Epiduo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Epiduo 0,1+2,5 % gel
 • Dosering:
 • 0,1+2,5 %
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Epiduo 0,1+2,5 % gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53447
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Epiduo

®

0,1% / 2,5% gel

Adapalen/benzoylperoxid

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Epiduo

3. Sådan skal du bruge Epiduo

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Epiduo til behandling af acne.

Denne gel kombinerer to aktive indholdsstoffer,

adapalen og benzoylperoxid som arbejder

sammen, men på hver sin måde:

Adapalen tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes retinoider og de virker specifikt på de

hudprocesser, der forårsager acne.

Det andet aktive indholdsstof, benzoylperoxid,

virker som et antibakterielt middel og ved at

blødgøre og afskalle det yderste hudlag.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge Epiduo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Epiduo:

- hvis du er allergisk over for adapalen,

benzoylperoxid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Epiduo (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Epiduo.

Vær opmærksom på følgende:

- Du bør ikke bruge Epiduo på steder, hvor du

har rifter, hudafskrabninger eller eksem.

- Pas på at Epiduo ikke kommer i øjnene,

munden eller næseborene, og andre meget

følsomme områder på kroppen. Skulle dette

ske, skal du straks skylle området med masser

af lunkent vand.

- Du skal undgå overdreven udsættelse for sollys

eller UV-stråling.

- Du skal undgå at få Epiduo i håret eller på farvet

tøj, da det kan forårsag afblegning. Du skal

vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt

lægemidlet.

Brug af anden medicin sammen med Epiduo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du bruger

- Andre acneprodukter (der indeholder

benzoylperoxid og/eller retinoider) på

samme tid som du bruger Epiduo.

- Undgå at bruge Epiduo samtidigt med

kosmetik, der har en irriterende, udtørrende

eller afskallende virkning på huden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke bruge Epiduo, hvis du er gravid.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Epiduo,

skal du stoppe behandlingen og fortælle det til

din læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en

opfølgning på behandlingen.

Amning

Du kan amme, selvom du bruger Epiduo.

For at undgå at barnet kommer i kontakt med

lægemidlet, bør Epiduo ikke bruges på brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Epiduo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Epiduo indeholder propylenglycol

Epiduo indeholder propylenglycol (E1520), som kan

give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Epiduo

Brug altid Epiduo nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Huden skal være ren og tør inden påføring. Du skal

vaske dine hænder grundigt efter at du har brugt

Epiduo.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal bruge

Epiduo

Hvis du føler at effekten af Epiduo er for stærk

eller for svag, skal du fortælle det til din læge eller

apoteket.

Hvis du oplever en vedvarende irritation, når du

bruger Epiduo, skal du kontakte din læge.

Du kan da blive bedt om at anvende en

fugtighedscreme bruge gelen mindre ofte eller

stoppe med brugen i en kortere periode, eller

afbryde behandlingen helt.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

12-2017

P442090-2

Den sædvanlige dosis er

Voksne, børn og unge over 9 år

Du bør påføre gelen i et tyndt lag på de

acneangrebne områder en gang daglig ved

sengetid. Du skal undgå øjenområdet,

læberne og næseborene.

Hvis du har brugt for meget Epiduo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Epiduo, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Hvis du bruger mere Epiduo på din hud end du skal,

vil din acne ikke forsvinde hurtigere, men din hud

vil blive irriteret og rød.

Du skal kontakte din læge eller hospitalet hvis:

- et barn ved et uheld har brugt dette

lægemiddel.

- du ved et uheld har slugt dette lægemiddel.

Hvis du har glemt at bruge Epiduo

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Epiduo

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Epiduo kan give følgende bivirkninger på

påføringsstedet.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Tør hud - lokal hududslæt (irritativ

kontaktdermatitis) - brændende

fornemmelse - hudirritation - rødmen -

afskalning

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Kløe i huden (pruritus) – solskoldning.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Opsvulmet ansigt, allergisk kontakteksem,

hævelse af øjenlåg, tæthed i halsen, smerte i

huden (stikkende smerte), vabler (vesikler).

Hvis hudirritation fremkommer efter påføring af

Epiduo er den generelt mild eller moderat, med

lokale tegn som rødmen, tørhed, afskalning,

brændende fornemmelse og smerte i huden

(stikkende smerte), der topper under den

første uge og derefter aftager uden yderligere

behandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Epiduo utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Epiduo ved temperaturer

over 25 °C.

Brug ikke Epiduo efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Kassér flerdosisbeholderen 6 måneder efter

åbningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Epiduo indeholder:

– Aktive stoffer: Adapalen og benzoylperoxid.

1 gram gel indeholder 1 mg (0,1%) adapalen og

25 mg (2,5%) benzoylperoxid.

– Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat,

docusatnatrium, glycerol, poloxamer,

propylenglycol (E1520), Simulgel 600 PHA

(copolymer af acrylamid og

natriumacryloyldimethyltaurat, isohexadecan,

polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Epiduo er en hvid til lysegul, uigennemsigtig gel.

Pakningsstørrelser

Epiduo fås i en pakningsstørrelse á 60 g gel i

flerdosisbeholder med pumpe.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Epiduo® er et registreret varemærke, der tilhører

Galderma S.A.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2017.