Felden

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Felden 0,5% gel
 • Dosering:
 • 0,5%
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Felden 0,5% gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12337
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Felden

0,5 %, gel

piroxicam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet at nogle dage.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Felden

Sådan skal du bruge Felden

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Felden tilhører gruppen af ikke-steroide betændelsesdæmpende lægemidler (NSAID). Felden

dæmper betændelse og er smertestillende.

Du kan bruge Felden mod smerter, ømhed og hævelse i muskler, sener og led pga. betændelse.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Felden for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Felden

Brug ikke Felden, hvis du

er allergisk over for piroxicam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Felden (angivet i pkt. 6).

tidligere har haft vejtrækningsproblemer, hævet ansigt, svælg, tunge og slimhinder, astma, snue

eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin

(NSAID).

er gravid i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Felden og hvis du

får irritation eller udslæt på behandlingsstedet

har eller har haft dårlige nyrer.

Vær opmærksom på følgende

Du må ikke bruge Felden i øjne, på slimhinder, på beskadiget hud eller ved hudsygdomme.

Felden kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen.

Hvis du er i behandling med medicin mod betændelse (metronidazol) eller Antabus, så tal med

lægen, da Felden indeholder små mængder alkohol.

Felden kan misfarve huden og tøjet. Det er vigtigt, at gelen smøres fuldstændig ind i huden.

Felden indeholder propylenglycol, som kan irritere huden.

Brug af anden medicin sammen med Felden

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, må du kun

bruge Felden efter aftale med din læge.

Du må ikke bruge Felden i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Felden efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Felden påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Felden indeholder propylenglycol

Kan give irritation af huden.

3.

Sådan skal du bruge Felden

Hvis din læge har ordineret Felden til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Du skal smøre Felden gel ind i huden, til den føles helt tør.

Du skal vaske hænder efter påsmøringen. Felden kan gulfarve huden lidt og plette tøjet, hvis Felden

ikke er gnedet fuldstændigt ind i huden.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Du skal gnide 2-5 cm Felden gel (det svarer til ca. 1 g gel) ind i huden 3-4 gange dagligt.

Børn: Du må kun bruge Felden til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Du må ikke dække den påsmurte hud med plastik eller gaze.

Hvis du har brugt for meget Felden

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Felden, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Felden

Har du glemt at bruge Felden, bør du blot bruge gelen, så snart du kommer i tanke om det. Brug

aldrig dobbelt mængde.

Hvis du holder op med at bruge Felden

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Vejrtrækningsbesvær, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Mavebesvær som kvalme, sure opstød.

Sjældne bivirkninger: Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Mavesmerter, opkastninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt:

Irritation på huden, rødmen af huden, udslæt, kløe, eksem, tør afskalning af huden.

Kontakteksem.

Øget følsomhed af huden for lys.

Forbigående misfarvning af huden.

Påvirkning af nyrer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikker-

heden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Felden efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Felden 0,5 %, gel indeholder

Aktivt stof: Piroxicam.

Øvrige indholdsstoffer: Carbomer 980, propylenglycol, ethanol 96 %, benzylalkohol,

diisopropanolamin, hydroxyethylcellulose, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Felden gel er klar til lysegul.

Pakningsstørrelser

Gelen er pakket i en aluminiumstube med et hvidt skruelåg.

Tuben indeholder 25 g, 50 g, 100 g eller 112 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS

Lautrupvang 8

2750 Ballerup

Fremstiller

Farmasierra Manufacturing, S.L.

Carretera de Irun, km 26.200

E-28700 San Sebastián de los Reyes

Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2013.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk