Farliga ämnen (se Sektion 16 för de fullständiga R-fraserna):

CAS EG-nr

Isoxaben 45.45 % R53 82558-50-7 407-190-8

Inerta tillsatser Balans

Sammansättningskod 000496

________________________________________________________________________

3. FARLIGA EGENSKAPER

Kan ge allergi vid hudkontakt. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

________________________________________________________________________

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös

eller har kramper.

Förtäring.

Framkalla ej kräkning. Tillkalla läkare. Läkare skall fatta beslut om

kräkning skall framkallas eller ej.

________________________________________________________________________

* Trademark of Dow AgroSciences

SIDA 2 AV 6

SÄKERHETSDATABLAD

6/12/06

GALLERY* Herbicide (SP)

________________________________________________________________________

Ögonkontakt.

Skölj ögonen med stora mängder vatten i flera minuter. Avlägsna

kontaktlinser efter 1-2 minuter och fortsätt skölj ytterligare flera

minuter. Om effekter kvarstår, kontakta läkare, helst en

ögonspecialist.

Hudkontakt.

Tvätta noggrant med tvål och vatten.

Inandning.

Frisk luft. Kontakta läkare.

Information till läkare.

Inget specifikt motgift. Behandla symptomatiskt. Behandling baseras på

läkares bedömning och patientens reaktioner.

________________________________________________________________________

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel

Vattendimma eller fin vattensprej. Koldioxid. Torrt kemiskt pulver.

Skum.

Farliga förbränningsprodukter

Vid brand kan röken innehålla den ursprungliga produkten tillsammans

med toxiska och/eller irriterande förbränningsprodukter av varierande

sammansättning.

Skyddsutrustning vid brandbekämpning

Använd skyddskläder och andningsapparat.

Övrig information

Håll behållare kylda med vattensprej. Förhindra att avrinningsvatten

når dräneringssytem.

________________________________________________________________________

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder

Använd lämpliga skyddskläder och ögon/ansiktsskydd (se sektion 8).

Åtgärder till skydd för miljön

Skölj inte ner i avlopp eller annat vattensystem. Meddela berörd

myndighet om spill har kontaminerat vattendrag eller dräneringssystem.

Saneringsmetoder

Sug upp med sand eller annat icke brännbart material och placera i

behållare för kvittblivning. Vid stora spill, valla in området och

kontakta tillverkaren. Om ytterligare assisants krävs, ring

nödtelefonnumret.

SIDA 3 AV 6

SÄKERHETSDATABLAD

6/12/06

GALLERY* Herbicide (SP)

________________________________________________________________________

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Iakttag god personlig hygien. Ät eller förvara ej mat på arbetsområdet.

Tvätta händer och exponerad hud före förtäring, intag av dryck eller

rökning efter arbetets slut.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med lokala regler. Förvaras på sval,

torr, väl ventilerad plats i ursprungsförpackningen. Skydda mot extrem

hetta och kyla. Förvaras ej i närheten av mat, dryck, djurfoder,

läkemedel, kosmetika eller gödningsämnen. Förvaras oåtkomligt för barn.

________________________________________________________________________

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden

Inget fastställt.

Ventilation

God allmän ventilation är tillräcklig i de flesta situationer. Lokalt

utsug kan krävas vid vissa hanteringar.

Andningsskydd

Använd godkänd andningsapparat om risk finns att gränsvärdet överskrids,

och/eller då obehag upplevs.

I nödsituationer, använd godkänd tryckluftapparat med syrgastuber.

Skyddshandskar

Bär rena, långärmade, heltäckande skyddskläder. Använd kemiskt

resistenta handskar klassade enligt standard SS-EN 374: Skyddshandskar

mot kemikalier och mikroorganismer. Exempel på skyddshandskarnas

barriärmaterial som bör föredras: Nitril. Neopren. Polyvinylklorid (PVC

eller vinyl). Undvik skyddshandskar av: Polyvinylalkohol (PVA).

OBS: Val avskyddshandskar vid ett specifikt arbetsmoment och dess

varaktighet ska också ta hänsyn till andra faktorer på arbetsplatsen

som, till exempel (listan skall inte anses som komplett): Andra

kemikalier som hanteras, fysikaliska/tekniska krav (skär/stickskydd,

fingerfärdighet, värmeskydd), liksom de instruktioner/specifikationer

som lämnas av handsktillverkaren.

I nödsituationer: Använd skyddskläder av lämpligt material mot detta

material. Val av kläder är beroende på arbetsoperation.

Ögon/Ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon.

SIDA 4 AV 6

SÄKERHETSDATABLAD

6/12/06

GALLERY* Herbicide (SP)

________________________________________________________________________

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende : vätska

Färg : mjölkvit

Lukt : ingen

Rel. densitet (vatten=1) : 1.07-1.13 g/cm3 (20 grad.C)

Kokpunkt/intervall : >100 gr.C

Flampunkt : ingen

Löslighet i vatten : blandbar

Självantändningstemp. : >400 gr.C

Explosiva egenskaper : ej explosiv

Viskositet : 110-2400 mPa.s (40 grad.C)

Typiskt pH intervall : 6-8

________________________________________________________________________

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Kemisk Stabilitet

Stabil vid normal lagring.

Undvik följande betingelser

Undvik extrema temperaturer.

Undvik kontakt med följande material:

Starka baser, syror eller oxiderande material.

Farliga sönderfallsprodukter

Inga vid normala lagringsförhållanden och normal användning.

________________________________________________________________________

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Förtäring

Toxicitet vid oralt intag är låg. Oralt LD50 hos råttor är >5000 mg/kg.

Hudkontakt

Dermalt LD50 hos råttor är >5000 mg/kg. Långvarig hudkontakt resulterar

troligen inte i absorption av skadlig mängd genom huden. Kortvarig

kontakt kan orsaka lätt hudirritation med lokal rodnad.

Sensibilisering

Sensibiliserande på marsvinshud.

Ögonkontakt

Kan orsaka lätt övergående ögonirritation.

Inandning

Inga skador förväntas vid denna exponeringsväg vid normal hantering.

Övrig information

Ej cancerframkallande. Ej mutagen. Ej giftigt relativt fortplantningen.

SIDA 5 AV 6

SÄKERHETSDATABLAD

6/12/06

GALLERY* Herbicide (SP)

________________________________________________________________________

12. EKOLOGISK INFORMATION

Bedömning baserad helt eller devis på data för den aktiva ingrediensen.

Kemisk Stabilitet och Nedbrytbarhet

Halveringstiden i mark är beroende på jordtyp och betingelser och är

ungefär 90-120 dagar.

Akvatisk toxicitet

Akut LC50 för fisk är rapporterad att vara större än den maximala

mättnadsgraden.

Akut LC50 för dafnier rapporteras vara större än den maximala

mättnadsgraden.

Toxiciteten för alger (EC50) för grönalger har rapporterats vara större

än den maximala mättnadsnivån.

Toxicitet mot fåglar

Materialet har mycket låg toxicitet mot fåglar på akut basis (LD50 >

2000 mg/kg).

________________________________________________________________________

13. AVFALLSHANTERING

Kontaminera ej dammar, vattendrag eller diken med kemikalien eller

använda behållare. Skölj ur noggrant. Behållare och tvättvätska skall

destrueras säkert i enlighet med gällande lagar. Godkänt

återvinningsföretag eller godkänd förbränningsanläggning rekommenderas.

Återanvänd inte behållaren för något ändamål.

________________________________________________________________________

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej transportklassificerad.

________________________________________________________________________

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering enligt registreringsbeslut. Reg.nr. 4110.

Farosymbol:

Xi - Irriterande

Risk-fraser:

Kan ge allergi vid hudkontakt (R43).

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

(R53).

SIDA 6 AV 6

SÄKERHETSDATABLAD

6/12/06

GALLERY* Herbicide (SP)

________________________________________________________________________

Säkerhets-fraser:

Förvaras oåtkomligt för barn (S2).

Undvik kontakt med huden (S24).

Använd lämpliga skyddshandskar (S37).

Vid risk för inandning:

Använd andningsskydd(helmask med partikelfilter P2).

Vid stänk i ögonen spola genast med mjuk

vattenstråle i minst 5 minuter.

Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten.

Rengör ej sprututrustning i närhet av sjö eller

vattendrag.

Anmärkningar:

For att undvika risker för människa och miljö, följ

bruksanvisningen. Användningsområde: Mot ogräs i odlingar

av frukt, jordgubbar, vinbär, krusbär, i

skogsplanteringar på åker, i skogsplantskolor samt i

bestånd och planteringar av förvedade prydnadsväxter.

Behandling i vinbär och krusbär får inte ske senera än

120 dagar för skörd. All annan användning är otillåten.

________________________________________________________________________

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i Sektion 2

R53 - Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

________________________________________________________________________

Uppgifterna i denna trycksak är endast avsedda som vägledande och anses

tillförlitliga, men garanteras icke.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her