Flagyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55863
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Flagyl.

3. Sådan skal du tage Flagyl.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Flagyl er et bakteriedræbende middel (antibio-

tikum).

• Du kan bruge Flagyl til forebyggelse og behand-

ling af infektioner med bakterier og andre

mikroorganismer, som metronidazol virker på,

og Morbus Crohn (kronisk betændelse i tar-

men).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Flagyl

Tag ikke Flagyl

• hvis du er allergisk over for metronidazol, eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet

i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

tager Flagyl

• hvis du har den arvelige sygdom Cockaynes

syndrom.

• hvis du har en blodsygdom

• hvis du har en sygdom i centralnervesystemet,

f.eks. epilepsi, Parkinsons sygdom, Alzheimers

sygdom eller mutipel sklerose

• hvis du har en alvorlig leversygdom

• hvis du er i dialyse

• hvis du er i behandling med lithium (mod

manisk depression dvs. skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstem-

ning).

Cockaynes syndrom

Hvis du har den arvelige sygdom "Cockaynes

syndrom", er der en øget risiko for svære påvirk-

ninger af din lever eller akut leversvigt. Din læge

vil udføre leverfunktionstest umiddelbart før

behandling med Flagyl, under hele behandlingen

og efter ophør med Flagyl, indtil leverfunktions-

testen igen ligger inden for normalområdet. Hvis

dine leverværdier bliver markant forhøjet under

behandling med Flagyl, bør behandlingen stop-

pes. Hvis du under behandling får gulsot, hud-

kløe, sløjhed, kontakt lægen. Evt. bevidstløshed

pga. leversvigt. Ring 112.

Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over læn-

gere tid. Tal med lægen.

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen

mørk.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve-

kontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carba-

mazepin)

- Blodpropper eller udvikling af blodpropper

(warfarin)

- Manisk depression (skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstem-

ning)(lithium)

ændringer i farveopfattelsen. Kan blive alvor-

ligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

• Feber.

• Appetitmangel/madlede.

• Mørkfarving af urinen.

• Hududslæt, kløe, nældefeber, hudrødme.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følel-

sesløshed i huden.

• Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløs-

hed eller lammelser, evt. smerter i hænder og

fødder. Kan ses ved langvarig behandling med

høje doser.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Afgrænset udslæt på huden.

• Blærerfyldt udslæt.

• Usikre bevægelser, usikker gang og rysten pga.

påvirkning af hjernen.

• Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

• Talebesvær.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som

følge af svampevækst).

• Hududslæt som følge af allergisk reaktion over

for lægemidler.

• Nedsat hørelse/ tab af hørelse.

• Susen for ørerne (tinnitus).

Flagyl

kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever-

prøver, som igen bliver normale, når behandlin-

gen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind-

lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty-

relsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP

betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

• Opbevar ikke Flagyl ved temperaturer over

• Opbevar Flagyl i original beholder, da det er

følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral-

despanden.

6. Pakningsstørrelser og yderli-

gere oplysninger

Flagyl, 400 mg, filmovertrukne tabletter inde-

holder:

Aktivt stof:

Metronidazol 400 mg

Øvrige indholdsstoffer:

Calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, povidon,

magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400,

talcum.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide, ovale, kapselformede og

præget med ”FLAGYL 400” på den ene side.

Flagyl fås i:

Flagyl 400 mg i pakninger med 30 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hosti-

vice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og

ved reklamationer kan du henvende dig til Ori-

farm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

08/2017.

Indlægsseddel: Information til brugeren

FLAGYL

®

400 mg filmovertrukne tabletter

Metronidazol

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000098299-001-03

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekerpersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret

Flagyl til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være ska-

deligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotek-

terpersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt

4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

- Afstødning af organer efter transplantationer.

(ciclosporin, tacrolimus, busulfan)

- Kræft (5-fluorouracil)

- Forhøjet kolesterol (colestyramin)

- Migræne (ergotamin)

- Uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)

- Afhængighed af alkohol (disulfiram)

- Muskelafslappende medicin (vecuronium)

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og

alkohol

• Du kan tage Flagyl i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

• Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og hel-

ler ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afslut-

tet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse,

hurtig vejrtrækning og hjertebanken, (samme

reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol

samtidig med behandling mod alkoholmisbrug

(disulfiram)). Dette gælder også for medicin, der

indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan tage Flagyl under graviditet.

Amning:

• Hvis du ammer, må du ikke tage Flagyl, da det

går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Flagyl kan give bivirkninger (forvirring, svim-

melhed, hallucinationer, kramper og synsforstyr-

relser), der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

3. Sådan skal du tage Flagyl

Tag altid Flagyl nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekerper-

sonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Doseringen af Flagyl er afhængig af din sygdom,

både hvor stor dosis du skal have, hvor mange

gange om dagen du skal tage Flagyl, og hvor

længe behandlingen skal vare.

Flagyl, filmovertrukne tabletter fås i flere styrker.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødven-

digvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte

doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 400 mg 3 gange daglig.

Børn: 30-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Akut amøbedysenteri og amøbeleverabsces

Voksne: 2 g 1 gang dagligt i 3 dage eller 600-800

mg 3 gange daglig i 5-10 dage.

Børn: 35-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5

dage.

Amøbeinfektion i tarmsystemet uden symptomer

Voksne: 600-800 mg 3 gange daglig i 10 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser i

5-10 dage.

Parasitinfektion i tarmsystemet (Giardiasis)

Voksne: 2 g 1 gang daglig i 2-3 dage eller 200 mg

3 gange daglig i 7 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 7

dage.

Parasitinfektion i skeden eller urinrøret (Tricho-

moniasis)

Voksne: 200 mg 2 gange daglig i 6 dage eller 2 g

1 gang.

Betændelse i tandkødet med sår

Voksne: 200 mg 3 gange daglig i 3 dage.

Uspecifik betændelse i skeden

Voksne: 2 g 1. og 3. dag eller 400 mg 2 gange

daglig i 7 dage.

Betændelse i tarmen (Morbus Crohn)

Voksne: 400 mg 2 gange daglig

Børn: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

f.eks. barn på 17 kg skal have 250 mg pr. døgn

fordelt på 2 doser og et barn på 34 kg skal have

500 mg pr. døgn fordelt på 2 doser.

Forebyggende ved operationer med risiko for

infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 1 g som engangsdosis.

Børn: 25 mg/kg.

Eventuel behandling efter operation

Som angivet ovenfor under: Infektioner med

anaerobe bakterier.

I andre tilfælde vil doseringen være afhængig af

sygdommens art, din læge bestemmer din dosis.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Flagyl, end der står i denne infor-

mation, eller flere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i

munden, hovedpine og svimmelhed.

• Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsig-

hed, nedsat vandladning (mindre urin) og mørk-

farvning af urinen samt krampeanfald.

• Hørenedsættelse.

Hvis du har glemt at tage Flagyl

• Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg,

efter behandlingen med Flagyl er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga. betæn-

delse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller ska-

destue.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infek-

tioner) især halsbetændelse og feber pga. for-

andringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kontakt læge eller skadestue.

• Pludseligt hududslæt, åndenødsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbe-

tændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.

Kontakt lægen.

• Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket

bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. for-

styrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen.

Kontakt lægen.

• Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe.

Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, almen

sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende

tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue,

ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med

hovedpine og nakkestivhed.

• Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde

pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og

vanskelighed med at skelne farver pga. betæn-

delse i synsnerven. Kontakt læge eller skade-

stue.

• Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. lever-

svigt der kan være transplantationskrævende.

Kontakt læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syn-

drom). Kontakt læge eller skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk

epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller ska-

destue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden og

mundbetændelse med hvide belægninger.

• Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, for-

stoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infek-

tioner) især halsbetændelse og feber pga. for-

andringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

kontakte læge eller skadestue.

• Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt / hududslæt (nældefeber) og hævelser.

Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt, ring 112.

• Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og

opstemthed (manisk). Kan være alvorligt. Kon-

takt evt. læge eller skadestue.

• Nedtrykt sindstilstand.

• Svimmelhed, usikre bevægelser, træthed.

• Forbigående synsforstyrrelser som dobbeltsyn,

nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed,

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.