Ethofol 500 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ethofol 500 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l ethofumesat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ethofol 500 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ETH/DK/1L/F/0915/SwD 09/15DK 10002/20002

Ethofol 500 SC

Producent/Registreringsindehaver:

AgroDan ApS

c/o UPL Europe Ltd

Ramskovvej 11, DK-7550 Sørvad

Tel. +45 76 66 03 00

S2.1 ETHOFOL DK 080915 14-178 CLP master

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bederoer hvert 3. år

med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Ethofol 500 SC anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.

Ethofol 500 SC har både blad og jordvirkning. Midlet virker vækststandsende på ukrudtet.

Sammen med Betasana 2000 og Metafol 700 SC opnås en særdeles bred og effektiv

ukrudtsbekæmpelse.

Ethofol 500 SC anvendes efter roernes fremspiring. Midlet kan forstærke effekten på bur-

resnerre, fuglegræs, pileurter. Ethofol anvendes altid i blanding med andre midler.

Effekten på kamille, liden nælde og sort natskygge er begrænset, og rodukrudt som f.eks.

kvik og tidsel bekæmpes ikke.

Tankblandinger med Betasana 2000 udsprøjtes under kølige vejrforhold først på dagen. I

perioder med varmt og solrigt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt

af lave nattemperaturer, evt. nattefrost, frarådes sprøjtning.

Afstand til andre behandlinger: Det anbefales, at der er en uges afstand til andre sprøjt-

ninger. Evt. kvikbekæmpelse med Agil bør først udføres, når kvikken er fri for eventuelle

svidninger efter sprøjtning med Ethofol SC.

Omsåning: Ved anvendelse i et sprøjteprogram med Metafol 700 SC

- se Metafol-etiketten.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter

Metafol 700 SC tilsættes gennem sien. Husk omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fordelt

tilsættes Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilbered-

ning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især hvis sprøjten har været anvendt til

sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater

påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholder. Gentag

proceduren med at åben/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ethofol 500

SC i fyldestationen.

Additiver/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede

præparat automatisk ind i de slager, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr: Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyl-

deudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at

restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skylletanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvending rengøring af sprøjteudstyr: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske

på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller

anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er

monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.

december 2014.

Bemærk: Blandinger med Ethofol 500 SC, Betasana 2000 og Metafol 700 SC er normalt

skånsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende

vejr- og vækstforhold kan der opstå forbigående vækstdepressioner.

Blandinger: Udover de i sprøjteplanerne nævnte blandinger kan Ethofol 500 SC blandes

med Cypermetrin og Pirimor G. Det frarådes, at blande med midler der kan indeholde

organiske opløsningsmidler.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring: Frostfrit.

Omrystes før brug.

Ansvarsklausul: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

Forslag til renholdelsessystemer med Ethofol 500 SC:

Såfremt der sprøjtes meget tidligt i ukrudtets udvikling, og der er gode sprøjtebetingelser, kan de

højeste doseringer af Betasana 2000 reduceres lidt.

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde

- korsblomstret ukrudt, pileurt, burresnerre, storkenæb evt. hundepersille

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

Betasana 2000-indhold:

160 g phenmedipham/liter.

Metafol 700 SC-indhold:

700 g metamitron/liter.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hvert 3. år.

Vær opmærksom på, at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betasana 2000,

Metafol 700 SC og Safari.

Olietilsætning

Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen

afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C

0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha

15-20°C

0,2-0,5 liter penetreringsolie pr. ha

20-25°C

0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha

Over 25°C

undlades normalt olietilsætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer

og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen tilsætning af 0,5-0,7 liter

penetreringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik: Ved bredsprøjtning anbefales en vandmængde på ca. 200 liter vand pr. ha.

Dysevalg f.eks.: Hardi 4210-14, ISO-F-02-110 eller LD-025-110. Ved udsprøjtning sammen med

Metafol 700 SC - se Metafol-etiket.

Vejrforhold: Ethofol 500 SC og tankblandinger hvori midlet ind går, virker bedst på saftspændte, men

tørre planter under gode vækstforhold.

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411

Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 14-178

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat (SC)

Indeholder: ethofumesate 500 g/l (44,3% w/w)

Nettoindhold: 1 L

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

ETH/DK/1L/F/0915/SwD 09/15DK 10002/20002

Ethofol 500 SC

Producent/Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN, United Kingdom

Tel +44 1925 859000

S2.1 ETHOFOL DK 080915 14-178 CLP master

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bederoer hvert 3. år

med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Ethofol 500 SC anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.

Ethofol 500 SC har både blad og jordvirkning. Midlet virker vækststandsende på ukrudtet.

Sammen med Betasana 2000 og Metafol 700 SC opnås en særdeles bred og effektiv

ukrudtsbekæmpelse.

Ethofol 500 SC anvendes efter roernes fremspiring. Midlet kan forstærke effekten på bur-

resnerre, fuglegræs, pileurter. Ethofol anvendes altid i blanding med andre midler.

Effekten på kamille, liden nælde og sort natskygge er begrænset, og rod

ukrudt som f.eks.

kvik og tidsel bekæmpes ikke.

Tankblandinger med Betasana 2000 udsprøjtes under kølige vejr forhold først på dagen. I

perioder med varmt og solrigt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt

af lave nattemperaturer, evt. nattefrost, frarådes sprøjtning.

Afstand til andre behandlinger: Det anbefales, at der er en uges afstand til andre sprøjt-

ninger. Evt. kvikbekæmpelse med Agil bør først udføres, når kvikken er fri for eventuelle

svidninger efter sprøjtning med Ethofol SC.

Omsåning: Ved anvendelse i et sprøjteprogram med Metafol 700 SC

- se Metafol-etiketten.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter

Metafol 700 SC tilsættes gennem sien. Husk omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fordelt

tilsættes Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilbered-

ning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især hvis sprøjten har været anvendt til

sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater

påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholder. Gentag

proceduren med at åben/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ethofol 500

SC i fyldestationen.

Additiver/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede

præparat automatisk ind i de slager, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr: Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyl-

deudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at

restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skylletanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvending rengøring af sprøjteudstyr: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske

på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller

anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er

monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.

december 2014.

Bemærk: Blandinger med Ethofol 500 SC, Betasana 2000 og Metafol 700 SC er normalt

skånsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende

vejr- og vækstforhold kan der opstå forbigående vækstdepressioner.

Blandinger: Udover de i sprøjteplanerne nævnte blandinger kan Ethofol 500 SC blandes

med Cypermetrin og Pirimor G. Det frarådes, at blande med midler der kan indeholde

organiske opløsningsmidler.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring: Frostfrit. Omrystes før brug.

Ansvarsklausul: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

Forslag til renholdelsessystemer med Ethofol 500 SC:

Såfremt der sprøjtes meget tidligt i ukrudtets udvikling, og der er gode sprøjte

betingelser, kan de

højeste doseringer af Betasana 2000 reduceres lidt.

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde

- korsblomstret ukrudt, pileurt, burresnerre, storkenæb evt. hundepersille

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

Betasana 2000-indhold:

160 g phenmedipham/liter.

Metafol 700 SC-indhold:

700 g metamitron/liter.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hvert 3. år.

Vær opmærksom på, at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betasana 2000,

Metafol 700 SC og Safari.

Olietilsætning

Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen

afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C

0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha

15-20°C

0,2-0,5 liter penetreringsolie pr. ha

20-25°C

0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha

Over 25°C

undlades normalt olietilsætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer

og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen tilsætning af 0,5-0,7 liter

penetreringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik: Ved bredsprøjtning anbefales en vandmængde på ca. 200 liter vand pr. ha.

Dysevalg f.eks.: Hardi 4210-14, ISO-F-02-110 eller LD-025-110. Ved udsprøjtning sammen med

Metafol 700 SC - se Metafol-etiket.

Vejrforhold: Ethofol 500 SC og tankblandinger hvori midlet ind går, virker bedst på saftspændte, men

tørre planter under gode vækstforhold.

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411

Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 14-178

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat (SC)

Indeholder: ethofumesate 500 g/l (44,3% w/w)

Nettoindhold: 1 L

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

Huish Outdoors recalls Oceanic and Hollis Scuba Diving Regulators

The scuba diving regulators can restrict airflow at low tank pressures (below 500 psi), posing a drowning hazard to divers.

Health Canada

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-5-2018

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Mini Cookies with Caramel Flavor”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in Cookies

Melanie Wholesale Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 17.6 oz (500g) package of “Melanie Liubitelskie Cookies”, because they contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.