Equipalazone Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Equipalazone Vet. 1 g oralt pulver i brev
 • Dosering:
 • 1 g
 • Lægemiddelform:
 • oralt pulver i brev
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Equipalazone Vet. 1 g oralt pulver i brev
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 18728
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

8. januar 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Equipalazone Vet., oralt pulver i brev

0.

D.SP.NR

9698

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Equipalazone Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder: Phenylbutazon 1,0 g

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oralt pulver i brev

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest (chip-mærket hest)

4.2

Terapeutiske indikationer

Aseptiske lidelser i bevægeapparatet.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til heste til konsum.

Må ikke anvendes ved hjerte-, nyre-, lever- og mave-tarmlidelser eller til dyr med tegn på

bloddyskrasier eller overfølsomhed for produktet.

Undgå at bruge præparatet til dehydrerede, hypovolæmiske eller hypotensive dyr, da der

kan være en risiko for øget nyretoksicitet.

Brug til dyr under 6 uger gamle og til gamle dyr kan indebære yderligere risiko for

bivirkninger. Hvis brug til disse aldersgrupper ikke kan undgås, kan det være nødvendigt at

reducere dosis og observere dyrene nøje klinisk.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

18728_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Da det terapeutiske index for phenylbutazon er lavt, skal den anbefalede dosis nøje

overholdes.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Produktet skal håndteres med forsigtighed med henblik på at reducere risikoen for

indtagelse eller hudkontakt. Medicinrester på hud eller i øjne skylles omgående med vand.

Hvis stoffet er indtaget, skal lægefaglig bistand søges omgående (vis

indlægsseddel/pakkemateriale).

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Gastro-intestinale reaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes, da sikkerhed under drægtighed og laktation ikke er undersøgt.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da phenylbutazon er stærkt proteinbundet bør specielt andre stærkt proteinbundne

præparater ikke gives samtidig med.

Samtidig anvendelse af steroider samt andre NSAID kan potensere eventuelle bivirkninger.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Første dag: 1 g pulver pr. 100 kg legemsvægt (max. 4 pulvere) dernæst ½ pulver pr. 100 kg

dagligt fordelt på 2-3 applikationer.

4.10

Overdosering

Ved symptomer på overdosering (se punkt 4.6) bør behandlingen straks seponeres samt

symptomatisk behandling indledes.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Equipalazone Vet. (phenylbutazon) er et non-steroid anti-inflammatorisk lægemiddel. Den

farmakologiske effekt udøves via en hæmning af cyklooxygenase som medfører blokering

af prostaglandinsyntesen. Herved hæmmes udskillelsen af inflammationsmediatorer,

hvilket medfører antiinflammatorisk effekt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Foder og gastrointestinalindhold vil kunne påvirke absorptionshastigheden, men ikke den

totale absorptionsmængde.

Maksimal plasmakoncentration nås indenfor 6 timer.

18728_spc.doc

Side 2 af 4

Proteinbindingsgraden er ca. 99%.

Elimination foregår primært via nyrerne med en halveringstid på 5-6 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Akaciegummi

Gelatine

Silica, kolloid

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Pakninger á 100 breve (25 strips á 4 stk.) og 32 breve (8 strips á 4 stk.)

Brevene er lavet af fire-lags laminat bestående af et ydre lag halvbleget papir (40 g/m

derefter et lag polyetylen (10 g/m

) og et lag 8 mikron aluminiumsfolie og inderst et lag

polyetylen (23 g/m

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ubrugt pulver skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road, Skipton

BD23 2RW North Yorksire

Storbritannien

Repræsentant

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

18728

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. september 2006

18728_spc.doc

Side 3 af 4

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. januar 2015

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

18728_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

23-4-2018

PHENYLBUTAZONE Injection [MWI/VetOne]

PHENYLBUTAZONE Injection [MWI/VetOne]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

EQUI-PHAR (Phenylbutazone) Injection [Vedco, Inc.]

EQUI-PHAR (Phenylbutazone) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PHENYLBUTAZONE Injection [Sparhawk Laboratories, Inc.]

PHENYLBUTAZONE Injection [Sparhawk Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

PHENYLBUTAZONE Powder [H3 Medical Inc]

PHENYLBUTAZONE Powder [H3 Medical Inc]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

PHENYLBUTAZONE Powder [LETCO MEDICAL, LLC]

PHENYLBUTAZONE Powder [LETCO MEDICAL, LLC]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety