Eurican DAPPi-L

Primær information

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Eurican DAPPi-L pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 19515
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé

14. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Eurican DAPPi-L, pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

9957

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Eurican DAPPi-L

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Indhold pr. dosis (1 ml)

Aktive stoffer:

Frysetørret pille:

Hundesygevirus, stamme Onderstepoort/BA5, levende, svækket

CCID50

Adenovirus type 2, stamme CAV2-DK13, levende, svækket

CCID50

Parvovirus, stamme Cornell, levende, svækket

CCID50

Parainfluenza virus type 2, stamme CGF2004/75, levende, svækket

CCID50

Adjuvans

Leptospira canicola, stamme LC87K1 inaktiveret og

Leptospira icterohaemorrhagia, stamme LI84 inaktiveret – tilstrækkelig til at give

beskyttelse i henhold til Ph. Eur.

Hjælpestoffer

Thiomersal < 0,1 mg

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

19515_spc.doc

Side 1 af 4

4.2

Terapeutiske indikationer

Aktiv immunisering af hund mod hundesyge, adenovirose, parvovirose, parainfluenza type

2 respirationsvejsinfektion og Leptospira canicola og Leptospira icterohaemorrhagiae

leptospirose.

Nuværende tilgængelige eksponerings- og serologiske data viser, at beskyttelse over for

hundesygevirus, samt hundens adenovirus og parvovirus* varer i 2 år efter

basisvaccination efterfulgt af den første årlige revaccination.

En beslutning om at ændre på vaccinationsprogrammet for dette veterinære lægemiddel

skal tages med udgangspunkt i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til hundens tidligere

vaccinationer og de epidemiologiske forhold.

*Beskyttelse over for hundens parvovirus type 2a, 2b og 2c er blevet demonstreret ved

eksponering (type 2b) eller serologi (type 2a og 2c).

4.3

Kontraindikationer

Ingen kendte.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ved vaccination af unge dyr bør der tages hensyn til evt. tilstedeværelse af maternelle

antistoffer, da høje værdier af maternelle antistoffer kan blokere for en effektiv

immunisering.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvend sædvanlig aseptik.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Vaccinér kun raske dyr, der skal være ormebehandlet senest 10 dage før vaccination.

Det anbefales ikke at lade hundene være udsat for hård fysisk belastning før fuld immunitet

er opnået.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vaccinen skal anvendes umiddelbart efter opløsning af tørstof i solvens. Anvend sædvanlig

aseptik.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan en hypersensitivitetsreaktion ses efter vaccinationen (hævelser i

hoved, erythem, pruritus, shock og opkastning). I sådanne tilfælde bør symptomatisk

behandling indledes.

I sjældne tilfælde kan endvidere ses mindre hævelse, af forbigående karakter, på

injektionsstedet, samt depression.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtige eller diegivende dyr kan vaccineres.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

19515_spc.doc

Side 2 af 4

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Injicer 1 dosis på 1 ml subkutant i henhold til følgende vaccinationsprogram:

Basisvaccination:

To injektioner med 4 ugers interval fra 7-ugers alderen.

Når vaccinen gives samtidigt med Merials vacciner, som beskytter mod rabies, er

minimumsalderen for vaccination 12 uger.

I tilfælde hvor dyrlægen mistænker et højt indhold af maternelle antistoffer, og hvor

basisvaccinationen er afsluttet før 16-ugers alderen, anbefales det at give en tredje

injektion med Merials vaccine indeholdende hundesygevirus, hundens adenovirus og

parvovirus efter 16-ugers alderen og minimum 3 uger efter den anden injektion.

Revaccination

Giv en dosis 12 måneder efter basisvaccinationen. Hunde skal revaccineres årligt med en

enkelt boosterdosis (for leptospirose - i tilfælde af alvorlig risiko - halvårlig revaccination).

4.10

Overdosering

Ingen kendte.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Levende, frysetørret vaccine mod hundesyge, adenovirose, parvovirose og parainfluenza

type 2 respirationsvejsinfektion hos hund samt leptospirose forårsaget af Leptospira

canicola og Leptospira icterohaemorrhagiae.

Vaccinen inducerer immunitet imod hundesyge, adenovirose, parvovirose og parainfluenza

type 2 respirationsvejsinfektion hos hund samt leptospirose forårsaget af Leptospira

canicola og Leptospira icterohaemorrhagiae påvist ved challenge og ved tilstedeværelse af

seroneutraliserende, agglutinerende ELISA antistoffer.

6.

FARMACEUTISKE EGENSKABER

6.1

Hjælpestoffer

Sucrose, dextran, sorbitol, casein pepton, kollagenhydrolysat, monokaliumfosfat,

dikaliumfosfat, kaliumhydroxid, thiomersal, PBS buffer, kaliumklorid,

dinatriumfosfatdihydrat, vand ad inject.

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år.

Efter rekonstitution: Anvendes straks.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C-8°C).

Må ikke nedfryses.

19515_spc.doc

Side 3 af 4

6.5 Emballage

Hætteglas med tørstof og hætteglas á 1 ml solvens, æske med 10 x 2 hætteglas

Hætteglas med tørstof og hætteglas á 1 ml solvens, æske med 10 x 10 x 2 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

19515

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. april 2002.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. juni 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

19515_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her