Euparen Multi

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Euparen Multi Pulver
 • Lægemiddelform:
 • Pulver
 • Sammensætning:
 • 500 g/kg tolylfluanid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Euparen Multi Pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må i æbler og pærer (tidligt stadium) ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i æbler og pærer (sent stadium) ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i frugtbuske ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Brugsanvisning

Euparen Multi er et vandopløseligt granulat til bekæmpelse af svampesygdomme på jordbær,

æbler, pærer, frugtbuske, prydplanter på friland samt prydplanter og tomat i væksthus.

Sprøjteteknik:

Frugt- og bæravl

Doseringerne er nævnt under de enkelte kulturer.

Vandmængde 200 - 400 liter anvendes.

Udsprøjtningen kan f.eks. foretages med Schauman sprøjte med luftforstøvning:

Markkulturer

Der anvendes væskemængder på mellem 150 og 400 liter vand pr. ha, der kan udbringes med

marksprøjte:

En bedre dækning kan i jordbær opnås ved at anvende 3 – 5 dyser pr. række. Der anbefales dyse ISO 80

02 med et tryk på 4 – 5 bar, og en hastighed på 3 – 4 km/t der giver en vandmængde på 400 - 800 ltr/ha.

Lavest vandmængde ved åbne / lave afgrøder højest vandmængde ved tætte/høje afgrøder

Æbler og pærer

2,0 kg Euparen Multi pr. ha anvendes på nedenstående tidspunkter:

Euparen Multi har en god og langvarig virk-

ning mod skurv 3-7 døgn forebyggende.

Euparen Multi har samtidig en vis sideeffekt

mod Gloeosporium. Den angivne dosering

virker tillige mod æblebladgalmider (rustmi-

der).

Særlige forhold:

”Effektiv bekæmpelse af ovennævnte skadevoldere i æbler vil medføre en bedre farvesortering for gule

og røde sorter samt glattere skal”.

Buskfrugt

Dosering: 3,0 kg pr. ha. Euparen Multi anvendes mod gråskimmel i hindbær, brombær, solbær og ribs.

Anvendelsestidspunkt: Mod gråskimmel sprøjtes i åben blomst.

Jordbær

Dosering: 3,0 kg pr. ha. Euparen Multi anvendes mod gråskimmel og jordbærsortråd. Der benyttes 300

liter vand pr. ha, som udbringes med en dysekombination af 3 dyser pr. række.

Anvendelsestidspunkt: Mod gråskimmel behandles ved begyndende blomstring, 20%, 50% og 80%

blomstring. Afstanden mellem sprøjtningerne bør ikke overstige 5 - 7 dage. I år med lang blomstrings-

periode skal der derfor sprøjtes flere gange end de nævnte 4. Virkningen mod jordbærsortråd forbedres

ved også at sprøjte lige inden blomstringen og på udløberne lige efter plukning. Det øger virkningen mod

gråskimmel at veksle med Teldor WG 50 og lagerholdbarheden øges tillige, når Teldor WG 50 anvendes

til sidst.

I skemaet er angivet en strategi der kan anvendes i jordbær.

Behandlingsplan i jordbær

Prydplanter:

Dosering: 0,5% styrke (500 g pr. 100 liter vand) i roser, øvrige kulturer 0,25%. Euparen Multi virker

mod rosens stråleplet og meldug. Mod meldug og gråskimmel på chrysanthemum, hortensia, bego-

nia, cyclamen m.fl. samt på hvid chrysanthemumrust.

Browallia speciosa tåler ikke Euparen Multi.

Anvendelsestidspunkt: Euparen Multi anvendes forebyggende ved infektionsrisiko og med 8-10

dages mellemrum. Blomstrende planter behandles almindeligvis ikke.

Udbringning: I væksthus kan det ske med hydraulisk sprøjte til begyndende afdrypning, hvilket

normalt svarer til ca. 200 ml pr. m2. Ved anvendelse af varm og koldtågesprøjter anvendes 300 g

Euparen Multi opløst 10 liter vand pr. 1.000 m2 væksthus.

Tomat

Dosering: 0,15 % styrke (125 g pr. 100 liter vand) mod gråskimmel og meldug. Mod gråskimmel

anvendes Euparen Multi forebyggende, ved at starte behandlingen i det tidlige forår, når tomaterne

har udviklet anden blomsterklase. Behandlingen kan gentages med 1 til 2 ugers mellemrum, så

længe risiko for angreb forekommer, eller efter behov. Mod meldug behandles så snart angreb

konstateres.

Udbringning: I væksthus kan det ske med hydraulisk sprøjte til begyndende afdrypning, hvilket

normalt svarer til ca. 200 ml pr. m

. Ved anvendelse af varm og koldtågesprøjter anvendes 150 g

Euparen Multi opløst 6 liter vand pr. 1.000 m

væksthus.

Anvendelse af højere kon-

centrationer, end de angiv-

nedsætte

tålsom-

heden

overfor

kulturen.

Der anvendes den laveste

dosering

under

vækst

skud,

roserne

dette

tids

punkt

mest

følsomme. Se i øvrigt under

tålsomhed.

Tålsomhed

Sortsfølsomhed: Da der ikke er udført tålsomhedsforsøg i samtlige arter og sorter, kan Bayer ikke

påtage sig nogen almen garanti for tålsomhed. Det anbefales derfor at prøvebehandle et mindre

parti på et aktuelt udviklingstrin, 14 dage før hele kulturen eventuelt behandles. I væksthus er plan-

terne særligt følsomme. Undgå at sprøjte i solskin. Lave vandmængder kan nedsætte følsomheden

over for kulturen.

Virker mod:

Chrysanthemumrust, Hvid (Puccinia horiana)

Gloeosporium spp.- sideeffekt

Gråskimmel (Botrytis cinerea)

Jordbærsortråd (Colletotrichum acutatum)

Rosenmeldug (Erysiphe spp.)

Rosenstråleplet (Diplocarpon rosae)

Skurv (Venturia spp.)

Æblebladgalmider (rustmider) (Aculus schlechtendali)

Virkningsforhold:

Da Euparen Multi er et ikke-systemisk middel, er det vigtigt at dække ny vækst ved gentagne

sprøjtninger. Derfor anvendes en vandmængde og sprøjteteknik, der tilgodeser at sprøjtevæsken

fordeles så alle dele af planten bliver dækket.

Optimale virkningsbetingelser

Der er også virkning, selv

om de optimale virknings-

betingelser ikke er tilstede,

men det begrænser mulig-

heden for at anvende ned-

satte doseringer.

Tankblanding

Euparen Multi kan blandes med Baycor 25 WP. Uafprøvede blandinger kan resulteret i skader. For

Euparen kendes til kraftige skader, hvor der har været blandet med midlet af emulsionstypen.

Fremstilling af sprøjtevæske

Sprøjtebeholderen fyldes

med vand. Omrøring startes og midlet hældes direkte i beholderen,

uden anvendelse af si, hvorefter den manglende vandmængde tilsættes.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyl-

levandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kvalitet

Euparen Multi er testet med hensyn til effekt og påvirkninger efter regler for godkendelse. Da

midlet anvendes under biologiske forhold, vil der optræde naturlige udsving i virkningen. Det kan

ikke udelukkes, at der også kan komme større udsving end de omfattende afprøvninger har vist.

Bayer hæfter kun for midlets kvalitet og ensartethed.

Opbevaring

Tørt og køligt

6.2006

Uddrag af Leverandørbrugsanvisningen

Forholdsregner ved brug

Undgå kontakt med huden

Ved opblanding: Åndedrætsværn med filter A

, forklæde, støvler og handsker.

Sprøjtning indendørs med rifler, lanser på traktor el. lign:

Helmaske med filter A

, overtræksdragt med hætte, briller, støvler og handsker. Ifølge Arbejds-

tilsynets regler om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år.

Sundhedsfarlige egenskaber

Indtagelse: Lav akut giftighed.

Hud: Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. (S28)

Øjne: Svagt irriterende.

Førstehjælp

Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter.

Hud: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes med vand og sæbe.

Indtagelse: Fremkald opkastning hos personer ved bevisthed. Bevistløse må ikke tvinges til at

kaste op.

Egenskaber ved opvarmning og brand

Ved opvarmning og brand kan der udvikles farlige røggasser.

Forholdsregler ved brand

Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet. Vand, pulver, skum eller

kan anvendes som slukningsmiddel.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene. (R36)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

Meget giftig for organismer der lever i vand. (R50)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovplig-

tige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Undgå kontakt med huden. (S24)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme

i æbler, pærer, ribs, solbær, brombær, hindbær, jordbær,

tomater og prydplanter.

Der må ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte og brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i æbler, pærer, hindbær, brombær, solbær og ribs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i tomater ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i æbler og pærer (tidligt stadium - under blomstring) ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmil-

jøet (vandløb og søer mv.).

Må i æbler og pærer (sent stadium - efter blomstring) ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

(vandløb og søer mv.).

Må i frugtbuske ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.).

Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.).

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Svampemiddel nr. 18-329

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Analyse

Tolylfluanid ……………….50%

NETTO 5 KG

Pulver

Euparen

Multi

Euparen

Multi

Vand pr. ha

Dyse-

Svir-

Række

km/h

Væske-

Luft-

med 14 dyser

plade

afstand

tryk

tryk

200 liter

1,5 mm

400 liter

1,7 mm

Afgrøde

Dyse

Tryk

Hastighed

Vandmængde

Åbne/lave

ISO 110-025 (lilla)

2,6 bar

7,3 km/t

150 ltr/ha

Tætte/høje

ISO 110 0,40 (rød)

2,5 bar

5,8 km/t

300 ltr/ha

Udvikling

Grøn spids

Æble-/pæreskurv

Fuld blomst

Æble-/pæreskurv

Blomsterfald

Æble-/pæreskurv

August

Æble-/pæreskurv

14 dage før høst

Æble-/pæreskurv

Bladfald

Tidspunkt

Middel

kg/ha

Umiddelbart før blomstring

Euparen

Jordbærsortråd

Beg. blomstring

Euparen

Gråskimmel, Jordbærsortråd

20% blomstring

Teldor

Gråskimmel

50% blomstring

Euparen

Gråskimmel, Jordbærsortråd

80% blomstring

Teldor

Gråskimmel

Efter plukning på udløberne

Euparen

Jordbærsortråd

Bayer A/S

Bayer CropScience

Nørgaardsvej 32 · 2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

Afgrøde

Skadegører

Dosering

Roser

Rosenstråleplet

0,25 - 0,5 % styrke 1)

Rosenmeldug

0,25 - 0,5 % styrke 1)

Andre prydplanter

Gråskimmel

0,25 % styrke

Meldug

0,25 % styrke

Hvid chrysantemumrust

0,25 % styrke

Tomater

Meldug

0,15 % styrke

Gråskimmel

0,15 % styrke

Temperatur

20° C, minimum 10° C

Luftfugtighed

Over 90%

Skadegører, udvikling

Før svampesporen trænger ind

Virkningstid

1 uge

Tørvejr efter sprøjtningen

2 timer

Lokalirriterende

Miljøfarlig

® = Bayer CropScience

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesyg-

domme i æbler, pærer, ribs, solbær, brombær,

hindbær, jordbær, tomater og prydplanter.

UN 3077

5 kg

Euparen Multi

Euparen Multi

PMR:

Form.:

Artwork:

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date:

Country:

Colour: CMYK

Use only for corrections

Print Ready PDF for

upload to Server

720x380 mm

5486a

26-3309

07-08-2006

DK06107507A

DK06107507A

Afgrøde

Max antal beh. pr. år

Æbler, pærer, hindbær, brombær

Solbær, ribs

Jordbær

Prydplanter

Tomater

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

Home Hardware Stores Ltd. recalls Home Flexible Multi-Purpose Lighter

Home Hardware Stores Ltd. recalls Home Flexible Multi-Purpose Lighter

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these lighters do not meet the Lighters Regulations in Canada and may pose a fire or burn hazard. Specifically the lighters:

Health Canada

19-4-2018

April 4, 2018: Fences Indicted in Multi-Million Dollar, Multi-State Criminal Theft Operations

April 4, 2018: Fences Indicted in Multi-Million Dollar, Multi-State Criminal Theft Operations

April 4, 2018: Fences Indicted in Multi-Million Dollar, Multi-State Criminal Theft Operations

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that "Beyond Yourself Multi Athlete" multivitamin and unauthorized "Multi-Vitamines" sold in bulk were seized from several Shop Santé stores in Quebec because they may pose serious health risks.

Health Canada

22-1-2018

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Ocean Township, NJ. In accordance with a Consent Decree of Permanent Injunction ordered in the United States District Court for the District of New Jersey, Flawless Beauty, LLC is voluntarily recalling all lots of nineteen different products sold individually or as part of multi-unit kits alleged by the U.S. Food and Drug Administration ("FDA") to be misbranded or unapproved new drugs pursuant to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. The FDA believes that these drugs present serious public health risks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.