Flagyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55863
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Flagyl.

3. Sådan skal du tage Flagyl.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Flagyl er et bakteriedræbende middel (antibio-

tikum).

• Du kan bruge Flagyl til forebyggelse og behand-

ling af infektioner med bakterier og andre

mikroorganismer, som metronidazol virker på,

og Morbus Crohn (kronisk betændelse i tar-

men).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Flagyl

Tag ikke Flagyl

• hvis du er allergisk over for metronidazol, eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet

i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

tager Flagyl

• hvis du har den arvelige sygdom Cockaynes

syndrom.

• hvis du har en blodsygdom

• hvis du har en sygdom i centralnervesystemet,

f.eks. epilepsi, Parkinsons sygdom, Alzheimers

sygdom eller mutipel sklerose

• hvis du har en alvorlig leversygdom

• hvis du er i dialyse

• hvis du er i behandling med lithium (mod

manisk depression dvs. skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstem-

ning).

Cockaynes syndrom

Hvis du har den arvelige sygdom "Cockaynes

syndrom", er der en øget risiko for svære påvirk-

ninger af din lever eller akut leversvigt. Din læge

vil udføre leverfunktionstest umiddelbart før

behandling med Flagyl, under hele behandlingen

og efter ophør med Flagyl, indtil leverfunktions-

testen igen ligger inden for normalområdet. Hvis

dine leverværdier bliver markant forhøjet under

behandling med Flagyl, bør behandlingen stop-

pes. Hvis du under behandling får gulsot, hud-

kløe, sløjhed, kontakt lægen. Evt. bevidstløshed

pga. leversvigt. Ring 112.

Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over læn-

gere tid. Tal med lægen.

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen

mørk.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-

kontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carba-

mazepin)

- Blodpropper eller udvikling af blodpropper

(warfarin)

- Manisk depression (skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstem-

ning)(lithium)

ændringer i farveopfattelsen. Kan blive alvor-

ligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

• Feber.

• Appetitmangel/madlede.

• Mørkfarving af urinen.

• Hududslæt, kløe, nældefeber, hudrødme.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følel-

sesløshed i huden.

• Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløs-

hed eller lammelser, evt. smerter i hænder og

fødder. Kan ses ved langvarig behandling med

høje doser.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Afgrænset udslæt på huden.

• Blærerfyldt udslæt.

• Usikre bevægelser, usikker gang og rysten pga.

påvirkning af hjernen.

• Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

• Talebesvær.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som

følge af svampevækst).

• Hududslæt som følge af allergisk reaktion over

for lægemidler.

• Nedsat hørelse/ tab af hørelse.

• Susen for ørerne (tinnitus).

Flagyl

kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever-

prøver, som igen bliver normale, når behandlin-

gen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind-

lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty-

relsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP

betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

• Opbevar ikke Flagyl ved temperaturer over

• Opbevar Flagyl i original beholder, da det er

følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral-

despanden.

6. Pakningsstørrelser og yderli-

gere oplysninger

Flagyl, 400 mg, filmovertrukne tabletter inde-

holder:

Aktivt stof:

Metronidazol 400 mg

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, povidon,

magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400,

talcum.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide, ovale, kapselformede og

præget med ”FLAGYL 400” på den ene side.

Flagyl fås i:

Flagyl 400 mg i pakninger med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hosti-

vice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og

ved reklamationer kan du henvende dig til Ori-

farm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

08/2017.

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLAGYL

®

400 mg filmovertrukne tabletter

Metronidazol

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000098299-001-03

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekerpersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret

Flagyl til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være ska-

deligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotek-

terpersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt

4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

- Afstødning af organer efter transplantationer.

(ciclosporin, tacrolimus, busulfan)

- Kræft (5-fluorouracil)

- Forhøjet kolesterol (colestyramin)

- Migræne (ergotamin)

- Uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)

- Afhængighed af alkohol (disulfiram)

- Muskelafslappende medicin (vecuronium)

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og

alkohol

• Du kan tage Flagyl i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

• Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og hel-

ler ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afslut-

tet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse,

hurtig vejrtrækning og hjertebanken, (samme

reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol

samtidig med behandling mod alkoholmisbrug

(disulfiram)). Dette gælder også for medicin, der

indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan tage Flagyl under graviditet.

Amning:

• Hvis du ammer, må du ikke tage Flagyl, da det

går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flagyl kan give bivirkninger (forvirring, svim-

melhed, hallucinationer, kramper og synsforstyr-

relser), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

3. Sådan skal du tage Flagyl

Tag altid Flagyl nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekerper-

sonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Doseringen af Flagyl er afhængig af din sygdom,

både hvor stor dosis du skal have, hvor mange

gange om dagen du skal tage Flagyl, og hvor

længe behandlingen skal vare.

Flagyl, filmovertrukne tabletter fås i flere styrker.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødven-

digvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte

doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 400 mg 3 gange daglig.

Børn: 30-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Akut amøbedysenteri og amøbeleverabsces

Voksne: 2 g 1 gang dagligt i 3 dage eller 600-800

mg 3 gange daglig i 5-10 dage.

Børn: 35-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5

dage.

Amøbeinfektion i tarmsystemet uden symptomer

Voksne: 600-800 mg 3 gange daglig i 10 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser i

5-10 dage.

Parasitinfektion i tarmsystemet (Giardiasis)

Voksne: 2 g 1 gang daglig i 2-3 dage eller 200 mg

3 gange daglig i 7 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 7

dage.

Parasitinfektion i skeden eller urinrøret (Tricho-

moniasis)

Voksne: 200 mg 2 gange daglig i 6 dage eller 2 g

1 gang.

Betændelse i tandkødet med sår

Voksne: 200 mg 3 gange daglig i 3 dage.

Uspecifik betændelse i skeden

Voksne: 2 g 1. og 3. dag eller 400 mg 2 gange

daglig i 7 dage.

Betændelse i tarmen (Morbus Crohn)

Voksne: 400 mg 2 gange daglig

Børn: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

f.eks. barn på 17 kg skal have 250 mg pr. døgn

fordelt på 2 doser og et barn på 34 kg skal have

500 mg pr. døgn fordelt på 2 doser.

Forebyggende ved operationer med risiko for

infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 1 g som engangsdosis.

Børn: 25 mg/kg.

Eventuel behandling efter operation

Som angivet ovenfor under: Infektioner med

anaerobe bakterier.

I andre tilfælde vil doseringen være afhængig af

sygdommens art, din læge bestemmer din dosis.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Flagyl, end der står i denne infor-

mation, eller flere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i

munden, hovedpine og svimmelhed.

• Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsig-

hed, nedsat vandladning (mindre urin) og mørk-

farvning af urinen samt krampeanfald.

• Hørenedsættelse.

Hvis du har glemt at tage Flagyl

• Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg,

efter behandlingen med Flagyl er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betæn-

delse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller ska-

destue.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infek-

tioner) især halsbetændelse og feber pga. for-

andringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

• Pludseligt hududslæt, åndenødsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbe-

tændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.

Kontakt lægen.

• Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket

bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. for-

styrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen.

Kontakt lægen.

• Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe.

Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, almen

sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende

tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue,

ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med

hovedpine og nakkestivhed.

• Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde

pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og

vanskelighed med at skelne farver pga. betæn-

delse i synsnerven. Kontakt læge eller skade-

stue.

• Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. lever-

svigt der kan være transplantationskrævende.

Kontakt læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syn-

drom). Kontakt læge eller skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk

epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller ska-

destue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden og

mundbetændelse med hvide belægninger.

• Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, for-

stoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infek-

tioner) især halsbetændelse og feber pga. for-

andringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

kontakte læge eller skadestue.

• Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt / hududslæt (nældefeber) og hævelser.

Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt, ring 112.

• Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og

opstemthed (manisk). Kan være alvorligt. Kon-

takt evt. læge eller skadestue.

• Nedtrykt sindstilstand.

• Svimmelhed, usikre bevægelser, træthed.

• Forbigående synsforstyrrelser som dobbeltsyn,

nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed,

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-4-2018

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Tindamax (tinidazole) are nitroimidazole antibiotics used to treat bacterial infections. Side effects of Flagyl and Tindamax that are similar include nausea, vomiting, stomach upset, stomach/abdominal cramps/pain, diarrhea, constipation, dizziness, headache, or a bitter or metallic taste in the mouth or changes in taste.

US - RxList

14-2-2018

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan (fluconazole) and Flagyl (metronidazole) are used to treat different kinds of infections.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Cipro

Flagyl vs. Cipro

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Cipro are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Cipro is a quinolone antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Keflex

Flagyl vs. Keflex

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Flagyl and Keflex are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat a variety of bacterial infections.

US - RxList

7-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed