Exemestan "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Exemestan "Sandoz" 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Exemestan "Sandoz" 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44555
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Exemestan Sandoz 25 mg overtrukne tabletter

exemestan

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan Sandoz

Sådan skal du tage Exemestan Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

1.

Virkning og anvendelse

Exemestan Sandoz tilhører en gruppe medicin, der kaldes aromatasehæmmere. Denne type medicin påvirker

stoffet aromatase, som især hos kvinder efter overgangsalderen er nødvendigt for dannelsen af det kvindelige

kønshormon østrogen. Hormonafhængig brystkræft kan behandles ved at nedsætte østrogenniveauet i

kroppen.

Exemestan Sandoz bruges til at behandle tidlig hormonafhængig brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen, når de har fået behandling med tamoxifen i 2-3 år.

Exemestan Sandoz bruges også til at behandle fremskreden hormonafhængig brystkræft, når behandling med

et andet hormonpræparat ikke har haft tilstrækkelig virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Exemestan Sandoz

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Tag ikke Exemestan Sandoz:

Hvis du er allergisk over for exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Hvis du ikke allerede har passeret overgangsalderen, dvs. hvis du stadig har menstruation.

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exemestan Sandoz.

Dette lægemiddel indeholder et stof, der kan forårsage et positivt resultat ved en antidopingkontrol.

Lægen vil tage blodprøver for at sikre, at du er kommet i overgangsalderen, inden du behandles med

Exemestan Sandoz.

Tal med lægen, inden du tager Exemestan Sandoz, hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Fortæl det til lægen, hvis du eller andre i din familie lider af tilstande, som kan påvirke knoglernes

styrke. Lægen vil undersøge knoglernes styrke før og under behandlingen med Exemestan Sandoz. Dette

skyldes, at knoglerne kan miste noget af deres styrke, når mængden af kønshormon falder på grund af

behandling med Exemestan Sandoz.

Din læge vil eventuelt ordinere tilskud af D-vitamin, da mange kvinder med tidlig brystkræft har alvorlig

mangel på dette vitamin.

Brug af anden medicin sammen med Exemestan Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Exemestan Sandoz sammen med medicin mod overgangsalderen (hormonerstatning).

Fortæl det til lægen, hvis du tager:

Rifampicin (antibiotikum)

Medicin mod epilepsi (carbamazepin eller phenytoin)

Naturlægemidler mod depression (perikon (Hypericum perforatum))

Brug af Exemestan Sandoz sammen med mad og drikke

Exemestan Sandoz skal tages på cirka samme tidspunkt hver dag efter et måltid.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Exemestan Sandoz, hvis du er gravid eller ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Drøft prævention med din læge, hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Exemestan Sandoz kan give bivirkninger

(døsighed, træthed, svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du tage Exemestan Sandoz

Exemestan Sandoz skal tages på cirka samme tidspunkt hver dag efter et måltid.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den anbefalede dosis er 1 Exemestan Sandoz 25 mg tablet dagligt.

Hvis du bliver indlagt på sygehuset, skal du fortælle sundhedspersonalet hvilke lægemidler du er i

behandling med.

Brug til børn

Exemestan Sandoz må ikke bruges til børn.

Hvis du har taget for meget Exemestan Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Exemestan Sandoz, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Exemestan Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage næste

dosis, så spring den glemte dosis over.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om

Hvis du holder op med at tage Exemestan Sandoz

Lad være med at stoppe med at tage Exemestan Sandoz, selvom du får det bedre.

Du må kun stoppe med at tage Exemestan Sandoz hvis din læge giver dig besked om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Normalt kan de fleste tage Exemestan Sandoz uden problemer, og de bivirkninger, der er set hos patienter i

behandling med dette lægemiddel, er primært milde til moderate. De fleste bivirkninger skyldes mangel på

østrogen (f.eks. hedeture).

Kontakt omgående lægen, hvis du oplever noget af følgende:

Alvorlige allergiske reaktioner. Symptomerne omfatter udslæt, kløe, nældefeber, vejrtræknings- eller

synkeproblemer, svimmelhed.

Leverbetændelse (hepatitis). Symptomerne omfatter almen utilpashed, kvalme, gulsot (gulfarvning af

hud og øjne), kløe, mavesmerter i højre side og manglende appetit.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med tabletter indeholdende

exemestan:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede):

Søvnbesvær

Hovedpine

Hedeture

Kvalme

Øget svedtendens

Muskel- og ledsmerter (herunder slidgigt, rygsmerter, leddegigt og stive led)

Træthed

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Appetitløshed.

Depression.

Svimmelhed.

Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder.

En kombination af sovende/prikkende fornemmelse i fingrene, følelsesløshed og smerter, som påvirker

hele hånden undtagen lillefingeren (karpaltunnelsyndrom).

Mavesmerter, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesproblemer, diarré.

Hududslæt, kløe, hårtab.

Knogleskørhed, som kan nedsætte knoglernes styrke (osteoporose). Det kan føre til knoglebrud.

Smerte, hævede hænder og fødder.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Fald i antallet af hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner. Symptomerne kan omfatte

feber, ømhed i halsen eller sår i munden på grund af infektioner.

Akut generaliseret pustuløst udslæt.

Søvnighed.

Muskelsvækkelse.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

Nedsat antal blodplader (med øget risiko for blødning og blå mærker).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned, f.eks. MM/ÅÅÅÅ.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exemestan Sandoz 25 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: exemestan. Hver tablet indeholder 25 mg exemestan.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, natriumstivelsesglycolat (Type A),

hypromellose E5, polysorbat 80, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Filmovertræk:

hypromellose 6cp (E464), titandioxid (E171), macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Exemestan Sandoz er en hvid til råhvid, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet, der er mærket ‘E25’ på den

ene side og blank på den anden side.

Exemestan Sandoz kan fås i hvide, uigennemsigtige PVC-/PVdC-alu-blisterpakninger med 15, 20, 28, 30,

90, 98, 100 og 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

DK, FI, NO, SE, BG, PLExemestan Sandoz.

Exemestan Sandoz 25 mg filmomhulde tabletten

Exemestan HEXAL 25 mg Filmtabletten

Exemestan/Sandoz

Exemestano Sandoz 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Exemestane Sandoz 25 mg, comprimés pelliculés

EXEMESTANE SANDOZ 25 mg compresse rivestite

Arostanil 25 mg plévele dengtos tablets

Exemestan Sandoz 25 mg comprimés pelliculés

Exemestaan Sandoz 25 mg, filmomhulde tabletten

Exemestano Sandoz

AROSTANIL 25 mg comprimate filmate

Denne indlægsseddel blev senest revideret 18. marts 2014

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

CAPTOPRIL Tablet [SANDOZ INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

METHYLPHENIDATE Capsule, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

KLOR-CON/EF (Potassium Bicarbonate) Tablet, Effervescent [Sandoz Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Sandoz GmbH)

Aripiprazole Sandoz (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1753 of Tue, 20 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-3-2018

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

CEFTRIAXONE SODIUM Injection, Powder, For Solution [Sandoz GmbH]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

ARMODAFINIL Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Sandoz GmbH)

Omnitrope (Active substance: Somatropin) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1377 of Thu, 01 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/607/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

28-2-2018

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

DESFLURANE Liquid [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

ZARXIO (Filgrastim-Sndz) Injection, Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

REPAGLINIDE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

LEVOFLOXACIN Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)738 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-2-2018

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Sandoz GmbH)

Pregabalin Sandoz GmbH (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)739 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-2-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

KLOR-CON M (Potassium Chloride) Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

CISATRACURIUM BESYLATE Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

INTROVALE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

POLYMYXIN B SULFATE AND TRIMETHOPRIM Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

KETOROLAC TROMETHAMINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

TRI-LO- ESTARYLLA (Norgestimate And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

SYEDA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

LATANOPROST Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

TOBRAMYCIN Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

SULFACETAMIDE SODIUM Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

CARTEOLOL HYDROCHLORIDE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

OLOPATADINE HYDROCHLORIDE Spray, Metered [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

AZELASTINE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

TIMOLOL GFS (Timolol Maleate) Solution, Gel Forming, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE AND TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

TRIFLURIDINE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

TIMOLOL MALEATE Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

CYCLOPHOSPHAMIDE Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

CALCIUM ACETATE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Sandoz Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

ARGATROBAN Injection [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [Sandoz Inc]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

LINEZOLID Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

TIGECYCLINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

TIGECYCLINE Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

PIPERACILLIN AND TAZOBACTAM Injection, Powder, Lyophilized, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

LORYNA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

LORYNA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

AMPICILLIN (Ampicillin Sodium) Injection, Powder, For Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Sandoz Inc]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

DIVALPROEX SODIUM DELAYED RELEASE (SPRINKLE) (Divalproex Sodium) Capsule [Sandoz Inc.]

DIVALPROEX SODIUM DELAYED RELEASE (SPRINKLE) (Divalproex Sodium) Capsule [Sandoz Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

CLARITHROMYCIN Tablet [Sandoz Inc]

CLARITHROMYCIN Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed