Escitalopram "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Escitalopram "Krka" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Escitalopram "Krka" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52453
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Escitalopram Krka 5 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Krka 10 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Krka 15 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Krka 20 mg filmovertrukne tabletter

escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Krka

Sådan skal du tage Escitalopram Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Escitalopram Krka indeholder escitalopram og anvendes til behandling af depression (moderate til

svære depressive episoder) og angst (såsom panikangst med eller uden agorafobi (angst for at befinde

sig på steder eller i situationer, hvor det er vanskeligt at komme bort eller skaffe hurtig hjælp),

socialfobi, generaliseret angst og obsessiv-kompulsiv tilstand (tilbagevendende tvangstanker eller

tvangshandlinger).

Escitalopram tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI =

selektive serotoningenoptagshæmmere). Disse lægemidler påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at

øge mængden af serotonin. Forstyrrelser af serotoninsystemet anses for at være et vigtigt element i

udviklingen af depression og lignende sygdomme.

Det kan vare et par uger, før du føler du får det bedre. Fortsæt med at tage Escitalopram Krka, også

selvom det varer noget tid, før du begynder at føle en bedring i din tilstand.

Kontakt læge, hvis du får det værre eller ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Escitalopram Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Escitalopram Krka:

hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Escitalopram Krka (angivet i pkt. 6)

hvis du tager andre lægemidler, der tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes MAO-hæmmere,

herunder selegilin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (anvendes til

behandling af depression) og linezolid (et antibiotika)

hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på ekg; en undersøgelse

til vurdering af, hvordan hjertet fungerer)

hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen

(se også punkt 2 ”

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Krka

”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Escitalopram Krka.

Hvis du lider af andre tilstande eller sygdomme, skal du fortælle det til lægen, da det kan have

betydning for din behandling.

Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen:

hvis du har epilepsi. Behandlingen med Escitalopram Krka skal stoppes, hvis du får

krampeanfald for første gang, eller hvis krampeanfaldene bliver hyppigere (se også punkt 4

"

Bivirkninger

").

hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion. Lægen bliver måske nødt til at tilpasse dosis derefter.

hvis du har sukkersyge. Behandling med Escitalopram Krka kan ændre dit blodsukker. Derfor kan

det være nødvendigt at tilpasse dosis af insulin og/eller blodsukkersænkende lægemidler til

indtagelse gennem munden

hvis du har lavt indhold af natrium i blodet

hvis du har tendens til let at bløde eller få blå mærker

hvis du får ECT-behandling (elektroshock-behandling)

hvis du har hjertekarsygdom

hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald

hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig

alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af vanddrivende medicin (diuretika)

hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når

du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

hvis du har snævervinklet grøn stær eller tidligere har haft grøn stær (øget tryk i øjet).

Vær opmærksom på

Nogle manio-depressive personer kan gå ind i en manisk fase. Sådanne faser er kendetegnet ved

usædvanlig og hurtigt skiftende tankegang, uforklarlig lykkefølelse og overdreven fysisk aktivitet.

Hvis du får sådanne symptomer, er det vigtigt, at du kontakter lægen.

I de første uger af behandlingen kan der også opstå symptomer, såsom rastløshed eller besvær med at

sidde eller stå stille. Fortæl straks lægen, hvis du får sådanne symptomer.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange

længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du

straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over

ændringer i din opførsel.

Børn og unge under 18 år

Escitalopram Krka bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør også være

opmærksom på, at personer under 18 år har større risiko for at få bivirkninger, såsom

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggressiv adfærd, fjendtlig adfærd samt

vrede), når de tager denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Escitalopram Krka til

patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har

ordineret Escitalopram Krka til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende

dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de nævnte symptomer opstår eller forværres,

når patienter under 18 år indtager Escitalopram Krka. Derudover foreligger der ikke langtidsdata om

sikkerheden af Escitalopram Krka med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig

udvikling i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke Escitalopram Krka

, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin,

der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks.

fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler

(f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin),

visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Tal med din læge, hvis du tager noget af følgende:

ikke-selektive monoaminoxidase-hæmmere, kaldet MAO-hæmmere (bruges mod depression), der

har phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og tranylcypromin som det aktive stof. Hvis du

har taget nogen af disse lægemidler, skal du vente 14 dage, før du må begynde at tage

Escitalopram Krka. Efter du er stoppet med Escitalopram Krka, skal der gå 7 dage, før du må

begynde at tage nogen af ovennævnte lægemidler.

reversible, selektive MAO-A-hæmmere, der indeholder moclobemid (bruges mod depression).

irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (bruges mod Parkinsons sygdom). Disse

øger risikoen for bivirkninger.

antibiotikummet linezolid.

lithium (bruges til behandling af manio-depressiv sygdom) og tryptophan (bruges til behandling af

depression).

imipramin og desipramin (begge bruges til behandling af depression).

sumatriptan og lignende lægemidler (bruges til behandling af migræne) og tramadol (bruges mod

stærke smerter). Disse øger risikoen for bivirkninger.

cimetidin, lanzoprazol og omeprazol (bruges til behandling af mavesår), fluvoxamin (mod

depression) og ticlopidin (bruges til at sænke risikoen for slagtilfælde). Disse kan forårsage højere

indhold af escitalopram i blodet.

prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

) – et naturlægemidel mod depression.

acetylsalicylsyre og ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (lægemidler der bruges til

smertelindring eller til at fortynde blodet, såkaldte blodfortyndende lægemidler). Disse kan øge

blødningstendensen.

warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (blodfortyndende lægemidler). Din læge vil

sandsynligvis kontrollere blødningstiden, når du starter og stopper med Escitalopram Krka, for at

vurdere om din dosis af blodfortyndende lægemiddel stadig er passende.

mefloquin (bruges til behandling af malaria), bupropion (bruges til behandling af depression) og

tramadol (bruges til behandling af stærke smerter) da der kan være risiko for sænkning af

krampetærsklen.

neuroleptika (lægemidler til behandling af skizofreni, psykoser) og antidepressiva (tricykliske

antidepressiva og SSRI’ere) da der kan være risiko for sænkning af krampetærsklen

flecainid, propafenon og metoprolol (bruges ved hjerte-kar-sygdomme), clomipramine og

nortriptylin (antidepressiva) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det kan

være nødvendigt at justere dosis af Escitalopram Krka.

lægemidler der sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet, da disse tilstande kan øge

risikoen for livstruende hjerterytme-forstyrrelser.

Brug af Escitalopram Krka sammen med mad, drikke og alkohol

Escitalopram Krka kan tages sammen med eller uden mad (se pkt. 3 ”

Sådan skal du tage Escitalopram

Krka”

Som med mange lægemidler er det ikke tilrådeligt at kombinere Escitalopram Krka og alkohol,

selvom det ikke er påvist at escitalopram og alkohol påvirker hinandens virkning.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Escitalopram Krka, hvis du er gravid, medmindre du har talt med din læge om de

fordele og risici, der kan være.

Hvis du tager Escitalopram Krka i de sidste tre måneder af graviditeten, skal du være opmærksom

på, at dit barn kan få følgende symptomer: Åndedrætsbesvær, blåfarvning af huden, kramper,

temperatursvingninger, spisevanskeligheder, opkastning, nedsat blodsukker, stive eller slappe

muskler, overaktive reflekser, rysten, uro, irritabilitet, udtalt sløvhed, vedvarende gråd, søvnighed eller

søvnbesvær. Kontakt straks lægen, hvis dit barn får sådanne symptomer.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Escitalopram Krka. Når medicin som Escitalopram

Krka tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en

alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal

Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret

hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit

barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitalopram Krka under graviditeten, må behandlingen ikke afbrydes pludseligt.

Det forventes at escitalopram udskilles i modermælken.

Tag ikke Escitalopram Krka, hvis du ammer, med mindre du har talt med lægen om de fordele og

risici, der kan være.

Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan

dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Før ikke motorkøretøj og betjen ikke maskiner, indtil du ved hvordan Escitalopram Krka påvirker dig.

Escitalopram Krka indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Escitalopram Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Voksne

Depression

Den normale, anbefalede dosis er 10 mg Escitalopram Krka, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge

dosis til højest 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis er 5 mg Escitalopram Krka, der tages én gang dagligt i den første uge, hvorefter dosis øges

til 10 mg dagligt. Lægen kan øge dosis til højest 20 mg dagligt.

Social angst/social fobi

Den normale dosis er 10 mg Escitalopram Krka, der tages én gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte

dosis til 5 mg dagligt eller øge dosis til højest 20 mg dagligt, afhængigt af hvordan du reagerer på

medicinen.

Generaliseret angst

Den normale, anbefalede dosis er 10 mg Escitalopram, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis

til højest 20 mg dagligt.

Obsessiv-kompulsiv tilstand

Den normale, anbefalede dosis er 10 mg Escitalopram, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis

til højest 20 mg dagligt.

Ældre (over 65 år)

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Escitalopram Krka, der tages én gang dagligt. Lægen kan

øge dosis til 10 mg dagligt.

Børn og unge (under 18 år)

Escitalopram Krka bør normalt ikke anvendes til børn og unge. For yderligere information se pkt. 2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Krka”

Indgivelsesvej og -måde

Du kan tage Escitalopram Krka med eller uden mad. Synk tabletten med noget vand. Du skal ikke

tygge dem, da smagen er bitter.

10 mg og 20 mg tabletter: tabletten kan deles i to lige store doser.

Behandlingsvarighed

Der kan gå adskillige uger, før du mærker en bedring. Du skal derfor fortsætte med at tage

Escitalopram Krka, selvom det tager nogen tid, inden du begynder at få det bedre.

Du må ikke ændre dosis eller afslutte behandlingen uden først at tale med lægen om det.

Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge anbefaler det. Hvis du stopper

behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. Det anbefales at fortsætte

behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har fået det godt igen.

Hvis du har taget for meget Escitalopram Krka

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Escitalopram Krka,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, også selvom du ikke føler dig

utilpas. Nogle af symptomerne på overdosering kan være svimmelhed, rysten, uro, kramper,

bevidstløshed, kvalme, opkastning, ændret hjerterytme, nedsat blodtryk og ændringer i kroppens

væske-/saltbalance. Medbring Escitalopram Krka-pakningen, når du skal til lægen eller sygehuset.

Hvis du har glemt at tage Escitalopram Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage en

tablet, og du kommer í tanker om det samme dag, skal du tage den med det samme. Fortsæt

med den sædvanlige dosis næste dag. Hvis du først om natten eller den efterfølgende dag

kommer i tanker om, at du har glemt at tage en tablet, skal du springe den glemte tablet over og

fortsætte som sædvanligt.

Hvis du holder op med at tage Escitalopram Krka

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre din læge fortalt dig det. Når behandlingsforløbet

skal afsluttes, anbefales det at nedtrappe dosis af Escitalopram Krka over nogle uger.

Du kan få afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Escitalopram Krka, særligt hvis du

stopper behandlingen brat. Disse symptomer er almindelige i forbindelse med behandlingsophør.

Risikoen er størst, hvis du har taget Escitalopram Krka i lang tid eller i høje doser, eller hvis dosis

nedsættes for hurtigt. Afvænningssymptomerne er oftest lette og forsvinder af sig selv inden for 2

uger. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige eller længerevarende (2-3 måneder eller

mere). Hvis du får alvorlige afvænningssymptomer, når du stopper behandlingen med Escitalopram

Krka, skal du kontakte din læge. Lægen vil måske anbefale, at du genoptager behandlingen for

derefter at nedtrappe dosis gradvist.

Afvænningssymptomer omfatter svimmelhed (vaklen eller manglende balanceevne), prikken og

stikken i huden, svien og (mindre hyppigt) fornemmelse af at få elektrisk stød –også i hovedet,

søvnforstyrrelser (intense drømme, mareridt eller søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, øget

svedtendens (herunder nattesved), rastløshed eller uro, rysten, forvirring eller desorientering,

følelsesmæssig uligevægt eller irritabilitet, diarré (tynd afføring), synsforstyrrelser, uregelmæssigt

eller hurtigt hjerteslag.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne forsvinder normalt efter nogle ugers behandling.

Du bør også være opmærksom på, at nogle bivirkninger kan være symptomer på din sygdom, og at de

derfor vil aftage, når du begynder at få det bedre.

Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Unormale blødninger, herunder blødning i mave-tarm-kanalen.

Sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Hævelse af huden, tungen, læberne eller ansigtet samt åndedræts- eller synkebesvær

(allergisk reaktion).

Høj feber, kropslig uro, forvirring, rysten og pludselige mavekramper. Disse symptomer kan være

tegn på en sjælden lidelse, der kaldes serotoninsyndrom.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de foreliggende data)

Vandladningsbesvær.

Kramper. Se også punkt 2 ”

Advarsler og forsigtighedsregler

”.

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, hvilket er tegn på nedsat

leverfunktion/leverbetændelse.

Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand,

der kaldes

Torsade de Pointes

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med

Escitalopram Krka eller kort efter behandlingsophør, se også pkt. 2 ”

Advarsler og

forsigtighedsregler”

Udover ovennævnte bivirkninger er der indberetninger om

Meget almindelige

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

Kvalme.

Hovedpine.

Almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Tilstoppet eller løbende næse (bihulebetændelse).

Nedsat eller øget appetit.

Angst, rastløshed, unormale drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, svimmelhed, gaben,

kulderystelser, prikken i huden.

Diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed.

Kraftig svedtendens.

Muskel- og ledsmerter (artralgi og myalgi).

Seksuelle forstyrrelser (forsinket udløsning, rejsningsproblemer, nedsat sexlyst,

orgasmeforstyrrelser hos kvinder).

Træthed, feber.

Vægtøgning.

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Nældefeber (urticaria), hududslæt, kløe.

Skæren tænder, kropslig uro, nervøsitet, panikanfald, forvirring.

Afbrudt søvn, ændret smagssans, besvimelse.

Udvidede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser, ringen for ørerne (tinnitus).

Hårtab.

Kraftig menstruationsblødning.

Uregelmæssig menstruation.

Vægttab.

Hurtigt hjerteslag.

Hævede arme eller ben.

Næseblod.

Sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Aggression, fremmedfølelse over for sig selv eller ens tanker (depersonalisation), syns- eller

hørebedrag (hallucinationer).

Langsomt hjerteslag.

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne herpå er kvalme og generel utilpashed ledsaget af

muskelsvækkelse eller forvirring).

Svimmelhed, når du rejser dig op. Dette skyldes for lavt blodtryk (ortostatisk hypotension).

Leverfunktionsforstyrrelser (øget indhold af enzymer i blodet).

Bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige bevægelser).

Smertefuld rejsning af penis (priapisme).

Tegn på blødningsforstyrrelser, herunder blødning i hud og slimhinder (ekkymose) samt nedsat

antal blodplader (trombocytopeni).

Pludselig hævelse af huden eller slimhinderne (angioødem).

Øget urinudskillelse (utilstrækkelig ADH-udskillelse).

Mælkesekretion hos kvinder, der ikke ammer.

Perioder med overdreven opstemthed (mani).

Ændring af hjerterytmen (kaldet forlænget QT-interval, som kan ses på et elektrokardiogram

(EKG) – hjertets elektriske aktivitet).

Lægemidler med samme virkemåde som escitalopram (der er det virksomme stof i Escitalopram Krka)

kan desuden give følgende bivirkninger. Det gælder:

Manglende evne til at sidde eller stå stille (akatisi).

Appetitløshed.

En forøget risiko for knoglebrud er set hos patienter, som tager denne type medicin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Escitalopram Krka indeholder:

Aktivt stof: escitalopram.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg escitalopram svarende til 6,390 mg

escitalopramoxalat.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg escitalopram svarende til 12,780 mg

escitalopramoxalat.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 15 mg escitalopram svarende til 19,170 mg

escitalopramoxalat.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg escitalopram svarende til 25,560 mg

escitalopramoxalat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, crospovidon, povidon K30, mikrokrystallinsk

cellulose, pregelatineret majsstivelse, magnesiumstearat i tabletkernen og hypromellose 6cP

(E464), titandioxid (E171), lactosemonohydrat, macrogol 3000, triacetin og sort blæk (shellac

(E904), sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520)) i filmovertrækket (se pkt. 2).

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg filmovertrukne tabletter

hvide, runde, ovale, filmovertrukne tabletter med skrå kanter og en

diameter på 5,5 mm, præget med sort blæk med ”5” på den ene side af tabletten.

10mg filmovertrukne tabletter

hvide, ovale, ovale, filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene

side og målene 9 x 6 mm, præget med sort blæk med ”10” på hver side af tabletten. Tabletten kan

deles i lige store doser.

15 mg filmovertrukne tabletter

hvide, runde, ovale, filmovertrukne tabletter med skrå kanter og en

diameter på 8,5 mm, præget ned sort blæk med ”15” på den ene side af tabletten.

20mg filmovertrukne tabletter

: hvide, ovale, ovale, filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene

side og målene 12 x 7,5 mm, præget med sort blæk med ”20” på hver side af tabletten. Tabletten kan

deles i lige store doser.

Escitalopram Krka filmovertrukne tabletter fås i æsker med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 og 100

tabletter i blisterkort (OPA/Alu/PVC–Alu).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

eller

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

eller

KRKA - FARMA d.o.o., DPC Jastrebarsko, Cvetković bb,10450 Jastrebarsko, Kroatien

Denne indlægsseddel blev senest revideret måned 2014/02

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-4-2018

Lexapro vs. Wellbutrin

Lexapro vs. Wellbutrin

Lexapro (escitalopram) and Wellbutrin (bupropion) are antidepressants used to treat major depressive disorder. Lexapro is also used to treat anxiety. Wellbutrin is also used to treat seasonal affective disorder.

US - RxList

11-4-2018

ESCITALOPRAM (Escitalopram Oxalate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ESCITALOPRAM (Escitalopram Oxalate) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

Marixino (KRKA, d.d., Novo mesto)

Marixino (KRKA, d.d., Novo mesto)

Marixino (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2136 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2658/T/13

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

Oprymea (Krka d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Krka d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Active substance: pramipexole) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 1612 of Thu, 15 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/941/IB/28

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Torrent Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

MOVANTIK (Naloxegol Oxalate) Tablet, Film Coated [AstraZeneca Pharmaceuticals LP]

MOVANTIK (Naloxegol Oxalate) Tablet, Film Coated [AstraZeneca Pharmaceuticals LP]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [A-S Medication Solutions]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)901 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274

Europe -DG Health and Food Safety

2-2-2018

Lexapro (escitalopram)

Lexapro (escitalopram)

Title: Lexapro (escitalopram)Category: MedicationsCreated: 3/16/2003 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-2-2018

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)583 of Tue, 30 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4273

Europe -DG Health and Food Safety

24-1-2018

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)416 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

Remeron vs. Lexapro

Remeron vs. Lexapro

Remeron (mirtazapine) and Lexapro (escitalopram) are antidepressants used to treat depression.

US - RxList

10-1-2018

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)130 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2549/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

5-1-2018

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

Lexapro vs. Zoloft

Lexapro vs. Zoloft

Lexapro (escitalopram) and Zoloft (sertraline) are selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) type antidepressants used to treat depression and anxiety disorders.

US - RxList

13-12-2017

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [St. Marys Medical Park Pharmacy]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

ESCITALOPRAM OXALATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

ESCITALOPRAM OXALATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram ) Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram ) Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7740 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/5G

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7633 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4686/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

10-11-2017

Wellbutrin vs. Lexapro

Wellbutrin vs. Lexapro

Wellbutrin (bupropion) and Lexapro (escitalopram) are antidepressants used to treat major depression. Wellbutrin is also used to manage seasonal affective disorder. Lexapro is also used to treat anxiety.

US - RxList

7-11-2017

Lexapro vs. Prozac

Lexapro vs. Prozac

Prozac (fluoxetine) and Lexapro (escitalopram) are both a type of antidepressant called a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) used for treating depression.

US - RxList

31-10-2017

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [DIRECT RX]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram) Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram) Tablet, Film Coated [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram) Tablet, Film Coated [Cipla USA Inc.]

ESCITALOPRAM OXALATE (Escitalopram) Tablet, Film Coated [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

Cymbalta vs. Effexor

Cymbalta vs. Effexor

Cymbalta (escitalopram) and Effexor (venlafaxine) are antidepressants in the selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (SSNRI) class used for treatment of major depression.

US - RxList

18-10-2017

Lexapro vs. Celexa

Lexapro vs. Celexa

Lexapro (escitalopram) and Celexa (citalopram hydrobromide) are types of antidepressants called selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) indicated for the treatment of depression. Lexapro is also used to treat anxiety.

US - RxList

18-10-2017

Lexapro vs. Effexor

Lexapro vs. Effexor

Lexapro (escitalopram) and Effexor (venlafaxine) are antidepressants used for treatment of major depression. One difference is that Lexapro is also used to treat anxiety in adults.

US - RxList

18-10-2017

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ESCITALOPRAM (Escitalopram Oxalate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ESCITALOPRAM (Escitalopram Oxalate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

ESCITALOPRAM OXALATE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

ESCITALOPRAM Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2017

ESCITALOPRAM (Escitalopram Oxalate) Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

ESCITALOPRAM (Escitalopram Oxalate) Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed