Felodin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Felodin 10 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Felodin 10 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33427
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Felodin 5 mg og 10 mg depottabletter

felodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Felodin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her (se pkt. 4.)

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Felodin

Sådan skal du tage Felodin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Felodin tabletter tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumkanalblokkere af

dihydropyridin-typen. Disse lægemidler virker ved at afslappe den glatte muskulatur i

blodkarrene og åbne blodkarrene. Dette sænker blodtrykket.

Felodin anvendes til behandling af patienter med forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FELODIN

Tag ikke Felodin hvis du:

er overfølsom (allergisk) over for felodin, andre lignende lægemidler

(calciumkanalblokkere af dihydropyridin-typen) eller over for et af de øvrige

indholdsstoffer i Felodin tabletter (se pkt. 6 i slutningen af denne indlægssedel)

har meget lav puls og blodtryk (kardiogent shock)

- har alvorlig forsnævring (stenose) af hjerteklapperne

- lider af en forstørrelse af hjertemusklen

har alvorlig forsnævring af hjerteklapperne

problemer med hjerteudstrømning

- får brystsmerter (ustabil angina pectoris)

- har haft et hjerteanfald inden for de sidste 2 måneder

- har ubehandlet og/eller ukompenseret hjertesvigt, der forårsager opsvulmning af arme

og ben, svaghedsfølelse og åndenød

- har alvorligt nedsat leverfunktion

- er eller kan være gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Felodin.

Vær ekstra forsigtig med at tage Felodin hvis du:

har alvorligt nedsat nyrefunktion

har mild til moderat nedsat leverfunktion

lider af stabilt hjertesvigt

- lider af hurtig hjerterytme

- lider af forsnævring (stenose) af hjerteklapperne

- har overlednings-forstyrrelser i hjertet (f.eks. 2. eller 3. grads atrioventrikulært blok).

Felodin kan forårsage et betydeligt fald i blodtrykket, hvilket resulterer i hurtig hjerterytme.

Dette kan forårsage en begrænsning i blodtilførslen og hjerteanfald hos følsomme patienter.

Brug af anden medicin sammen med Felodin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Fortæl især hvis du bruger eller har brugt noget af nedenstående:

Andre blodtrykssænkende lægemidler, så som hydrochlorthiazid, betablokkere (til

behandling af forhøjet blodtryk), nitrater (til kontrol af hjertesygdom og brystsmerter)

eller tricykliske antidepressiva (mod depression)

Amiodaron, diltiazem eller verapamil (til behandling af hjertesygdomme)

Digoxin (mod nedsat hjertefunktion)

Fluconazol, itraconazol, ketoconazol, miconazol eller voriconazol (mod

svampeinfektioner)

Erythromycin, clarithromycin eller telithromycin (mod infektion)

Rifampicin (mod tuberkulose)

Ciclosporin, tacrolimus (hæmmer immunsystemet f.eks. efter organtransplantation)

Phenobarbital, phenytoin eller carbamazepin (mod epilepsi)

Cimetidin (mod for meget mavesyre)

Nevirapin, ritonavir, sakinavir, efavirenz, (mod HIV-infektion)

Naturlægemidler indeholdende perikum.

Brug af Felodin sammen med mad og drikke

Felodin tabletter tages på tom mave eller sammen med et let måltid og bør ikke tages sammen

med et måltid rig på fedt eller kulhydrat.

Undgå at drikke grapefrugtjuice under behandlingen med Felodin, da det kan øge virkningen

af tabletterne. Tal med lægen, hvis du har nogen spørgsmål.

Graviditet og amning

Felodin må ikke anvendes under graviditet. Hvis du tror, du er gravid, planlægger at blive

gravid eller bliver gravid under behandling med Felodin tabletter, skal du straks stoppe med at

tage tabletterne og kontakte lægen så hurtigt som muligt.

Felodipin udskilles i modermælk, og derfor anbefales det ikke at anvende Felodin tabletter

under amning.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen former for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felodin tabletter kan forårsage svimmelhed og træthed. Disse bivirkninger optræder hyppigst

i starten af behandlingen, efter øgning af dosis eller ved samtidig indtagelse af alkohol. Hvis

du oplever disse bivirkninger, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Felodin

Dette lægemiddel indeholder lactose (mælkesukker). Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE FELODIN

Tag altid Felodin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så

spørg lægen eller på apoteket.

Patienter med højt blodtryk (hypertension)

Voksne: Startdosis er 5 mg en gang dagligt. Om nødvendigt kan lægen øge dosis til 10 mg

dagligt eller ordinere anden samtidig medicin for at sænke blodtrykket. Den højeste daglige

dosis af Felodin er 10 mg.

Ældre: Lægen fastsætter startdosis.

Børn: Felodin anbefales ikke til børn.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Patienter med alvorlige leverproblemer må ikke tage

Felodin tabletter, og patienter med alvorlige nyreproblemer bør ikke tage Felodin tabletter.

Hvis du lider af sygdom i leveren, vil lægen overvåge din tilstand og muligvis udskrive en

lavere dosis.

Indtag af tabletterne:

Tabletterne synkes hele på samme tid hver dag (f.eks. om morgenen) med et glas

vand. Tabletterne må ikke knuses eller tygges.

Tabletterne må ikke tages sammen med grapefrugtjuice, da det kan øge virkningen af

Felodin.

Tag tabletterne på tom mave eller sammen med et let måltid; de bør ikke tages med et

måltid rig på fedt eller kulhydrat.

Tag tabletterne så længe som lægen anbefaler. Det kan være farligt at stoppe

behandlingen uden først at tale med lægen.

Hvis du har taget for mange Felodin tabletter

Tag ikke flere tabletter end lægen ordinerer. Hvis du ved en fejl har taget for mange tabletter,

skal du straks kontakte lægen eller skadestuen. Tag beholderen og resten af tabletterne med.

En overdosis kan forårsage ørhed, besvimelse og svimmelhed på grund af meget lavt

blodtryk. I nogle tilfælde kan det nedsætte hjerterytmen.

Hvis du har glemt at tage Felodin

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt. Fortsæt derefter

som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tal med

lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.

Hvis du holder op med at tage Felodin

Du bør ikke stoppe behandlingen før tid, da Felodipin kan være forbundet med

abstinenssymptomer. Hvis du stopper med tabletterne for hurtigt, kan du få højt blodtryk igen.

Tal med lægen inden du stopper behandlingen med Felodipin.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Felodin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Felodin tabletter og kontakt straks lægen, hvis du oplever en allergisk

reaktion, så som opsvulmning af ansigtet, læber, tunge, mund og hals, som forårsager

åndedrætsbesvær eller synkebesvær.

Fortæl lægen, hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

Hovedpine, tinnitus (ringen eller summen for ørerne), eller ansigtsrødme – disse bivirkninger

optræder typisk i starten af behandlingen eller efter øgning af dosis, og vil aftage ved fortsat

brug. Hævelse af arme og ben (specielt anklerne; omfanget af hævelsen af anklerne afhænger

af dosis)

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): Brystsmerter

(angina pectoris) eller forværring (øgning af hyppighed, varighed og alvorlighed) af

brystsmerter hos patienter med eksisterende angina pectoris – specielt i begyndelsen af

behandlingen.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Stikkende og prikkende fornemmelse i huden, svimmelhed, træthed, rastløshed, hjertebanken,

hurtig hjerterytme, meget lavt blodtryk, besvimelse, åndenød, mave-tarmsymptomer (f.eks.

mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse), overfølsomhedsreaktioner fra huden

så som kløe, nældefeber, udslæt og lysfølsomhed, øget svedtendens, betændelse og

opsvulmning af slimhinder i munden, led- eller muskelsmerter, rystelser, øget

vandladningstrang, vægtstigning.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): Lilla

misfarvning af huden, der normalt er smertefuld, impotens/seksuel dysfunktion.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

Hjerteanfald, problemer med leverfunktionen der ses som forhøjede værdier af transaminaser

(leverenzymer) i blodprøver, afskalning af huden, forstørrelse af brystvævet hos mænd,

kraftig menstruation, allergiske reaktioner f.eks. angioødem (alvorlig allergisk reaktion som

forårsager opsvulmning af ansigt eller hals) og feber.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk

eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25ºC.

Brug ikke Felodin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Felodin indeholder:

Det aktive stof er felodipin.

Hver filmovertrukne tablet indeholder 5 mg eller 10 mg felodipin.

De øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er:

Lactosemonohydrat (5 mg tabletterne indeholder 22,75 mg lactose og 10 mg

tabletterne indeholder 20,38 mg lactose)

mikrokrystallinsk cellulose

hypromellose

povidon

propylgallat

vandfri kolloid silica

magnesiumstearat

De øvrige indholdsstoffer i tabletovertrækket er:

hypromellose

titandioxid (E171)

rød jernoxid (E172)

gul jernoxid (E172)

talkum

propylenglykol

Udseende og pakningsstørrelser

Felodin 5 mg er lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne depottabletter, påtrykt ”5”.

Felodin 10 mg er rødbrune, runde bikonvekse, filmovertrukne depottabletter, påtrykt ”10”.

Blisterpakker i pakningsstørrelserne: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 250, 500 og

1000 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Felodipine EG Retard 5/10 mg

Danmark:

Felodin

Luxemborg:

Felodipine EG Retard 5/10 mg

Sverige:

Felodipin STADA 5/10 mg depottablett

Tyskland:

Felodipin STADA 5/10 mg Retardtabletten

Østrig:

Felodistad retard 5 Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2016

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.