ENERGY CLEAN S

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ENERGY CLEAN S
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • ENERGY CLEAN S
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 114468E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Energy clean S

114468E

1 / 11

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Energy clean S

Produkt kode

114468E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Universelt rengøringsmiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhversmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Gulvrengøringsmiddel. Manuel proces

Tæpperengøringsmiddel. Manuel proces

Tæpperengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Universelt rengøringsmiddel. Manuel proces

Gulvrengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

36 15 85 85

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

21.05.2014

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF)

I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

2 / 11

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Carbonoxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

3 / 11

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal

bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

For personlig beskyttelse se punkt 8. Vask hænder efter

håndtering.

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Særlige anvendelser

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

4 / 11

Særlige anvendelser

Gulvrengøringsmiddel. Manuel proces

Tæpperengøringsmiddel. Manuel proces

Tæpperengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Universelt rengøringsmiddel. Manuel proces

Gulvrengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelt råd

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: Farveløs

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

8.2 - 9.2, 100 %

Flammepunkt

ikke anvendelig

Lugttærskel

ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt

ingen data tilgængelige

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

5 / 11

Fordampningshastighed

ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof,

luftart)

ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Damptryk

ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

1.055 - 1.065

Vandopløselighed

ingen data tilgængelige

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

ingen data tilgængelige

Termisk spaltning

ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

ingen data tilgængelige

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

6 / 11

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Toksicitet

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

7 / 11

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr

: ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

8 / 11

Europæisk Affalds Katalog

: 200130 - Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

Konserveringsmidler:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

9 / 11

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Ikke afhængighedsstof, ikke forlig

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Universelt rengøringsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

10 / 11

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Gulvrengøringsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Tæpperengøringsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Energy clean S

114468E

11 / 11

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Tæpperengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Gulvrengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-3-2018

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Effo

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the U.S. House Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Oversight and Investigations hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Effo

Commissioner remarks as prepared for testimony at the hearing “Examining U.S. Public Health Preparedness for and Response Efforts to Seasonal Influenza.”

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Kodiak Cakes Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz. Product UPC code is 7 05599 01215 0.

Kodiak Cakes Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz. Product UPC code is 7 05599 01215 0.

Kodiak Cakes of Park City, UT is recalling all lots and codes of Kodiak Cakes Blueberry Chia Energy Waffles 10.72 oz that were on shelf prior to March 5, 2018 because they contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-2-2018

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

One part of the Food and Drug Administration’s mission is to ensure the safety of electronic products that emit radiation, like televisions and cell phones. These types of products are part of Americans’ daily life and we take our duty to protect consumers with the utmost gravity. With cell phones, we have relied extensively on a myriad scientific evidence developed over many years to help inform our regulatory thinking. Although the Federal Communications Commission (FCC) sets the standard for radiofreq...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2017

More physical exercise and less of a sedentary lifestyle for better health

More physical exercise and less of a sedentary lifestyle for better health

Physical activity is often considered to only cover the practice of sport, whereas it actually encompasses all forms of daily physical activity using muscle function and energy metabolism, whether work or leisure related. Sedentarity is a situation of wakefulness characterised by low energy expenditure in a sitting or recumbent position. The Agency has been working to develop nutritional guidelines in the framework of the National Health and Nutrition Programme, incorporating recommendations on physical ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

30-11-2017

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the House Committee on Energy and Commerce Hearing, “Implementing the 21st Century Cures Act: An Update from FDA and NIH"

Remarks from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., as prepared for oral testimony before the House Committee on Energy and Commerce Hearing, “Implementing the 21st Century Cures Act: An Update from FDA and NIH"

FDA Commissioner Gottlieb provides testimony before the House Committee on Energy and Commerce on the agency’s implementation of the 21st Century Cures Act

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-11-2017

Infant/Child reduced energy defibrillation electrodes

Infant/Child reduced energy defibrillation electrodes

Safety advisory – risk of serious injury or death due to incorrect instruction artwork

Therapeutic Goods Administration - Australia

6-11-2017

Infant/Child Reduced Energy Defibrillation Electrodes by Cardinal Health: Voluntary Field Action - Incorrect Artwork on Packaging

Infant/Child Reduced Energy Defibrillation Electrodes by Cardinal Health: Voluntary Field Action - Incorrect Artwork on Packaging

If the user incorrectly places the defibrillation electrodes, it may result in ineffective energy delivery to the patient and serious injury or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-4-2018

DR FROG TOCOVITA ENERGY (Dimethicone) Cream [Charmzone Co Ltd]

DR FROG TOCOVITA ENERGY (Dimethicone) Cream [Charmzone Co Ltd]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PERSONAL CARE DAILY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

PERSONAL CARE DAILY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Delta Brands Products LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

ULTRA BLUE (4% Menthol) Gel [BNG Enterprises DBA Herbal Clean]

ULTRA BLUE (4% Menthol) Gel [BNG Enterprises DBA Herbal Clean]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

QELBY HEALING FOOD (Red Ginseng) Capsule [Quantum Energy Co., Ltd.]

QELBY HEALING FOOD (Red Ginseng) Capsule [Quantum Energy Co., Ltd.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLEAN STRIKE (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

CLEAN STRIKE (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-2-2018

Hey Kids, Just Say No to Energy Drinks

Hey Kids, Just Say No to Energy Drinks

Title: Hey Kids, Just Say No to Energy DrinksCategory: Health NewsCreated: 2/9/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-2-2018

SIMPLY CLEAN DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Dolgencorp, LLC]

SIMPLY CLEAN DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

CLEAN N FRESH INSTANT HAND SANITIZER (Alcohol) Soap [Carroll Company]

CLEAN N FRESH INSTANT HAND SANITIZER (Alcohol) Soap [Carroll Company]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

6-1-2018

Clean Air Act May Be Saving More Lives Than Thought

Clean Air Act May Be Saving More Lives Than Thought

Title: Clean Air Act May Be Saving More Lives Than ThoughtCategory: Health NewsCreated: 1/4/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/5/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-1-2018

SEE CLEAN-ONE EYE DROPS (Boric Acid) Liquid [Cho-A Pharm.Co.,Ltd.]

SEE CLEAN-ONE EYE DROPS (Boric Acid) Liquid [Cho-A Pharm.Co.,Ltd.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

CLEAN ENERGY PATCH (Caffeine Patch) Patch [XEP, Inc.]

CLEAN ENERGY PATCH (Caffeine Patch) Patch [XEP, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

MEDI-CLEAN ANTISEPTIC HAND CLEANER (Chloroxylenol) Liquid [Formula Corp.]

MEDI-CLEAN ANTISEPTIC HAND CLEANER (Chloroxylenol) Liquid [Formula Corp.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ANTI-BACTERIAL HAND SO FRESH AND SO CLEAN (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

ANTI-BACTERIAL HAND SO FRESH AND SO CLEAN (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CLEAN FORCE (Benzalkonium Chloride) Liquid [Ecolab Inc.]

CLEAN FORCE (Benzalkonium Chloride) Liquid [Ecolab Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

EQUATE EVERYDAY CLEAN 2IN1 DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE EVERYDAY CLEAN 2IN1 DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

EQUATE EVERYDAY CLEAN (Pyritione Zinc) Liquid [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE EVERYDAY CLEAN (Pyritione Zinc) Liquid [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

EVERYDAY CLEAN DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Kroger Co]

EVERYDAY CLEAN DANDRUFF (Pyrithione Zinc) Shampoo [Kroger Co]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

ENERGY INFUSION HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Landy International]

ENERGY INFUSION HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Landy International]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

EVERYDAY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Kroger Co]

EVERYDAY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Kroger Co]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLEAN APPLE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Meijer Distribution]

CLEAN APPLE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Meijer Distribution]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLEAN APPLE (Pyrithione Zinc) Shampoo [CVS Pharmacy, Inc]

CLEAN APPLE (Pyrithione Zinc) Shampoo [CVS Pharmacy, Inc]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

CLEAN APPLE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Wal-Mart Stores, Inc]

CLEAN APPLE (Pyrithione Zinc) Shampoo [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

EVERYDAY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Geiss, Destin Dunn, Inc]

EVERYDAY CLEAN (Pyrithione Zinc) Shampoo [Geiss, Destin Dunn, Inc]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

HILLYARD CLEAN ASSIST ANTIBACTERIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Hillyard GMP]

HILLYARD CLEAN ASSIST ANTIBACTERIAL SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Hillyard GMP]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed