Epiduo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Epiduo 0,3+2,5% gel
 • Dosering:
 • 0,3+2,5%
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Epiduo 0,3+2,5% gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56795
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Epiduo 0,1% / 2,5% gel

Adapalen/benzoylperoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epiduo

Sådan skal du bruge Epiduo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Epiduo bruges til behandling af acne.

Denne gel kombinerer to aktive indholdsstoffer, adapalen og benzoylperoxid som arbejder sammen,

men på hver sin måde:

Adapalen tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes retinoider og de virker specifikt på de

hudprocesser, der forårsager acne.

Det andet aktive indholdsstof, benzoylperoxid, virker som et antibakterielt middel og ved at blødgøre

og afskalle det yderste hudlag.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Epiduo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Epiduo

hvis du er overfølsom over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Epiduo

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør ikke bruge Epiduo på steder, hvor du har rifter, hudafskrabninger, solforbrænding

eller eksem.

Pas på at Epiduo ikke kommer i øjnene, munden eller næseborene, og andre meget følsomme

områder på kroppen. Skulle dette ske, skal du straks skylle området med masser af lunkent

vand.

Du skal undgå overdreven udsættelse for sollys eller UV-stråling.

Du skal undgå at få Epiduo i håret eller på farvet tøj, da det kan forårsag afblegning. Du skal

vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt lægemidlet.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Epiduo.

Brug af anden medicin sammen med Epiduo

Du må ikke bruge andre acneprodukter (der indeholder benzoylperoxid og/eller retinoider) på

samme tid som du bruger Epiduo.

Undgå at bruge Epiduo samtidigt med kosmetik, der har en irriterende, udtørrende eller

afskallende virkning på huden.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Epiduo, hvis du er gravid.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Epiduo, skal du stoppe behandlingen og fortælle det til din

læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.

Du kan amme, selv om du bruger Epiduo. For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet,

bør Epiduo ikke bruges på brystet.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant.

Epiduo indeholder propylenglycol (E1520),

et stof som kan give irritation af huden.

3.

Sådan skal du bruge Epiduo

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Epiduo er kun beregnet til behandling af voksne, unge og børn over 9 år. Dette lægemiddel er kun

beregnet til kutan anvendelse.

Du bør påføre gelen i et tyndt lag på de acneangrebne områder en gang daglig ved sengetid. Du skal

undgå øjenområdet, læberne og næseborene. Huden skal være ren og tør inden påføring. Du skal

vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt Epiduo.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge Epiduo.

Hvis du føler at effekten af Epiduo er for stærk eller for svag, skal du fortælle det til din læge eller

apoteket.

Hvis du oplever en vedvarende irritation, når du bruger Epiduo, skal du kontakte din læge.

Du kan da blive bedt om at anvende en fugtighedscreme, bruge gelen mindre ofte eller stoppe med

brugen i en kortere periode, eller afbryde behandlingen helt.

Hvis du har brugt for meget Epiduo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Epiduo, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger mere Epiduo på din hud end du skal, vil din acne ikke forsvinde hurtigere, men din

hud vil blive irriteret og rød.

Du skal kontakte din læge eller hospitalet:

hvis du har brugt mere Epiduo end du skulle

hvis et barn ved et uheld har brugt dette lægemiddel.

hvis du ved et uheld har slugt dette lægemiddel.

Din læge vil fortælle dig, hvad der skal gøres.

Hvis du har glemt at bruge Epiduo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold op med at bruge produktet, og søg straks lægehjælp, hvis du føler, at din hals snører sig sammen,

eller hvis du får hævede øjne, ansigt, læber eller tunge, hvis du føler, du skal besvime eller har svært

ved at trække vejret. Hold op med at bruge produktet, hvis du får nældefeber eller kløe i ansigtet eller

på kroppen. Hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt.

Almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer).

tør hud

lokal hududslæt (irritativ kontaktdermatitis)

brændende fornemmelse

hudirritation

rødmen

afskalning

Ikke almindelige bivirkninger

(kan ramme op til 1 ud af 100 personer).

kløe i huden (pruritus)

solskoldning

Ikke kendt

(frekvens kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): opsvulmet ansigt, allergisk

kontakteksem, hævelse af øjenlåg, tæthed i halsen, smerte i huden (stikkende smerte), vabler

(vesikler), vejrtrækningsbesvær, hudmisfarvning (ændring i hudfarven).

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af Epiduo er den generelt mild eller moderat, med

lokale tegn som rødmen, tørhed, afskalning, brændende fornemmelse og smerte i huden (stikkende

smerte), der topper under den første uge og derefter aftager uden yderligere behandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Kassér tuben eller flerdosisbeholderen med pumpe 6 måneder efter åbningen.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epiduo indeholder

Aktive stoffer: Adapalen og benzoylperoxid. 1 g gel indeholder 1 mg (0,1%) adapalen og 25 mg

(2,5%) benzoylperoxid.

Øvrige indholdsstoffer: docusatnatrium, dinatriumedetat, glycerol, poloxamer, propylenglycol

(E1520), Simulgel 600 PHA (copolymer af acrylamid og natriumacryloyldimethyltaurat,

isohexadecan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Epiduo er en hvid til lysegul, uigennemsigtig gel.

Epiduo findes i:

Hvide plastiktuber

med skruelåg

, der indeholder 5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g eller 90 g (ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

Hvide

flerdosisbeholder med pumpe med

hætte

, der indeholder 15 g, 30 g, 45 g eller 60 g (ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

Tlf: +46 18 444 0330

Fax: +46 18 444 0335

E-mail: nordic@galderma.com.

Fremstiller

Laboratoires Galderma

ZI – Montdésir

74 540 Alby sur Chéran

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Epiduo

Kroatien, Tjekkiet, Portugal, Slovakiet, Spanien: Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel

Ungarn, Holland: Effezel 1 mg/g + 25 mg/g gel

Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien: Epiduo 1 mg/25 mg/g gel

Slovenien: Epiduo 1 mg/25 mg v 1 g gel

Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Norge, Luxembourg, Polen, Storbritannien,

Sverige, Tyskland, Østrig: Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel

Denne indlægsseddel blev senest revideret i juni 2018