Endital

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Endital Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 120 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Endital Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

1 liter

Rækker til

1000 m

Mod

UKRUDT

ENDITAL

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til visse former for

ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af

græsplæner samt stødbehandling af træer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan

købes og anvendes af ikke-professionel-

le, fx private haveejere og kræver ikke

autorisation.

ENDITAL

KONCENTRAT 120 G/L

Førstehjælp

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med

store mængder vand. Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene,

skylles straks grundigt med vand, ved fortsat irritation søg

læge.

Anvendelse

Endital bekæmper en og flerårige ukrudtsarter og er blandt

andet meget god mod skvalderkål, kvikgræs og brændenælder.

Brugsanvisning

Opblandes i passende koncentration(se nedenstående skema)

og sprøjes på ukrudtet med håndforstøver eller havesprøjte/

rygsprøjte. Brug ikke vandkande. Undgå at sprøjte på planter

som ønskes bevaret. Behandl ikke tæt på planter, der ønskes

bevaret. Der kan sås eller plantes 14 dage efter en sprøjtning.

Behandl når ukrudtet er i god vækst.

FORSIGTIG:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menne

-

skers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

(H411).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpel

-

se, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af

træer. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil

1 måned før høst og om efteråret efter høst. Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteud

styr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102) Må ikke

opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Anvendelsesområde

Dosering (brug indbygget doseringsbæger)

Småt og let bekæmpeligt ukrudt

20 ml ukrudtsmiddel blandes med 1 liter vand. Rækker til ca 20 kvm.

Vanskeligt ukrudt som fx nælder, bjørneklo og

skvalderkål

40 ml ukrudtsmiddel blandes med 1 liter vand. Rækker til ca 20 kvm.

Træstød

Snitfladen pensles med ufortyndet ukrudtsmiddel

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kom

-

munale regler for affaldshåndtering. (P501) Rester skal afleveres til

den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles in

den bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen

må ikke genbruges.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 600-12

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttel

sesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Glyphosat 120 g/l (11,7%w/w)

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Produktet er holdbart i mindst 2 år efter

produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer:

Er påtrykt emballagen

Indhold: 1 liter

Registreringsindehaver: SAPHIRE, Josef

Mertensstraat 142, B-1702 Dilbeek, Belgien

Forhandler: Trinol A/S, Søagervej 9,

9500 Hobro, Danmark