Fenemal "DLF"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fenemal "DLF" 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fenemal "DLF" 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07134
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 5

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fenemal DLF 15 mg, 50 mg og 100 mg tabletter

phenobarbital

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fenemal DLF

Sådan skal du tage Fenemal DLF

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Du kan bruge Fenemal DLF til behandling af epilepsi, abstinenser og fødekramper.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FENEMAL DLF.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fenemal DLF:

Hvis du er allergisk over for phenobarbital eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fenemal DLF

(angivet i afsnit 6).

Hvis du har en meget dårligt fungerende lever.

Hvis du har stofskiftesygdommen porfyri.

Hvis du har en lungesygdom med vejrtrækningsbesvær.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Fenemal DLF:

Hvis du har dårligt fungerende nyrer eller lever.

Hvis du har et alkoholmisbrug.

Hvis du har lungesygdomme.

Hvis du er i behandling med anden medicin mod epilepsi.

Hvis du er over 65 år.

Hvis du pludselig stopper med at tage Fenemal DLF, kan du få abstinenssymptomer (muskelsmerter,

angst, rastløshed, forvirring, kramper). Du må derfor kun stoppe eller ændre behandlingen efter aftale

med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Fenemal DLF

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Side 2 af 5

Før behandling med Fenemal DLF skal du fortælle din læge, hvis du bruger:

Medicin for hjerte og kredsløb (calcium-antagonister, antiarytmika).

Blodfortyndende medicin (dicoumarol, warfarin).

P-piller.

Binyrebarkhormoner (prednisolon).

Medicin mod betændelse (metronidazol, doxycyclin).

Medicin mod svamp (itraconazol, fluconazol).

Medicin mod virus (saquinavir).

Medicin mod depression (mianserin).

Medicin mod epilepsi (phenytoin, valproat, lamotrigin).

Medicin mod sindslidelser (clozapin, quetiapin, risperidon).

Beroligende medicin (barbiturater, chloralhydrat, chlorpromazin).

Stærk smertestillende medicin (opioider).

Medicin mod parasitter (mefloquin).

Medicin mod vejrtrækningsbesvær (teofyllin, montelukast).

Medicin mod grøn stær (acetazolamid).

B-vitamin (B

-vitamin/pyridoxin).

Medicin til behandling af kræft og sygdomme i immunsystemet (ciclosporin, etoposid,

cyclophosphamid, tacrolimus).

Alkohol.

Naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (naturlægemiddel til behandling af lettere

depression).

Brug af Fenemal DLF sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Fenemal DLF i forbindelse med et måltid. Tag tabletten med et glas vand. Du må ikke

drikke alkohol, når du er i behandling med Fenemal DLF.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun tage Fenemal DLF efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Fenemal DLF, da Fenemal DLF går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Fenemal DLF kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Fenemal DLF 15 mg tabletter indeholder lactose

Fenemal DLF 15 mg tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fenemal DLF 50 mg og 100 mg tabletter indeholder ikke lactose.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE FENEMAL DLF

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Side 3 af 5

Afhængigt af din sygdom og vægt, afgør lægen, hvilken dosis du skal have og hvor længe du skal

behandles.

Den sædvanlige dosis er:

Mod epilepsi

Voksne:

Oftest 1-2 mg pr. kg legemsvægt 1 gang dagligt. Hvis du f.eks. vejer 50 kg, vil dosis normalt være 1-2

tabletter på 50 mg (50-100 mg) 1 gang dagligt. Den højeste dosis er 250 mg dagligt.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt.

3-6 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på 2-3 doser.

Hvis barnet f.eks. vejer 10 kg, vil dosis normalt være 2-4 tabletter på 15 mg dagligt fordelt over 2-3

gange.

Abstinenstilstande

Voksne:

Startdosis er 200 mg 3 gange dagligt. Nedtrappes til 100 mg dagligt.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Du bør synke tabletten med rigelig væske. Du kan eventuelt dele, tygge eller knuse den og opløse den

i vand.

Hvis du har taget for meget Fenemal DLF

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fenemal DLF, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er:

Døsighed

Vejrtrækningsbesvær

Flakkende blik

Manglende koordinering af bevægelser

Bevidsthedstab (koma)

Sjældent ses også for lavt blodtryk med svimmelhed, kredsløbssvigt og unormalt lav kropstemperatur.

Indtagelse af alkohol eller anden sløvende medicin øger risikoen for alvorlig forgiftning.

Hvis du har glemt at tage Fenemal DLF

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med tage Fenemal DLF

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Fenemal DLF.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Side 4 af 5

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og

knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbehandling med

epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Abstinenssymptomer ved pludseligt ophør med behandling:

Sved

Kvalme

Rastløshed m.m.

I alvorlige tilfælde:

Delirium med uklarhed, hallucinationer, voldsom uro og kramper.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Bleghed og træthed.

Overfølsomhedsreaktion f.eks. feber, udslæt, hævede lymfeknuder, leverbetændelse,

nyresvigt, blodpropper.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Gulsot.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber.

Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Nyrepåvirkning med feber, smerter over lænden, evt. blod i urinen, nedsat eller ophørt

urindannelse.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Sløvhed, døsighed.

Nældefeber, udslæt.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Svimmelhed, hovedpine.

Ledsmerter, frossen skulder, fortykkede håndflader og krumme fingre, krum penis ved

rejsning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Mundtørhed.

Kvalme, opkastninger, forstoppelse, mavekatar.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Side 5 af 5

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Fenemal DLF ved almindelig temperatur.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fenemal DLF tabletter 15 mg, 50 mg og 100 mg indeholder:

Aktivt stof: phenobarbital.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, magnesiumstearat, talcum. Fenemal DLF 15

mg indeholder desuden lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Fenemal DLF 15 mg: Hvid tablet, svagt bikonveks uden delekærv, diameter 6 mm.

Fenemal DLF 50 mg: Hvid tablet, svagt hvælvet uden delekærv, diameter 6 mm.

Fenemal DLF 100 mg: Hvid tablet med delekærv, diameter 8 mm. Formålet med delekærven er ikke at

kunne dele tabletten.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder: 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Dansk Lægemiddelforsyning DLF ApS, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 25.02.2015