Ethofol 500 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ethofol 500 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l ethofumesat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ethofol 500 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 14-178
 • Sidste ændring:
 • 26-02-2018

Indlægsseddel

ETH/DK/1L/F/0915/SwD 09/15DK 10002/20002

Ethofol 500 SC

Producent/Registreringsindehaver:

AgroDan ApS

c/o UPL Europe Ltd

Ramskovvej 11, DK-7550 Sørvad

Tel. +45 76 66 03 00

S2.1 ETHOFOL DK 080915 14-178 CLP master

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bederoer hvert 3. år

med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Ethofol 500 SC anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.

Ethofol 500 SC har både blad og jordvirkning. Midlet virker vækststandsende på ukrudtet.

Sammen med Betasana 2000 og Metafol 700 SC opnås en særdeles bred og effektiv

ukrudtsbekæmpelse.

Ethofol 500 SC anvendes efter roernes fremspiring. Midlet kan forstærke effekten på bur-

resnerre, fuglegræs, pileurter. Ethofol anvendes altid i blanding med andre midler.

Effekten på kamille, liden nælde og sort natskygge er begrænset, og rodukrudt som f.eks.

kvik og tidsel bekæmpes ikke.

Tankblandinger med Betasana 2000 udsprøjtes under kølige vejrforhold først på dagen. I

perioder med varmt og solrigt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt

af lave nattemperaturer, evt. nattefrost, frarådes sprøjtning.

Afstand til andre behandlinger: Det anbefales, at der er en uges afstand til andre sprøjt-

ninger. Evt. kvikbekæmpelse med Agil bør først udføres, når kvikken er fri for eventuelle

svidninger efter sprøjtning med Ethofol SC.

Omsåning: Ved anvendelse i et sprøjteprogram med Metafol 700 SC

- se Metafol-etiketten.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter

Metafol 700 SC tilsættes gennem sien. Husk omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fordelt

tilsættes Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilbered-

ning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især hvis sprøjten har været anvendt til

sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater

påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholder. Gentag

proceduren med at åben/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ethofol 500

SC i fyldestationen.

Additiver/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede

præparat automatisk ind i de slager, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr: Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyl-

deudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at

restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skylletanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvending rengøring af sprøjteudstyr: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske

på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller

anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er

monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.

december 2014.

Bemærk: Blandinger med Ethofol 500 SC, Betasana 2000 og Metafol 700 SC er normalt

skånsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende

vejr- og vækstforhold kan der opstå forbigående vækstdepressioner.

Blandinger: Udover de i sprøjteplanerne nævnte blandinger kan Ethofol 500 SC blandes

med Cypermetrin og Pirimor G. Det frarådes, at blande med midler der kan indeholde

organiske opløsningsmidler.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring: Frostfrit.

Omrystes før brug.

Ansvarsklausul: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

Forslag til renholdelsessystemer med Ethofol 500 SC:

Såfremt der sprøjtes meget tidligt i ukrudtets udvikling, og der er gode sprøjtebetingelser, kan de

højeste doseringer af Betasana 2000 reduceres lidt.

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde

- korsblomstret ukrudt, pileurt, burresnerre, storkenæb evt. hundepersille

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

Betasana 2000-indhold:

160 g phenmedipham/liter.

Metafol 700 SC-indhold:

700 g metamitron/liter.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hvert 3. år.

Vær opmærksom på, at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betasana 2000,

Metafol 700 SC og Safari.

Olietilsætning

Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen

afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C

0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha

15-20°C

0,2-0,5 liter penetreringsolie pr. ha

20-25°C

0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha

Over 25°C

undlades normalt olietilsætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer

og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen tilsætning af 0,5-0,7 liter

penetreringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik: Ved bredsprøjtning anbefales en vandmængde på ca. 200 liter vand pr. ha.

Dysevalg f.eks.: Hardi 4210-14, ISO-F-02-110 eller LD-025-110. Ved udsprøjtning sammen med

Metafol 700 SC - se Metafol-etiket.

Vejrforhold: Ethofol 500 SC og tankblandinger hvori midlet ind går, virker bedst på saftspændte, men

tørre planter under gode vækstforhold.

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411

Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 14-178

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat (SC)

Indeholder: ethofumesate 500 g/l (44,3% w/w)

Nettoindhold: 1 L

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

ETH/DK/1L/F/0915/SwD 09/15DK 10002/20002

Ethofol 500 SC

Producent/Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN, United Kingdom

Tel +44 1925 859000

S2.1 ETHOFOL DK 080915 14-178 CLP master

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bederoer hvert 3. år

med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Ethofol 500 SC anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.

Ethofol 500 SC har både blad og jordvirkning. Midlet virker vækststandsende på ukrudtet.

Sammen med Betasana 2000 og Metafol 700 SC opnås en særdeles bred og effektiv

ukrudtsbekæmpelse.

Ethofol 500 SC anvendes efter roernes fremspiring. Midlet kan forstærke effekten på bur-

resnerre, fuglegræs, pileurter. Ethofol anvendes altid i blanding med andre midler.

Effekten på kamille, liden nælde og sort natskygge er begrænset, og rod

ukrudt som f.eks.

kvik og tidsel bekæmpes ikke.

Tankblandinger med Betasana 2000 udsprøjtes under kølige vejr forhold først på dagen. I

perioder med varmt og solrigt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt

af lave nattemperaturer, evt. nattefrost, frarådes sprøjtning.

Afstand til andre behandlinger: Det anbefales, at der er en uges afstand til andre sprøjt-

ninger. Evt. kvikbekæmpelse med Agil bør først udføres, når kvikken er fri for eventuelle

svidninger efter sprøjtning med Ethofol SC.

Omsåning: Ved anvendelse i et sprøjteprogram med Metafol 700 SC

- se Metafol-etiketten.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter

Metafol 700 SC tilsættes gennem sien. Husk omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fordelt

tilsættes Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilbered-

ning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især hvis sprøjten har været anvendt til

sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater

påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholder. Gentag

proceduren med at åben/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ethofol 500

SC i fyldestationen.

Additiver/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede

præparat automatisk ind i de slager, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet.

Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr: Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyl-

deudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at

restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt

sprøjtning med vand fra skylletanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og

udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvending rengøring af sprøjteudstyr: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske

på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller

anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er

monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18.

december 2014.

Bemærk: Blandinger med Ethofol 500 SC, Betasana 2000 og Metafol 700 SC er normalt

skånsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende

vejr- og vækstforhold kan der opstå forbigående vækstdepressioner.

Blandinger: Udover de i sprøjteplanerne nævnte blandinger kan Ethofol 500 SC blandes

med Cypermetrin og Pirimor G. Det frarådes, at blande med midler der kan indeholde

organiske opløsningsmidler.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affalds-

ordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring: Frostfrit. Omrystes før brug.

Ansvarsklausul: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt

skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring

og/eller anvendelse af produktet.

Forslag til renholdelsessystemer med Ethofol 500 SC:

Såfremt der sprøjtes meget tidligt i ukrudtets udvikling, og der er gode sprøjte

betingelser, kan de

højeste doseringer af Betasana 2000 reduceres lidt.

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde

- korsblomstret ukrudt, pileurt, burresnerre, storkenæb evt. hundepersille

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5-2,0 liter Betasana 2000 +

1,0 liter Metafol 700 SC + olie

2. behandling

6-8 dage efter 1. sprøjtning

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

3. behandling

1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved

nyfremspiring

2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter

Ethofol SC + 10 g Safari + olie

Betasana 2000-indhold:

160 g phenmedipham/liter.

Metafol 700 SC-indhold:

700 g metamitron/liter.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hvert 3. år.

Vær opmærksom på, at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betasana 2000,

Metafol 700 SC og Safari.

Olietilsætning

Tilsætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen

afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C

0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha

15-20°C

0,2-0,5 liter penetreringsolie pr. ha

20-25°C

0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha

Over 25°C

undlades normalt olietilsætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer

og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen tilsætning af 0,5-0,7 liter

penetreringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik: Ved bredsprøjtning anbefales en vandmængde på ca. 200 liter vand pr. ha.

Dysevalg f.eks.: Hardi 4210-14, ISO-F-02-110 eller LD-025-110. Ved udsprøjtning sammen med

Metafol 700 SC - se Metafol-etiket.

Vejrforhold: Ethofol 500 SC og tankblandinger hvori midlet ind går, virker bedst på saftspændte, men

tørre planter under gode vækstforhold.

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411

Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261

Undgå indånding af spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313

Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362+P364

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 14-178

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat (SC)

Indeholder: ethofumesate 500 g/l (44,3% w/w)

Nettoindhold: 1 L

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

18-4-2018

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

ViaGro 500mg Male Enhancement capsules

Safety advisory

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-4-2018

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

ANSES launches a database of more than 500 toxicity reference values

Since 2004, the Agency has been working on a national programme for toxicity reference values (TRVs). TRVs are biological indicators used to qualify or quantify, on a scientific basis, a risk to human health associated with exposure to a chemical substance. They are useful for the various players involved in risk governance: companies, public expert appraisal bodies and authorities tasked with risk management.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

9-2-2018

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Marmex Corp Issues Voluntary Nationwide Recall Of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, Due To Undeclared Sildenafil

Orange, CA, Marmex Corp is voluntarily recalling All lots of Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement, 500mg to the consumer level. FDA analysis has found the products to contain sildenafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

The U.S. Food and Drug Administration, in partnership with international regulatory and law enforcement agencies, recently took action against more than 500 websites that illegally sell potentially dangerous, unapproved versions of prescription medicines, including opioids, antibiotics and injectable epinephrine products to American consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

25-9-2017

Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites.

Danish Medicines Agency

3-7-2017

 New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

New fees for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials from 1 July 2017

On 1 July 2017, a new executive order on fees payable for medicinal products, pharmaceutical companies and clinical trials became effective. The new fees involve changes in a number of areas. Changes in relation to marketing authorisations and variations etc. In connection with applications for marketing authorisations and variations etc., the new executive order entails a number of changes to the size of fees and the way in which they are calculated. Changes will be made to:Applications for new marketi...

Danish Medicines Agency

29-6-2017DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

DHPC – Cinryze 500 U (C1-INAKTIVATOR HUMAN)

Empfehlungen aufgrund eines möglichen Lieferengpasses

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

15-6-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on the 2016 National Youth Tobacco Survey results

While the latest numbers from the 2016 National Youth Tobacco Survey are encouraging, it is critical that we work to ensure this downward trend continues over the long term across all tobacco products. Every day in the U.S., more than 2,500 youth under the age of 18 smoke their first cigarette and more than 400 youth become daily cigarette smokers. It is also clear from these most recent numbers that youth are continuing to experiment with, or becoming regular users of, a wide range of other tobacco pro...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-4-2018

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

METFORMIN ER 500 MG Tablet METFORMIN ER 750 MG Tablet [Granules India Ltd]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 Fatty Acids

Omega 3 fatty acids are a lipid-regulating agent used as an adjunct to diet to reduce triglyceride (TG) levels in adult patients with severe (500 mg/dL or greater) hypertriglyceridemia.

US - RxList

3-1-2018

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

ACETAMINOPHEN 500 MG ROUND (Acetaminophen) Tablet [Granules India Limited]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

K-BROVET 500 (Potassium Bromide) Tablet, Chewable [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

AQUACOOL MULTI 500 (Menthol) Gel [Pharmanuco]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 500 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Ultracet vs. Lortab

Ultracet vs. Lortab

Ultracet (tramadol and acetaminophen) and Lortab 5/500 (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are combination medications prescribed for the short-term relief of moderate to severe pain.

US - RxList

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

8-8-2017

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb)

Paracetamol / ibuprofen 500 mg / 150 mg Film-coated tablets (Paracomb) (Active substance: paracetamol / ibuprofen) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2017) 5646 of Tue, 08 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1447

Europe -DG Health and Food Safety

6-7-2017

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

ASTHMANEFRIN (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

S2 (Racepinephrine Hydrochloride) Solution [Nephron SC, Inc.]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

5% DEXTROSE Injection, Solution [SC Infomed Fluids Srl]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

TENSION HEADACHE RELIEF (Acetaminophen 500mg) Tablet, Coated [Healthlife Of USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-6-2017

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took Effect

Title: More Than 500 Californians Given Life-Ending Drugs Since New Law Took EffectCategory: Health NewsCreated: 6/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/2/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-5-2017

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Triple Therapy More Cost-Effective Than MTX + Biologic in RA

Patients with active rheumatoid arthritis (RA) did as well when switched from methotrexate (MTX) monotherapy to triple-drug therapy (MTX, sulfasalazine, and hydroxychloroquine) as when the biologic drug etanercept was added to ongoing MTX. Triple therapy saved more than $500,000 per patient for each year of good-quality life gained, the researchers found.

US - RxList