Escitalopram "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Escitalopram "Bluefish" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Escitalopram "Bluefish" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51873
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Escitalopram Bluefish 10 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Bluefish 15 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Bluefish 20 mg filmovertrukne tabletter

escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Bluefish

Sådan skal du tage Escitalopram Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Escitalopram Bluefish indeholder det aktive stof escitalopram. Escitalopram Bluefish tilhører en

gruppe af lægemidler, der kaldes selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er). Disse lægemidler

påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge mængden af serotonin.

Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at være en vigtig årsag til depression og beslægtede

sygdomme.

Escitalopram Bluefish indeholder escitalopram og anvendes til behandling af depression (svære

depressive episoder) og angstforstyrrelser (såsom panikangst med eller uden agorafobi, social angst,

generaliseret angst og obsessiv-kompulsiv tilstand).

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Du skal fortsætte med at tage Escitalopram

Bluefish, selvom det tager nogen tid, inden du begynder at få det bedre.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Escitalopram Bluefish

Tag ikke Escitalopram Bluefish:

hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram

Bluefish (angivet i afsnit 6).

hvis du tager andre lægemidler, der tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes MAO-hæmmere,

herunder selegilin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (anvendes til

behandling af depression) og linezolid (et antibiotika).

hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på EKG; en

undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).

hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen

(se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Bluefish” nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Escitalopram Bluefish.

Hvis du lider af andre tilstande eller sygdomme, skal du fortælle det til lægen, da det kan have

betydning for din behandling. Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til lægen:

hvis du har epilepsi. Behandlingen med Escitalopram Bluefish skal stoppes, hvis du får

krampeanfald for første gang, eller hvis krampeanfaldene bliver hyppigere (se også afsnit 4

"Bivirkninger").

hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion. Lægen bliver måske nødt til at tilpasse dosis

derefter.

hvis du har diabetes. Escitalopram Bluefish kan ændre dit blodsukker. Derfor kan det være

nødvendigt at tilpasse dosis af insulin og/eller blodsukkersænkende lægemidler til indtagelse

gennem munden.

hvis du har lavt indhold af natrium i blodet.

hvis du let bløder eller får blå mærker.

hvis du får elektroshock-behandling.

hvis du har en hjertelidelse, som forårsager nedsat blodtilførsel til hjertet.

hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.

hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig

alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).

hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed,

når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

hvis du har eller tidligere har haft problemer med dine øjne, som f.eks. visse typer glaukom

(øget ryk i øjet).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Bemærk

Nogle manio-depressive personer

kan gå ind i en manisk fase. Sådanne faser er kendetegnet ved

usædvanlig og hurtigt skiftende tankegang, uforklarlig lykkefølelse og overdreven fysisk aktivitet.

Hvis du får sådanne symptomer, er det vigtigt, at du kontakter lægen.

I de første uger af behandlingen kan der også opstå symptomer, såsom rastløshed eller besvær med at

sidde eller stå stille. Fortæl straks lægen, hvis du får sådanne symptomer.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere

tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

skal du

straks kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer

i din opførsel.

Anvendelse til børn og teenagere under 18 år

Escitalopram Bluefish bør normalt ikke anvendes til børn og teenagere under 18 år. Du bør også være

opmærksom på, at personer under 18 år har større risiko for at få bivirkninger, såsom

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggressiv adfærd, fjendtlig adfærd samt

vrede), når de tager denne type medicin. Trods dette kan din læge ordinere Escitalopram Bluefish til

patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse.

Hvis din læge har ordineret Escitalopram Bluefish til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte

dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør underrette din læge, hvis nogle af de nævnte

symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Escitalopram Bluefish. Derudover

foreligger der ikke langtidsdata om sikkerheden af Escitalopram Bluefish med hensyn til vækst,

modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Non-selektive MAO-hæmmere, der indeholder phenelzin, iponiazid, isocaboxazid, nialamid

eller tranylcypromin. Hvis du har taget et af ovennævnte lægemidler, skal der gå 14 dage, før

du kan begynde at tage Escitalopram Bluefish. Når du har afsluttet behandlingen med

Escitalopram Bluefish, skal der gå 7 dage, før du må begynde at tage ovennævnte lægemidler.

Reversible, selective MAO-A-hæmmere, der indeholder moclobemid (anvendes også mod

depression).

Irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (anvendes mod Parkinsons sygdom).

Disse lægemidler øger risikoen for at få bivirkninger.

Antibiotikummet linezolid.

Lithium (anvendes til behandling af manio-depressiv psykose) og tryptophan.

Imipramine and desipramine (begge lægemidler anvendes mod depression).

Sumatriptan og lignende lægemidler (anvendes mod migræne) og tramadol (anvendes mod

stærke smerter). Disse lægemidler øger risikoen for at få bivirkninger.

Cimetidin, lanzoprazol og omeprazol (anvendes til behandling af mavesår), fluvoxamin

(anvendes til behandling af depression) og ticlopidin (anvendes til at mindske risikoen for

slagtilfælde). Disse lægemidler kan øge indholdet af Escitalopram Bluefish i blodet.

Prikbladet perikon (

hypericum perforatum

) – et naturlægemiddel mod depression.

Acetylsalicylsyre og non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er)

(smertestillende og blodfortyndende lægemidler).Disse lægemidler kan øge

blødningstendensen.

Warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (blodfortyndende lægemidler, såkaldte

antikoagulantia). Din læge vil sandsynligvis undersøge dit blods størkningsevne ved

behandlingens begyndelse og afslutning for at sikre sig, at den dosis antikoagulantia, du får,

stadig er hensigtsmæssig.

Mefloquin (anvendes mod malaria) og bupropion (anvendes mod depression) og tramadol

(anvendes mod stærke smerter), da disse lægemidler muligvis kan medføre en risiko for

nedsat krampetærskel.

Neuroleptika (lægemidler til behandling af skizofreni og psykoser), da de er forbundet med en

mulig risiko for nedsat krampetærskel, samt antidepressiva (lægemidler til behandling af

depression).

Flecainid, propafenon og metoprolol (anvendes til behandling af hjerte-karsygdomme) og

clomipramin og nortriptylin (antidepressiva) og risperidon, thioridazin og haloperidol

(antipsykotika). Det kan være nødvendigt at tilpasse dosis af Escitalopram Bluefish.

Lægemidler, der sænker bloets indhold af kalium og magnesium, da disse tilstande øger

risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Tag ikke Escitalopram Bluefish

,

hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin,

der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA- og III-antiarytmika, antipsykotika (f.eks.

fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler

(f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin),

visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Brug af Escitalopram Bluefish sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Escitalopram Bluefish i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt (se afsnit

3, ”Sådan skal du tage Escitalopram Bluefish”).

Som med mange lægemidler, frarådes det at indtage alkohol, så længe du er i behandling med

Escitalopram Bluefish.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage

Escitalopram Bluefish hvis du er gravid eller ammer, medmindre du og din læge har diskuteret fordele

og risici forbundet hermed.

Hvis du tager Escitalopram Bluefish i de sidste tre måneder af graviditeten, skal du være opmærksom

på, at dit barn kan få følgende symptomer: Åndedrætsbesvær, blåfarvning af huden, kramper,

temperatursvingninger, spisevanskeligheder, opkastning, nedsat blodsukker, stive eller slappe muskler,

overaktive reflekser, rysten, uro, irritabilitet, udtalt sløvhed, vedvarende gråd, søvnighed eller

søvnvanskeligheder. Kontakt straks lægen, hvis dit barn får sådanne symptomer.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Escitalopram Bluefish. Når medicin som

Escitalopram Bluefish tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det

forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet

Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver

blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen.

Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitaopram Bluefish under graviditeten, må du ikke pludseligt afbryde behandlingen.

Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan

dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør ikke køre bil eller betjene maskiner, indtil du ved, hvordan Escitalopram Bluefish påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Escitalopram Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Voksne

Depression

Den normale dosis af Escitalopram Bluefish er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan øge dosis til

maksimalt 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis er 5 mg Escitalopram Bluefish én gang dagligt i den første uge, hvorefter dosis øges til 10

mg dagligt. Lægen kan øge dosis til maksimalt 20 mg dagligt.

Social angst/social fobi

Den normale dosis er 10 mg Escitalopram Bluefish én gang dagligt. Lægen kan enten nedsætte dosis

til 5 mg dagligt eller øge dosis til maksimalt 20 mg dagligt, afhængigt af hvordan du reagerer på

medicinen.

Langvarig angst og uro (generaliseret angst)

Startdosis er 10 mg Escitalopram Bluefish én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til maksimalt 20 mg

dagligt.

Obsessiv-kompulsiv tilstand

Startdosis er 10 mg Escitalopram Bluefish én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til maksimalt 20 mg

dagligt.

Ældre (over 65 år)

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Escitalopram Bluefish, der tages én gang dagligt. Lægen

kan øge dosis til 10 mg dagligt.

Børn og unge (under 18 år)

Escitalopram Bluefish bør ikke anvendes til børn og unge (se afsnit 2 “Det skal du vide, før du

begynder at tage Escitalopram Bluefish”).

Du kan tage Escitalopram Bluefish med eller uden mad. Synk tabletten med noget vand. Du må ikke

tygge tabletten, da de smager bittert.

Om nødvendigt kan du dele tabletten ved først at placere den på en plan overflade med delekærven

opad. Tabletten kan deles ved at trykke ned på hver side af delekærven med pegefingrene, som vist på

billedet.

Behandlingsvarighed

Der kan gå adskillige uger, før du mærker en bedring. Du skal derfor fortsætte med at tage

Escitalopram Bluefish, selvom det tager nogen tid, inden du begynder at få det bedre.

Du må ikke ændre dosis eller afslutte behandlingen uden først at tale med lægen om det.

Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge anbefaler det. Hvis du stopper behandlingen for

tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder,

efter at du har fået det godt igen.

Hvis du har taget for mange Escitalopram Bluefish tabletter

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Escitalopram Bluefish, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, også selvom du ikke føler dig

utilpas. Overdosering kan give følgende symptomer: svimmelhed, rysten, uro, kramper, bevidstløshed,

kvalme, opkastning, ændret hjerterytme, blodtryksfald og ændringer i kroppens væske-/saltbalance.

Medbring pakningen til lægen eller hospitalet.

Hvis du har glemt at tage Escitalopram Bluefish

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du har glemt at tage en

tablet, og du kommer í tanker om det, inden du går i seng, skal du tage den med det samme. Fortsæt

med den sædvanlige dosering næste dag. Hvis du først om natten eller den efterfølgende dag kommer i

tanker om, at du har glemt at tage en tablet, skal du springe den glemte tablet over og fortsætte som

sædvanligt.

Hvis du holder op med at tage Escitalopram Bluefish

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Når behandlingsforløbet

skal afsluttes, anbefales det at nedtrappe dosis af Escitalopram Bluefish over nogle uger.

Du kan få afvænningssymptomer, når du holder op med at tage Escitalopram Bluefish, særligt hvis du

stopper behandlingen brat. Disse symptomer er almindelige i forbindelse med behandlingsophør.

Risikoen er størst, hvis du har taget Escitalopram Bluefish i lang tid eller i høje doser, eller hvis dosis

nedsættes for hurtigt. Afvænningssymptomerne er oftest milde og forsvinder af sig selv inden for 2

uger. Dog kan de hos nogle patienter være mere alvorlige eller længerevarende (2-3 måneder eller

mere). Hvis du får alvorlige afvænningssymptomer, når du stopper behandlingen med Escitalopram

Bluefish, skal du kontakte din læge. Lægen vil måske anbefale, at du genoptager behandlingen for

derefter at nedtrappe dosis i et langsommere tempo.

Afvænningssymptomer:

Svimmelhed (vaklen eller manglende balanceevne), prikken og stikken i

huden, svien og (mindre hyppigt) fornemmelse af at få elektrisk stød –også i hovedet,

søvnforstyrrelser (intense drømme, mareridt eller søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, øget

svedtendens (herunder nattesved), rastløshed eller uro, rysten, forvirring eller desorientering,

følelsesmæssig uligevægt eller irritabilitet, diarré (tynd afføring), synsforstyrrelser, uregelmæssigt

eller hurtigt hjerteslag.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er oftest milde og forsvinder af sig selv efter nogle ugers behandling. Du bør også

være opmærksom på, at nogle bivirkninger kan være symptomer på din sygdom, og at de derfor vil

aftage, når du begynder at få det bedre.

Kontakt straks lægen eller nærmeste hospital, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Unormale blødninger, herunder blødning i mave-tarm-kanalen.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

Hævelse af huden, tungen, læberne eller ansigtet samt åndedræts- eller synkebesvær

(overfølsomhedsreaktion).

Høj feber, uro, forvirring, rysten og pludselige mavekramper. Disse symptomer kan være

tegn på en sjælden lidelse, der kaldes serotoninsyndrom.

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende

oplysninger)

Vandladningsbesvær.

Kramper. Se også afsnit 2 “Advarsler og forsigtighedsregler”.

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, hvilket er tegn på nedsat leverfunktion/hepatitis.

Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende

tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Selvmordstanker eller tanker om at skade sig selv, se også ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Udover ovennævnte bivirkninger er der rapporteret om:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme.

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Tilstoppet eller løbende næse (bihulebetændelse).

Nedsat eller øget appetit.

Angst, rastløshed, unormale drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, svimmelhed, gaben,

kulderystelser, prikken i huden.

Diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed.

Kraftig svedtendens.

Muskel- og ledsmerter (artralgi og myalgi).

Seksuelle forstyrrelser (forsinket udløsning, rejsningsproblemer, nedsat sexlyst,

orgasmeforstyrrelser hos kvinder).

Træthed, feber.

Vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Nældefeber (urticaria), hududslæt, kløe.

Skæren tænder, uro/rastløshed, nervøsitet, panikanfald, forvirring.

Afbrudt søvn, ændret smagssans, besvimelse (synkope).

Udvidede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelser, ringen for ørerne (tinnitus).

Hårtab.

Kraftig menstruation.

Uregelmæssig menstruation.

Vægttab.

Hurtigt hjerteslag.

Hævede arme eller ben.

Næseblod.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

Aggression, fremmedfølelse over for sig selv eller ens tanker (depersonalisation), syns- eller

hørebedrag (hallucinationer).

Langsomt hjerteslag.

Nogle patienter har rapporteret (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

Nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne herpå er kvalme og generel utilpashed ledsaget

af muskelsvækkelse eller forvirring).

Svimmelhed, når du rejser dig op. Dette skyldes for lavt blodtryk (ortostatisk hypotension).

Leverfunktionsforstyrrelser (øget indhold af enzymer i blodet).

Bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige bevægelser).

Smertefuld rejsning af penis (priapisme).

Blødningsforstyrrelser, herunder blødning i hud og slimhinder samt nedsat antal blodplader

Pludselig hævelse af huden eller slimhinderne (angioødem).

Øget urinudskillelse (Schwartz-Bartters syndrom).

Mælkesekretion hos kvinder, der ikke ammer.

Perioder med overdreven munterhed og energi (mani).

En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

Ændring af hjerterytmen (kaldet forlænget QT-interval, som kan ses på et elektrokardiogram

(EKG) – hjertets elektriske aktivitet).

Lægemidler med samme virkemåde som escitalopram (der er det virksomme stof i Escitalopram

Bluefish) kan desuden give følgende bivirkninger. Det gælder:

Manglende evne til at sidde eller stå stille (akatisi).

Manglende appetit.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Escitalopram Bluefish efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Escitalopram Bluefish skal opbevares ved temperaturer under 30°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Escitalopram Bluefish indeholder:

Aktivt stof: escitalopram. Hver tablet indeholder 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitaopram (som

oxalat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose, silica, kolloid vandfri,

roscarmellosenatrium, talcum, magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Titandioxid (E171), hypromellose, macrogol 400 (E1521), polysorbat 80

(E433).

Udseende og pakningsstørrelser

Escitalopram Bluefish fås som 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter. Tabletternes

udseende er beskrevet i nedenstående:

10 mg: Hvide til råhvid, oval, bikonveks tablet med delekærv på ca. 7,9 x 5,4 mm præget med ‘J’ på

den ene side og ‘2’ på den anden side .

15 mg: Hvid til råhvid, oval, bikonveks tablet med delekærv på ca. 9,8 x 6,2 mm præget med ‘J’ på

den ene side og ‘3’ på den anden side.

20 mg: Hvid til råhvid, oval, bikonveks tablet med delekærv på ca. 11,4 x 6,9 mm præget med ‘J’ på

den ene side og ‘4’ på den anden side.

Tabletterne på 10 mg, 15 mg og 20 mg kan deles i to lige store doser.

Escitalopram Bluefish fås i følgende pakningsstørrelser:

Klar triplex blisterpakning (PVC/PE/PVdC/Aluminium)

10 mg, 15 mg og 20 mg: 14, 28, 56 og 98 tabletter

HDPE-beholder:

10 mg: 200 tabletter

Enkeltdosis blisterpakning

Klar triplex blisterpakning (PVC/PE/PVdC/Aluminium):

10 mg, 15 mg og 20 mg: 28x1

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Name of the

Member State

Name of the medicinal product

Danmark

Escitalopram Bluefish

Holland

Escitalopram Bluefish 10mg/15mg/20mg filmomhuldetabletten

Irland

Escitalopram Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg film-coated tablets

Island

Escitalopram Bluefish 5mg/10mg/15mg/20mg filmuhúðaðartöflur

Italien

Escitalopram Bluefish

Norge

Escitalopram Bluefish

Polen

Escitalopram Bluefish

Portugal

Escitalopram Bluefish

Spanien

Escitalopram Bluefish 10mg/15mg/20mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Sverige

Escitalopram Bluefish

Østrig

Escitalopram Bluefish 5mg/10mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret decebmer 2016.

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.