Euthanimal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Euthanimal 400 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 400 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Euthanimal 400 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Ged, Hest, Hund, Kat, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 52206
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

30. oktober 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Euthanimal, injektionsvæske, opløsning 400 mg/ml

0.

D.SP.NR.

28728

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Euthanimal

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder:

Natriumpentobarbital

400 mg (svarende til 365 mg pentobarbital)

Konserveringsmiddel:

Benzylalkohol (E1519)

20,0 mg

Ethanol

80,0 mg

Ponceau 4R (E 124)

0,02 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, rød opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin

Geder

Får

Køer

Heste

Katte

Hunde

52206_spc.docx

Side 1 af 6

4.2

Terapeutiske indikationer

Til eutanasi.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke bruges som anæstesi.

4.4

Særlige advarsler

Intravenøs injektion af pentobarbital kan forårsage induktionsangst hos flere dyrearter, og

der bør efter dyrlægens skøn anvendes et egnet sedativ. Der skal træffes foranstaltninger til

forebyggelse af perivaskulær injektion (f.eks. ved brug af et intravenøst kateter).

Kontrollér regelmæssigt i op til 10 minutter efter injektionen, om der igen ses livstegn

(åndedræt, puls, corneal reflex). I kliniske forsøg er det blevet påvist, at dette kan

forekomme. I tilfælde af sådanne livstegn, anbefales det at gentage injektionen med en

dosis på mellem 0,5 og 1 gange den foreskrevne dosis.

Undgå anvendelse på dyr, som vejer mindre end 20 kg, på grund af præparatets høje

koncentration og den øgede risiko for smerter og irritation ved perivaskulær injektion.

For at mindske risikoen for induktionsangst bør eutanasi udføres et roligt sted.

Hos svin påvistes det, at der er en direkte korrelation mellem fastholdelse og niveauet af

pirrelighed og uro. Derfor bør injektioner i svin foretages med den mindst mulige

nødvendige fastholdelse.

Særligt hos heste og køer bør dyrlægen overveje forudgående administration af et egnet

sedativ for at opnå en dyb sedation forud for udførelsen af eutanasi, og det anbefales at

sørge for, at der står en alternativ eutanasimetode til rådighed, i tilfælde af at det skulle

blive nødvendigt.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Aflivede dyr og spiselige produkter fra dyr, som er blevet injiceret med dette præparat, må

aldrig indgå i fødekæden (se afsnit 4.11) og skal bortskaffes i overensstemmelse med

national lovgivning.

Aflivede dyr eller rester af dyr aflivet med dette produkt bør ikke gives som føde til andre

dyr på grund af risikoen for sekundær påvirkning (se afsnit 4.11).

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Pentobarbital er et potent hypnotisk og beroligende middel og kan derfor have en toksisk

virkning på mennesker. Det kan adsorberes på systemisk vis gennem huden og ved

indtagelse. Der skal udvises særlig omhu for at undgå utilsigtet indtagelse og selvinjektion.

Systemisk absorption (herunder absorption via hud og øjne) af pentobarbital forårsager

sedation, søvninduktion og respirationsdepression. Dette præparat kan også forårsage

øjenirritation, hudirritation og allergiske reaktioner (som skyldes tilstedeværelsen af

pentobarbital og benzylalkohol). Embryotoksiske virkninger kan ikke udelukkes.

Undgå direkte kontakt med hud og øjne, herunder hånd-øjenkontakt.

Undgå at spise eller drikke, mens produktet håndteres.

52206_spc.docx

Side 2 af 6

Undgå selvinjektion ved hændeligt uheld eller utilsigtet injektion af den assisterende

person, når præparatet injiceres. Dette veterinærlægemiddel bør udelukkende befordres i en

sprøjte uden nål for at undgå utilsigtet selv-injektion.

Personer med en kendt allergi over for pentobarbital skal undgå at komme i kontakt med

veterinærlægemidlet.

Præparatet skal behandles med yderste forsigtighed, især af kvinder i den fertile alder. Bær

beskyttelseshandsker. Dette veterinærlægemiddel bør kun administreres af dyrlæger og må

kun anvendes, hvis der er professionel hjælp til stede, så hjælp kan ydes, hvis der opstår

utilsigtet eksponering. Den professionelle hjælp skal informeres om præparatets risici, hvis

de ikke har en medicinsk uddannelse.

I tilfælde af utilsigtet hud- eller øjenkontakt skal der omgående skylles med rigelige

mængder vand. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal munden straks skylles. Hvis der er

forekommet betydelig hud- eller øjenkontakt eller utilsigtet indtagelse eller selv-injektion,

skal lægehjælp straks opsøges. Oplys, at der er tale om forgiftning med barbiturater, og vis

indlægssedlen til lægen. PERSONEN MÅ IKKE FØRE ET MOTORKØRETØJ, da en

sedativ virkning kan opstå.

Efter injektion af dette præparat opstår der kollaps i løbet af 10 sekunder. Derfor skal

personen, der udfører injektionen og andre tilstedeværende være forsigtige med at holde

sig på afstand for at undgå risiko for kvæstelser, hvis dyret står op.

Dette præparat er brandbart, skal holdes væk fra antændelseskilder, og der må ikke ryges.

Information til lægen i tilfælde af eksponering:

Behandlingen skal rettes mod opretholdelse af respirations- og hjertefunktion. Ved

alvorlige forgiftninger kan det være nødvendigt at tage forholdsregler, så eliminationen af

de absorberede barbiturater forstærkes. Efterlad ikke patienten uden overvågning.

Mængden af pentobarbital i dette præparat betyder, at utilsigtet injektion eller indtagelse af

så små mængder som 1 ml hos en voksen person kan have en alvorlig effekt på

centralnervesystemet. Der foreligger indberetninger om, at en dosis pentobarbitalnatrium

på 1 g (svarende til 2,5 ml af præparatet) er livsfarlig for mennesker. Behandlingen skal

støtte kropsfunktionerne med en egnet, intensiv behandling og opretholdelse af

respirationen.

4.6

Bivirkninger

Dødens indtræden kan forsinkes ved perivaskulær injektion eller injektion i organer/væv

med en lav absorptionskapacitet. Barbiturater kan virke irriterende ved perivaskulær

injektion.

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr):

Lyde

Muskeltrækninger

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):

Ophidselse

Bevægelse af lemmer

Defækation og vandladning

52206_spc.docx

Side 3 af 6

Gisp (hos køer), oftest på grund af for lav dosering

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter):

Krampeanfald

Sammentrækninger af mellemgulvet

Opkastning

En eller flere gispende åndedræt efter hjertestop

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Der foreligger ingen specifikke oplysninger. Brugen af dette præparat på drægtige dyr skal

ske efter dyrlægens skøn.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

CNS-hæmmere (narkotika, fenothiaziner, antihistaminer osv.) kan forstærke virkningen af

pentobarbital.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Svin, geder, får, køer, heste, katte og hunde

100 mg/kg (svarende til 0,25 ml/kg) via hurtig, intravenøs injektion. Hos større dyr

anbefales brugen af et tidligere indsat intravenøst kateter.

Hvis der ikke opstår hjertestop efter 2 minutter, skal en anden dosis gives, fortrinsvist via

hurtig intravenøs injektion, og såfremt dette ikke er muligt, via intrakardial injektion.

Intrakardial injektion må kun udføres efter forudgående dyb sedation eller bedøvelse.

Da glasset ikke må punkteres mere end 20 gange, skal brugeren vælge den mest

hensigtsmæssige størrelse hætteglas.

4.10

Overdosering

I tilfælde af utilsigtet injektion af et dyr, som ikke er tiltænkt eutanasi, er foranstaltninger

såsom kunstigt åndedræt, tilførsel af ilt og brugen af analeptika hensigtsmæssige.

Med hensyn til dette lægemiddels virkning kan en dobbelt dosis ikke anbefales, da det ikke

fører til en hurtigere eller bedre eutanasi.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

Der skal træffes nødvendige foranstaltninger til at sikre, at aflivede dyr og spiselige

produkter fra dyr, som er blevet injiceret med dette præparat, ikke indgår i fødekæden og

ikke spises af mennesker.

Under ingen omstændigheder må andre dyr spise (dele) af det aflivede dyr, da de derved

kan udsættes for en dødelig dosis pentobarbital.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Barbiturater til aflivning af dyr.

ATCvet-kode: QN 51 AA 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

52206_spc.docx

Side 4 af 6

Pentobarbital er et hurtigtvirkende sedativum og hypnotikum. Det sikrer en depression af

det centrale nervesystem gennem modulation af GABA-receptorerne, hvorved virkningen

af gamma-aminobutansyre efterlignes.

Barbiturater hæmmer især det retikulære aktiveringssystem (RAS) i hjernen, som normalt

sørger for årvågenhed. Den umiddelbare virkning er tab af bevidstheden efterfulgt af en

dyb bedøvelse, som efterfølges af hurtig depression af åndedrætssystemet. Åndedrættet

standses og efterfølges hurtigt af hjertestop og hurtig død.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs administration forekommer der hurtig distribution i musklen.

Eliminationen af pentobarbital finder hovedsageligt sted i leveren ved biotransformation,

især af cytokrom P450-systemet, samt ved udskillelse i nyrer og redistribution. Hos grise

sørger redistribution i fedtvæv for at reducere plasmakoncentrationer og det giver en

længerevarende virkning.

Barbiturater kan krydse placenta og nå til det føtale væv, og spor af barbituraterne kan

findes i diemælken.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethanol 96 %

Propylenglycol

Benzylalkohol (E 1519)

Ponceau 4R (E 124)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

I manglen af uforlignelighedsundersøgelser må dette veterinærlægemiddel ikke blandes

med andre veterinærlægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning af beholderen: 28 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ikke særlige opbevaringsforhold.

6.5

Emballage

Type II-glas, med gummiprop og aluminiumslåg.

Pakningsstørrelser

Polystyren æske med 12 hætteglas á 100 ml eller 6 hætteglas á 250 ml.

Karton æske med 1 hætteglas á 100 ml eller 250 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Dette lægemiddel er farligt for mennesker og dyr.

52206_spc.docx

Side 5 af 6

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alfasan Nederland BV

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

Holland

Repræsentant

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52206

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juli 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. oktober 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

52206_spc.docx

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed