Exosex CM

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Exosex CM Feromon-dispenser
 • Lægemiddelform:
 • Feromon-dispenser
 • Sammensætning:
 • 10 g/kg codlelure
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Exosex CM Feromon-dispenser
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Brugsanvisning

Exosex® CM er et duftstofsystem, som ved

ferromonforvirringsteknik nedsætter parrings-

frekvensen for æbleviklere (Cydia pomonella).

Herved reduceres frugtskader i æble- og

pærefrugtplantager.

Tom emballage

kan bortskaffes med dagrenovationen.

Anvendelse:

Insektmiddel.

Må kun bruges

som et lokkemiddel til bekæmpelse af popu-

lationer af æbleviklere (

Cydia pomonella

æble eller pære.

Distributør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27b, 8200 Århus N, tlf. 86786988 Producent: Exosect, England

Insektmiddel, nr. 404-10

. Omfattet af

Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler.

Ikke-økologisk produkt, der

kan anven-

des til økologisk jordbrugsproduktion

efter retningslinierne i rådsforordning nr.

889/2008.

FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af særligt fremhævedeforskrifter kan medføre straf:

Må kun bruges som et lokkemiddel til bekæmpelse af populationer af æbleviklere (Cydia pomonella) i æble- eller pærefrugtplantager. Må ikke anvendes mod andre

skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Ungå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer eller foderstoffer.

Førstehjælp:

Hvis der opstår irritation, vask med vand og sæbe og søg lægehjælp, hvis irritationen varer ved.

Indhold

: Denne kasse indeholder i alt

50 Exosex® CM bakker med duftstof-

lokkemidler til behandling af i alt 2 ha.

Hver enhed (bakke) indeholder 0,025

gram (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol

(duftstofbestanddele fra hunkøns-

æblevikler) formuleret i Entostat™

pulver.

Holdbarhed

Hvis produktet opbevares ved

omgivelsestemperatur, skal det bruges

indenfor 6 måneder efter produktions-

datoen. Hvis det opbevares ved eller

under 4°C fra produktionsdatoen, skal

det bruges inden 24 måneder.

Exosex CM

Ferromonforvirring

til bekæmpelse af æbleviklere

Dispenserens aktive periode

Bakkerne er aktive imellem 70 og 90 dage

afhængig af temperatur. Hvis man kan forudse, at der kommer 2 genera-

tioner af æbleviklere, skal Exosex CM bakkerne udskiftes, inden anden

generation af æbleviklere angriber.

Samle- og monteringsanvisninger:

1) Saml Exosex dispenseren. Fastgør dispenseren til en højtsiddende gren

eller metaltråd ved hjælp af de medfølgende plastikstrips. Placer dispense-

ren på langs af rækken, så den ikke bliver fyldt med sprøjtemidler ved evt.

sprøjtebehandling. Den optimale højde som dispenserne bør placeres i, er

den øverste tredjedel (1/3) af trækronen.

2) Fjern herefter låget fra bakken med pulver og sæt bakken ind i dispense-

ren.

Firmarådgivning

For at få yderligere

oplysninger om principperne i denne

teknik, æbleviklernes biologi og optime-

ring af produktets præstationsevne,

inklusiv lokalisering og timing af

dispenserens placering samt skadedyrs-

overvågning, henvises brugerne til

Borregaard BioPlant ApS (tlf. 86 78 69 88)

eller www.bioplant.dk .

Der skal anvendes 25 dispensere pr. hektar, og

de skal fordeles i et jævnt mønster over hele

æble- eller pærefrugtplantagen.

Dispenserne hænges op med ca. 20 meters

mellemrum. Start 10 meter inde fra kanten af

plantagen.

For god effekt bør Exosex® CM anvendes på

et areal af

minimum 2 ha

. Bekæmpelse af

æbleviklere i æble- og pærefrugtplantager

forudsætter, at skaderne i den foregående

sæson var mindre end 2%. Hvis skaderne var

større, bør Exosex® CM kombineres med

sprøjtninger med insekticider.

Timing

Sæt dispenserne op 1-2 uger før flyvning

af æbleviklere starter i foråret. Brug evt. varslings-

systemer eller spørg din lokale konsulenttjeneste

for det korrekte tidspunkt. Typisk sættes dispen-

serne op ca. 15. maj. Duftstoffet er aktivt i ca. 3

måneder og dækker dermed hele den første

generation af æbleviklere.

Hvis dispenserne først hænges op efter flyvning

er startet, skal der kombineres med en insekticid-

sprøjtning, som effektivt bekæmper klækkende

larver.

Behandling langs med kanter

Hvis kanten af frugtplantagen ligger inden-

for en afstand på 100 m. til en anden frugtplantage, hvor æbleviklen ikke

bekæmpes, kan indvandring af disse æbleviklere reducere det opnåede

bekæmpelsesniveau betydeligt. I sådanne tilfælde anbefales det at

behandle alle frugtplantager og ikke kun dele af dem. Alternativt kan man

øge antallet af dispensere langs med sådanne kanter ved at placer en 1

dispenser for hver 10 meter som barriere.

Overvågning af skadedyr

Ved meget højt smittetryk i plantagen, er det

nødvendigt at supplere med insekticidbehandlinger. Forekomsten af æble-

viklere i frugtplantager bør derfor overvåges jævnligt ved gennemsyn i planta-

gen og/eller ved ugentlige vurderinger af velegnede overvågningsfælder.

pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com