Felodipin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Felodipin "Teva" 5 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Felodipin "Teva" 5 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33296
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Felodipin ratiopharm 2,5 mg, 5 mg og 10 mg depottabletter

Felodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Felodipin ratiopharm til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin ratiopharm

Sådan skal du tage Felodipin ratiopharm

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Felodipin tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes selektive kalciumblokkere. Disse virker

afslappende og udvidende på blodkarrerne ved at mindske mængden af kalcium som kommer in i

arteriernes muskelceller. Efterhånden som blodkarrerne udvides falder blodtrykket.

Din læge har ordineret dig denne medicin for at sænke dit høje blodtryk (hypertension).

Lægen kan have givet dig Felodipin ratiopharm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Felodipin ratiopharm

Tag ikke Felodipin ratiopharm, hvis du

er overfølsom (allergisk) over for felodipin eller andre dihydropyridiner (lægemidler som

amlodipin, isradpin, nifedipin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i tabletten.

har haft shock, som var forårsaget af utilstrækkelig blodcirkulation p.g.a. hjertesvigt

(kardinogent shock).

har angina pectoris (brystsmerter selv i hvile) som forværres og bliver uforudsigeligt.

har haft hjerteinfarkt indenfor de seneste 8 uger.

har andre alvorlige hjertesygdomme, som alvorlig forsnævring af hjerteklapperne (aorta- og

mitralklapstenose) eller blodets passage ud af hjertet er besværet eller ukontrolleret hjertesvigt.

Spørg din læge.

har alvorligt nedsat leverfunktion.

er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Felodipin ratiopharm, hvis du

har rytmeforstyrrelser i hjertet, nedsat pumpefunktion i hjertet, hjertebanken (tachycardia) eller

forsnævringer omkring hjerteklapperne (aorta- eller mitralklapstenose).

har leverproblemer, idet dit blodtryk kan falde mere. Din læge vil overveje en dosisreduktion.

har alvorlig nedsat nyrefunktion.

Spørg lægen hvis du er i tvivl.

Behandlingen med Felodipin ratiopharm bør ikke afsluttes pludseligt, eftersom en kraftig

blodtryksstigning kan opstå. Blodtryksfaldet ved brug af felodipin kan hos udsatte/disponerede

patienter medføre hurtig puls med efterfølgende blodmangel i hjertemuskelen og hjertekrampe. I

værste tilfælde kan hjerteinfarkt forekomme.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

digoxin (hjertemedicin). Lægen vil nedsætte digoxin dosis.

andre blodtrykssænkende lægemidler.

medicin mod depression.

cimetidin (mod mavesår).

erythromycin, clarithromycin, telithromycin (mod bakterieinfektioner).

rifampicin (antibiotikum mod tuberkulose).

visse lægemidler til behandling af HIV-infektion (proteasehæmmere).

itraconazol, ketoconazol (svampemidler).

karbamazepin, fenytoin, barbiturater (lægemidler mod epilepsi) eller perikum (naturpræparat mod

depression). Disse kan mindske virkningen af felodipin, hvorfor lægen kan øge din dosis.

Fenobarbital (søvnmedicin), kan mindske virkningen af felodipin, hvorfor lægen kan øge din

dosis.

hydrochlorthiazid (vanddrivende middel).

ciclosporin (lægemiddel til nedsættelse af immunforsvaret).

Brug af Felodipin ratiopharm sammen med mad og drikke

Grapejuice kan påvirke virkningen af lægemidler som Felodipin ratiopharm. Drik ikke grapejuice når

du tager dine tabletter.

Du kan indtage Felodipin ratiopharm tabletterne på tom mave eller sammen med lidt mad. Undlad at

indtage Felodipin ratiopharm depottabletter med meget fed mad.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Tag ikke Felodipin ratiopharm hvis du er gravid.

Små mængder felodipin kan overføres til barnet via modermælken. Tal med din læge inden du bruger

dette lægemiddel, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felodipin ratiopharm kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder især i begyndelsen af behandlingen, i forbindelse med

ændret dosering, ved skift af lægemiddel eller samtidig alkoholindtagelse.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Felodipin ratiopharm

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Felodipin ratiopharm

Tag altid Felodipin ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. Tabletter skal tages hele om morgenen med tilstrækkelig væske (f.eks. et glas vand).

Tabletterne må ikke tygges eller knuses

. Felodipin ratiopharm depottabletter er beregnet til at

frigive det aktive stof jævnt over hele døgnet.

Voksne

Den normale dosis er 5 mg felodipin en gang daglig. Afhængig af virkningen på dig kan dosis øges til

10 mg felodipin. Maksimal døgndosis er 10 mg felodipin.

Ældre

Den anbefalede initialdosis er 2,5 mg en gang daglig. Ved behov kan lægen forsigtigt øge dosis.

Nedsat nyrefunktion

Normal dosering anvendes ved let til moderat nedsat nyrefunktion.

Ved alvorligt nedsat nyrefunktion vil lægen give en lavere dosis.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion skal du ikke tage Felodipin ratiopharm. Ved nedsat

leverfunktion vil lægen give en lavere dosis.

Brug til børn

Felodipin anbefales ikke til børn.

Hvis du har taget for meget Felodipin ratiopharm

Kontakt

umiddelbart

lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Felodipin

ratiopharm, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Felodipin ratiopharm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag tabletten så snart du husker

og fortsæt siden som normalt med den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Felodipin ratiopharm

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen! Ved pludselig stop i

behandlingen kan der i enkelte tilfælde opstå alvorligt højt blodtryk.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Felodipin ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis en af følgende bivirkninger opstår, skal du umiddelbart kontakte lægen eller gå til nærmeste

skadestue:

hurtig hævelse af ansigtet, læber, tunge eller hals

allergiske reaktioner som hvæsende åndedræt, åndenød, ekstrem svimmelhed eller kollaps, eller

alvorlige udslag med røde pletter og blærer.

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

hovedpine

rødmen i ansigtet, nakken og øverste del af brystkurven

ringen for ørerne.

Disse symptomer kan opstå specielt i begyndelsen af behandlingen, eller ved høje doser eller når dosis

ændres. Oftest forsvinder symptomerne under fortsat behandling.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

hævede arme og ben

angina pectoris (smerter i brystregionen), specielt i begyndelsen af behandlingen.

Hos patienter, der i forvejen har angina pectoris, kan antallet, varigheden og sværhedsgraden af

anfaldene øges.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

svimmelhed, træthed, besvimelse, uro, myrekryb

hjertebanken, hurtig puls, for lavt blodtryk

åndenød

ildebefindende, opkastninger, diaré, forstoppelse

hudreaktioner og allergiske reaktioner såsom kløe, udslæt, nældefeber og overfølsomhed overfor

sollys

hævelser i tandkødet

muskelsmerter, ledsmerter, rystelser

vægtforøgelse, svedning.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

betændelse i blodkarrene.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

hjerteinfarkt (kun hos patienter med brystkrampe [angina] på grund af for stort blodtryksfald)

unormale levertal

skællende hud

impotens, forstørrelse af brystkirtlerne hos mænd

kraftigere menstruationsblødninger end normalt

hævelse i hud og slimhinder

feber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

Opbevaring

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Felodipin ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Felodipin ratiopharm hvis der er synlige tegn på nedbrydelse af tabletten.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Felodipin ratiopharm indeholder

Det aktive stof er felodipin. En depottablet indeholder henholdsvis 2,5 mg, 5 mg og 10 mg

felodipin.

De øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, hypromellose,

polyvidon K25, propylgallat, silica, kolloid vandfri, magnesiumstearat, talcum, propylenglykol,

gul jernoxid (E 172), titandioxid (E171).

Styrkerne 5 mg og 10 mg indeholder desuden rød jernoxid (E172).

Felodipin ratiopharms udseende og pakningsstørrelser

Depottablet 2,5 mg: Rund, bikonveks, gul filmovertrukket tablet præget med ”2,5”

Depottablet 5 mg: Rund, bikonveks, lyserød filmovertrukket tablet præget med ”5”

Depottablet 10 mg: Rund, bikonveks, rødbrun filmovertrukket tablet præget med ”10”

Pakningsstørrelser:

2,5 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 100, 100x1 depottabletter.

5 og 10 mg: 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 98, 100 x 1, 100 eller 250 depottabletter.

Det er muligt, at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Repræsentant for Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 2011.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety