Fidox EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fidox EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 800 g/l prosulfocarb
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fidox EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

FIDOX EC

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 613-3 • Analyse: Prosulfocarb 800 g/l (78,4 % w/w)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009

Midlet er et emulgerbart koncentrat

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Batchnummer: Se emballagen

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark • Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden • Belgien

Tlf + 32 11 78 57 17 • www.globachem.com

Indhold:

20 l

Producent:

DK

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i

fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H410).

Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse (P280).

Undgå indånding af spray (P261).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofl er og frøgræs. Brugsan-

visningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i kartofl er ikke anvendes

senere end 42 dage før høst. Frøgræshalm må ikke bruges til foder. Der skal være

et interval på 100 dage for såning/plantning af efterfølgende afgrøder tilhørende

skærmplante-familien (Apiaceae) undtagen bladselleri, gulerødder, knoldselleri,

pastinak og persillerod.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).

ADVARSEL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofl er og frøgræs.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, og kræver gyldig autorisation.

Fidox DK 20L.indd 1

25/08/14 16:46

BRUGSANVISNING

Generelt

Det aktive stof i Fidox EC er Prosulfocarb (HRAC gruppe N). Fidox EC

bekæmper effektivt græsser og tokimbladet ukrudt i kartofl er, vintersæd, og frøgræs

(rajgræs, rødsvingel og engrapgræs). Aktivstoffet optages af både den overjordiske

plantemasse men også af rødderne.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspukt

AFGRØDE

DOSERING

SKADEVOLDER

BEMÆRKNINGER

Vinterhvede

Vinterbyg

Triticale

1,5-4,0 liter

Burresnerre og visse

2 kimbladede arter

Vindaks

Enårig rapgræs

Fidox EC kan bruges fra

såning og frem til kor-

nets 3-bladsstadium. Det

optimale tidspunkt er når

sprøjtesporene er synlige

Kartofl er

4,0 liter/ha

Sort natskygge,

burresnerre og enårig

rapgræs

Fidox EC anvendes inden

kartofl ernes fremspiring og

efter færdighypning

Rajgræs

Rødsvingel

Engrapgræs

til frø

1,0-1,5 liter/ha

Vindaks,

enårig rapgræs.

Burresnerre og andre

2 kimbladede arter

Fidox EC anvendes om

efteråret når afgrøden er

veletableret.

Virkningsspektrum

Ukrudtsart

Fidox EC 2 l/ha

Fidox EC 3 l/ha

Agerrævehale (*)

Agerstedmoder

Alm fuglegræs

Burresnerre

Enårig rapgræs

Hyrdetaske

Kamille

Forglemmigej

Rajgræs

Tvetand

Ærenpris

Valmue

Vindaks

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

over 85% effekt

☺ ☺

60 – 85 % effekt

under 60 %

(*) Mod Agerrævehale anbefales 4 l/ha for en effekt

Der bør ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost

Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Fidox EC er lave til moderate temperaturer,

høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit

disse forhold. Fidox EC må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav luftfugtighed og/eller ved

temperaturer over 15 ˚C for at minimere risiko for afdrift og fordampning.

Optimale virkningsforhold

Virkningen er bedst på bekvem og veltillavet såbed. Kornet skal være sået i mindst 3 cm

dybde og være helt dækket. Fidox EC virker også under tørre forhold. Under visse bet-

ingelser kan der opstå en vis gulfarvning af afgrøden, det er forbigående og har ingen

betydning for udbyttet.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anv-

endes vandmængder fra 160 til 250 liter per hektar.

Der skal anvendes enten kompakte injektionsdyser eller alm. injektionsdyser med grov

forstøvning. For at minimere afdrift må der ikke sprøjtes ved vindhastigheder over 4 m/s.

Bomhøjden bør holdes til max 50 cm over jorden/afgrøden

Angivelse af dysevalg, væskemængde, tryk og kørehastighed:

Dyse

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

Injektionsdyse 02

Injektionsdyse 025

Injektionsdyse 03

Kompakt injektionsdyse

Kompakt injektionsdyse 03

Kompakt injektionsdyse 04

Tankblanding

Fidox EC kan blandes med de mest gængse produkter, der bruges på

behandlingstidspunktet. Læs altid blandingpartnerens brugsanvisning nøje.

Omsåning

Efter en udvintret vintersæd kan der frit vælges en ny afgrøde om foråret efter en grun-

dig opharvning. Efter høst af vintersæd og kartofl er er der ingen restriktioner.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede

areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at rest-

sprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter

endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles

så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den

krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for

Direkte injektion.

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en

vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det

behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at

skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automa-

tisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af

sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet

udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Lagring

Fidox EC skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet

mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afl everes til kommunale affaldsordning for farligt affald. Den tomme be-

holder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Embal-

lagen må ikke genbruges. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med

kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Bemærk

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produk-

tet.

DK

Fidox DK 20L.indd 2

25/08/14 16:46

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.