Estrumat Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Estrumat Vet. 0,25 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 0,25 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Estrumat Vet. 0,25 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 09130
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Estrumat Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

3612

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Estrumat Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktivt stof:

Cloprostenol (som cloprostenolnatrium) 0,25 mg

Hjælpestof:

Benzylalkohol (E1519) 20,00 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg.

Svin.

Hest.

4.2

Terapeutiske indikationer

Kvier og køer: Abortprovokation ved uønsket drægtighed: Kastning af dødt foster.

Kronisk endometritis. Luteincyster. Brunstsynkronisering, herunder brunstinduktion.

Forebyggelse og afbrydelse af forlænget drægtighed.

Svin: Forebyggelse og afbrydelse af forlænget drægtighed.

Hest: Brunstinduktion.

09130_spc.doc

Side 1 af 5

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke administreres intravenøst.

Må ikke anvendes til drægtige dyr, undtagen når abort ønskes.

4.4

Særlige advarsler

Ved behandling af drægtige søer/gylte tidligere end 3 dage før forventet faring kan fødsel

af ikke-levedygtige, præmature grise forekomme.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Induktion af abort eller fødsel kan forårsage kompliceret fødsel, føtal død, tilbageholdt

efterbyrd og metritis.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Cloprostenol kan absorberes gennem huden og medføre bronkospasme og abort.

Forsigtighed bør udvises ved håndtering af præparatet. Dette gælder især gravide kvinder,

astmatikere og personer med andre respiratoriske lidelser. Disse personer bør undgå

kontakt eller bære engangshandsker ved administration af lægemidlet. Ved spild på huden

bør afvaskning straks foretages. Ved utilsigtet selvinjektion skal der straks søges

lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. I tilfælde af respiratoriske

komplikationer behandles med et hurtigt virkende bronkodilaterende middel som f.eks.

isoprenalin eller salbutamol.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Bivirkninger kan primært henføres til effekten på den glatte muskulatur.

Svedudbrud og nedsat rektaltemperatur (ofte hos hopper), herudover forøget hjerte- og

respirationsfrekvens, kolik og inkoordination. Symptomerne ses inden for 15 min. og

forsvinder efter 1 time.

I meget sjældne tilfælde ses anafylaktiske reaktioner, der kræver øjeblikkelig medicinsk

behandling.

Lokale bakterielle infektioner kan forekomme på injektionsstedet. Disse kan i nogle

tilfælde generaliseres.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

− meget almindelige (forekommer hos mere end 1 ud af 10 dyr i løbet af en behandling)

− almindelige (forekommer hos mere end 1, men færre end 10 ud af 100 dyr)

− ikke almindelige (forekommer hos mere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 dyr)

− sjældne (forekommer hos mere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 dyr)

− meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 dyr, herunder isolerede

rapporter).

4.7

Drægtighed og diegivning

Se pkt. 4.3 ”Kontraindikationer”.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

Side 2 af 5

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg:

2 ml (0,5 mg) intramuskulært.

Brunstsynkronisering:

Hos reproduktionsmæssigt normalt fungerende dyr kan synkronisering af brunst opnås ved

at injicere 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært, 2 gange med 11 dages interval. Tidsfast

inseminering 72 og 96 timer efter 2. injektion.

Brunstmangel:

Ved aktivt corpus luteum injiceres 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Inseminering

foretages i brunsten, der optræder 2-4 dage efter behandling.

Fødselsinduktion:

2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Fødsel kan induceres fra dag 270 i drægtigheden. Det

anbefales at behandle tidligst 10 dage før beregnet termin. Der må forventes stigende

frekvens af tilbageholdt efterbyrd.

Abortprovokation:

Mellem dag 7 og dag 150 i drægtigheden fremkalder injektion af 2 ml Estrumat Vet.

intramuskulært abort. Efter dag 200 er effekten usikker.

Ved abortering af dødt foster kan det være nødvendigt at fjerne fostret eller fosterdele

manuelt fra vagina.

Kronisk endometritis og pyometra:

Luteolyse fremkaldes ved injektion af 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Behandlingen

kan om nødvendigt gentages efter 10-14 dage.

Luteincyste:

Induktion af luteolyse foretages med injektion af 2 ml Estrumat Vet. intramuskulært. Hos

visse dyr kan konception først ske efter flere østralcykli.

Svin:

0,7 ml (0,175 mg) intramuskulært eller intravulvært.

Hest:

Dosering: 50 mikrogram pr. 100 kg legemsvægt intramuskulært, svarende til 1 ml

injektionsvæske 0,25 mg/ml pr. 500 kg legemsvægt.

4.10

Overdosering

Se pkt. 4.6 ”Bivirkninger”.

4.11

Tilbageholdelsestid

Kvæg:

Slagtning:

1 døgn.

Mælk:

1. udmalkning (mindst 7 timer).

Svin og hest:

Slagtning:

3 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Prostaglandiner og analoger

ATCvet-kode: QG02AD90

Side 3 af 5

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cloprostenol er et syntetisk prostaglandin-analog. Prostaglandiner er umættede fede syrer

med bred biologisk aktivitet, syntetiseret ud fra arachidonsyre. Primære effekter er aktivitet

på den glatte muskulatur (kontraktion) samt evnen til at forårsage lysis af corpus luteum.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Metaboliseringen sker hurtigt i flere væv. Halveringstiden for naturligt PFG

2alfa

er 90 sek.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzylalkohol (E1519)

Citronsyre, vandfri

Natriumcitrat

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Stærkt basiske eller sure præparater.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 24 måneder

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 28 dage ved temperaturer under 30°C

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballage

Hætteglas á 10 ml og 20 ml.

Pakninger á 1 x 10 ml, 1 x 20 ml og 5 x 20 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

Side 4 af 5

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

9130

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. februar 1978

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety