Ferriphor 20% Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ferriphor 20% Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 200 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ferriphor 20% Vet. 200 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 13252
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

28. januar 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Ferriphor 20% Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3152

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Ferriphor 20% Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Jern (III) dextran kompleks sv.t. 200 mg Fe (III)

Phenol

Allen hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin og kvæg

4.2

Terapeutiske indikationer

Profylaktisk og kurativ behandling af anæmi som følge af jernmangel

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke gives til heste.

4.4

Særlige advarsler

Ingen

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ved mistanke om Vitamin E-/selenmangel skal man ikke give jerntilskud. Se pkt. 5.4

”Bivirkninger”.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

13252_spc.doc

Side 1 af 3

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Brunlig misfarvning af injektionsstedet kan forekomme.

Jerndextran kan i sjældne tilfælde fremkalde fatale reaktioner ved injektion hos pattegrise.

Genetiske faktorer, mangel på vitamin E eller selen er angivet som årsager.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Pattegrise (2-4 dage gamle):

1 ml

Applikation:

subkutant eller intramuskulært

Søer og gylte:

3 ml

Kalve, indtil 3 uger:

5 ml

Applikation:

intramuskulært

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Jern, parenterale midler. QB 03 AC.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Jern er et livsvigtigt stof for dyr. Det indgår som en bestanddel i myoglobin og hæmoglobin,

som bruges i transporten og udnyttelsen af ilt i kroppen. Jern er også komponent i kroppens

livsvigtige enzymer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter injektion absorberes jerndextran hovedsageligt via lymfen og videreføres gennem blod

til det retikuloendoteliale system i kroppen. Dextranet bliver udskilt i urinen, og en del

metaboliseres til glukose, mens jernet bliver brugt til dannelsen af hæmoglobin.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Phenol, natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid, renset vand.

6.2

Uforligeligheder

13252_spc.doc

Side 2 af 3

Bør ikke indgives sammen med tetracykliner (kompleksdannende). Samtidig administration

med andre præparater i samme sprøjte anbefales generelt ikke, da virkning og tolerance kan

påvirkes.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Hætteglas á 100 ml

PP hætteglas a´ 100 ml

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

aniMedica GmbH

Im Südfeld 9

48308 Senden-Bösensell

Tyskland

Repræsentant

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

13252

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. juni 1989

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. januar 2014

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

13252_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

24-4-2018

Wrist Device Shows Promise for Hand Tremors

Wrist Device Shows Promise for Hand Tremors

Title: Wrist Device Shows Promise for Hand TremorsCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

A Big Belly Bad for Your Heart

A Big Belly Bad for Your Heart

Title: A Big Belly Bad for Your HeartCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Teens Who Cook Set the Table for Healthy Eating as Adults

Teens Who Cook Set the Table for Healthy Eating as Adults

Title: Teens Who Cook Set the Table for Healthy Eating as AdultsCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Even Organic Cotton Tampons Can Cause Toxic Shock: Study

Even Organic Cotton Tampons Can Cause Toxic Shock: Study

Title: Even Organic Cotton Tampons Can Cause Toxic Shock: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Contact Sports May Alter the Brain, Scans Suggest

Contact Sports May Alter the Brain, Scans Suggest

Title: Contact Sports May Alter the Brain, Scans SuggestCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

Mucus Test May Help Doctors Treat Sinusitis Better

Mucus Test May Help Doctors Treat Sinusitis Better

Title: Mucus Test May Help Doctors Treat Sinusitis BetterCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-4-2018

CARBO BETULAE 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARBO BETULAE 20 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-4-2018

Could a Tattoo Someday Spot Your Cancer?

Could a Tattoo Someday Spot Your Cancer?

Title: Could a Tattoo Someday Spot Your Cancer?Category: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Drinking May Worsen Hearing Loss at Loud Concerts

Drinking May Worsen Hearing Loss at Loud Concerts

Title: Drinking May Worsen Hearing Loss at Loud ConcertsCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Even Flies Enjoy Ejaculation: Study

Even Flies Enjoy Ejaculation: Study

Title: Even Flies Enjoy Ejaculation: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Early and Quick Turnaround Deployments Increase U.S. Soldiers' Suicide Risk: Study

Early and Quick Turnaround Deployments Increase U.S. Soldiers' Suicide Risk: Study

Title: Early and Quick Turnaround Deployments Increase U.S. Soldiers' Suicide Risk: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Addictive Opioids Still Overprescribed After Surgery: Study

Addictive Opioids Still Overprescribed After Surgery: Study

Title: Addictive Opioids Still Overprescribed After Surgery: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Health Tip: Screening for Cancer in Older Adults

Health Tip: Screening for Cancer in Older Adults

Title: Health Tip: Screening for Cancer in Older AdultsCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Health Tip: Learn Symptoms of Appendicitis

Health Tip: Learn Symptoms of Appendicitis

Title: Health Tip: Learn Symptoms of AppendicitisCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

When Does Online Gaming Become an Addiction?

When Does Online Gaming Become an Addiction?

Title: When Does Online Gaming Become an Addiction?Category: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

U.S. Better Able to Tackle Health Emergencies: Report

U.S. Better Able to Tackle Health Emergencies: Report

Title: U.S. Better Able to Tackle Health Emergencies: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Keep Eating Veggies (and Fruits) for Better Health

Keep Eating Veggies (and Fruits) for Better Health

Title: Keep Eating Veggies (and Fruits) for Better HealthCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Dengue Vaccine Use Should Be Restricted: WHO

Dengue Vaccine Use Should Be Restricted: WHO

Title: Dengue Vaccine Use Should Be Restricted: WHOCategory: Health NewsCreated: 4/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Doctor Who Gave Name to Asperger's Syndrome Worked With Nazis: Report

Doctor Who Gave Name to Asperger's Syndrome Worked With Nazis: Report

Title: Doctor Who Gave Name to Asperger's Syndrome Worked With Nazis: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Gene Change May Have Helped Indonesia's Deep-Sea Divers

Gene Change May Have Helped Indonesia's Deep-Sea Divers

Title: Gene Change May Have Helped Indonesia's Deep-Sea DiversCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-4-2018

Healthy Diet, Healthy Eyes

Healthy Diet, Healthy Eyes

Title: Healthy Diet, Healthy EyesCategory: Health NewsCreated: 4/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

Cytomegalovirus (CMV)

Cytomegalovirus (CMV)

Title: Cytomegalovirus (CMV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 11/7/2000 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-4-2018

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Topco Associates LLC]

ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DEXAMETHASONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

DEXAMETHASONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MIND BODY MATRIX PAIN RELIEF (Menthol) Cream [Functional Energetic, Inc.]

MIND BODY MATRIX PAIN RELIEF (Menthol) Cream [Functional Energetic, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

TORSEMIDE Tablet [Rising Health, LLC]

TORSEMIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

VINCRISTINE SULFATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

VINCRISTINE SULFATE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PEROX-A-MINT SOLUTION (Hydrogen Peroxide) Mouthwash [Sage Products, LLC]

PEROX-A-MINT SOLUTION (Hydrogen Peroxide) Mouthwash [Sage Products, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

OMNIVEX Tablet [Sterling Knight Pharmaceuticals LLC]

OMNIVEX Tablet [Sterling Knight Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate) Granule [Whole Foods Market]

EPSOM SALT (Magnesium Sulfate) Granule [Whole Foods Market]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

BENZTROPINE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

BENZTROPINE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

SERTRALINE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

SERTRALINE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DOXAZOSIN Tablet [APPCO PHARMA LLC]

DOXAZOSIN Tablet [APPCO PHARMA LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

SANOMEGA-3 FISH OIL (Fish Oil) Capsule, Liquid Filled [SanPharma GmbH]

SANOMEGA-3 FISH OIL (Fish Oil) Capsule, Liquid Filled [SanPharma GmbH]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

BIO ROCK ROSE (Helianthemum Nummularium, Flos) Liquid [BioActive Nutritional, Inc.]

BIO ROCK ROSE (Helianthemum Nummularium, Flos) Liquid [BioActive Nutritional, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALLERGY RELIEF (Chlorpheniramine Maleate) Tablet [Rite Aid Corporation]

ALLERGY RELIEF (Chlorpheniramine Maleate) Tablet [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

LEVOFLOXACIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

LEVOFLOXACIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [RUGBY LABORATORIES]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [RUGBY LABORATORIES]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed