Epityl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Epityl 60 mg tabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Epityl 60 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 50173
 • Sidste ændring:
 • 18-07-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

29. september 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Epityl, tabletter

0.

D.SP.NR.

28208

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Epityl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder:

Aktiv substans

Phenobarbital

60 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1 .

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Rund, hvid tablet med krydsdelekærv på en ene side.

Tabletten kan deles i lige store halve eller kvarte.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Phenobarbital er et antiepileptisk stof til forebyggelse af anfald som følge af generaliseret

epilepsi hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for barbiturater.

Må ikke anvendes til dyr med kraftigt nedsat leverfunktion.

Må ikke anvendes til dyr med alvorlige nyrelidelser eller kardiovaskulære lidelser.

Må ikke anvendes til hunde med en kropsvægt under 6 kg.

50173_spc.docx

Side 1 af 7

4.4

Særlige advarsler

Beslutning om at påbegynde behandling med et antiepileptisk lægemiddel indeholdende

phenobarbital bør evalueres for hver enkelt tilfælde og afhænger af antallet, hyppigheden,

varigheden og graden af anfaldene hos hunden.

Indgivelse af tabletterne bør ske på samme tidspunkt(er) hver dag og bør koordineres

ensartet med fodringstidspunktet. Seponering af eller overgang fra andre typer

antiepileptisk behandling bør ske gradvist for at undgå en pludselig stigning i anfaldenes

hyppighed.

     

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Det anbefales at udvise forsigtighed ved behandling af dyr med nedsat lever- og

nyrefunktion, hypovolæmi, anæmi eller hjerte- eller respirationsdysfunktion. Risikoen for

hepatotoksiske bivirkninger kan reduceres eller forsinkes ved anvendelse af en effektiv

dosis, der er så lav som muligt. Ved langvarig behandling anbefales overvågning af

leverparametrene.

Det anbefales at foretage en vurdering af patientens kliniske patologi 2-3 uger efter

behandlingens start og derefter for hver 4-6 måneder, f.eks. måling af leverenzymer og

serum-galdesyrer. Det er vigtigt at vide, at virkningen af hypoxi etc. forårsager forhøjede

niveauer af leverenzymer efter et anfald. Phenobarbital kan forøge aktiviteten af serum-

alkalinfosfatase og transaminaser. Dette kan være ikke-patologiske forandringer, men kan

også være tegn på hepatotoksicitet, og det anbefales at udføre leverfunktionstest. Forøgede

leverenzymværdier kræver ikke nødvendigvis altid en reduktion af dosis af phenobarbital,

hvis serum-galdesyrerne befinder sig i normalområdet.

Hos stabiliserede epilepsipatienter anbefales det ikke at skifte fra andre

phenobarbitalpræparater til Epityl 60 mg tabletter. Hvis dette alligevel ikke kan undgås,

skal der udvises yderligere forsigtighed. Dette omfatter hyppigere måling af

plasmakoncentrationen for at sikre, at behandlingsniveauet holdes. Overvågning med

henblik på konstatering af forværring af bivirkninger samt leverdysfunktion bør udføres

oftere, indtil stabilisering er bekræftet. Seponering af behandling med

phenobarbitalpræparater bør ske gradvist for at undgå en pludselig stigning i anfaldenes

hyppighed.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med kendt overfølsomhed over for barbiturater bør undgå kontakt med

veterinærlægemidlet. Vask hænder grundigt efter brug.

Det er især vigtigt, at børn ikke kommer i kontakt med produktet. Børn har særlig høj

risiko for forgiftning med dødelig udgang. Hvis produktet indtages ved et uheld, skal der

straks søges læge. Medbring indlægssedlen eller pakningens etiket. Hvis det er muligt, skal

lægen informeres om tidspunktet for indtagelsen og den indtagede mængde, da dette kan

bidrage til at sikre korrekt behandling.

En ubrugt halv eller kvart tablet skal altid lægges tilbage i det åbne rum i blisterpladen,

som lægges i æsken eller glasset, indtil den skal bruges, og opbevares på et sikkert sted

50173_spc.docx

Side 2 af 7

utilgængeligt for børn, da den udgør en helbredsrisiko for små børn, som kan komme til at

indtage den.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Under opstarten af behandlingen kan ataksi og sedation forekomme, men disse effekter er

normalt forbigående og forsvinder hos de fleste, men ikke alle, patienter ved fortsat

behandling. Nogle dyr kan udvise en paradoksal hyperexcitabilitet, navnlig lige efter

påbegyndt behandling. Da denne hyperexcitabilitet ikke er forbundet med overdosering, er

det ikke nødvendigt at reducere dosis. Polyuri, polydipsi og polyfagi kan forekomme i

forbindelse med gennemsnitlige eller højere behandlingsmæssigt aktive

serumkoncentrationer. Disse bivirkninger kan reduceres ved at begrænse indtagelsen af

foder. Sedation og ataksi bliver ofte alvorligt, i takt med at serumniveauet når den høje

ende af behandlingsområdet. Høje plasmakoncentrationer kan være knyttet til

hepatotoksicitet. Phenobarbital kan have en skadelig virkning på stamceller fra

knoglemarv. Følgerne er immunotoksisk pancytopeni og/eller neutropeni. Disse reaktioner

forsvinder, når behandlingen seponeres. Når hunde behandles med phenobarbital, kan

serumniveauet af TT4 eller FT4 falde. Dette er dog ikke nødvendigvis tegn på

hypothyroidisme. Behandling med thyroidhormonerstatning bør kun indledes, hvis der

forekommer kliniske tegn på sygdommen.

I tilfælde af kraftige bivirkninger anbefales det at reducere den indgivne dosis.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Phenobarbital krydser placentabarrieren, og ved indgivelse af højere doser kan (reversible)

seponeringssymptomer hos nyfødte hvalpe ikke udelukkes. Studier i laboratoriedyr har

vist, at phenobarbital påvirker den prænatale vækst, navnlig når det gælder

kønsudviklingen. Tendens til neonatal blødning har været sat i forbindelse med behandling

med phenobarbital under drægtigheden. Indgivelse af K-vitamin til tæven i 10 dage op til

fødslen kan bidrage til at minimere denne virkning på fostret.

Der er ikke dokumentation for produktets sikkerhed under drægtighed hos hunde.

Fordelene med behandlingen kan være større end de potentielle risici for fostret i

forbindelse med epileptiske anfald (hypoksi og acidose). Det anbefales derfor ikke at

ophøre med antiepileptisk behandling under drægtighed. Dosis bør dog være så lav som

muligt.

Phenobarbital udskilles i små mængder i brystmælk og under diegivning, og hvalpene bør

overvåges nøje for uønsket sedativ virkning. Tidlig afvænning kan være en mulighed. Hvis

somnolens/sedativ virkning (som kan påvirke hvalpens evne til at die) forekommer hos

diende nyfødte hvalpe, bør en alternativ diemetode vælges.

Under drægtighed og laktation må præparatet kun anvendes i henhold til den ansvarlige

dyrlæges vurdering af fordele og risici.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

En behandlingsdosis phenobarbital til antiepileptisk behandling kan medføre betydelig

inducering af plasmaprotein (f.eks. α1-syre-glycoprotein, AGP), som binder lægemidler.

Phenobarbital kan reducere effekten af visse lægemidler, da det kan forøge

metaboliseringshastigheden ved at inducere lægemiddelmetaboliserende enzymer i

levermikrosomer. Der skal derfor udvises særlig opmærksomhed på farmakokinetik og

50173_spc.docx

Side 3 af 7

samtidigt indgivne lægemiddeldoser. Koncentrationen i plasma af en række lægemidler

(f.eks. cyclosporin, thyroidhormoner og theophyllin) falder ved konkomitant indgivelse af

phenobarbital. Samtidig anvendelse med andre lægemidler, der har en centraldæmpende

effekt (som f.eks. narkotiske analgetika, morfinderivater, phenothiaziner, antihistaminer,

clomipramin og chloramphenicol), kan forøge effekten af phenobarbital.

Cimetidin og ketoconazol inhiberer leverenzymer: Samtidig anvendelse med phenobarbital

kan inducere forøgelse af serumkoncentrationen af phenobarbital. Phenobarbital kan

reducere absorptionen af griseofulvin. Samtidig anvendelse med kaliumbromid forøger

risikoen for pancreatitis. Anvendelse af phenobarbitaltabletter sammen med primidon

anbefales ikke, da primidon især metaboliseres til phenobarbital.

Følgende lægemidler kan nedsætte konvulsionstærsklen: quinoloner, høje doser af β-

lactam-antibiotika, theophyllin, aminophyllin, cyclosporin og propofol m.fl.). Medicin,

som kan ændre anfaldstærsklen, bør kun anvendes, hvis det er absolut nødvendigt, og når

der ikke findes et mere sikkert alternativ.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral indgivelse. Den nødvendige dosis varierer i en vis grad fra individ til individ og

afhængig af lidelsens karakter og grad.

Hos hunde indgives dosis oralt begyndende med en dosis på 2-5 mg pr. kg kropsvægt pr.

dag. Dosis skal deles op og indgives to gange daglig.

Steady-state-serumkoncentrationer nås først 1-2 uger efter påbegyndt behandling. Den

fulde virkning af medicinen opnås først efter to uger, og dosis må ikke øges i denne

periode.

Tabletterne skal indgives på samme tidspunkt hver dag for at optimere behandlingens

effekt.

Hvis anfaldene ikke er under kontrol, kan dosis forøges med 20 % ad gangen med

tilhørende overvågning af serum-phenobarbitalniveauet. Phenobarbitalkoncentrationen i

serum kan kontrolleres, når steady-state er opnået, og hvis den er under 15 µg/ml, kan

dosis justeres tilsvarende. Hvis anfaldene vender tilbage, kan dosis forøges op til en

maksimal serumkoncentration på 45 µg/ml. Høje plasmakoncentrationer kan være knyttet

til hepatotoksicitet. Der kan tages blodprøver på samme tidspunkt, så plasma-

penobarbitalkoncentrationen kan bestemmes, helst ved trough-niveauet kort før næste dosis

phenobarbital skal indgives.

Plasmakoncentrationerne skal fortolkes sammen med det observerede behandlingsrespons

og en fuld klinisk vurdering, der omfatter overvågning for tegn på toksiske effekter hos de

enkelte dyr.

Kliniske data indikerer, at der kan observeres betydelig variation i plasmakoncentrationen

af phenobarbital hos nogle dyr. Denne variation kan betyde, at et dyr kan have en trough-

plasmakoncentration af phenobarbital, som ligger under det minimale behandlingsniveau

(15 µg/ml), og en peak-plasmakoncentration tæt på det maksimale niveau (45 µg/ml). Hvis

anfaldene ikke er tilstrækkeligt kontrolleret hos disse dyr, skal der udvises forsigtighed ved

forøgelse af dosis, da der er risiko for, at et toksisk niveau nås eller overskrides. Peak- og

trough-plasmakoncentrationer af phenobarbital skal måles hos disse dyr. (Peak-

plasmakoncentration nås inden for ca. 3 timer efter indgivelsen).

50173_spc.docx

Side 4 af 7

Hvis anfaldene ikke er kontrolleret tilfredsstillende, og den maksimale

plasmakoncentration af phenobarbital er ca. 40 µg/ml, skal diagnosen overvejes igen,

og/eller der bør tilføjes endnu et antiepileptisk produkt (f.eks. bromider) til

behandlingsprotokollen.

Tabletterne kan deles i lige store halve eller kvarte, så korrekt dosering sikres.

En tablet med krydsdelekærv deles i kvarte ved at lægge tabletten på et plant underlag med

delekærven opad og trykke midt på tabletten med tommelfingeren.

Tabletten deles i halve ved at lægge den på et plant underlag med delekærven opad og

holde fast på den ene halvdel, mens den anden trykkes ned.

4.10

Overdosering

Symptomer på overdosering:

dæmpning af centralnervesystemet, der ses som tegn varierende fra søvn til koma

respirationsproblemer

hjertekarproblemer, hypotension og shock, der medfører nyresvigt og død.

I tilfælde af en overdosis skal det indtagede produkt fjernes fra mavesækken, og respiration

og kredsløb støttes efter behov.

Der findes ingen specifik modgift, men CNS-stimulanser (f.eks. Doxapram) kan stimulere

respirationscenteret.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

50173_spc.docx

Side 5 af 7

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antiepileptika/barbiturater og afledte stoffer.

ATC Vet-kode: QN 03 AA 02.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Den antiepileptiske virkning af phenobarbital er sandsynligvis resultatet af mindst to

mekanismer: Nedsat monosynaptisk transmission, der antagelig medfører reduceret

neuronexcitabilitet, og en forøgelse af tærsklen for elektrisk stimulering i motor cortex.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral indgivelse af phenobarbital hos hunde, absorberes lægemidlet hurtigt, og

maksimal plasmakoncentration nås inden for 3 timer. Biotilgængeligheden er 86 - 96 %.

Ca. 45 % af plasmakoncentrationen er proteinbundet. Metabolismen sker ved aromatisk

hydroxylation af phenylgruppen i parapositionen, og ca. en tredjedel af lægemidlet

udskilles uændret i urinen. Udskillelseshalveringstiden varierer betydeligt fra individ til

individ og er på 40-90 timer. Steady-state-serumkoncentrationer nås først 1-2 uger efter

påbegyndt behandling.

Efter oral indgivelse af produktet hos 16 beaglehunde to gange daglig med 12 timers

interval i 14 dage med en dosis på 0,5 tablet pr. hund, svarende til 4-5 mg/kg kropsvægt,

nåedes en maksimal plasmakoncentration inden for 3 timer på 32,30 til 47,64 µg/ml, og

den minimale plasmakoncentration varierede fra 12,94 til 21,05 µg/ml.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Majsstivelse

Talcum

Aroma, grillet kød

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakningen: 3 år.

Delte tabletter: 2 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

I salgspakningen kræver dette veterinærlægemiddel ingen særlige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Delte tabletter skal opbevares i originalemballagen. Delte tabletter, som ikke anvendes

inden for 2 dage, skal kasseres. Blisterkortet skal opbevares i ydre karton.

50173_spc.docx

Side 6 af 7

6.5

Emballage

PVC/aluminium blisterkort indeholdende 10 tabletter.

Pakningsstørrelser: Æsker med 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 500 eller 1000

tabletter.

Hvid HDPE tabletbeholder med børnesikret låg i polypropylen.

Pakningsstørrelser: 100 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Athenry Road

Loughrea

Co. Galway

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50173

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. september 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

50173_spc.docx

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

11-12-2018


Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency