Finacea

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Finacea 15% gel
 • Dosering:
 • 15%
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Finacea 15% gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34173
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Finacea15% Gel

Azelainsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Finacea Gel til dig personligt. Lad derfor være med at give

Finacea Gel til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Finacea Gel

Sådan skal du bruge Finacea Gel

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Finacea Gel indeholder det aktive stof azelainsyre. Det tilhører den gruppe af midler mod

akne, der påføres på huden. Finacea Gel anvendes til lindring af mild til moderat

papulopustuløs akne i ansigtet. Finacea Gel anvendes også til behandling af papulopustuløs

rosacea. Papulopustuløs akne og rosacea medfører betændte og pusholdige bumser.

Lægen kan have givet dig Finacea Gel for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FINACEA GEL

Brug ikke Finacea Gel

hvis du er overfølsom over for azelainsyre eller over for et eller flere af hjælpestofferne

(se pkt. 6)..

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Finacea Gel.

Finacea Gel er kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne, mund eller slimhinder. Hvis

præparatet alligevel skulle komme i kontakt med øjne, mund eller slimhinder, skal der straks

skylles grundigt med rigelige mængder vand. Hvis du stadig har øjenirritation, skal du

henvende dig til lægen. Du skal vaske hænder efter hver behandling med Finacea Gel.

Når Finacea Gel anvendes til behandling af papulopustulær rosacea anbefales det at undlade

at anvende rensemidler, tinkturer og skintonic, slibemidler og peeling, der indeholder alkohol.

Der er i sjældne tilfælde set forværring i astmasymptomerne hos nogle astmapatienter, der er

blevet behandlet med azelainsyre.

Børn og teenagere

Sikkerhed og virkning ved behandling af akne er undersøgt hos 12-18 årige unge (se afsnit 3.

Sådan skal du bruge Finacea Gel). Finacea Gel anbefales ikke til behandling af akne hos børn

under 12 år på grund af manglende oplysninger om sikkerhed og virkning.

Brug af anden medicin sammen med Finacea Gel

Der er ikke gennemført studier omkring Finaceas Gel indflydelse på andre lægemidler og

andre lægemidlers indflydelse på Finacea Gel. Du må ikke anvende anden medicin eller

anden behandling i ansigtet, samtidig med at du anvender Finacea Gel.

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidlerog vitaminerog

mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller dit apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Der er begrænset erfaring omkring anvendelsen af azelainsyre under graviditet. Hvis du er

gravid eller ammer, vil din læge afgøre, om du kan anvende Finacea Gel.

Amning

Børn må ikke komme i kontakt med behandlet hud eller bryst.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Finacea Gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Finacea Gel indeholder benzoesyre

og propylenglykol

Benzoesyre har en lettere irriterende virkning på hud, øjne og slimhinder.

Propylenglykol kan forårsage hudirritation.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FINACEA GEL

Brug altid Finacea Gel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Finacea Gel er kun til udvortes brug (smøres på huden).

Anvendelsesmåde

Før du påfører Finacea Gel, skal du omhyggeligt rengøre huden med vand og lad den tørre

helt. Du kan anvende et mildt hudrensemiddel. Dækkende forbinding eller omslag må ikke

anvendes, og det er vigtigt at vaske hænder, hver gang du har anvendt gelen.

Den sædvanlige dosis er:

Påfør Finacea Gel på de angrebne hudområder to gange om dagen (morgen og aften) og gnid

den blidt ind i huden. Ca. 2,5 cm, svarende til 0,5 g gel, er tilstrækkeligt til hele ansigtet).

For at opnå en optimal virkning af behandlingen er det vigtigt, at du fortsætter med at

anvende Finacea Gel regelmæssigt i hele behandlingsperioden.

I tilfælde af hudirritation (se afsnit 4. ”Bivirkninger”), kan du anvende Finacea Gel i en

mindre mængde eller nøjes med at bruge gelen én gang dagligt, indtil irritationen holder op.

Du kan evt. afbryde behandlingen midlertidigt i nogle få dage.

Brug til børn og teenagere

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til børn fra 12-18 år, der behandles for akne.

Varighed af behandlingen

Det varierer fra person til person, hvor lang tid det er nødvendigt at bruge Finacea Gel, og det

afhænger af hudlidelsens sværhedsgrad.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe, du skal anvende Finacea Gel.

Akne: Du kan anvende Finacea Gel over en periode på flere måneder afhængigt af den effekt,

du har af behandlingen. Normalt ses en bedring efter 4 ugers behandling. Hvis der ikke ses en

bedring efter én måneds behandling, eller hvis aknen bliver værre, skal behandlingen med

Finacea Gel afbrydes, og du skal kontakte din læge.

Rosacea: Du kan anvende Finacea Gel over en periode på flere måneder afhængigt af den

effekt, du har af behandlingen. Normalt ses en bedring 4 uger efter behandlingens start. Hvis

der ikke er nogen bedring efter to måneder, eller hvis rosaceaen bliver værre, skal du ophøre

med at anvende Finacea Gel og kontakte din læge.

Hvis du har brugt for meget Finacea Gel

Selv om du ved en fejl har anvendt mere Finacea Gel end du burde, er en skadelig virkning

(forgiftning) usandsynlig.

Fortsæt behandlingen som fastsat af lægen, og spørg lægen til råds, hvis du er i tvivl.

Hvis du har glemt at bruge Finacea Gel

Du må ikke anvende dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt som fastsat af

din læge.

Hvis du holder op med at bruge Finacea Gel

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Finacea Gel.

Hvis du holder op med at bruge Finacea Gel, kan din hudlidelse blive værre. Spørg lægen til

råds, før du holder op med at bruge Finacea Gel.

Hvis du har yderligere spørgsmål om anvendelsen af Finacea Gel, så henvend dig til din læge

eller dit apotek.

4. BIVIRKNINGER

Finacea Gel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme hudirritationer (fx brændende fornemmelse og kløe). I de fleste tilfælde

er irritationssymptomerne milde til moderate og hyppigheden falder i løbet af behandlingen.

De hyppigste bivirkninger er kløe (pruritus), brændende fornemmelse og smerte på

påføringsstedet.

Følgende bivirkninger kan forekomme under behandlingen med Finacea Gel. De er kun set på

huden i påføringsområdet:

Akne:

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

:

Brændende

fornemmelse, smerte, kløe (pruritus) på påføringsstedet.

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

:

Udslæt, prikken eller

følelsesløshed (paræstesi), tør hud på påføringsstedet.

Ikke almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

:

Hudreaktioner på grund af

ekstern påvirkning (kontakteksem), unormal rødmen i huden (erytem); hudafskalning,

varmefølelse, misfarvning af huden på påføringsstedet.

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

: Allergisk reaktion

(overfølsomhed), forværrig af astma

Rosacea:

Meget almindelig (

forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

:

Brændende

fornemmelse, smerte, kløe (pruritus) på påføringsstedet

Almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

:

Prikken eller følelsesløshed

(paræstesi), Tør hud, udslæt, hævelse (ødem) på påføringsstedet

Ikke almindelig

(forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

:

Akne, hudreaktioner på

grund af ekstern påvirkning (kontakteksem), unormal rødmen i huden (erytem); nældefeber

(urticaria), ubehag på påføringsstedet.

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

: Allergisk reaktion

(overfølsomhed), forværrig af astma

Børn og unge

Behandling af acne vulgaris hos unge mellem 12-18 år:

Ved afprøvning på unge patienter svarede den samlede forekomst af bivirkninger med

Finacea Gel til forekomsten hos hele patientgruppen.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke fremgår af denne indlægsseddel..

Bivirkninger, der ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberettet bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Finacea Gel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Finacea 15 % Gel indeholder:

Aktivt stof: Azelainsyre (1 g Finacea indeholder 150 mg azelainsyre)

Øvrige indholdsstoffer: Lecithin, triglycerider (mellemkædet), polysorbat 80, propylenglykol,

carbomer 980, natriumhydroxid, dinatriumedetat, benzoesyre (E210) og renset vand.

Benzoesyre

har en lettere irriterende virkning på hud, øjne og slimhinder.

Propylenglykol

kan forårsage hudirritation.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Finacea Gel er en hvid til gullig-hvid uigennemsigtig gel.

Pakningsstørrelser

Finacea Gel fås i pakningsstørrelser med 5, 30, 50 eller 2 x 50 g gel.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Repræsentant for Danmark

Intendis GmbH Berlin

Bayer AS

Max-Dorhn-Strasse 10

Arne Jacobsens Allé 13

D-10589 Berlin

2300 København S

Tyskland

Fremstiller

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21

I-20090 Segrate

Milano

Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finacea: Danmark, Frankrig, Island, Italien, Norge, Portugal, Spanien,

Storbritannien, Sverige, ,

Skinoren 15% Gel: Finland, Grækenland, Irland, Luxembourg, Tyskland, Østrig ,

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2014

19-4-2018

Sinemet vs. Parcopa

Sinemet vs. Parcopa

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Parcopa (carbidopa and levodopa) are combinations of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet and Parcopa are also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

19-4-2018

Sinemet vs. Rytary

Sinemet vs. Rytary

Sinemet (carbidopa-levodopa) and Rytary (carbidopa and levodopa) are combinations of an inhibitor of aromatic amino acid decarboxylation and an aromatic amino acid used to treat Parkinson symptoms such as muscle stiffness, tremors, spasms, and poor muscle control. Sinemet and Rytary are also used to treat Parkinson symptoms caused by carbon monoxide poisoning or manganese intoxication.

US - RxList

19-4-2018

PROACTIV CLEANSING BODY BAR (Salicylic Acid) Soap [THE PROACTIV COMPANY LLC]

PROACTIV CLEANSING BODY BAR (Salicylic Acid) Soap [THE PROACTIV COMPANY LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

RECOVERY (Stearic Acid) Cream [Flexpoweraws]

RECOVERY (Stearic Acid) Cream [Flexpoweraws]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

PROACTIV BLACKHEAD DISSOLVING (Salicylic Acid) Gel [THE PROACTIV COMPANY LLC]

PROACTIV BLACKHEAD DISSOLVING (Salicylic Acid) Gel [THE PROACTIV COMPANY LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

PROACTIV CLARIFYING NIGHT (Salicylic Acid) Cream [THE PROACTIV COMPANY LLC]

PROACTIV CLARIFYING NIGHT (Salicylic Acid) Cream [THE PROACTIV COMPANY LLC]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VETERICYN FOAMCARE (Salicylic Acid) Shampoo [Innovacyn Inc.]

VETERICYN FOAMCARE (Salicylic Acid) Shampoo [Innovacyn Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety

16-4-2018

TRANEXAMIC ACID Injection, Solution [Amneal Biosciences LLC]

TRANEXAMIC ACID Injection, Solution [Amneal Biosciences LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

OIL FREE ACNE WASH (Salicylic Acid 2%) Lotion [Vi-Jon]

OIL FREE ACNE WASH (Salicylic Acid 2%) Lotion [Vi-Jon]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PSORIASIS RELIEF (Salicylic Acid) Cream [Nerium SkinCare, Inc.]

PSORIASIS RELIEF (Salicylic Acid) Cream [Nerium SkinCare, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

COMPOUND W FOR KIDS ONE STEP STRIPS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W FOR KIDS ONE STEP STRIPS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

KEEVA ORGANICS ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Cream [COB Ecommerce Empire LLC]

KEEVA ORGANICS ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Cream [COB Ecommerce Empire LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Atnahs Pharma UK Limited)

Bonviva (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2137 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/501/T/64

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Atnahs Pharma UK Limited)

Bondronat (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2135 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/101/T/79

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Pellet [Boiron]

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

4JOINTZ (Eucalyptus Oil, Tannic Acid, Allantoin) Cream [ARP(USA) Pty Ltd]

4JOINTZ (Eucalyptus Oil, Tannic Acid, Allantoin) Cream [ARP(USA) Pty Ltd]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

SALICYLIC ACID (Astringent) Liquid [Vi-Jon]

SALICYLIC ACID (Astringent) Liquid [Vi-Jon]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Pellet [Boiron]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Pellet [Boiron]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [HyVee Inc]

ACID REDUCER 150 (Ranitidine) Tablet, Film Coated [HyVee Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Gel [Big Lots]

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Gel [Big Lots]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

OXYRUN (Ascophyllum Nodosum, Alginic Acid, And Cocoa) Capsule [SanPharma GmbH]

OXYRUN (Ascophyllum Nodosum, Alginic Acid, And Cocoa) Capsule [SanPharma GmbH]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Cream [TopCo Associates LLC]

ACNE SCRUB (Salicylic Acid) Cream [TopCo Associates LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [BPI Labs, LLC]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [BPI Labs, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

COMPOUND W (Salicylic Acid) Gel [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W (Salicylic Acid) Gel [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

COMPOUND W ONE STEP PADS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

COMPOUND W ONE STEP PADS (Salicylic Acid) Plaster [Medtech Products Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

SALICYLIC ACID Gel [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

SALICYLIC ACID Gel [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed