Fibryga

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fibryga 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Fibryga 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58312
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

7. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Fibryga, pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerheds-

oplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

0.

D.SP.NR.

30442

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fibryga

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Humant fibrinogen.

Hver flaske Fibryga indeholder 1 g humant fibrinogen. Efter rekonstitution med 50 ml

vand til injektionsvæsker indeholder Fibryga ca. 20 mg/ml humant fibrinogen.

Indholdet af koagulerbart protein er bestemt i henhold til den europæiske farmakopé for

humant fibrinogen.

Fremstillet af plasma fra humane donorer.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Natrium, op til 132 mg (5,8 mmol) pr. flaske.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hvidt til bleggult vandsugende pulver eller porøst fast stof.

58312_spc.docx

Side 1 af 11

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af blødninger og perioperativ profylakse hos patienter med medfødt hypo- eller

afibrinogenæmi med blødningstendens.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen bør indledes under overvågning af en læge, der har erfaring med behandling

af koagulationsforstyrrelser.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sygdommens sværhedsgrad,

blødningens lokalisering og omfang samt af patientens kliniske tilstand.

Den (funktionelle) fibrinogenkoncentration skal fastslås for at beregne den individuelle

dosering, og mængden og administrationshyppigheden skal bestemmes individuelt fra

patient til patient ved regelmæssig måling af fibrinogenkoncentrationen i plasma og

kontinuerlig overvågning af patientens kliniske tilstand samt under hensyn til eventuelle

andre anvendte substitutionsterapier.

Normalt ligger fibrinogens plasmakoncentration i området 1,5-4,5 g/l. Den kritiske

plasmakoncentration er ca. 0,5-1,0 g/l, og under denne koncentration kan der opstå

blødninger.

Ved større kirurgiske indgreb er det meget vigtigt at overvåge substitutionsterapien nøje

ved hjælp af koagulationsanalyse.

Profylakse hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi og kendt

blødningstendens.

For at undgå kraftig blødning under kirurgiske indgreb anbefales det at behandle

profylaktisk og øge fibrinogenkoncentrationen til 1 g/l og opretholde denne

fibrinogenkoncentration, indtil der er sikret hæmostase, og holde det på over 0,5 g/l, indtil

der er sket fuldstændig sårheling.

Ved kirurgiske indgreb eller behandling af blødningsepisoder skal dosis beregnes som

følger:

Dosis (mg/kg legemsvægt) = [målkoncentration (g/l) - målt koncentration (g/l)]

0,018 (g/l pr. mg/kg legemsvægt)

Efterfølgende dosering (doser og injektionshyppighed) skal justeres ud fra patientens

kliniske status og laboratorieresultater.

Den biologiske halveringstid for fibrinogen er 3-4 dage. Ved manglende udnyttelse er

gentagen behandling med humant fibrinogen derfor normalt ikke påkrævet. I betragtning af

den akkumulering, der ses ved gentagen administration i forbindelse med profylakse, skal

lægen fastsætte dosis og hyppighed ud fra de terapeutiske mål hos den enkelte patient.

58312_spc.docx

Side 2 af 11

Dosering hos specifikke populationer

Pædiatriske patienter

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering til børn.

Ældre patienter

De kliniske studier af Fibryga omfattede ikke patienter i alderen 65 år og derover, og der

foreligger derfor ikke entydig dokumentation af, hvorvidt denne patientgruppe responderer

på en anden måde end yngre patienter.

Behandling af blødning

Blødning hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi

Ved behandling af blødning anbefales det at nå en målkoncentration for plasmafibrinogen

på 1 g/l. Denne koncentration skal opretholdes, indtil der er sikret hæmostase.

Administration

Intravenøs infusion eller injektion.

Intravenøs administration af Fibryga skal ske langsomt, idet den anbefalede maksimale

indgivelseshastighed er 5 ml pr. minut.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tromboemboli

Der er en risiko for trombose, når patienter med medfødt fibrinogenmangel behandles med

humant fibrinogen, navnlig ved høje eller gentagne doser. Patienter, der får humant

fibrinogen, skal overvåges nøje for tegn og symptomer på trombose.

Hos patienter med tidligere koronar hjertesygdom eller myokardieinfarkt, patienter med

leversygdom, peri- eller postoperative patienter, nyfødte eller patienter med risiko for

tromboemboliske hændelser eller dissemineret intravaskulær koagulation skal den

potentielle gavnlige virkning af behandling med humant plasmafibrinogen afvejes mod

risikoen for tromboemboliske komplikationer. Derudover skal der udvises forsigtighed, og

patienterne skal overvåges nøje.

Allergiske eller anafylaktoide reaktioner

I tilfælde af allergiske eller anafylaktoide reaktioner skal injektionen/infusionen stoppes

omgående. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling af shock

iværksættes.

Natriumindhold

Fibryga indeholder op til 132 mg (5,8 mmol) natrium pr. flaske. Det svarer til 9,2 mg

(0,4 mmol) natrium pr. kg legemsvægt hos en patient, der har fået en første dosis på

58312_spc.docx

Side 3 af 11

70 mg/kg legemsvægt. Dette skal der tages højde for hos patienter på natriumfattig diæt.

Virussikkerhed

Standardforholdsregler til forebyggelse af infektioner, der opstår som følge af brugen af

medicinske produkter, der er fremstillet af humant blod eller plasma, indbefatter

udvælgelse af donorer, screening af hver enkelt donorportion og plasmapools for

specifikke infektionsmarkører samt brug af effektive fremstillingsprocesser til

inaktivering/fjernelse af virus. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre

infektiøse agenser ikke elimineres helt i forbindelse med administration af medicinske

produkter, der er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller

opståede vira og andre patogener.

Ovennævnte forholdsregler anses for at være effektive over for kappebærende vira som

HIV, HBV og HCV samt for det ikke-kappeklædte virus HAV. Forholdsreglerne kan have

begrænset virkning over for ikke-kappebærende vira som f.eks. parvovirus B19. En

parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og

for personer med immundefekt eller øget erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Relevant vaccination (hepatitis A og B) bør overvejes hos patienter, der får

regelmæssige/gentagne doser af lægemidler, som er fremstillet af humant plasma.

For at have en forbindelse mellem patienten og produktpartiet anbefales det på det

kraftigste, at produktets navn og batchnummer registreres, hver gang Fibryga gives til en

patient.

Immunogenicitet

I forbindelse med substitutionsterapi med koagulationsfaktorer til behandling af andre

medfødte mangler er der observeret antistofreaktioner, men der foreligger ingen data, hvad

angår fibrinogenkoncentrat.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kendte interaktioner mellem humant fibrinogen og andre lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke gennemført reproduktionsstudier med dyr (se pkt. 5.3). Da det aktive stof er af

human oprindelse, kataboliseres det på samme måde som patientens eget protein. De

fysiologiske bestanddele i det humane blod forventes ikke at have skadelige virkninger på

reproduktionsevnen eller fostret.

Sikkerheden ved brug af Fibryga under graviditet er ikke klarlagt i kontrollerede kliniske

studier.

Ud fra den kliniske erfaring med fibrinogenprodukter til behandling af fødsels-

komplikationer forventes der ingen skadelig indvirkning på graviditetens forløb eller

fostrets eller det nyfødte barns helbred.

Amning

Det er ukendt, om Fibryga udskilles i human mælk. Brug af Fibryga hos ammende kvinder

er ikke undersøgt i kliniske studier.

58312_spc.docx

Side 4 af 11

Fertilitet

Der foreligger ingen fertilitetsdata.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fibryga påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Der foreligger ingen solide data fra kliniske studier med dette lægemiddel, hvad angår

hyppigheden af bivirkninger.

I kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret: let pyreksi (én patient) og

lægemiddelrelateret udslæt i form af en mild hudreaktion med kløe og rødme efter

administration (også én patient).

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret for Fibryga og andre fibrinogenkoncentrater:

Systemorganklasse i henhold

til MedDRA-konventionen

Bivirkninger

Hyppighed

Immunsystemet:

Allergiske eller anafylaktoide reaktioner

Hudreaktioner

Ikke kendt

Vaskulære sygdomme:

Tromboemboliske episoder (herunder

myokardieinfarkt og lungeemboli) (se

pkt. 4.4)

Tromboflebitis

Ikke kendt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet:

Øget kropstemperatur (pyreksi)

Ikke kendt

Hvad angår sikkerheden med hensyn til overførsel af smittebærende stoffer, se pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

De 8 patienter med medfødt fibrinogenmangel, der var inkluderet i sikkerhedsanalysen, var

i alderen 12-18 år.

Den overordnede sikkerhedsprofil er den samme for voksne og unge.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

58312_spc.docx

Side 5 af 11

4.9

Overdosering

For at undgå overdosering skal der under behandlingen ske regelmæssig overvågning af

fibrinogenkoncentrationen i plasma (se pkt. 4.2).

I tilfælde af overdosering er risikoen for udvikling af tromboemboliske komplikationer

øget.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 02 BB 01. Haemostatica, human fibrinogen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ved tilstedeværelse af trombin, aktiveret koagulationsfaktor XIII (F XIIIa) og

calciumioner konverteres humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) til et stabilt og elastisk

tredimensionelt hæmostatisk fibrinkoagel.

Administration af humant fibrinogen øger fibrinogenkoncentrationen i plasma og kan

midlertidigt korrigere koagulationsdefekten hos patienter med fibrinogenmangel.

Et åbent, prospektivt, randomiseret, kontrolleret farmakokinetisk enkeltdosisstudie med

overkrydsningsdesign i fase II med 22 patienter (2 grupper) med medfødt

fibrinogenmangel (afibrinogenæmi) (se pkt. 5.2) har også undersøgt den maksimale

koagelfasthed (MCF) som surrogatmarkør for hæmostatisk virkning (FORMA-01). MCF-

værdien blev bestemt ved tromboelastometri (ROTEM). Hos den enkelte patient blev

MCF-værdien bestemt før (baseline) samt en time efter administration af en enkelt dosis

Fibryga. MCF-værdien var signifikant højere efter administration af Fibryga end ved

baseline (se tabellen nedenfor).

Tabel 1: Maksimal koagelfasthed MCF [mm] (ITT-population) n = 22

Tidspunkt

Middel ± SD

Median (interval)

Før infusion

0 ± 0

0 (0-0)

1 time efter infusion

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

Middelændring (primær analyse)*

9,7 ± 3,0

10,0 (4,0-16,0)

MCF = maksimal koagelfasthed; ITT = intent-to-treat.

*p < 0,0001 (95 % konfidensinterval 8,37-10,99)

Der er foretaget en interimanalyse af et igangværende åbent, prospektivt, ikke-kontrolleret

fase III-studie på flere centre (FORMA-02) med 13 patienter med medfødt

fibrinogenmangel (afibrinogenæmi og hypofibrinogenæmi) i alderen fra 13-53 år (2 unge

og 11 voksne). Der var tale om behandling ved 23 blødningsepisoder og 4 kirurgiske

procedurer. Der sås en signifikant ændring fra baseline i MCF-værdien (målt med

ROTEM) og fibrinogenkoncentrationen i plasma. Alle de analyserede behandlinger i

forbindelse med blødningsepisoder og kirurgiske procedurer blev af investigator og en

uafhængig bedømmelseskomité vurderet som vellykkede (med scoren god eller

58312_spc.docx

Side 6 af 11

fremragende virkning i henhold til et objektivt scoringssystem).

Pædiatrisk population

Fibryga blev administreret i to kliniske studier med 8 patienter i alderen 12-18 år. Det

Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med Fibryga til behandling af medfødt fibrinogenmangel hos patienter under 12 år

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Humant fibrinogen er en normal bestanddel i humant plasma og virker som endogent

fibrinogen. Fibrinogens biologiske halveringstid i plasma er 3-4 dage. Fibryga

administreres intravenøst og er umiddelbart tilgængeligt i en plasmakoncentration svarende

til den administrerede dosis.

Et åbent, prospektivt, randomiseret, kontrolleret overkrydsningsstudie i fase II med

22 patienter (2 grupper) i alderen 12-53 år (6 unge, 16 voksne) med medfødt

fibrinogenmangel (afibrinogenæmi) sammenlignede de farmakokinetiske egenskaber ved

en enkelt dosis Fibryga med de farmakokinetiske egenskaber ved et andet markedsført

fibrinogenkoncentrat hos de samme patienter (FORMA-01). Hver patient fik en enkelt

dosis Fibryga (70 mg/kg) og sammenligningspræparat. Der blev taget blodprøver til

fastsættelse af fibrinogenaktiviteten ved baseline og op til 14 dage efter infusionen. De

farmakokinetiske parametre for Fibryga i per protokol-analysen (PP-analysen) (n = 21) er

vist i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Farmakokinetiske parametre (n = 21) for fibrinogenaktiviteten (PP-population*)

Parameter

Middel ± SD

Interval

Halveringstid [t]

75,9 ± 23,8

40,0-157,0

[mg/dl]

139,0 ± 36,9

83,0-216,0

norm

for en dosis på 70 mg/kg [mg*t/ml]

113,7 ± 31,5

59,7-175,5

Clearance [ml/t/kg]

0,67 ± 0,2

0,4-1,2

Gennemsnitlig residenstid [t]

106,3 ± 30,9

58,7-205,5

Fordelingsvolumen ved steady state [ml/kg]

70,2 ± 29,9

36,9-149,1

*Én patient blev ekskluderet fra PP-populationen, fordi vedkommende fik < 90 % af den planlagte

dosis Fibryga og sammenligningspræparat

= maksimal plasmakoncentration; AUC

norm

= areal under kurven normaliseret til den

administrerede dosis; SD = standardafvigelse

Den gradvise in vivo-bedring (IVR) blev bestemt ud fra koncentrationer målt op til 4 timer

efter infusion. Den mediane gradvise IVR-bedring var en stigning på 1,8 mg/dl (interval

1,08-2,62 mg/dl) pr. mg/kg. Den mediane IVR-bedring indikerer, at en dosis på 70 mg/kg

vil øge patientens fibrinogenkoncentration i plasma med ca. 125 mg/dl.

Farmakokinetik hos specifikke populationer

Der sås ingen statistisk relevant forskel i fibrinogenaktivitet mellem mandlige og

kvindelige forsøgspersoner. I PP-analysen sås en lille forskel i halveringstid hos

henholdsvis patienter, der var under 18 år (72,8 ± 16,5 timer (n = 5)), og patienter i

voksengruppen (76,9 ± 26,1 timer (n = 16)). Clearance var næsten identisk i de to grupper,

dvs. henholdsvis 0,68 ± 0,18 ml/t/kg og 0,66 ± 0,21 ml/t/kg.

58312_spc.docx

Side 7 af 11

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen farmakokinetiske data for pædiatriske patienter under 12 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Sikkerheden ved Fibryga er blevet påvist i en lang række prækliniske studier af

sikkerhedsfarmakologi (kardiovaskulære virkninger, trombogent potentiale) og toksicitet

(akut toksicitet, lokal tolerance). Ud fra de prækliniske data fra disse studier er der ingen

særlig risiko for mennesker. Venestasetesten (Wessler-test) viste, at Fibryga ikke har

nogen trombogen virkning ved doser på op til 400 mg/kg legemsvægt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

L-argininhydrochlorid

Glycin

Natriumchlorid

Natriumcitratdihydrat

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Kemisk og fysisk stabilitet af det rekonstituerede lægemiddel efter åbning er dokumenteret

i 24 timer ved stuetemperatur (maks. 25 °C). Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal

præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er

på brugerens eget ansvar. Den rekonstituerede opløsning må ikke nedfryses eller opbevares

i køleskab. Delvist brugte flasker skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

C. Må ikke nedfryses. Opbevar flasken i den

ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Farveløs glasflaske, type II Ph.Eur., forseglet med en infusionsprop (brombutylgummi) og

en afrivelig aluminiumshætte.

Pakning med 1 g:

1 g humant fibrinogen i en 100 ml flaske

Octajet-overførselssæt

Partikelfilter

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Generelle instruktioner

Den rekonstituerede opløsning skal være næsten farveløs og let opaliserende. Hvis

opløsningen er uklar eller har bundfald, må den ikke bruges.

58312_spc.docx

Side 8 af 11

Rekonstitution

Pulveret og et hætteglas med 50 ml vand til injektionsvæsker (medfølger ikke)

varmes til stuetemperatur i de uåbnede flasker. Stuetemperaturen skal opretholdes

under hele rekonstitutionen. Hvis der anvendes vandbad til opvarmningen, skal det

omhyggeligt sikres, at gummipropper og hætter fra flaskerne ikke kommer i

kontakt med vandet. Vandbadets temperatur må ikke være over 37 °C.

Fjern hætten fra flasken med Fibryga-koncentrat og hætten fra flasken med vand til

injektionsvæsker, så den centrale del af infusionsproppen blotlægges. Rens

gummipropperne med en spritserviet, og lad dem tørre.

Træk låget af Octajet-overførselssættets ydre emballage. For at bevare steriliteten

må Octajets ydre gennemsigtige emballage ikke fjernes.

Tag fat om Octajet i den ydre emballage, vend bunden

i vejret på den, og placer den hen over flasken med

Fibryga-koncentrat. Anbring Octajet (stadig i den ydre

emballage), så den er centreret på Fibryga-flasken.

Tryk Octajet ned over flasken, indtil klemmerne er

låst, og det farveløse spyd har perforeret proppen.

Hold fat om flasken med koncentrat, og fjern

forsigtigt den ydre emballage fra Octajet (vær

påpasselig med ikke at røre ved det blå spyd til vandet

til injektionsvæsker) og kontrollér, at Octajet sidder

godt fast på flasken med koncentrat (figur 1).

Tag fat om flasken med Fibryga-koncentrat (hold den

mod en plan flade), vend bunden i vejret på flasken

med vand til injektionsvæsker, og centrer den over det

blå spyd. Pres det blå plastspyd på Octajet gennem

gummiproppen på flasken med vand til

injektionsvæsker med en fast bevægelse (figur 2).

Fjern afstandsringen (figur 3), og tryk flasken med vand til injektionsvæsker ned

(figur 4). Vandet til injektionsvæsker løber nu ned i flasken med Fibryga-

koncentrat.

Når alt vandet til injektionsvæsker er løbet igennem, skal du forsigtigt dreje flasken

med lægemiddel frem og tilbage, indtil pulveret er helt opløst. Du må ikke ryste

flasken, da der ellers kan dannes skum. Pulveret bør være helt opløst inden for

ca. 5 minutter. Det må ikke tage mere end 30 minutter at opløse pulveret. Hvis

58312_spc.docx

Side 9 af 11

Figur 1

Figur 2

Figur 4

Figur 3

pulveret ikke er opløst inden for 30 minutter, må produktet ikke anvendes.

Drej den blå konnektor på flasken med vand til

injektionsvæsker til højre eller venstre, så

positionsmarkørerne mødes, og fjern den tomme

flaske med vand til injektionsvæsker sammen med

det blå spyd (figur 5).

Fastgør en sprøjte til det medfølgende filter (figur 6), og forbind filteret med

Octajet-luer lock-konnektoren på flasken med koncentrat (figur 7). Træk

opløsningen gennem filteret op i sprøjten (figur 8).

10. Frigør den fyldte sprøjte fra filteret, og kassér den tomme flaske.

Det anbefales at bruge et standardinfusionssæt til intravenøs indgivelse af den

rekonstituerede opløsning ved stuetemperatur.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

S-112 75 Stockholm

Sverige

Repræsentant

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Str. 235

1100 Vienna

Østrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58312

58312_spc.docx

Side 10 af 11

Figur 5

Figur 8

Figur 7

Figur 6

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. september 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58312_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

The importance of vector abundance and seasonality

The importance of vector abundance and seasonality

Published on: Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0100 This joint ECDC‐EFSA report assesses whether vector count data (abundance) and the way these change throughout the year (seasonality) can provide useful information about vector‐borne diseases epidemiological processes of interest, and therefore, whether resources should be devoted to collecting such data. The document also summarises what measures of abundance and seasonality can be collected for each vector group (mosquitoes, sandflies, midges and ticks), ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

30-10-2018

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sciegen Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan Tablets, USP 75 Mg, 150 Mg, and 300 Mg Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in The Active Pharmaceutical Ingredient (API)

ScieGen Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling listed lots, within expiry, of Irbesartan Tablets, USP 75 mg, 150 mg, and 300 mg dosage forms to the consumer level. These products are being recalled due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Irbesartan, USP manufactured by Aurobindo Pharma Limited. This impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-10-2018

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited Issues Voluntary Recall of Irbesartan Drug Substance due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (NNitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Aurobindo Pharma Limited is voluntarily recalling 22 Batches of the drug substance Irbesartan due to the presence of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA). The impurity, which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, has been classified as a probable human carcinogen as per International Agency for Research on Cancer (IARC).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-10-2018

Multi-country outbreak of Listeria monocytogenes sequence type 8 infections linked to consumption of salmon products

Multi-country outbreak of Listeria monocytogenes sequence type 8 infections linked to consumption of salmon products

Published on: Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200 A multi-country outbreak of 12 listeriosis cases caused by Listeria monocytogenes sequence type (ST) 8 has been identified through whole genome sequencing (WGS) analysis in three EU/EEA countries: Denmark (6 cases), Germany (5) and France (1). Four of these cases have died due to or with the disease. It is likely that the extent of this outbreak has been underestimated since the outbreak was identified through sequencing and only a subset of the EU/EEA count...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-10-2018

Xylitol and Your Dog: Danger, Paws Off

Xylitol and Your Dog: Danger, Paws Off

This sugar substitute, found in some human foods and dental products, can be poisonous to your dog.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Pest categorisation of Stagonosporopsis andigena

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Stagonosporopsis andigena, the causal agent of black blight of potato, for the EU. The pest is a well‐defined fungal species and reliable methods exist for its detection and identification. S. andigena is present in Bolivia and Peru. The pest is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC as Phoma andina, meaning its introduction into the EU is prohibited. The ma...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

17-10-2018

Pest categorisation of Thecaphora solani

Pest categorisation of Thecaphora solani

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of the fungus Thecaphora solani, the causal agent of smut of potato, for the EU. The identity of the pest is well established and reliable methods exist for its detection and identification. T. solaniis present in Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru and Venezuela. The pathogen is not known to occur in the EU and is listed in Annex IAI of Directive 2000/29/EC, meaning its introducti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Pest categorisation of Melampsora farlowii

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Melampsora farlowii, a well‐defined and distinguishable fungus of the family Melampsoraceae. M. farlowii is the causal agent of a leaf and twig rust of hemlocks (Tsuga spp.) in eastern North America. The pathogen is regulated in Council Directive 2000/29/EC (Annex IAI) as a harmful organism whose introduction into the EU is banned. M. farlowii ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Sprayology Issues Voluntary Nationwide Recall of Homeopathic Aqueous-Based Medicines Due to Microbial Contamination

Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology is voluntarily recalling all lots within expiry from 10/18-7/22 of its aqueous-based homeopathic product line for human use. All products manufactured by the contract manufacturer, King Bio, have been recalled due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Published on: Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Czech Republic, for the pesticide active substance flumioxazin are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to flumioxazin can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

4-10-2018

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Human and Animal Drug Products Due to Microbial Contamination

Silver Star Brands, Inc., is initiating a voluntary recall of six products for humans (including four Native Remedies® and two Healthful Naturals™) and two PetAlive® products for pets for a total of eight products with lot numbers, see table below, to the consumer level. The products have been tested and found to contain microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean BPS‐CV127‐9

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) soybean BPS‐CV127‐9. This soybean was found to be as safe and nutritious as its conventional counterpart and commercial soybean varieties with respect to potential effects on human and animal health and the environment in the context of its intended uses. On 16 February 2018, European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for GM soy...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

EU/3/17/1863 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/17/1863 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/17/1863 (Active substance: Autologous T lymphocyte-enriched population of cells transduced with a lentiviral vector encoding a chimeric antigen receptor targeting human B cell maturation antigen with 4-1BB and CD3-zeta intracellular signalling domains) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7574 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/270/16/02

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Freeline Therapeutics Ltd)

EU/3/18/2080 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype S3 containing codon-optimised expression cassette encoding human coagulation factor IX variant) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7281 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/127/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Spark Therapeutics Ireland Ltd)

EU/3/18/2079 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector containing a bioengineered capsid and a codon-optimised expression cassette to drive the expression of the SQ form of a B-domain deleted human coagulation factor VIII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7280 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/104/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2018

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Eli Lilly Nederland B.V.)

EU/3/16/1804 (Active substance: Pegylated recombinant human interleukin-10) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6994 of Tue, 23 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Active substance: Insulin human) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6985 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Voisin Consulting S.A.R.L.)

EU/3/16/1786 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 2 carrying the gene for the human aromatic L-amino acid decarboxylase protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6427 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/183/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

The objective of this document is to review available information on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in veterinary medicines in the EU, their effect on the emergence of antimicrobial resistance (AMR) and the potential impact of resistance on human and animal health. The document provides information for the risk profiling, as recommended by the Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group (AMEG) of the EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Party with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 26-Sep-2018, To: 26-Sep-2018

This Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) plenary meeting will include discussions on advances in clinical practice and the scientific and regulatory challenges. Members will also be invited to present how they are including regulatory sciences in fellowships and young researchers’ training. Feedback will be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP) and with Healthcare Professionals’ Organisations (HCPWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep

This joint Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) and Healthcare Professionals' Working Party (HCPWP) meeting will include results of the 2017 EMA perception survey. EMA regulatory science to 2025 will be discussed together with updates on Good Pharmacovigilance Practices (GVP). The Topic Group on Digital media and health will feedback to the working parties’ members. Participants will also receive an update on ongoing work on electronic product information and on availability of authorised med...

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-9-2018

 European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep-2018

European Medicines Agency (EMA) Human Scientific Committees' Working Parties with Patients’ and Consumers’ Organisations (PCWP), European Medicines Agency, London, UK, From: 25-Sep-2018, To: 25-Sep-2018

This Patients' and Consumers' Working Party (PCWP) plenary meeting will include discussions on patient engagement along the regulatory lifecycle and visibility of patient input throughout scientific procedures. Feedback will also be given from the representatives of the Scientific Committees.

Europe - EMA - European Medicines Agency