Emtriva

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Emtriva
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Emtriva
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antivirale midler til systemisk anvendelse
 • Terapeutisk område:
 • HIV infektioner
 • Terapeutiske indikationer:
 • Emtriva er indiceret til behandling af HIV-1-inficerede voksne og børn i kombination med andre antiretrovirale midler.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000533
 • Autorisation dato:
 • 24-10-2003
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000533
 • Sidste ændring:
 • 27-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/721606/2016

EMEA/H/C/000533

EPAR – sammendrag for offentligheden

Emtriva

emtricitabin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Emtriva.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Emtriva bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Emtriva, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Emtriva, og hvad anvendes det til?

Emtriva er et lægemiddel mod virus og anvendes til behandling af voksne, som er smittet med HIV-1

(humant immundefektvirus type 1). Denne virus er årsag til aids (erhvervet immundefektsyndrom).

Emtriva anvendes i kombination med andre antivirale lægemidler og indeholder det aktive stof

emtricitabin.

Hvordan anvendes Emtriva?

Emtriva fås som kapsler (200 mg) og som en opløsning (10 mg/ml) til indtagelse gennem munden.

Den normale dosis af Emtriva er en kapsel en gang om dagen til patienter, der vejer 33 kg eller mere.

Den orale opløsning er til patienter, som vejer mindre end 33 kg, og dem, der ikke kan sluge

kapslerne. Den normale dosis er 6 mg pr. kilogram kropsvægt en gang om dagen til en maksimal dosis

på 240 mg (24 ml). Det kan være nødvendigt at tilpasse dosen hos patienter med nyreproblemer.

Til patienter, der tidligere har fået forskellige lægemidler mod hivinfektion, men ikke reagerede på

denne behandling, skal lægen, inden der ordineres Emtriva, gennemgå de antivirale lægemidler,

patienten tidligere har fået, og vurdere sandsynligheden for, at virussen reagerer på nye antivirale

lægemidler, der måtte ordineres.

Emtriva

EMA/721606/2016

Side 2/3

Behandlingen med Emtriva bør iværksættes af en læge med erfaring i behandling af hiv-infektion.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Emtriva?

Det aktive stof i Emtriva, emtricitabin, er en nukleosid revers transkriptasehæmmer (NRTI). Det

blokerer aktiviteten af reverse transcriptase, et enzym, som virussen producerer, så det kan formere

sig i de celler, det har inficeret. Når Emtriva tages i kombination med andre antivirale lægemidler,

nedsættes mængden af hiv i blodet og holdes på et lavt niveau. Emtriva kurerer ikke hivinfektion eller

aids, men det kan udsætte beskadigelsen af immunsystemet og hindre udvikling af infektioner og

sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Emtriva?

Undersøgelser har vist, at Emtriva i kombination med andre antivirale lægemidler, mindsker

virusindholdet hos hiv-smittede patienter og udmærket kan sammenlignes med andre lægemidler, der

anvendes i kombinationer. Resultaterne af tre hovedundersøgelser er følgende:

I en undersøgelse af 571 tidligere ubehandlede var der flere patienter af dem, der fik Emtriva,

som havde et virusindhold på under 50 kopier/ml efter 24 ugers behandling, end af dem, der fik

stavudin (henholdsvis 81 % og 70 % %). Denne forskel holdt sig efter 48 ugers behandling (73 %

og 56 %).

I en anden undersøgelse af 468 tidligere ubehandlede patienter var Emtriva ligeså effektiv som

lamivudin (begge taget i kombination med stavudin og eller efavirenz eller nevirapin). Efter 48

uger havde ca. to tredjedele af patienterne et virusindhold under 400 kopier/ml, og en lidt mindre

del havde et virusindhold under 50 kopier/ml.

I en tredje undersøgelse af 459 patienter, som havde taget tre antivirale lægemdiler (herunder

lamivudin), opnåede en ligeså stor andel af de patienter, der skiftede fra lamivudin til Emtriva, et

virusindhold under 400 kopier/ml, som af dem, der fortsatte med at tage lamivudin (henholdsvis

73 og 82 %) efter 48 uger.

Tilsvarende resultater blev opnået i de to undersøgelser, der omfattede 120 børn og unge, der fik

Emtriva i kombination med andre antivirale midler.

Hvilken risiko er der forbundet med Emtriva?

De hyppigste bivirkninger ved Emtriva (som ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine,

diarré, kvalme og forhøjet indhold i blodet af kreatinkinase (et enzym, der findes i musklerne).

Misfarvning af huden forekom meget ofte hos børn. Den fuldstændige liste over bivirkninger og

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Emtriva godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Emtriva

opvejer risiciene til behandling af voksne og børn, der er smittet med hiv-1, i kombination med andre

antivirale lægemidler. Udvalget konstaterede, at denne indikation hovedsagelig bygger på

undersøgelser hos patienter, der ikke tidligere har fået medicin mod hiv, eller hos hvem hiv-infektion i

forvejen er velkontrolleret med antiviral medicin. Der er ingen erfaringer med anvendelse af Emtriva til

patienter, som tidligere har fået en hiv-behandling, der ikke har virket. Udvalget anbefalede og

anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Emtriva

EMA/721606/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Emtriva?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Emtriva.

Andre oplysninger om Emtriva:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Emtriva den 24. oktober 2003.

Den fuldstændige EPAR for Emtriva findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Emtriva, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 11-2016.

Indlægsseddel

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 200 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 200 mg emtricitabin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Hver kapsel har en hvid, uigennemsigtig hoveddel med en lyseblå, uigennemsigtig hætte. Hver kapsel

måler 19,4 mm x 6,9 mm. Hver kapsel er påtrykt „200 mg“ på hætten og „GILEAD“ og [Gilead logo]

på hoveddelen med sort farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Emtriva er indiceret til behandling af voksne og børn på 4 måneder og derover inficerede med hiv 1 i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

Denne indikation er baseret på studier med behandlingsnaive patienter og behandlingserfarne patienter

med stabil, virologisk kontrol. Der er ingen erfaring med anvendelsen af Emtriva hos patienter, hvis

nuværende regime har været uden effekt eller, hvor flere regimer har været uden effekt (se pkt. 5.1).

Ved beslutning om et nyt regime til patienter, som ikke har haft effekt af et antiretroviralt regime, skal

mutationsmønstrene i forbindelse med forskellige lægemidler samt den enkelte patients

behandlingsanamnese overvejes omhyggeligt. Resistensafprøvning kan være hensigtsmæssigt, hvor en

sådan er mulig.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal initieres af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Emtriva 200 mg hårde kapsler kan tages med eller uden mad.

Voksne: Den anbefalede dosis af Emtriva er én 200 mg hård kapsel, taget oralt, en gang daglig.

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtriva i mindre end 12 timer efter tidspunktet, hvor

patienten normalt tager dosen, skal patienten tage Emtriva med eller uden mad så snart som muligt og

derefter fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtriva i

mere end 12 timer, og det næsten er tid til næste dosis, skal patienten ikke tage den manglende dosis,

men blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Emtriva, skal der tages en ny dosis. Hvis

patienten kaster op mere end 1 time efter at have taget Emtriva, skal patienten ikke tage en ny dosis.

Særlige populationer

Ældre: Der foreligger ingen data vedrørende sikkerhed og effekt hos patienter over 65 år. Det burde

dog ikke være nødvendigt at tilpasse den anbefalede daglige dosis til voksne, med mindre der er tegn

på nyreinsufficiens.

Nyreinsufficiens: Emtricitabin elimineres ved renal udskillelse og eksponering for emtricitabin steg

signifikant hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Det er nødvendigt at justere dosen eller

dosisintervallet hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 4.4).

Tabel 1 nedenfor giver retningslinjer for justering af dosisintervallet for 200 mg hårde kapsler i

henhold til graden af nyreinsufficiens. Sikkerheden og virkningen ved justering af dosisintervallet til

hver 72. eller 96. time hos patienter med kreatininclearance < 30 ml/min er ikke blevet evalueret

klinisk. Derfor bør det kliniske respons på behandlingen og nyrefunktionen monitoreres tæt hos disse

patienter (se pkt. 4.4).

Patienter med nyreinsufficiens kan også behandles ved indgivelse af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning

for at give en reduceret daglig dosis af emtricitabin. Se produktresumeet til Emtriva 10 mg/ml oral

opløsning.

Tabel 1: Retningslinjer for dosisinterval for 200 mg hårde kapsler, justeret i forhold til

kreatininclearance

Kreatininclearance (CL

cr

) (ml/min)

≥ 30

15-29

< 15 (svigt af

nyrefunktion med

behov for periodisk

hæmodialyse)*

Anbefalet

dosisinterval for

200 mg hårde

kapsler

Én 200 mg hård kapsel

hver 24. time

Én 200 mg hård kapsel

hver 72. time

Én 200 mg hård kapsel

hver 96. time

* Antager en 3 timers hæmodialysesession tre gange om ugen begyndende mindst 12 timer efter

indgivelse af den sidste dosis af emtricitabin.

Patienter med nyresygdom i slutstadiet (End Stage Renal Disease, ESRD), der behandles med andre

former for dialyse som f.eks. ambulant peritonealdialyse, er ikke blevet undersøgt, og

dosisanbefalinger kan ikke gives.

Leverinsufficiens: Der foreligger ingen data, hvorpå der kan laves en dosisanbefaling til patienter med

leverinsufficiens. Baseret på den minimale metabolisme af emtricitabin og eliminationsvejen gennem

nyrerne, er det dog usandsynligt, at en dosisjustering ville være nødvendig hos patienter med

leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

Hvis Emtriva seponeres hos patienter, der samtidig er smittet med hiv og HBV, skal disse patienter

monitoreres tæt for tegn på eksacerbation af hepatitis (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population: Den anbefalede dosis af Emtriva til børn på 4 måneder og derover samt unge

op til 18 år, som vejer mindst 33 kg og som kan synke hårde kapsler, er én 200 mg hård kapsel, taget

oralt, en gang dagligt.

Der foreligger ingen data med hensyn til virkningen og kun meget begrænsede data vedrørende

sikkerheden af emtricitabin hos børn under 4 måneder. Derfor bør Emtriva ikke anvendes hos børn

under 4 måneder (angående farmakokinetiske data for denne aldersgruppe, se pkt. 5.2).

Der foreligger ingen data, der gør det muligt at give en dosisanbefaling til pædiatriske patienter med

nyreinsufficiens.

Administration

Emtriva 200 mg hårde kapsler skal tages en gang dagligt, oralt, med eller uden mad.

Emtriva kan også fås som en 10 mg/ml oral opløsning til anvendelse hos børn på 4 måneder og

derover, børn og patienter, som ikke kan synke hårde kapsler, og til patienter med nyreinsufficiens. Se

produktresuméet for Emtriva 10 mg/ml oral opløsning. På grund af forskellen i biotilgængeligheden af

emtricitabin mellem den hårde kapsel og den orale opløsning, bør 240 mg emtricitabin indgivet som

oral opløsning give lignende plasmaniveauer som dem, der observeres efter indgivelse af én 200 mg

emtricitabin hård kapsel (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Emtricitabin anbefales ikke som monoterapi til behandling af hiv-infektion. Det skal anvendes i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Se også produktresuméerne til de andre

antiretrovirale lægemidler, som anvendes i det kombinerede regime.

Samtidig indgivelse af andre lægemidler

Emtriva bør ikke tages sammen med andre lægemidler, der indeholder emtricitabin, eller lægemidler,

der indeholder lamivudin.

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får emtricitabin eller en anden antiretroviral behandling kan fortsætte med at udvikle

opportunistiske infektioner og andre komplikationer af hiv-infektionen og bør derfor holdes under nøje

klinisk observation af læger, som har erfaring i behandlingen af patienter med hiv-associerede

sygdomme.

Overførsel af hiv

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Nyrefunktion

Emtricitabin elimineres primært gennem nyrerne ved glomerulusfiltration og aktiv tubulær sekretion.

Emtricitabineksponering kan stige markant hos patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min), som får daglige doser af 200 mg emtricitabin som hårde kapsler

eller 240 mg som oral opløsning. Derfor er enten en justering af dosisintervallet (med Emtriva 200 mg

hårde kapsler) eller en reduktion i den daglige dosis af emtricitabin (med Emtriva 10 mg/ml oral

opløsning) nødvendig hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min. Sikkerheden og effekten

af retningslinjerne for justering af dosisintervallet givet i pkt. 4.2 er baseret på farmakokinetiske data

og modellering ved en enkelt dosis og er ikke blevet klinisk evalueret. Derfor bør klinisk respons på

behandling og nyrefunktionen monitoreres tæt hos patienter, som behandles med emtricitabin med

længere dosisintervaller (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der skal udvises forsigtighed, når emtricitabin gives samtidig med lægemidler, som elimineres ved

aktiv tubulær sekretion, da sådan samtidig indgivelse kan føre til en stigning i serumkoncentrationer af

enten emtricitabin eller et samtidig indgivet lægemiddel på grund af konkurrencen om denne

eliminationsvej (se pkt. 4.5).

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Leverfunktion

Patienter med tidligere forekommende leverdysfunktion herunder kronisk aktiv hepatitis har en øget

frekvens af leverfunktionsabnormiteter under CART og bør monitoreres i henhold til normal praksis.

Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, som behandles med CART, er der en øget risiko for

svære og potentielt letale, hepatiske uønskede hændelser. I tilfælde af samtidig antiviral behandling af

hepatitis B eller C, henvises der også til de relevante produktresuméer til disse lægemidler.

Hvis der er tegn på eksacerbationer af leversygdom hos sådanne patienter, bør afbrydelse eller

seponering af behandling overvejes.

Patienter, som samtidig er inficerede med hepatitis B virus (HBV)

Emtricitabin er aktiv in vitro mod HBV. Der foreligger imidlertid begrænsede data om effekten og

sikkerheden af emtricitabin (som en 200 mg hård kapsel én gang daglig) hos patienter, som samtidig

er inficerede med hiv og HBV. Brug af emtricitabin hos patienter med kronisk HBV-infektion

forårsager det samme mutationsmønster i YMDD-motivet, som ses ved behandling med lamivudin.

YMDD-mutationen medfører resistens over for både emtricitabin og lamivudin.

Patienter, som samtidig er inficerede med hiv og HBV, bør monitoreres tæt med både klinisk og

laboratorisk opfølgning i mindst flere måneder, efter behandlingen med emtricitabin ophører, for tegn

på eksacerbationer af hepatitis. Sådanne eksacerbationer er set efter emtricitabinbehandlingens ophør

hos HBV-inficerede patienter uden ledsagende hiv-infektion og er blevet påvist primært ved stigninger

i serum-alanin-aminotransferase (ALAT) samt fremkomst af HBV-dna igen. Hos nogle af disse

patienter var reaktiveringen af HBV forbundet med sværere leversygdom, herunder dekompensation

og leversvigt. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation til at fastlægge, om en genoptagelse af

emtricitabin ændrer udviklingen af eksacerbationer af hepatitis, der er fremkommet efter

emtricitabinbehandlingens ophør. Behandlingen bør ikke seponeres hos patienter med fremskreden

leversygdom eller levercirrose, da hepatitis-eksacerbationer efter behandlingen kan føre til hepatisk

dekompensation.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering in utero

Nukleos(t)idanaloger kan påvirke mitokondriefunktionen i variende grad, hvilket er mest udpræget

med stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos

hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger in utero og/eller postnatalt.

De har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst

rapporterede bivirkninger er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske

forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Disse hændelser har ofte været kortvarige. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske forstyrrelser er kortvarige eller

permanente er p.t. ikke kendt. Disse fund bør overvejes for alle børn, der har været eksponeret for

nukleos(t)idanaloger in utero, som har svære kliniske resultater af ukendt ætiologi, især neurologiske

resultater. Disse resultater påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende brug af

antiretroviral behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå en

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan

forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner

observeret inden for de første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante

eksempler omfatter cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle

infektioner og pneumocystis jirovecii pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og

behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også rapporteret at forekomme i forbindelse med

immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af

behandling.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

hos patienter som befinder sig i langvarig CART. Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel

(omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, højere Body

Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær

bør rådes til at søge læge.

Ældre

Emtriva er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Emtriva.

Pædiatrisk population

Ud over de bivirkninger, som voksne oplevede, forekom anæmi og misfarvning af huden hyppigere i

kliniske studier med hiv-inficerede pædiatriske patienter (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

In vitro hæmmede emtricitabin ikke metabolisme medieret af en af de følgende humane CYP450-

isoformer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4. Emtricitabin hæmmede ikke det enzym, som er

ansvarligt for glukuronidation. Baseret på resultaterne af disse in vitro forsøg og emtricitabins kendte

eliminationsveje er potentialet for CYP450-medierede interaktioner mellem emtricitabin og andre

lægemidler lavt.

Der foreligger ingen klinisk signifikante interaktioner, når emtricitabin indgives samtidig med

indinavir, zidovudin, stavudin, famciclovir eller tenofovirdisoproxilfumarat.

Emtricitabin udskilles primært ved glomerulusfiltration og aktiv tubulær sekretion. Bortset fra

famciclovir og tenofovirdisoproxilfumerat, er virkningen af samtidig indgivelse af emtricitabin og

lægemidler, der udskilles gennem nyrerne eller andre lægemidler, som vides at påvirke

nyrefunktionen, ikke blevet evalueret. Samtidig indgivelse af emtricitabin og lægemidler, som

elimineres ved aktiv tubulær sekretion, kan føre til en stigning i serumkoncentrationer af enten

emtricitabin eller et samtidig indgivet lægemiddel på grund af konkurrencen om denne

eliminationsvej.

Der er endnu ingen klinisk erfaring med samtidig indgivelse af cytidinanaloger. Derfor kan

anvendelsen af emtricitabin i kombination med lamivudin til behandlingen af hiv-infektion ikke

anbefales på nuværende tidspunkt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data fra anvendelse af emtricitabin hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og 1.000)

indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet i forbindelse med emtricitabin. Dyreforsøg

indikerer ikke reproduktionstoksicitet. Hvis det er indiceret, kan anvendelse af emtricitabin overvejes

under graviditet.

Amning

Emtricitabin udskilles i human mælk. Der foreligger utilstrækkelige data for virkningen af emtricitabin

på det ammede barn. Emtriva bør derfor ikke anvendes under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn anbefales det generelt, at hiv-inficerede kvinder under

ingen omstændigheder ammer deres børn.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af emtricitabin. Dyreforsøg indikerer ingen

skadelige virkninger af emtricitabin på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienter bør dog underrettes om, at svimmelhed er blevet indberettet som en bivirkning under

behandling med emtricitabin.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I kliniske studier med hiv-inficerede voksne var de hyppigst forekommende bivirkninger af

emtricitabin diarré (14,0%,) hovedpine (10,2%), forhøjet kreatinkinase (10,2%) og kvalme (10,0%).

Ud over bivirkninger rapporteret hos voksne forekom anæmi (9,5%) og misfarvning af huden (31,8%)

hyppigere i kliniske studier med hiv-inficerede pædiatriske patienter.

Seponering af Emtrivabehandlingen hos hiv-inficerede patienter, der samtidig er inficeret med HBV,

kan forekomme i forbindelse med svær, akut eksacerbation af hepatitis (se pkt. 4.4).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Vurderingen af bivirkningsdata fra kliniske studier er baseret på erfaringer fra tre studier med voksne

(n = 1.479) og tre pædiatriske studier (n = 169). I studierne med voksne fik 1.039 behandlingsnaive og

440 behandlingserfarne patienter emtricitabin (n = 814) eller et referencepræparat (n = 665) i 48 uger i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

Bivirkningerne med mistænkt (eller i det mindste en mulig) forbindelse med behandlingen af voksne

fra kliniske studier og efter markedsføring er anført i Tabel 2 nedenfor efter systemorganklasse og

hyppighed. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først. Hyppigheder er defineret som meget almindelige (≥ 1/10),

almindelige (≥ 1/100 til < 1/10) eller ikke almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Tabel 2: Resumé af bivirkninger forbundet med emtricitabin baseret på erfaringer fra kliniske

studier og efter markedsføring

Frekvens

Emtricitabin

Blod og lymfesystem:

Almindelig:

neutropeni

Ikke almindelig:

anæmi

Immunsystemet:

Almindelig:

allergiske reaktioner

Metabolisme og ernæring:

Almindelig:

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser:

Almindelig:

insomnia, unormale drømme

Nervesystemet:

Meget almindelig:

hovedpine

Almindelig:

svimmelhed

Mave-tarm-kanalen:

Meget almindelig:

diarré, kvalme

Almindelig:

forhøjet amylase, herunder forhøjet pancreasamylase, forhøjet serum-lipase,

opkastning, abdominalsmerter, dyspepsi

Lever og galdeveje:

Almindelig:

forhøjet serum-aspartat-aminotransferase (ASAT) og/eller forhøjet serum-alanin-

aminotransferase (ALAT), hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

vesikulobulløst udslæt, pustuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, udslæt,

pruritus, urticaria, misfarvning af huden (forøget pigmentering)

Ikke almindelig:

angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Meget almindelig:

forhøjet kreatinkinase

Almene symptomer og reaktioner på administrationssstedet:

Almindelig:

smerter, asteni

Se pkt. 4.8, Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for yderligere detaljer.

Anæmi var almindelig og misfarvning af huden (forøget pigmentering) var meget almindelig, når emtricitabin blev

administreret til pædiatriske patienter (se pkt. 4.8, Pædiatrisk population).

Denne bivirkning, som blev identificeret under sikkerhedsovervågningen efter markedsføring, blev ikke observeret i

randomiserede, kontrollerede, kliniske studier af emtricitabin hos voksne eller pædiatriske patienter med hiv.

Frekvenskategorien ‘ikke almindelig’ blev estimeret ud fra en statistisk beregning baseret på det totale antal patienter

eksponeret over for emtricitabin i disse kliniske studier (n = 1.563).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Misfarvning af huden (forøget pigmentering): Misfarvning af huden, der manifesterede sig ved øget

pigmentdannelse, hovedsageligt på håndflader og/eller fodsåler, var generelt let, asymptomatisk og af

ringe klinisk betydning. Mekanismen er ikke kendt.

Metaboliske parametre: Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under

antiretroviral behandling (se pkt. 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom: Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved

påbegyndelse af CART opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også set; tiden til udbrud

er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.4).

Osteonekrose: Tilfælde af osteonekrose er rapporteret, specielt hos patienter med generelt anerkendte

risikofaktorer, fremskreden hiv-sygdom eller langvarig CART. Hyppigheden er ukendt (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Vurderingen af bivirkningsdata fra kliniske studier med pædiatriske patienter er baseret på erfaringer

fra tre pædiatriske studier (n = 169), hvor behandlingsnaive (n = 123) og behandlingserfarne (n = 46)

hiv-inficerede pædiatriske patienter i alderen fra 4 måneder til 18 år fik behandling med emtricitabin i

kombination med andre antiretrovirale midler.

Ud over bivirkninger rapporteret hos voksne (se pkt. 4.8, Resumé af bivirkninger i tabelform) forekom

følgende bivirkninger hyppigere hos pædiatriske patienter: anæmi var almindelig (9,5%), og

misfarvning af huden (forøget pigmentering) var meget almindelig (31,8%) hos pædiatriske patienter.

Andre særlige populationer

Ældre: Emtriva er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Emtriva (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion: Emtricitabin elimineres ved renal udskillelse, og eksponeringen

for emtricitabin steg signifikant hos patienter med nyreinsufficiens. Det er nødvendigt at justere dosis

eller dosisintervallet hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

Patienter, som både er inficerede med hiv og HBV: Bivirkningsprofilen hos patienter, som samtidigt er

inficerede med HBV, ligner den, der observeres hos patienter, som er inficerede med hiv, men ikke

samtidigt er inficerede med HBV. Som det kunne forventes, forekom stigninger i ASAT og ALAT

dog hyppigere hos denne patientpopulation end i den generelle hiv-inficerede population.

Hepatitis-eksacerbationer efter seponering af behandling: Hos hiv-inficerede patienter, som samtidigt

er inficerede med HBV, er der forekommet hepatitis-eksacerbationer efter seponering af behandlingen

(se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Indgivelse af op til 1.200 mg emtricitabin er blevet forbundet med ovenstående bivirkninger (se

pkt. 4.8).

Såfremt der forekommer overdosering, skal patienten monitoreres for tegn på toksicitet, og der skal

gives støttende standardbehandling efter behov.

Op til 30% af emtricitabindosen kan fjernes ved hæmodialyse. Det vides ikke, om emtricitabin kan

fjernes ved peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Nukleosid og nukleotid reverse transkriptasehæmmere, ATC-kode:

J05AF09

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Emtricitabin er en syntetisk nukleosidanalog af cytidin med aktivitet, som er specifik mod human

immundefekt virus (hiv 1 og hiv 2) og hepatitis B virus (HBV).

Emtricitabin phosphoryleres af celleenzymer til at danne emtricitabin 5'-triphosphat, som kompetitivt

hæmmer hiv 1 reverse transkriptase, som resulterer i dna-kædeterminering. Emtricitabin er en svag

hæmmer af mammalian dna-polymerase α, β og ε og mitokondriel dna-polymerase γ.

Emtricitabin udviste ikke cytotoksicitet over for mononukleære celler i perifert blod (PBMC'er),

etablerede lymfocyt- og monocyt-makrofagcellelinier eller knoglemarvsstamceller in vitro. Der var

ingen tegn på toksicitet over for mitokondrier in vitro eller in vivo.

Antiviral aktivitet in vitro: Den koncentration af emtricitabin, som er nødvendig for 50% hæmning

) af laboratoriemæssige og kliniske isolater af hiv 1, lå inden for området 0,0013-0,5 µmol/l. I

kombinationsstudier af emtricitabin med proteasehæmmere, nukleosid, nukleotid og non-nukleoside

analoghæmmere af hiv-reverse transkriptase, desuden oberserveredes virkninger fra additiv til

synergetisk. De fleste af disse kombinationer er ikke blevet undersøgt hos mennesker.

Ved afprøvning for aktivitet mod laboratoriestammer af HBV lå koncentrationen af emtricitabin for

50% hæmning (IC

) inden for området 0,01-0,04 µmol/l.

Resistens: hiv 1 resistens over for emtricitabin udvikles som følge af ændringer ved codon 184, som

bevirker, at methioninen omdannes til en valin (en intermediær isoleucin er også blevet observeret) af

hiv-reverse transkriptase. Denne hiv 1 mutation blev observeret in vitro og hos hiv 1 inficerede

patienter.

Emtricitabin-resistente virus var krydsresistente over for lamivudin, men beholdt følsomhed over for

andre nukleosid reverse transkriptasehæmmere (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NRTIs

(zidovudin, stavudin, tenofovir, abacavir og didanosin), alle non-nukleoside reverse

transkriptasehæmmere (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs) og alle

proteasehæmmere (Protease Inhibitors, PIs). Virus, som var resistente over for zidovudin, didanosin

og NNRTIs, beholdt deres følsomhed over for emtricitabin (IC

=0,002 µmol/l-0,08 µmol/l).

Klinisk virkning og sikkerhed

Emtricitabin i kombination med andre antiretrovirale midler, herunder nukleosidanaloger,

non-nukleosidanaloger og proteasehæmmere har vist sig at være effektive ved behandlingen af

hiv-infektion hos behandlingsnaive patienter og behandlingserfarne patienter med stabil, virologisk

kontrol. Der er ingen erfaring med anvendelsen af emtricitabin hos patienter, hvis nuværende regime

har været uden effekt eller hvor flere regimer har været uden effekt.

Hos antiretroviral-behandlingsnaive voksne var emtricitabin signifikant bedre end stavudin, når begge

lægemidler blev taget i kombination med didanosin og efavirenz gennem 48 ugers behandling.

Fenotypeanalyse viste ingen signifikante ændringer i emtricitabindisposition, medmindre der var

udviklet M184V/I mutation.

Hos virologisk stabile, behandlingserfarne voksne viste det sig, at emtricitabin, i kombination med en

NRTI (enten stavudin eller zidovudin) og proteasehæmmer (PI) eller en NNRTI ikke var mindre

effektiv end lamivudin med hensyn til procentdelen af responderende (< 400 kopier/ml) i 48 uger

(77% emtricitabin, 82% lamivudin). Endvidere i et andet forsøg blev behandlingserfarne voksne på et

stabilt PI-baseret, højt aktivt, antiretroviralt behandlingsregime (HAART) randomiseret til et regime

med én daglig dosis af emtricitabin eller til at fortsætte med deres PI-HAART regime. Efter 48 ugers

behandling viste regimet med emtricitabin en tilsvarende procentdel af patienter med

hiv-rna < 400 kopier/ml (94% emtricitabin versus 92%) og en større procentdel af patienter med

hiv-rna < 50 kopier/ml (95% emtricitabin versus 87%) sammenlignet med de patienter, som fortsatte

med deres PI-HAART regime.

Pædiatrisk population

Hos børn, der var over 4 måneder gamle, opnåede eller opretholdt størstedelen af patienterne komplet

suppression af plasma hiv 1-rna igennem 48 uger (89% opnåede ≤ 400 kopier/ml og 77% opnåede

≤ 50 kopier/ml).

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelsen af emtricitabin hos børn under 4 måneder.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgivelse absorberes emtricitabin hurtigt og omfattende, hvor peak-plasmakoncentrationer

opnås 1-2 timer efter dosering. Hos 20 hiv-inficerede forsøgspersoner, som fik 200 mg emtricitabin

daglig som hårde kapsler, var de maksimale steady-state emtricitabinkoncentrationer (C

) i plasma,

de minimale koncentrationer (C

) og området under plasmakoncentrationens tidskurve over et

24-timers doseringsinterval (AUC) henholdsvis 1,8±0,7 µg/ml, 0,09±0,07 µg/ml og 10,0±3,1 µg·t/ml.

De minimale steady-state plasmakoncentrationer nåede niveauer, som var ca. 4 gange så høje som

in vitro IC

værdierne for anti-hiv-aktivitet.

Den absolutte biotilgængelighed af emtricitabin fra Emtriva 200 mg hårde kapsler blev vurderet til at

være 93%, og den absolutte biotilgængelighed fra Emtriva 10 mg/ml oral opløsning blev vurderet til at

være 75%.

I en pilotstudier med børn og en definitiv bioækvivalensstudier med voksne viste Emtriva 10 mg/ml

oral opløsning sig at have ca. 80% af biotilgængeligheden af Emtriva 200 mg hårde kapsler. Årsagen

til denne forskel er ukendt. På grund af denne forskel i biotilgængeligheden bør 240 mg emtricitabin

indgivet som den orale opløsning give samme plasmaniveauer som dem, der observeredes efter

indgivelse af én 200 mg emtricitabin hård kapsel. Derfor kan børn, som vejer mindst 33 kg, enten tage

én 200 mg hård kapsel daglig eller den orale opløsning op til en maksimal dosis af 240 mg (24 ml), en

gang daglig.

Indtagelse af Emtriva 200 mg hårde kapsler sammen med et måltid med højt fedtindhold eller

indtagelse af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning sammen med et måltid med lavt eller højt fedtindhold

påvirkede ikke emtricitabins systemiske eksponering (AUC

0-∞

); derfor kan Emtriva 200 mg hårde

kapsler og Emtriva 10 mg/ml oral opløsning indtages med eller uden mad.

Fordeling

In vitro binding af emtricitabin til humane plasmaproteiner var < 4% og uafhængig af koncentrationen

over området på 0,02-200 µg/ml. Det gennemsnitlige plasma- til blodkoncentrationsforhold var ca.

1,0, og det gennemsnitlige sperma- til plasmakoncentrationsforhold var ca. 4,0.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen efter intravenøs indgivelse af emtricitabin var 1,4±0,3 l/kg,

hvilket indikerer, at emtricitabin fordeles i stort omfang i hele legemet til både intracellulære og

ekstracellulære væskerum.

Biotransformation

Emtricitabins metabolisme er begrænset. Emtricitabins biotransformation omfatter oxidation af

thiolandelen til at danne 3'-sulfoxid-diastereomere (ca. 9% af dosen) og forbindelse med glukuronsyre

til at danne 2'-O-glukuronid (ca. 4% af dosen).

Emtricitabin hæmmede ikke in vitro lægemiddelmetabolisme medieret af følgende humane CYP450-

isoenzymer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4.

Endvidere hæmmede emtricitabin ikke uridin-5'-diphosphoglukuronyl-transferase, det enzym, som er

ansvarlig for glukuronidation.

Elimination

Emtricitabin udskilles primært gennem nyrerne med komplet genfinding af dosis opnået i urinen (ca.

86%) og fæces (ca. 14%). 13% af emtricitabindosen blev genfundet i urinen som tre metabolitter.

Emtricitabins systemiske clearance var i gennemsnit 307 ml/min (4,03 ml/min/kg). Efter oral

indgivelse er eliminationshalveringstiden af emtricitabin ca. 10 timer.

Linearitet/non-linearitet

Emtricitabins farmakokinetik er proportional med dosen over dosisområdet 25-200 mg efter en eller

flere indgivelser.

Intracellulær farmakokinetik: I en klinisk studier var emtricitabin-triphosphats intracellulære

halveringstid i mononukleære celler i perifert blod 39 timer. Intracellulære triphosphatniveauer steg

med dosen, men nåede et fast, højt niveau ved doser på 200 mg eller derover.

Voksne med nyreinsufficiens

Farmakokinetiske parametre blev bestemt efter indgivelse af en enkelt dosis af 200 mg emtricitabin

hårde kapsler til 30 ikke-hiv-inficerede forsøgspersoner med forskellige grader af nyreinsufficiens.

Forsøgspersoner blev grupperet i henhold til kreatininclearance ved baselinie (> 80 ml/min som

normal nyrefunktion; 50-80 ml/min som mildt nedsat nyrefunktion; 30-49 ml/min som moderat nedsat

nyrefunktion; < 30 ml/min som svært nedsat nyrefunktion; < 15 ml/min som svigt af nyrefunktion med

behov for hæmodialyse).

Den systemiske emtricitabineksponering (gennemsnit ± standardafvigelsen) steg fra 11,8±2,9 µg·t/ml

hos forsøgspersoner med normal nyrefunktion til 19,9±1,1, 25,0±5,7 og 34,0±2,1 µg·t/ml hos patienter

med henholdsvis mildt, moderat og svært nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med ESRD med behov for hæmodialyse, blev ca. 30% af emtricitabindosen genfundet i

dialysat over en 3-timers dialyseperiode, som var blevet startet inden for 1,5 time efter

emtricitabindosering (blodgennemstrømningshastighed på 400 ml/min og

dialysatgennemstrømningshastighed på ca. 600 ml/min).

Leverinsufficiens

Emtricitabins farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos ikke-HBV-inficerede forsøgspersoner med

forskellige grader af leverinsufficiens. Generelt lignede emtricitabins farmakokinetik hos

HBV-inficerede forsøgspersoner den hos raske forsøgspersoner og hos hiv-inficerede forsøgspersoner.

Alder

Der foreligger ikke farmakokinetiske data vedrørende ældre (over 65 år).

Køn

Selv om det gennemsnitlige C

og C

var ca. 20% højere og det gennemsnitlige AUC var 16%

højere hos kvinder i sammenligning med mænd, regnedes denne forskel ikke for at være klinisk

signifikant.

Etnisk oprindelse

Der er ikke blevet identificeret klinisk vigtige farmakokinetiske forskelle på grund af etnicitet.

Pædiatrisk population

Generelt er emtricitabins farmakokinetik hos børn og unge (fra 4 måneder til 18 år) som hos voksne.

Det gennemsnitlige AUC hos 77 børn og unge, som fik 6 mg/kg emtricitabin en gang daglig som oral

opløsning eller 200 mg emtricitabin som hårde kapsler en gang daglig, kunne sammenlignes med det

gennemsnitlige AUC på 10,0 µg·t/ml hos 20 voksne, som fik 200 mg hårde kapsler en gang daglig.

I en åben, ikke-komparativ studier blev der indsamlet farmakokinetiske data fra 20 nyfødte med

hiv-inficerede mødre. De nyfødte fik to 4 dages behandlinger med emtricitabin oral opløsning mellem

deres første leveuge og 3 måneders alderen med en dosis på 3 mg/kg én gang dagligt. Denne dosis er

det halve af den dosis, der er godkendt til børn på 4 måneder og ældre (6 mg/kg). Den tilsyneladende

totale clearance ved steady-state (CL/F) steg med alderen i løbet af 3-månedersperioden med et

tilsvarende fald i AUC. Emtricitabins eksponering i plasma (AUC) hos børn på op til 3 måneder, der

fik behandling med 3 mg/kg emtricitabin én gang dagligt, var på det samme niveau som det, der blev

observeret ved brug af 6 mg/kg daglig dosis hos hiv-inficerede voksne og børn, der var 4 måneder og

ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for emtricitabin viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapslen indeholder

Crospovidon

Magnesiumstearat (E572)

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Povidon (E1201)

Kapslens skal

Gelatine

Indigotin (E132)

Titandioxid (E171)

Trykfarven indeholder

Sort jernoxid (E172)

Shellac (E904)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Højdensitets-polyethylen (HDPE)-flaske med børnesikret lukke af polypropylen indeholdende

30 hårde kapsler.

Blistre fremstillet af polychlortrifluorethylen (PCTFE)/polyethylen (PE)/polyvinylchlorid (PVC)/

aluminium. Hver blisterpakning indeholder 30 hårde kapsler.

Pakningsstørrelse: 30 hårde kapsler.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/261/001

EU/1/03/261/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 24. oktober 2003

Dato for seneste fornyelse: 22. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 10 mg/ml oral opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af Emtriva oral opløsning indeholder 10 mg emtricitabin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dosis (24 ml) indeholder 36 mg methylparahydroxybenzoat (E218), 3,6 mg

propylparahydroxybenzoat (E216), 1,2 mg Sunset yellow FCF (E110) og har et natriumindhold på

36 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Den klare opløsning har en orange til mørkorange farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Emtriva er indiceret til behandling af voksne og børn på 4 måneder og derover inficerede med hiv 1 i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

Denne indikation er baseret på studier med behandlingsnaive patienter og behandlingserfarne patienter

med stabil, virologisk kontrol. Der er ingen erfaring med anvendelsen af Emtriva hos patienter, hvis

nuværende regime har været uden effekt eller, hvor flere regimer har været uden effekt (se pkt. 5.1).

Ved beslutning om et nyt regime til patienter, som ikke har haft effekt af et antiretroviralt regime, skal

mutationsmønstrene i forbindelse med forskellige lægemidler samt den enkelte patients

behandlingsanamnese overvejes omhyggeligt. Resistensafprøvning kan være hensigtsmæssigt, hvor en

sådan er mulig.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal initieres af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Emtriva 10 mg/ml oral opløsning kan tages med eller uden mad. Der medfølger et målebæger (se

pkt. 6.5).

Voksne: Den anbefalede dosis af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning er 240 mg (24 ml) en gang daglig.

Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtriva i mindre end 12 timer efter tidspunktet, hvor

patienten normalt tager dosen, skal patienten tage Emtriva med eller uden mad så snart som muligt og

derefter fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis en patient glemmer at tage en dosis Emtriva i

mere end 12 timer, og det næsten er tid til næste dosis, skal patienten ikke tage den manglende dosis,

men blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 1 time efter at have taget Emtriva, skal der tages en ny dosis. Hvis

patienten kaster op mere end 1 time efter at have taget Emtriva, skal patienten ikke tage en ny dosis.

Emtriva 200 mg hårde kapsler kan fås til voksne, unge mennesker og børn, som vejer mindst 33 kg, og

kan sluge hårde kapsler. Se venligst produktresumeet til Emtriva 200 mg hårde kapsler. På grund af

forskellen i biotilgængeligheden af emtricitabin mellem den hårde kapsel og den orale opløsning

(24 ml) bør 240 mg emtricitabin indgivet som oral opløsning give lignende plasmaniveauer som dem,

der observeres efter indgivelse af én 200 mg emtricitabin hård kapsel (se pkt. 5.2).

Særlige populationer

Ældre: Der foreligger ingen data vedrørende sikkerhed og effekt hos patienter over 65 år. Det burde

dog ikke være nødvendigt at tilpasse den anbefalede daglige dosis til voksne, med mindre der er tegn

på nyreinsufficiens.

Nyreinsufficiens: Emtricitabin elimineres ved renal udskillelse og eksponering for emtricitabin steg

signifikant hos patienter med nyreinsufficiens (se pkt. 5.2). Det er nødvendigt at justere dosen eller

dosisintervallet hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 4.4).

Tabel 1 nedenfor giver daglige doser af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning i henhold til graden af

nyreinsufficiens. Sikkerheden og virkningen af disse doser er ikke blevet evalueret klinisk. Derfor bør

det kliniske respons på behandlingen og nyrefunktionen monitoreres tæt hos disse patienter (se

pkt. 4.4).

Patienter med nyreinsufficiens kan også behandles ved indgivelse af Emtriva 200 mg hårde kapsler

med ændrede dosisintervaller. Se venligst produktresumeet til Emtriva 200 mg hårde kapsler.

Tabel 1: Daglige doser af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning, justeret i forhold til

kreatininclearance

Kreatininclearance (CL

cr

) (ml/min)

≥ 30

15-29

< 15 (svigt af

nyrefunktion med

behov for periodisk

hæmodialyse)*

Anbefalet dosis af

Emtriva 10 mg/ml oral

opløsning hver

24. time

240 mg

(24 ml)

80 mg

(8 ml)

60 mg

(6 ml)

* Antager en 3 timers hæmodialysesession tre gange om ugen begyndende mindst 12 timer efter

indgivelse af den sidste dosis af emtricitabin.

Patienter med nyresygdom i slutstadiet (End Stage Renal Disease, ESRD), der behandles med andre

former for dialyse som f.eks. ambulant peritonealdialyse, er ikke blevet undersøgt, og

dosisanbefalinger kan ikke gives.

Leverinsufficiens: Der foreligger ingen data, hvorpå der kan laves en dosisanbefaling til patienter med

leverinsufficiens. Baseret på den minimale metabolisme af emtricitabin og eliminationsvejen gennem

nyrerne, er det dog usandsynligt, at en dosisjustering ville være nødvendig hos patienter med

leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

Hvis Emtriva seponeres hos patienter, der samtidig er smittet med hiv og HBV, skal disse patienter

monitoreres tæt for tegn på eksacerbation af hepatitis (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population: Den anbefalede dosis af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning er 6 mg/kg op til

maksimalt 240 mg (24 ml) en gang dagligt.

Børn på 4 måneder og derover, som vejer mindst 33 kg, kan enten tage én 200 mg hård kapsel dagligt,

eller kan tage emtricitabin som oral opløsning op til maksimalt 240 mg en gang dagligt.

Der foreligger ingen data med hensyn til virkningen og kun meget begrænsede data vedrørende

sikkerheden af emtricitabin hos børn under 4 måneder. Derfor bør Emtriva ikke anvendes hos børn

under 4 måneder (angående farmakokinetiske data for denne aldersgruppe, se pkt. 5.2).

Der foreligger ingen data, der gør det muligt at give en dosisanbefaling til pædiatriske patienter med

nyreinsufficiens.

Administration

Emtriva 10 mg/ml oral opløsning skal tages en gang dagligt oralt, med eller uden mad. Der medfølger

et målebæger (se pkt. 6.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Emtricitabin anbefales ikke som monoterapi til behandling af hiv-infektion. Det skal anvendes i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Se også produktresuméerne til de andre

antiretrovirale lægemidler, som anvendes i det kombinerede regime.

Samtidig indgivelse af andre lægemidler

Emtriva bør ikke tages sammen med andre lægemidler, der indeholder emtricitabin, eller lægemidler,

der indeholder lamivudin.

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får emtricitabin eller en anden antiretroviral behandling kan fortsætte med at udvikle

opportunistiske infektioner og andre komplikationer af hiv-infektionen og bør derfor holdes under nøje

klinisk observation af læger, som har erfaring i behandlingen af patienter med hiv-associerede

sygdomme.

Overførsel af hiv

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Nyrefunktion

Emtricitabin elimineres primært gennem nyrerne ved glomerulusfiltration og aktiv tubulær sekretion.

Emtricitabineksponering kan stige markant hos patienter med svær nyreinsufficiens

(kreatininclearance < 30 ml/min), som får daglige doser af 200 mg emtricitabin som hårde kapsler

eller 240 mg som oral opløsning. Derfor er enten en justering af dosisintervallet (med Emtriva 200 mg

hårde kapsler) eller en reduktion i den daglige dosis af emtricitabin (med Emtriva 10 mg/ml oral

opløsning) nødvendig hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min. Sikkerheden og effekten

af de i pkt 4.2 anførte reducerede doser er baseret på farmakokinetiske data og modellering ved en

enkelt dosis og er ikke blevet klinisk evalueret. Derfor bør klinisk respons på behandling og

nyrefunktionen monitoreres tæt hos patienter, som behandles med en reduceret dosis af emtricitabin

(se pkt. 4.2 og 5.2).

Der skal udvises forsigtighed, når emtricitabin gives samtidig med lægemidler, som elimineres ved

aktiv tubulær sekretion, da sådan samtidig indgivelse kan føre til en stigning i serumkoncentrationer af

enten emtricitabin eller et samtidig indgivet lægemiddel på grund af konkurrencen om denne

eliminationsvej (se pkt. 4.5).

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Leverfunktion

Patienter med tidligere forekommende leverdysfunktion herunder kronisk aktiv hepatitis har en øget

frekvens af leverfunktionsabnormiteter under CART og bør monitoreres i henhold til normal praksis.

Hos patienter med kronisk hepatitis B eller C, som behandles med CART, er der en øget risiko for

svære og potentielt letale, hepatiske uønskede hændelser. I tilfælde af samtidig antiviral behandling af

hepatitis B eller C, henvises der også til de relevante produktresuméer til disse lægemidler.

Hvis der er tegn på eksacerbationer af leversygdom hos sådanne patienter, bør afbrydelse eller

seponering af behandling overvejes.

Patienter, som samtidig er inficerede med hepatitis B virus (HBV)

Emtricitabin er aktiv in vitro mod HBV. Der foreligger imidlertid begrænsede data om effekten og

sikkerheden af emtricitabin (som en 200 mg hård kapsel én gang daglig) hos patienter, som samtidig

er inficerede med hiv og HBV. Brug af emtricitabin hos patienter med kronisk HBV-infektion

forårsager det samme mutationsmønster i YMDD-motivet, som ses ved behandling med lamivudin.

YMDD-mutationen medfører resistens over for både emtricitabin og lamivudin.

Patienter, som samtidig er inficerede med hiv og HBV, bør monitoreres tæt med både klinisk og

laboratorisk opfølgning i mindst flere måneder, efter behandlingen med emtricitabin ophører, for tegn

på eksacerbationer af hepatitis. Sådanne eksacerbationer er set efter emtricitabinbehandlingens ophør

hos HBV-inficerede patienter uden ledsagende hiv-infektion og er blevet påvist primært ved stigninger

i serum-alanin-aminotransferase (ALAT) samt fremkomst af HBV-dna igen. Hos nogle af disse

patienter var reaktiveringen af HBV forbundet med sværere leversygdom, herunder dekompensation

og leversvigt. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation til at fastlægge, om en genoptagelse af

emtricitabin ændrer udviklingen af eksacerbationer af hepatitis, der er fremkommet efter

emtricitabinbehandlingens ophør. Behandlingen bør ikke seponeres hos patienter med fremskreden

leversygdom eller levercirrose, da hepatitis-eksacerbationer efter behandlingen kan føre til hepatisk

dekompensation.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering in utero

Nukleos(t)idanaloger kan påvirke mitokondriefunktionen i variende grad, hvilket er mest udpræget

med stavudin, didanosin og zidovudin. Der er rapporteret om mitokondriel dysfunktion hos

hiv-negative spædbørn, som har været eksponeret for nukleosidanaloger in utero og/eller postnatalt.

De har hovedsageligt drejet sig om behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst

rapporterede bivirkninger er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni) og metaboliske

forstyrrelser (hyperlaktatæmi, hyperlipasæmi). Disse hændelser har ofte været kortvarige. Sent

forekommende neurologiske forstyrrelser er i sjældne tilfælde blevet rapporteret (hypertoni, kramper,

unormal adfærd). I hvilken udstrækning sådanne neurologiske forstyrrelser er kortvarige eller

permanente er p.t. ikke kendt. Disse fund bør overvejes for alle børn, der har været eksponeret for

nukleos(t)idanaloger in utero, som har svære kliniske resultater af ukendt ætiologi, især neurologiske

resultater. Disse resultater påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende brug af

antiretroviral behandling hos gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå en

inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som kan

forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner

observeret inden for de første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante

eksempler omfatter cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle

infektioner og pneumocystis jirovecii pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og

behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også rapporteret at forekomme i forbindelse med

immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af

behandling.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom og/eller

hos patienter som befinder sig i langvarig CART. Ætiologien anses dog for at være multifaktoriel

(omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression, højere Body

Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær

bør rådes til at søge læge.

Emtriva, oral opløsning, indeholder Sunset yellow FCF (E110), som kan give allergiske reaktioner.

Emtriva, oral opløsning, indeholder også methylparahydroxybenzoat (E218) og

propylparahydroxybenzoat (E216), som ligeledes kan give allergiske reaktioner (muligvis forsinkede).

Dette lægemiddel indeholder 36 mg natrium pr. dosis, hvilket der skal tages hensyn til, hvis patienter

er på saltfattig diæt.

Ældre

Emtriva er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Emtriva.

Pædiatrisk population

Ud over de bivirkninger, som voksne oplevede, forekom anæmi og misfarvning af huden hyppigere i

kliniske studier med hiv-inficerede pædiatriske patienter (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

In vitro hæmmede emtricitabin ikke metabolisme medieret af en af de følgende humane CYP450-

isoformer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4. Emtricitabin hæmmede ikke det enzym, som er

ansvarligt for glukuronidation. Baseret på resultaterne af disse in vitro forsøg og emtricitabins kendte

eliminationsveje er potentialet for CYP450-medierede interaktioner mellem emtricitabin og andre

lægemidler lavt.

Der foreligger ingen klinisk signifikante interaktioner, når emtricitabin indgives samtidig med

indinavir, zidovudin, stavudin, famciclovir eller tenofovirdisoproxilfumarat.

Emtricitabin udskilles primært ved glomerulusfiltration og aktiv tubulær sekretion. Bortset fra

famciclovir og tenofovirdisoproxilfumerat, er virkningen af samtidig indgivelse af emtricitabin og

lægemidler, der udskilles gennem nyrerne eller andre lægemidler, som vides at påvirke

nyrefunktionen, ikke blevet evalueret. Samtidig indgivelse af emtricitabin og lægemidler, som

elimineres ved aktiv tubulær sekretion, kan føre til en stigning i serumkoncentrationer af enten

emtricitabin eller et samtidig indgivet lægemiddel på grund af konkurrencen om denne

eliminationsvej.

Der er endnu ingen klinisk erfaring med samtidig indgivelse af cytidinanaloger. Derfor kan

anvendelsen af emtricitabin i kombination med lamivudin til behandlingen af hiv-infektion ikke

anbefales på nuværende tidspunkt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data fra anvendelse af emtricitabin hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og 1.000)

indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet i forbindelse med emtricitabin. Dyreforsøg

indikerer ikke reproduktionstoksicitet. Hvis det er indiceret, kan anvendelse af emtricitabin overvejes

under graviditet.

Amning

Emtricitabin udskilles i human mælk. Der foreligger utilstrækkelige data for virkningen af emtricitabin

på det ammede barn. Emtriva bør derfor ikke anvendes under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn anbefales det generelt, at hiv-inficerede kvinder under

ingen omstændigheder ammer deres børn.

Fertilitet

Der foreligger ingen humane data vedrørende virkningen af emtricitabin. Dyreforsøg indikerer ingen

skadelige virkninger af emtricitabin på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienter bør dog underrettes om, at svimmelhed er blevet indberettet som en bivirkning under

behandling med emtricitabin.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

I kliniske studier med hiv-inficerede voksne var de hyppigst forekommende bivirkninger af

emtricitabin diarré (14,0%,) hovedpine (10,2%), forhøjet kreatinkinase (10,2%) og kvalme (10,0%).

Ud over bivirkninger rapporteret hos voksne forekom anæmi (9,5%) og misfarvning af huden (31,8%)

hyppigere i kliniske studier med hiv-inficerede pædiatriske patienter.

Seponering af Emtrivabehandlingen hos hiv-inficerede patienter, der samtidig er inficeret med HBV,

kan forekomme i forbindelse med svær, akut eksacerbation af hepatitis (se pkt. 4.4).

Resumé af bivirkninger i tabelform

Vurderingen af bivirkningsdata fra kliniske studier er baseret på erfaringer fra tre studier med voksne

(n = 1.479) og tre pædiatriske studier (n = 169). I studierne med voksne fik 1.039 behandlingsnaive og

440 behandlingserfarne patienter emtricitabin (n = 814) eller et referencepræparat (n = 665) i 48 uger i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

Bivirkningerne med mistænkt (eller i det mindste en mulig) forbindelse med behandlingen af voksne

fra kliniske studier og efter markedsføring er anført i Tabel 2 nedenfor efter systemorganklasse og

hyppighed. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først. Hyppigheder er defineret som meget almindelige (≥ 1/10),

almindelige (≥ 1/100 til < 1/10) eller ikke almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100).

Tabel 2: Resumé af bivirkninger forbundet med emtricitabin baseret på erfaringer fra kliniske

studier og efter markedsføring

Frekvens

Emtricitabin

Blod og lymfesystem:

Almindelig:

neutropeni

Ikke almindelig:

anæmi

Immunsystemet:

Almindelig:

allergiske reaktioner

Metabolisme og ernæring:

Almindelig:

hypertriglyceridæmi, hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser:

Almindelig:

insomnia, unormale drømme

Nervesystemet:

Meget almindelig:

hovedpine

Almindelig:

svimmelhed

Mave-tarm-kanalen:

Meget almindelig:

diarré, kvalme

Almindelig:

forhøjet amylase, herunder forhøjet pancreasamylase, forhøjet serum-lipase,

opkastning, abdominalsmerter, dyspepsi

Lever og galdeveje:

Almindelig:

forhøjet serum-aspartat-aminotransferase (ASAT) og/eller forhøjet serum-alanin-

aminotransferase (ALAT), hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv:

Almindelig:

vesikulobulløst udslæt, pustuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, udslæt,

pruritus, urticaria, misfarvning af huden (forøget pigmentering)

Ikke almindelig:

angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Meget almindelig:

forhøjet kreatinkinase

Almene symptomer og reaktioner på administrationssstedet:

Almindelig:

smerter, asteni

Se pkt. 4.8, Beskrivelse af udvalgte bivirkninger for yderligere detaljer.

Anæmi var almindelig og misfarvning af huden (forøget pigmentering) var meget almindelig, når emtricitabin blev

administreret til pædiatriske patienter (se pkt. 4.8, Pædiatrisk population).

Denne bivirkning, som blev identificeret under sikkerhedsovervågningen efter markedsføring, blev ikke observeret i

randomiserede, kontrollerede, kliniske studier af emtricitabin hos voksne eller pædiatriske patienter med hiv.

Frekvenskategorien ‘ikke almindelig’ blev estimeret ud fra en statistisk beregning baseret på det totale antal patienter

eksponeret over for emtricitabin i disse kliniske studier (n = 1.563).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Misfarvning af huden (forøget pigmentering): Misfarvning af huden, der manifesterede sig ved øget

pigmentdannelse, hovedsageligt på håndflader og/eller fodsåler, var generelt let, asymptomatisk og af

ringe klinisk betydning. Mekanismen er ikke kendt.

Metaboliske parametre: Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under

antiretroviral behandling (se pkt. 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom: Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved

påbegyndelse af CART opstå en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske infektioner. Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom) er også set; tiden til udbrud

er mere variabel og kan være mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.4).

Osteonekrose: Tilfælde af osteonekrose er rapporteret, specielt hos patienter med generelt anerkendte

risikofaktorer, fremskreden hiv-sygdom eller langvarig CART. Hyppigheden er ukendt (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Vurderingen af bivirkningsdata fra kliniske studier med pædiatriske patienter er baseret på erfaringer

fra tre pædiatriske studier (n = 169), hvor behandlingsnaive (n = 123) og behandlingserfarne (n = 46)

hiv-inficerede pædiatriske patienter i alderen fra 4 måneder til 18 år fik behandling med emtricitabin i

kombination med andre antiretrovirale midler.

Ud over bivirkninger rapporteret hos voksne (se pkt. 4.8, Resumé af bivirkninger i tabelform) forekom

følgende bivirkninger hyppigere hos pædiatriske patienter: anæmi var almindelig (9,5%), og

misfarvning af huden (forøget pigmentering) var meget almindelig (31,8%) hos pædiatriske patienter.

Andre særlige populationer

Ældre: Emtriva er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Da det er mere sandsynligt, at ældre

patienter har nedsat nyrefunktion, skal der udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter med

Emtriva (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion: Emtricitabin elimineres ved renal udskillelse, og eksponeringen

for emtricitabin steg signifikant hos patienter med nyreinsufficiens. Det er nødvendigt at justere dosis

eller dosisintervallet hos alle patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

Patienter, som både er inficerede med hiv og HBV: Bivirkningsprofilen hos patienter, som samtidigt er

inficerede med HBV, ligner den, der observeres hos patienter, som er inficerede med hiv, men ikke

samtidigt er inficerede med HBV. Som det kunne forventes, forekom stigninger i ASAT og ALAT

dog hyppigere hos denne patientpopulation end i den generelle hiv-inficerede population.

Hepatitis-eksacerbationer efter seponering af behandling: Hos hiv-inficerede patienter, som samtidigt

er inficerede med HBV, er der forekommet hepatitis-eksacerbationer efter seponering af behandlingen

(se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Indgivelse af op til 1.200 mg emtricitabin er blevet forbundet med ovenstående bivirkninger (se

pkt. 4.8).

Såfremt der forekommer overdosering, skal patienten monitoreres for tegn på toksicitet, og der skal

gives støttende standardbehandling efter behov.

Op til 30% af emtricitabindosen kan fjernes ved hæmodialyse. Det vides ikke, om emtricitabin kan

fjernes ved peritonealdialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Nukleosid og nukleotid reverse transkriptasehæmmere, ATC-kode:

J05AF09

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Emtricitabin er en syntetisk nukleosidanalog af cytidin med aktivitet, som er specifik mod human

immundefekt virus (hiv 1 og hiv 2) og hepatitis B virus (HBV).

Emtricitabin phosphoryleres af celleenzymer til at danne emtricitabin 5'-triphosphat, som kompetitivt

hæmmer hiv 1 reverse transkriptase, som resulterer i dna-kædeterminering. Emtricitabin er en svag

hæmmer af mammalian dna-polymerase α, β og ε og mitokondriel dna-polymerase γ.

Emtricitabin udviste ikke cytotoksicitet over for mononukleære celler i perifert blod (PBMC'er),

etablerede lymfocyt- og monocyt-makrofagcellelinier eller knoglemarvsstamceller in vitro. Der var

ingen tegn på toksicitet over for mitokondrier in vitro eller in vivo.

Antiviral aktivitet in vitro: Den koncentration af emtricitabin, som er nødvendig for 50% hæmning

) af laboratoriemæssige og kliniske isolater af hiv 1, lå inden for området 0,0013-0,5 µmol/l. I

kombinationsstudier af emtricitabin med proteasehæmmere, nukleosid, nukleotid og non-nukleoside

analoghæmmere af hiv-reverse transkriptase, desuden oberserveredes virkninger fra additiv til

synergetisk. De fleste af disse kombinationer er ikke blevet undersøgt hos mennesker.

Ved afprøvning for aktivitet mod laboratoriestammer af HBV lå koncentrationen af emtricitabin for

50% hæmning (IC

) inden for området 0,01-0,04 µmol/l.

Resistens: hiv 1 resistens over for emtricitabin udvikles som følge af ændringer ved codon 184, som

bevirker, at methioninen omdannes til en valin (en intermediær isoleucin er også blevet observeret) af

hiv-reverse transkriptase. Denne hiv 1 mutation blev observeret in vitro og hos hiv 1 inficerede

patienter.

Emtricitabin-resistente virus var krydsresistente over for lamivudin, men beholdt følsomhed over for

andre nukleosid reverse transkriptasehæmmere (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NRTIs)

(zidovudin, stavudin, tenofovir, abacavir og didanosin), alle non-nukleoside reverse

transkriptasehæmmere (Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors, NNRTIs) og alle

proteasehæmmere (Protease Inhibitors, PIs). Virus, som var resistente over for zidovudin, didanosin

og NNRTIs, beholdt deres følsomhed over for emtricitabin (IC

=0,002 µmol/l-0,08 µmol/l).

Klinisk virkning og sikkerhed

Emtricitabin i kombination med andre antiretrovirale midler, herunder nukleosidanaloger,

non-nukleosidanaloger og proteasehæmmere har vist sig at være effektive ved behandlingen af

hiv-infektion hos behandlingsnaive patienter og behandlingserfarne patienter med stabil, virologisk

kontrol. Der er ingen erfaring med anvendelsen af emtricitabin hos patienter, hvis nuværende regime

har været uden effekt eller hvor flere regimer har været uden effekt.

Hos antiretroviral-behandlingsnaive voksne var emtricitabin signifikant bedre end stavudin, når begge

lægemidler blev taget i kombination med didanosin og efavirenz gennem 48 ugers behandling.

Fenotypeanalyse viste ingen signifikante ændringer i emtricitabindisposition, medmindre der var

udviklet M184V/I mutation.

Hos virologisk stabile, behandlingserfarne voksne viste det sig, at emtricitabin, i kombination med en

NRTI (enten stavudin eller zidovudin) og proteasehæmmer (PI) eller en NNRTI ikke var mindre

effektiv end lamivudin med hensyn til procentdelen af responderende (< 400 kopier/ml) i 48 uger

(77% emtricitabin, 82% lamivudin). Endvidere i et andet forsøg blev behandlingserfarne voksne på et

stabilt PI-baseret, højt aktivt, antiretroviralt behandlingsregime (HAART) randomiseret til et regime

med én daglig dosis af emtricitabin eller til at fortsætte med deres PI-HAART regime. Efter 48 ugers

behandling viste regimet med emtricitabin en tilsvarende procentdel af patienter med

hiv-rna < 400 kopier/ml (94% emtricitabin versus 92%) og en større procentdel af patienter med

hiv-rna < 50 kopier/ml (95% emtricitabin versus 87%) sammenlignet med de patienter, som fortsatte

med deres PI-HAART regime.

Pædiatrisk population

Hos børn, der var over 4 måneder gamle, opnåede eller opretholdt størstedelen af patienterne komplet

suppression af plasma hiv 1-rna igennem 48 uger (89% opnåede ≤ 400 kopier/ml og 77% opnåede

≤ 50 kopier/ml).

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelsen af emtricitabin hos børn under 4 måneder.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgivelse absorberes emtricitabin hurtigt og omfattende, hvor peak-plasmakoncentrationer

opnås 1-2 timer efter dosering. Hos 20 hiv-inficerede forsøgspersoner, som fik 200 mg emtricitabin

daglig som hårde kapsler, var de maksimale steady-state emtricitabinkoncentrationer (C

) i plasma,

de minimale koncentrationer (C

) og området under plasmakoncentrationens tidskurve over et

24-timers doseringsinterval (AUC) henholdsvis 1,8±0,7 µg/ml, 0,09±0,07 µg/ml og 10,0±3,1 µg·t/ml.

De minimale steady-state plasmakoncentrationer nåede niveauer, som var ca. 4 gange så høje som

in vitro IC

værdierne for anti-hiv-aktivitet.

Den absolutte biotilgængelighed af emtricitabin fra Emtriva 200 mg hårde kapsler blev vurderet til at

være 93%, og den absolutte biotilgængelighed fra Emtriva 10 mg/ml oral opløsning blev vurderet til at

være 75%.

I en pilotstudier med børn og en definitiv bioækvivalensstudier med voksne viste Emtriva 10 mg/ml

oral opløsning sig at have ca. 80% af biotilgængeligheden af Emtriva 200 mg hårde kapsler. Årsagen

til denne forskel er ukendt. På grund af denne forskel i biotilgængeligheden bør 240 mg emtricitabin

indgivet som den orale opløsning give samme plasmaniveauer som dem, der observeredes efter

indgivelse af én 200 mg emtricitabin hård kapsel. Derfor kan børn, som vejer mindst 33 kg, enten tage

én 200 mg hård kapsel daglig eller den orale opløsning op til en maksimal dosis af 240 mg (24 ml), en

gang daglig.

Indtagelse af Emtriva 200 mg hårde kapsler sammen med et måltid med højt fedtindhold eller

indtagelse af Emtriva 10 mg/ml oral opløsning sammen med et måltid med lavt eller højt fedtindhold

påvirkede ikke emtricitabins systemiske eksponering (AUC

0-∞

); derfor kan Emtriva 200 mg hårde

kapsler og Emtriva 10 mg/ml oral opløsning indtages med eller uden mad.

Fordeling

In vitro binding af emtricitabin til humane plasmaproteiner var < 4% og uafhængig af koncentrationen

over området på 0,02-200 µg/ml. Det gennemsnitlige plasma- til blodkoncentrationsforhold var ca.

1,0, og det gennemsnitlige sperma- til plasmakoncentrationsforhold var ca. 4,0.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen efter intravenøs indgivelse af emtricitabin var 1,4±0,3 l/kg,

hvilket indikerer, at emtricitabin fordeles i stort omfang i hele legemet til både intracellulære og

ekstracellulære væskerum.

Biotransformation

Emtricitabins metabolisme er begrænset. Emtricitabins biotransformation omfatter oxidation af

thiolandelen til at danne 3'-sulfoxid-diastereomere (ca. 9% af dosen) og forbindelse med glukuronsyre

til at danne 2'-O-glukuronid (ca. 4% af dosen).

Emtricitabin hæmmede ikke in vitro lægemiddelmetabolisme medieret af følgende humane CYP450-

isoenzymer: 1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4.

Endvidere hæmmede emtricitabin ikke uridin-5'-diphosphoglukuronyl-transferase, det enzym, som er

ansvarlig for glukuronidation.

Elimination

Emtricitabin udskilles primært gennem nyrerne med komplet genfinding af dosis opnået i urinen (ca.

86%) og fæces (ca. 14%). 13% af emtricitabindosen blev genfundet i urinen som tre metabolitter.

Emtricitabins systemiske clearance var i gennemsnit 307 ml/min (4,03 ml/min/kg). Efter oral

indgivelse er eliminationshalveringstiden af emtricitabin ca. 10 timer.

Linearitet/non-linearitet

Emtricitabins farmakokinetik er proportional med dosen over dosisområdet 25-200 mg efter en eller

flere indgivelser.

Intracellulær farmakokinetik: I en klinisk studier var emtricitabin-triphosphats intracellulære

halveringstid i mononukleære celler i perifert blod 39 timer. Intracellulære triphosphatniveauer steg

med dosen, men nåede et fast, højt niveau ved doser på 200 mg eller derover.

Voksne med nyreinsufficiens

Farmakokinetiske parametre blev bestemt efter indgivelse af en enkelt dosis af 200 mg emtricitabin

hårde kapsler til 30 ikke-hiv-inficerede forsøgspersoner med forskellige grader af nyreinsufficiens.

Forsøgspersoner blev grupperet i henhold til kreatininclearance ved baselinie (> 80 ml/min som

normal nyrefunktion; 50-80 ml/min som mildt nedsat nyrefunktion; 30-49 ml/min som moderat nedsat

nyrefunktion; < 30 ml/min som svært nedsat nyrefunktion; < 15 ml/min som svigt af nyrefunktion med

behov for hæmodialyse).

Den systemiske emtricitabineksponering (gennemsnit ± standardafvigelsen) steg fra 11,8±2,9 µg·t/ml

hos forsøgspersoner med normal nyrefunktion til 19,9±1,1, 25,0±5,7 og 34,0±2,1 µg·t/ml hos patienter

med henholdsvis mildt, moderat og svært nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med ESRD med behov for hæmodialyse, blev ca. 30% af emtricitabindosen genfundet i

dialysat over en 3-timers dialyseperiode, som var blevet startet inden for 1,5 time efter

emtricitabindosering (blodgennemstrømningshastighed på 400 ml/min og

dialysatgennemstrømningshastighed på ca. 600 ml/min).

Leverinsufficiens

Emtricitabins farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos ikke-HBV-inficerede forsøgspersoner med

forskellige grader af leverinsufficiens. Generelt lignede emtricitabins farmakokinetik hos

HBV-inficerede forsøgspersoner den hos raske forsøgspersoner og hos hiv-inficerede forsøgspersoner.

Alder

Der foreligger ikke farmakokinetiske data vedrørende ældre (over 65 år).

Køn

Selv om det gennemsnitlige C

og C

var ca. 20% højere og det gennemsnitlige AUC var 16%

højere hos kvinder i sammenligning med mænd, regnedes denne forskel ikke for at være klinisk

signifikant.

Etnisk oprindelse

Der er ikke blevet identificeret klinisk vigtige farmakokinetiske forskelle på grund af etnicitet.

Pædiatrisk population

Generelt er emtricitabins farmakokinetik hos børn og unge (fra 4 måneder til 18 år) som hos voksne.

Det gennemsnitlige AUC hos 77 børn og unge, som fik 6 mg/kg emtricitabin en gang daglig som oral

opløsning eller 200 mg emtricitabin som hårde kapsler en gang daglig, kunne sammenlignes med det

gennemsnitlige AUC på 10,0 µg·t/ml hos 20 voksne, som fik 200 mg hårde kapsler en gang daglig.

I en åben, ikke-komparativ studier blev der indsamlet farmakokinetiske data fra 20 nyfødte med

hiv-inficerede mødre. De nyfødte fik to 4 dages behandlinger med emtricitabin oral opløsning mellem

deres første leveuge og 3 måneders alderen med en dosis på 3 mg/kg én gang dagligt. Denne dosis er

det halve af den dosis, der er godkendt til børn på 4 måneder og ældre (6 mg/kg). Den tilsyneladende

totale clearance ved steady-state (CL/F) steg med alderen i løbet af 3-månedersperioden med et

tilsvarende fald i AUC. Emtricitabins eksponering i plasma (AUC) hos børn på op til 3 måneder, der

fik behandling med 3 mg/kg emtricitabin én gang dagligt, var på det samme niveau som det, der blev

observeret ved brug af 6 mg/kg daglig dosis hos hiv-inficerede voksne og børn, der var 4 måneder og

ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for emtricitabin viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sukkervataroma

Dinatriumedetat

Saltsyre

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylenglycol

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Natriumhydroxid

Monobasisk natriumphosphathydrat

Sunset yellow FCF (E110)

Renset vand

Xylitol (E967)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter første åbning: 45 dage.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Efter åbning: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Gulbrun polyethylenterephthalat (PET)-flaske med børnesikret lukke. Pakningen indeholder også et

30 ml målebæger af polypropylen med 1,0 ml gradinddelinger. Flasken indeholder 170 ml oral

opløsning.

6.6

Regler for bortskaffelse

Patienter skal oplyses om, at al opløsning, der er tilbage i flasken 45 dage efter åbningen, bør

destrueres i henhold til lokale retningslinjer eller leveres tilbage til apoteket.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/261/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 24. oktober 2003

Dato for seneste fornyelse: 22. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG II

A.

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR

BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER

VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

A.

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG(E) FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på den fremstiller (de fremstillere), der er ansvarlig(e) for batchfrigivelse

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe

(se bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Indehaveren af denne markedsføringstilladelse skal underrette den Europæiske Kommision om

markedsføringsplanerne for det lægemiddel, der er godkendt ved denne beslutning.

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende PSUR’er for dette lægemiddel i

overensstemmelse med kravene på listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel

107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF og offentliggjort på den europæiske webportal for lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Hvis tidsfristen for en PSUR og for opdatering af en RMP er sammenfaldende, kan de fremsendes

samtidig.

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

TEKST PÅ FLASKE OG ÆSKE

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 200 mg hårde kapsler

Emtricitabin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder 200 mg emtricitabin.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 hårde kapsler.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/261/001

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Emtriva [kun på den ydre emballage]

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

TEKST PÅ BLISTERÆSKE

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 200 mg hårde kapsler

Emtricitabin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver hård kapsel indeholder 200 mg emtricitabin.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 hårde kapsler.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/03/261/002

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Emtriva [kun på den ydre emballage]

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 200 mg hårde kapsler

Emtricitabin

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences Intl Ltd.

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

TEKST PÅ FLASKE OG ÆSKE

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Emtriva 10 mg/ml oral opløsning

Emtricitabin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 10 mg emtricitabin.

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder E110, E216, E218 og natrium, se indlægssedlen for at få yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

170 ml oral opløsning.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Oral anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Efter åbning: Opløsningen skal anvendes inden 45 dage. Det anbefales at skrive datoen for fjernelsen

fra køleskabet på emballagen.

Åbnet:

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Efter åbning: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/03/261/003

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Emtriva [kun på den ydre emballage]

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emtriva 200 mg hårde kapsler

Emtricitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Emtriva til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Sådan skal De tage Emtriva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emtriva anvendes til behandling af human immundefekt virus (hiv) hos voksne og børn på

4 måneder og derover. Emtriva 200 mg hårde kapsler er kun egnede til patienter, som vejer mindst

33 kg. Emtriva kan fås som oral opløsning til patienter, der har problemer med at synke Emtriva hårde

kapsler.

Emtriva indeholder det aktive stof emtricitabin. Dette aktive stof er en form for antiretroviral

medicin, som anvendes til behandling af hiv-infektion. Emtricitabin hører til en gruppe af medicin, der

kaldes nukleosid reverse transkriptase-hæmmere (NRTI). De virker ved at gribe ind i den normale

måde, som et enzym (reverse transkriptase) arbejder på, og som er nødvendigt for at virus kan

reproducere sig selv. Emtriva kan sænke mængden af hiv i blodet (virusmængden). Det kan også

bidrage til at øge antallet af de T-celler, der kaldes CD4-celler. Emtriva bør altid kombineres med

anden medicin til at behandle hiv-infektion.

Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer.

Denne form for medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager Emtriva, kan De stadig

udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektionen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Tag ikke Emtriva

Hvis De er allergisk over for emtricitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emtriva

(angivet i punkt 6).

Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl Deres læge det, hvis De tidligere har haft nyresygdomme, eller hvis undersøgelser

har vist, at De har nyreproblemer. Før De påbegynder behandlingen, kan Deres læge tage

blodprøver for at bedømme nyrefunktionen og råder Dem måske til at tage kapslerne mindre

hyppigt eller ordinerer Emtriva oral opløsning til Dem. Deres læge kan også tage blodprøver

under behandlingen for at overvåge Deres nyrer.

Tal med Deres læge, hvis De er over 65 år. Emtriva er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

Hvis De er over 65 år og får ordineret Emtriva, vil Deres læge overvåge Dem nøje.

Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder gulsot (hepatitis).

Patienter med leversygdom, inklusive kronisk hepatitis B eller C, som behandles med

antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt livstruende bivirkninger i

leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje, hvilken behandling,

der er den bedste for Dem. Hvis De tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk

hepatitis B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver for nøje at overvåge

leverfunktionen.

Vær opmærksom på infektioner. Hvis De har en fremskreden hiv-sygdom (aids) og en anden

infektion, kan De udvikle en betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på

infektionen, når De begynder på behandlingen med Emtriva. Dette kan være tegn på, at

kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hvis De bemærker tegn på

betændelse eller infektion i den første tid efter, De har påbegyndt behandlingen med Emtriva,

skal De omgående fortælle Deres læge det.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Knogleproblemer. Nogle af de patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme

tid, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af

nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom

hører blandt andre: Varigheden af den samtidige behandling med flere slags antiretroviral

medicin, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt

overvægt (højt Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i ledene (især hofte, knæ

og skulder) samt bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere

af disse symptomer, bør De fortælle det til Deres læge.

Børn og unge

Giv ikke Emtriva til børn under 4 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Emtriva

De må ikke tage Emtriva, hvis De allerede tager anden medicin, som indeholder emtricitabin eller

lamivudin, som også anvendes til at behandle hiv-infektion, medmindre Deres læge foreskriver dette.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Afbryd ikke behandlingen uden først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Emtriva under graviditeten, medmindre De specifikt er blevet instrueret om

dette af Deres læge. Selvom der foreligger begrænsede kliniske data om brug af Emtriva til

gravide, anvendes Emtriva normalt ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.

Hvis De kan blive gravid under behandlingen med Emtriva, skal De anvende en sikker

præventionsmetode for at undgå at blive gravid.

Hvis De bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal De kontakte Deres læge for at

drøfte de potentielle fordele og risici, som den antiretrovirale behandling indebærer for Dem og

Deres barn.

Hvis De har taget Emtriva under Deres graviditet, kan Deres læge bede om regelmæssige blodprøver

og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har

taget NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelsen mod hiv ved bivirkningerne.

De må ikke amme, hvis De tager Emtriva, fordi det aktive stof i denne medicin udskilles i

mælken hos mennesker. Det er kendt, at virus kan overføres til barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emtriva kan forårsage svimmelhed. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, og lad

være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver svimmel, når De tager Emtriva.

3.

Sådan skal De tage Emtriva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den anbefalede dosis er:

Voksne: Én 200 mg hård kapsel dagligt med eller uden mad. De hårde kapsler skal synkes

med et glas vand.

Børn og unge mennesker under 18 år, som vejer mindst 33 kg og som kan synke hårde

kapsler: Én 200 mg hård kapsel dagligt med eller uden mad.

Til børn over 4 måneder og patienter, som ikke kan synke hårde kapsler og til patienter med

nyreproblemer, kan Emtriva fås i flydende form (en oral opløsning). Hvis De har problemer med at

synke kapslerne, skal De sige det til Deres læge.

Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet for at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv og

for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis,

medmindre De får besked på det af Deres læge.

Hvis De har problemer med Deres nyrer, kan Deres læge råde Dem til at tage Emtriva mindre

hyppigt.

Deres læge vil ordinere Emtriva i kombination med anden antiretroviral medicin. De

bedes venligst læse indlægssedlerne til de andre slags antiretroviral medicin som vejledning i at

indtage medicinen korrekt.

Hvis De har taget for meget Emtriva

Hvis De ved et uheld tager for mange Emtriva hårde kapsler, skal De kontakte lægen eller den

nærmeste skadestue for at få råd. Tag æsken med, så De let kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Emtriva

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Emtriva.

Hvis De – inden for 12 timer efter, dosis normalt tages – kommer i tanker om, at De har glemt at

tage en dosis, skal De tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale

tidspunkt.

Hvis det næsten allerede er tidspunktet (mindre end 12 timer før) Deres næste dosis, skal De ikke

tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. De må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte hårde kapsel.

Hvis De kaster op

Hvis det er mindre end en time siden, De har taget Emtriva, skal De tage en ny kapsel. De behøver

ikke tage en ny kapsel, hvis De kaster op mere end en time efter, De har taget Emtriva.

Hvis De holder op med at tage Emtriva

Hold ikke op med at tage Emtriva uden at tale med Deres læge. At ophøre med

behandlingen med Emtriva kan resultere i nedsat virkning af den kur mod hiv, som Deres læge

har anbefalet. Tal med Deres læge, før De ophører med behandlingen, især hvis De oplever

bivirkninger eller har en anden sygdom. Kontakt Deres læge, før De igen begynder at tage

Emtriva kapslerne.

Hvis De har både hiv-infektion og hepatitis B, er det særlig vigtigt ikke at ophøre med

behandlingen med Emtriva uden først at tale med Deres læge. Nogle patienter har fået taget

blodprøver eller har symptomer, som viser, at deres hepatitis er forværret efter ophør med

behandlingen med Emtriva. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter

ophør med behandlingen. Hos patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose bør

behandlingen ikke ophøre, da det hos nogle patienter kan medføre forværring af hepatitis.

Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal De

omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt

ville forbinde med hepatitis B-infektion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl Deres læge det, hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger:

Hyppigste bivirkninger

Følgende bivirkninger er meget almindelige (de kan opstå hos flere end 10 ud af 100 patienter):

hovedpine, diarré, kvalme

muskelsmerter og -svaghed (hvis kreatinkinaseindholdet i blodet er forøget)

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er almindelige (de kan opstå hos op til 10 ud af 100 patienter):

svimmelhed, svaghedsfølelse, søvnløshed, unormale drømme

opkastning, problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider, mavesmerter

udslæt (herunder røde pletter og skjolder undertiden med blærer eller hævelse af huden), som

kan være allergiske reaktioner, kløe, ændringer i hudfarven, herunder pletvis mørkfarvning af

huden

smerter

Prøver kan også vise:

lavt antal af hvide blodlegemer (et fald i antallet af hvide blodlegemer kan gøre Dem mere

modtagelig for infektion)

forhøjet mængde af fedtsyrer (triglycerider), galde eller sukker i blodet

problemer med lever og bugspytkirtel

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (de kan opstå hos op til 1 ud af 100 patienter):

lavt antal af røde blodlegemer (anæmi)

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

Andre bivirkninger

Hos børn, som fik emtricitabin, optrådte der desuden ændringer i hudfarven, herunder pletvis

mørkfarvning af huden, meget almindeligt og anæmi (lavt antal af røde blodlegemer) almindeligt.

Hvis produktionen af røde blodlegemer er nedsat, kan barnet få symptomer som træthed og åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken, blisterpakningen og kartonen efter

„EXP“. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Denne lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emtriva indeholder:

Aktivt stof: emtricitabin. Hver hård kapsel Emtriva indeholder 200 mg emtricitabin.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslen indeholder: mikrokrystallinsk cellulose (E460), crospovidon, magnesiumstearat

(E572), povidon (E1201)

Kapslens skal: gelatine, indigotin (E132), titandioxid (E171)

Trykfarven indeholder: sort jernoxid (E172), shellac (E904)

Udseende og pakningsstørrelser

Emtriva hårde kapsler har en hvid, uigennemsigtig hoveddel med en lyseblå, uigennemsigtig hætte.

Hver kapsel er påtrykt „200 mg“ på hætten og „GILEAD“ og [Gilead logo] på hoveddelen med sort

farve. Emtriva fås i flasker eller blisterpakninger, som indeholder 30 kapsler.

Emtriva kan også fås som oral opløsning til anvendelse hos børn over på 4 måneder og derover,

patienter, som har problemer med at synke, og patienter med nyreproblemer. Der findes en særskilt

indlægsseddel til Emtriva 10 mg/ml oral opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Fremstiller:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emtriva 10 mg/ml oral opløsning

Emtricitabin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Emtriva til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Sådan skal De tage Emtriva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emtriva anvendes til behandling af human immundefekt virus (hiv) hos voksne og børn på

4 måneder og derover. Emtriva oral opløsning er specielt egnet til patienter, som har problemer med at

synke Emtriva hårde kapsler.

Emtriva indeholder det aktive stof emtricitabin. Dette aktive stof er en form for antiretroviral

medicin, som anvendes til behandling af hiv-infektion. Emtricitabin hører til en gruppe af medicin, der

kaldes nukleosid reverse transkriptase-hæmmere (NRTI). De virker ved at gribe ind i den normale

måde, som et enzym (reverse transkriptase) arbejder på, og som er nødvendigt for at virus kan

reproducere sig selv. Emtriva kan sænke mængden af hiv i blodet (virusmængden). Det kan også

bidrage til at øge antallet af de T-celler, der kaldes CD4-celler. Emtriva bør altid kombineres med

anden medicin til at behandle hiv-infektion.

Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer.

Denne form for medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager Emtriva, kan De stadig

udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med hiv-infektionen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Emtriva

Tag ikke Emtriva

Hvis De er allergisk over for emtricitabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Emtriva

(angivet i punkt 6).

Hvis dette gælder for Dem, skal De omgående fortælle Deres læge det.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl Deres læge det, hvis De tidligere har haft nyresygdomme, eller hvis undersøgelser

har vist, at De har nyreproblemer. Før De påbegynder behandlingen, kan Deres læge tage

blodprøver for at bedømme nyrefunktionen og råder Dem måske til at tage en reduceret dosis af

den orale opløsning eller ordinerer Emtriva hårde kapsler til Dem. Deres læge kan også tage

blodprøver under behandlingen for at overvåge Deres nyrer.

Tal med Deres læge, hvis De er over 65 år. Emtriva er ikke undersøgt hos patienter over 65 år.

Hvis De er over 65 år og får ordineret Emtriva, vil Deres læge overvåge Dem nøje.

Tal med Deres læge, hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder gulsot (hepatitis).

Patienter med leversygdom, inklusive kronisk hepatitis B eller C, som behandles med

antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt livstruende bivirkninger i

leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje overveje, hvilken behandling,

der er den bedste for Dem. Hvis De tidligere har haft en leversygdom eller en kronisk

hepatitis B-infektion, vil Deres læge muligvis tage blodprøver for nøje at overvåge

leverfunktionen.

Vær opmærksom på infektioner. Hvis De har en fremskreden hiv-sygdom (aids) og en anden

infektion, kan De udvikle en betændelse eller opleve en forværring af symptomerne på

infektionen, når De begynder på behandlingen med Emtriva. Dette kan være tegn på, at

kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektionen. Hvis De bemærker tegn på

betændelse eller infektion i den første tid efter, De har påbegyndt behandlingen med Emtriva,

skal De omgående fortælle Deres læge det.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Knogleproblemer. Nogle af de patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme

tid, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af

nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom

hører blandt andre: Varigheden af den samtidige behandling med flere slags antiretroviral

medicin, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt

overvægt (højt Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i ledene (især hofte, knæ

og skulder) samt bevægelsesbesvær er tegn på knoglenekrose. Hvis De bemærker et eller flere

af disse symptomer, bør De fortælle det til Deres læge.

Børn og unge

Giv ikke Emtriva til børn under 4 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Emtriva

De bør ikke tage Emtriva, hvis De allerede tager anden medicin som indeholder emtricitabin eller

lamivudin, som også anvendes til at behandle hiv-infektion, med mindre Deres læge foreskriver dette.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Afbryd ikke behandlingen uden først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

De må ikke tage Emtriva under graviditeten, medmindre De specifikt er blevet instrueret om

dette af Deres læge. Selvom der foreligger begrænsede kliniske data om brug af Emtriva til

gravide, anvendes Emtriva normalt ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.

Hvis De kan blive gravid under behandlingen med Emtriva, skal De anvende en sikker

præventionsmetode for at undgå at blive gravid.

Hvis De bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal De kontakte Deres læge for at

drøfte de potentielle fordele og risici, som den antiretrovirale behandling indebærer for Dem og

Deres barn.

Hvis De har taget Emtriva under Deres graviditet, kan Deres læge bede om regelmæssige blodprøver

og andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mor har taget

NRTI'er i løbet af graviditeten, opvejer fordelen ved beskyttelsen mod hiv risikoen for at få

bivirkninger.

De må ikke amme, hvis De tager Emtriva, fordi det aktive stof i denne medicin udskilles i

mælken hos mennesker. Det er kendt, at virus kan overføres til barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emtriva kan forårsage svimmelhed. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, og lad

være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis De bliver svimmel, når De tager Emtriva.

Emtriva oral opløsning indeholder:

Sunset yellow FCF (E110) kan give allergiske reaktioner. Methylparahydroxybenzoat (E218) og

propylparahydroxybenzoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Denne medicin indeholder 36 mg natrium pr. dosis. Hvis De er på natrium- eller saltfattig diæt, skal

De tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal De tage Emtriva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den anbefalede dosis er:

Voksne: Deres læge vil oplyse Dem om den korrekte mængde af Emtriva oral opløsning, som

skal tages. Emtriva oral opløsning kan tages med eller uden mad.

Børn og unge mennesker, som vejer 40 kg eller derunder: Emtriva 10 mg/ml oral opløsning

doseres i henhold til legemsvægt. Eksempler på legemsvægt og de tilsvarende doser og

mængder af den orale opløsning, som skal tages dagligt, er anført i nedenstående skema:

Dagligt

Legemsvægt (kg)

Emtricitabin-dosis (mg)

Hvilken mængde 10 mg/ml oral

opløsning skal tages (ml)

5 kg

30 mg

3 ml

10 kg

60 mg

6 ml

15 kg

90 mg

9 ml

20 kg

120 mg

12 ml

25 kg

150 mg

15 ml

30 kg

180 mg

18 ml

35 kg

210 mg

21 ml

40 kg

240 mg

24 ml

Sørg for, at De forstår, hvordan De skal måle og give den rigtige mængde af oral opløsning i henhold

til vægten af den person, som skal behandles. Brug målebægeret i æsken til at afmåle den korrekte

dosis. Bægeret har streger, der angiver hver 1 ml opløsning.

Hvis De ikke er sikker på, hvor meget Emtriva De skal give, skal De spørge Deres læge eller apotek.

Tag altid den dosis, Deres læge har anbefalet for at sikre, at medicinen er fuldt ud effektiv og

for at reducere udviklingen af resistens mod behandlingen. De må ikke ændre Deres dosis,

medmindre De får besked på det af Deres læge.

Hvis De har problemer med Deres nyrer, kan Deres læge råde Dem til at tage Emtriva mindre

hyppigt.

Deres læge vil ordinere Emtriva i kombination med anden antiretroviral medicin. De

bedes venligst læse indlægssedlerne til de andre slags antiretroviral medicin som vejledning i at

indtage medicinen korrekt.

Emtriva kan også fås som hårde kapsler. Disse er kun egnede til patienter, som vejer mindst 33 kg og

kan synke hårde kapsler. Blodniveauerne, som opnås efter at have taget én Emtriva 200 mg hård

kapsel, svarer til dem, som opnås efter at have taget 24 ml af den orale opløsning. Hvis De gerne vil

skifte fra at tage Emtriva oral opløsning til Emtriva hårde kapsler, bedes De tale med Deres læge.

Hvis De har taget for meget Emtriva

Hvis De ved et uheld tager for meget Emtriva som oral opløsning, skal De kontakte lægen eller den

nærmeste skadestue for at få råd. Tag flasken med den orale opløsning med, så De let kan vise, hvad

De har taget.

Hvis De har glemt at tage Emtriva

Det er vigtigt, at De husker at tage hver dosis af Emtriva.

Hvis De – inden for 12 timer efter, dosis normalt tages – kommer i tanker om, at De har glemt at

tage en dosis, skal De tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale

tidspunkt.

Hvis det næsten allerede er tidspunktet (mindre end 12 timer før) Deres næste dosis, skal De ikke

tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. De må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis De kaster op

Hvis det er mindre end en time siden, De har taget Emtriva, tages dosis en gang til. De behøver

ikke tage en ny dosis, hvis De kaster op mere end en time efter, De har taget Emtriva.

Hvis De holder op med at tage Emtriva

Hold ikke op med at tage Emtriva uden at tale med Deres læge. At ophøre med

behandlingen med Emtriva kan resultere i nedsat virkning af den kur mod hiv, som Deres læge

har anbefalet. Tal med Deres læge, før De ophører med behandlingen, især hvis De oplever

bivirkninger eller har en anden sygdom. Kontakt Deres læge, før De igen begynder at tage

Emtriva oral opløsning.

Hvis De har både hiv-infektion og hepatitis B, er det særlig vigtigt ikke at ophøre med

behandlingen med Emtriva uden først at tale med Deres læge. Nogle patienter har fået taget

blodprøver eller har symptomer, som viser, at deres hepatitis er forværret efter ophør med

behandlingen med Emtriva. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter

ophør med behandlingen. Hos patienter med fremskreden leversygdom eller levercirrose bør

behandlingen ikke ophøre, da det hos nogle patienter kan medføre forværring af hepatitis.

Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør, skal De

omgående oplyse Deres læge herom, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt

ville forbinde med hepatitis B-infektion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl Deres læge det, hvis De får en eller flere af følgende bivirkninger:

Hyppigste bivirkninger

Følgende bivirkninger er meget almindelige (de kan opstå hos flere end 10 ud af 100 patienter):

hovedpine, diarré, kvalme

muskelsmerter og -svaghed (hvis kreatinkinaseindholdet i blodet er forøget)

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er almindelige (de kan opstå hos op til 10 ud af 100 patienter):

svimmelhed, svaghedsfølelse, søvnløshed, unormale drømme

opkastning, problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider, mavesmerter

udslæt (herunder røde pletter og skjolder undertiden med blærer eller hævelse af huden), som

kan være allergiske reaktioner, kløe, ændringer i hudfarven, herunder pletvis mørkfarvning af

huden

smerter

Prøver kan også vise:

lavt antal af hvide blodlegemer (et fald i antallet af hvide blodlegemer kan gøre Dem mere

modtagelig for infektion)

forhøjet mængde af fedtsyrer (triglycerider), galde eller sukker i blodet

problemer med lever og bugspytkirtel

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (de kan opstå hos op til 1 ud af 100 patienter):

lavt antal af røde blodlegemer (anæmi)

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg

Andre bivirkninger

Hos børn, som fik emtricitabin, optrådte der desuden ændringer i hudfarven, herunder pletvis

mørkfarvning af huden, meget almindeligt og anæmi (lavt antal af røde blodlegemer) almindeligt.

Hvis produktionen af røde blodlegemer er nedsat, kan barnet få symptomer som træthed og åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på flasken og kartonen efter „EXP“. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C) indtil åbning.

Efter at flasken er åbnet, må opløsningen ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Flaskens

indhold skal anvendes inden 45 dage efter åbning. Det anbefales at skrive den dato på emballagen,

hvor flasken tages ud af køleskabet.

Hvis der stadig er en del af opløsningen tilbage i flasken efter 45 dage bør den destrueres i henhold til

lokale retningslinjer eller leveres tilbage til apoteket.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emtriva indeholder:

Aktivt stof: emtricitabin. Hver ml af Emtriva oral opløsning indeholder 10 mg emtricitabin

(10 mg/ml).

Øvrige indholdsstoffer: sukkervataroma, dinatriumedetat, saltsyre, methylparahydroxybenzoat

(E218), propylenglycol, propylparahydroxybenzoat (E216), natriumhydroxid, monobasisk

natriumphosphathydrat, sunset yellow FCF (E110), renset vand, xylitol (E967).

Udseende og pakningsstørrelser

Emtriva oral opløsning er en klar, orange til mørkorange opløsning, som fås i flasker, der indeholder

170 ml, med et målebæger.

Emtriva kan også fås som hårde kapsler. Disse er kun egnede til patienter, som vejer mindst 33 kg og

kan synke hårde kapsler. Der findes en særskilt indlægsseddel til Emtriva 200 mg hårde kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Storbritannien

Fremstiller:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Biktarvy (Gilead Sciences Ireland UC)

Biktarvy (Gilead Sciences Ireland UC)

Biktarvy (Active substance: bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5680 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004449/T/0001

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Symtuza (Janssen-Cilag International NV)

Symtuza (Janssen-Cilag International NV)

Symtuza (Active substance: darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4466 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4391/WS/1312

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Biktarvy (Gilead Sciences International Limited)

Biktarvy (Gilead Sciences International Limited)

Biktarvy (Active substance: bictegravir / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4019 of Mon, 25 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4449

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3763 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4042/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Emtriva (Gilead Sciences Ireland UC)

Emtriva (Gilead Sciences Ireland UC)

Emtriva (Active substance: Emtricitabine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3693 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/533/T/123

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Descovy (Gilead Sciences Ireland UC)

Descovy (Gilead Sciences Ireland UC)

Descovy (Active substance: emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3471 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4094/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Odefsey (Gilead Sciences Ireland UC)

Odefsey (Gilead Sciences Ireland UC)

Odefsey (Active substance: emtricitabine / rilpivirine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3152 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4156/T/30

Europe -DG Health and Food Safety