Emovat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Emovat 0,5 mg/g creme
 • Dosering:
 • 0,5 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Emovat 0,5 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09755
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1

Indlægsseddel: Information til brugeren

Emovat

®

0,05 % creme

Clobetasonbutyrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Emovat

Sådan skal du bruge Emovat

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Emovat indeholder det aktive stof clobetasonbutyrat, der tilhører en gruppe af

lægemidler, som kaldes steroider (binyrebarkhormon). Steroider kan mindske rødme,

hævelse og irritation af huden ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller

svampe.

Emovat lindrer symptomerne på visse typer af hudproblemer.

Disse omfatter:

eksem, herunder skæleksem (rød hud med fedtede hvide eller gullige skæl), og

en type af eksem, der udløses af udsættelse for sollys (fotodermatitis)

udslæt på grund af allergi over for et stof, der irriterer huden (irritativ og

allergisk kontaktdermatitis)

betændelse i det ydre øre

prurigo nodularis (kløende knopper på armene eller benene)

reaktioner på insektbid.

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller ikke får det bedre i løbet af fire uger.

Side 2

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Emovat

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Emovat:

hvis du er allergisk over for clobetasonbutyrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe (medmindre

infektionen på samme tid behandles med et lægemiddel mod infektion)

hvis du har akne

hvis du har betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved unormal

rødme på næsen, kinderne, hagen, i panden eller i hele ansigtet, med eller uden

bittesmå synlige blodkar, knopper eller pusfyldte bumser (rosacea)

hvis du har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og

mund (perioral dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Brug kun Emovat i den periode, som lægen foreskriver. Hvis din tilstand ikke

er bedret efter 4 ugers behandling, skal du tale med lægen.

Ved behandling af store hudområder gennem længere tid, ved behandling

under en forbinding eller af områder med tynd hud, samt ved behandling af

børn, er der en øget risiko for, at lægemidlet kan optages i kroppen og ikke

kun virke lokalt hvor det er påført. Hermed kan binyrernes dannelse af

hormoner blive nedsat, hvilket kan medføre bivirkninger som bla. Cushings

syndrom og hæmning af barnets vækst (se punkt 4).

Hos blebørn kan bleen anses som en lufttæt forbinding.

Vær ekstra forsigtig, hvis du smører Emovat på øjenlågene, så du ikke får det i

øjnene.

Emovat må ikke bruges i ansigtet over længere tid, da det kan gøre huden

tyndere.

Hvis du har eksem omkring et sår på benet, kan lokal påsmøring af et

kortikosteroid øge risikoen for at få en allergisk reaktion eller en infektion

omkring såret.

Brug kun en lufttæt forbinding over området, hvor du har påført dette

lægemiddel, hvis lægen har anvist det. Hvis du bruger en lufttæt forbinding

over stedet, hvor du har påført Emovat, skal du rense huden, hver gang du

skifter forbinding, så du undgår infektion.

Hvis der forekommer irritation eller anden hudreaktion skal behandlingen

straks afbrydes.

Pludselig afbrydelse af behandlingen kan give rødme, svie og brænden i huden

eller forværre hudlidelsen. Dette forhindres ved langsom nedtrapning af

behandlingen.

Kontakt lægen, hvis du får en infektion (se punkt 4).

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis et barn indtager en større mængde

af Emovat (se punkt 3).

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Emovat, hvis du er i tvivl om

noget af ovenstående passer på dig.

Side 3

Brug af anden medicin sammen med Emovat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig.

Kontakt lægen, hvis du får medicin, der indeholder:

Ritonavir (medicin mod hiv/aids)

itraconazol(medicin mod svamp)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, tror du kunne være gravid eller planlægger at blive gravid, må du

kun bruge Emovat efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Emovat efter aftale med lægen.

Hvis du ammer under behandling med Emovat, må brystområdet ikke behandles. Tal

med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Emovat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Emovat indeholder cetostearylalkohol og chlorcresol

Emovat creme indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem) samt chlorcresol, som kan medføre allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Emovat

Brug altid Emovat nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug af denne medicin

Voksne:

Den sædvanlige dosering er påsmøring i et tyndt lag på de angrebne hudområder 1–2

gange daglig.

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre det er hænderne, som behandles. Hvis

du også bruger fugtighedscreme skal du vente indtil Emovat er trængt helt ind i

huden, inden du påfører fugtighedscreme.

Behandlingen bør ikke vare længere end 4–6 uger.

Børn

Du må kun bruge Emovat til børn under 12 år efter aftale med lægen. Hos børn bør

der anvendes den mindst mulige mængde i den kortest mulige tid. Hvis tilstanden

Side 4

forværres eller ikke bliver bedre efter syv dage vil lægen tage din behandling op til

overvejelse. Følg lægens anvisninger.

Ældre

Hos ældre bør der anvendes den mindst mulige mængde i den kortest mulige tid. Følg

lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion bør der anvendes den mindst

mulige mængde i den kortest mulige tid. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Emovat

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Emovat,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du kommer til at påføre en stor mængde af Emovat eller ved et uheld sluger en

stor mængde af Emovat, kan du få det dårligt. Kontakt lægen, hvis du får det dårligt.

Hvis du kommer til at sluge en stor mængde Emovat, så skyl munden grundigt med

vand og kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at bruge Emovat

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Brug aldrig

dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Emovat

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Emovat.

Der kan komme opblussen eller forværring af din hudsygdom, hvis du stopper

behandlingen pludseligt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig

betændelse (f.eks. lungebetændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks

kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112

rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt

blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken (Cushings

syndrom). Kontakt lægen

børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen

hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forøget tryk i øjet

(grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue

Side 5

grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Andre bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

opportunistiske infektioner (under behandlingen kan der opstå andre

infektioner, der forekommer når modstandskraften mod sygdom er nedsat,

pga. et nedsat immunforsvar)

overfølsomhed

øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen

hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose)

for højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt

vægtøgning

fald i mængden af et hormon, der kaldes kortisol, i blodet

allergisk kontakteksem

nældefeber

tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen

pigmentforandringer

forværring af hudlidelser

hudsvie

øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/ tynde bløde hår i ansigt, på krop

samt arme og ben

udslæt

kløe

rødmen af huden

strækmærker

betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller

bumser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Side 6

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emovat creme indeholder:

Aktivt stof: Clobetasonbutyrat.

Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, hvid

bivoks, dimeticon, chlorcresol, citronsyremonohydrat, natriumcitrat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Emovat creme er hvid.

Emovat creme findes i tuber med 25 g eller 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Storbritannien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016.

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety