Effipro comp

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Effipro comp 50 mg+60 mg spot-on, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg+60 mg
 • Lægemiddelform:
 • spot-on, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Effipro comp 50 mg+60 mg spot-on, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 54955
 • Sidste ændring:
 • 25-02-2018

Produktresumé

27. juni 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Effipro comp, spot-on, opløsning 50/60 mg og 100/120 mg

0.

D.SP.NR.

29469

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Effipro comp

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver pipette indeholder:

Effipro comp 50

mg/60 mg

Effipro comp 100

mg/120 mg

En pipette med 0,5

ml indeholder:

En pipette med 1 ml

indeholder:

Aktive stoffer:

Fipronil

Pyriproxyfen

50 mg

60 mg

100 mg

120 mg

Hjælpestoffer:

Butylhydroxyanisol

Butylhydroxytoluen

0,1 mg

0,05 mg

0,2 mg

0,1 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Spot-on, opløsning.

Klar, farveløs til gullig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Katte.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til katte mod infestation af lopper alene eller samtidig med flåter.

54955_spc.docx

Side 1 af 7

Mod lopper

Forebyggelse og behandling af infestationer med lopper (Ctenocephalides felis). En

behandling forebygger re-infestation i 5 uger.

Forebygger i 12 uger efter behandling opformering af lopper ved at hindre, at loppeæg

udvikles til voksne lopper.

Præparatet kan anvendes som en del af en behandlingsstrategi i kontrollen af loppebetinget

allergisk dermatitis, der tidligere er diagnosticeret af en dyrlæge.

Mod flåter

Behandling af infestationer med flåter (Ixodes ricinus og Rhipicephalus turanicus).

En behandling har vedvarende acaricid virkning i en uge.

Hvis flåter er til stede på behandlingstidspunktet, er det ikke sikkert, at disse dræbes inden

for de første 48 timer.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger og også død kan forekomme.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et

eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Ved to laboratorieundersøgelser opblødtes pelsen med vand to timer inden påføring af

præparatet og to gange i løbet af den fastsatte virkningsperiode (med to ugers interval mod

voksne lopper og 4 ugers interval mod lopper i forskellige udviklingsstadier). Opblødning

af pelsen med vand som beskrevet nedsatte ikke præparates virkning.

Det er ikke undersøgt, hvordan brug af shampoo påvirker præparatets virkning. Hvis brug

af shampoo er nødvendig, anbefales det at gøre det inden behandling.

Kontrolforanstaltningerne ved loppeinfestation indledes med behandling af kattens kurv,

sove- og hvilesteder, som gulvtæpper og bløde møbler, med en egnet insektgift samt

regelmæssig støvsugning.

For at nedsætte belastningen med lopper fra omgivelserne skal alle dyr i husstanden også

behandles med et egnet loppemiddel.

Præparatet forhindrer ikke flåter i at hæfte sig på dyrene. Hvis dyret er behandlet inden det

udsættes for flåter, vil disse dø inden for 48 timer efter vedhæftning. Dette vil sædvanligvis

ske før flåten svulmer op, hvilket minimere, men ikke udelukker, risiko for overførsel af

sygdomme.

Døde flåter vil ofte falde af katten af sig selv. Tilbageværende flåter bør omhyggeligt

fjernes, mens det sikres at ingen munddele efterlades i huden.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Til anvendelse på huden. Må ikke gives via munden.

Dyr bør vejes nøjagtigt inden behandling.

Produktets sikkerhed er ikke fastlagt for katte yngre end 10 eller under 1 kg kropsvægt.

Undgå kontakt med dyrets øjne. I tilfælde af utilsigtet kontakt med dyrets øjne skylles

disse med vand.

Vær omhyggelig med korrekt påføring som beskrevet under pkt. 4.9. Undgå at anvende

præparatet på sår eller beskadiget hud. Det er vigtigt at sikre sig, at præparatet påføres

54955_spc.docx

Side 2 af 7

direkte på tør hud, på et sted, hvor dyret ikke har mulighed for at slikke det af, samt at

sørge for at behandlede dyr kan slikke hinanden.

Brugen af præparatet til syge og svækkede katte er ikke undersøgt, hvorfor anvendelse i

disse tilfælde alene bør baseres på den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og

ulemper.

På grund af manglende yderligere sikkerhedsoplysninger bør behandlingen ikke gentages

med et interval under 4 uger.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Præparatet kan forårsage neurotoksicitet. Præparatet kan være skadeligt, hvis det indtages.

Undgå indtagelse, også via hånd-til-mund kontakt. Undgå kontakt med hud og mund.

Undlad at ryge, drikke eller spise under påføringen.

Vask hænderne efter brug. I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld skal der straks

søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

I tilfælde af kontakt med huden ved hændeligt uheld skylles med vand.

Børn bør ikke lege med behandlede dyr, og behandlede dyr bør ikke håndteres før

påføringsstedet er tørt. Det anbefales derfor, at dyrene ikke behandles i løbet af dagen, men

tidlig aften. Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere,

især børn.

Opbevar pipetterne i original emballage indtil brug og smid brugte pipetter ud med det

samme.

Andre forsigtighedsregler

Præparatet kan have skadelig virkning på malede, lakerede eller andre overflader i

hjemmet, samt på møbler. Lad påføringsstedet tørre før der gives adgang til disse

materialer.

4.6

Bivirkninger

Forbigående kosmetiske effekter, som fugtigt udseende eller let skældannelse, kan

forekomme på påføringsstedet.

Ifølge den samlede erfaring med disse aktive stoffer i spot-on formuleringer, kan

forbigående hudreaktioner på påføringsstedet (skældannelse, lokalt hårtab, kløe, rødmen og

misfarvning af huden) samt generaliseret kløe eller hårtab ses efter brug. I meget sjældne

tilfælde kan øget spytsekretion, forbigående neurologiske symptomer (forstærket

berøringssans, nedstemthed, angstsymptomer), symptomer fra luftvejene eller opkast

forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Laboratorieundersøgelser af fipronil og pyriproxifen har ikke vist teratogen eller

embryotoksisk effekt. Der er ikke foretaget undersøgelser på drægtige og diegivende

hunkatte. Må kun anvendes til drægtige og diegivende dyr i overensstemmelse med den

ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

54955_spc.docx

Side 3 af 7

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Spot-on anvendelse.

Dosering:

Afhængig af kropsvægten, som angivet i skemaet neden for, appliceres indholdet af 1

pipette på huden pr. kat, svt. en anbefalet minimumsdosering på 8,3 mg fipronil og 10 mg

pyriproxifen pr. kg. kropsvægt.

Kattens vægt

Mængde

Fipronil (mg)

Pyriproxyfen (mg)

1-6 kg

0,5 ml

>6-12 kg

1 ml

Til katte der vejer over 6 kg kan den anbefalede dosis på 1 ml også gives ved påføring af

indholdet fra to pipetter med hver 0,5 ml.

Administrationsmetode:

Pipetten fjernes fra sit hylster og holdes lodret. Slå på den øverste smalle del af pipetten for

at sikre, at indholdet er i den nedre tykke del. Knæk den øverste del af spot-on pipettens

spids af langs den markerede linje.

Skil kattens pels på nakken, så huden bliver synlig. Anbring toppen af pipetten direkte på

huden og klem flere gange for at tømme indholdet, så det er fordelt jævnt på et eller to

påføringssteder. Sørg for at opløsningen kun påføres rask hud. Undgå at opløsningen

havner i pelsen, eller at den løber af.

Dryp-frit system (indholdet frigives kun ved pres på pipettens brede del).

For at opnå optimal kontrol med loppe- og flåtangreb samt loppeopformering kan

behandlingsprogrammet baseres på den lokale epidemiologiske situation. På grund af

manglende yderligere sikkerhedsoplysninger bør behandlingen ikke gentages med et

interval under 4 uger (se pkt. 4.10).

4.10

Overdosering

Ingen alvorlige bivirkninger blev set ved sikkerhedsundersøgelser udført på 10 uger gamle

killinger, der fik op til 5 gange den maksimalt anbefalede dosis 3 gange med et interval på

4 uger samt den maksimalt anbefalede dosis 6 gange med et interval på 4 uger.

Risiko for bivirkninger (se pkt. 4.6) kan imidlertid øges ved overdosering, hvorfor dyret

altid skal behandles med den korrekte størrelse pipette i forhold til kropsvægt.

4.11

Tilbageholdelsestid

54955_spc.docx

Side 4 af 7

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Ektoparasiticid til udvortes brug, fipronil, kombinationer.

ATCvet kode: QP 53 AX 65

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Fipronil er et insekticid og acaricid tilhørende phenylpyrazolfamilien. Fipronil og dets

metabolit fipronilsulfon virker på ligandregulerede chloridkanaler, særlig dem der styres af

neurotransmitteren gammaaminosmørsyre (GABA) samt de desensibiliserende (D) og non-

desensibiliserende (N) kanaler reguleret af glutamat (Glu, en ligandreguleret chloridkanal,

som er unik for invertebrater), hvorved den præ-og postsynaptiske passage af chloridioner

over cellemembranen blokeres. For insekter eller mider fører dette til en ukontrolleret

aktivitet i centralnervesystemet og døden.

Pyriproxyfen er en regulator af insekters vækst ((IGR) insect growth regulator), som

tilhører gruppen af stoffer kendt som juvenile hormonanaloger. Pyriproxifen steriliserer

voksne lopper og forhindrer udviklingen af immature stadier. Ved kontakt med molekylet

forhindres fremkomst af voksne insekter ved blokering af udviklingen af æg (ovicid

virkning), larver og pubber (larvicid virkning), som efterfølgende elimineres. Efter voksne

loppers kontakt med og/eller indtagelse af molekylet, virker det også ved at sterilisere æg

under deres modning og før de lægges. Molekylet forhindrer kontaminering af behandlede

dyrs omgivelser med immature loppestadier.

Kombinationen af fipronil og pyriproxifen har insekticid og acaricid virkning over for

lopper (Ctenocephalides felis), flåter (Rhipicephalus turanicus, Ixodes ricinus) og

forhindrer endvidere, at æg udvikler sig til voksne lopper.

Kombinationen giver integreret loppekontrol, som kan bruges mod infestationer med

lopper eller en kombination af lopper og flåter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter topikal applikation af præparatet, og ved normal brug, fordeles fipronil og

pyriproxifen godt over hele kattens pels inden for 24 timer.

Fipronils primære metabolit er fipronilsulfon, som også har insekticid og acaricid virkning.

Koncentrationerne af fipronil og pyriproxifen i hårlaget aftager over tid, men aktive stoffer

kan påvises mindst frem til 84 dage efter behandling (dvs. over grænsen for kvantificering

(LOQ); 100 ng/g for fipronil og 50 ng/g for pyriproxyfen).

Koncentrationen af fipronilsulfon forblev under grænsen for kvantificering (LOQ 100

ng/g) efter applikation.

Den maksimale plasmakoncentration for fipronil og pyriproxifen nås hurtigt, 1 dag efter

behandling. Plasmakoncentrationen af fipronil er kvantificerbar hos alle katte i op til 3

dage efter applikation (LOQ 1 ng/ml). Plasmakoncentrationen af pyriproxyfen er

kvantificerbar hos alle katte i op til 42 dage efter applikation (LOQ 0,2 ng/ml).

Plasmakoncentrationen af fipronilsulfon forblev under grænsen for kvantificering (LOQ 1

ng/ml) efter applikation.

5.3

Miljømæssige forhold

54955_spc.docx

Side 5 af 7

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Butylhydroxyanisol (E320)

Butylhydroxytoluen (E321)

Diethylenglycolmonoethylether

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

Opbevares tørt.

Opbevar hylster med pipetter i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballage

Enkel-dosis pipette af flerlaget plastik indeholdende:

Effipro comp 50 mg/60 mg, spot-on, opløsning til katte:

0,5 ml

Effipro comp 100 mg/120 mg, spot-on, opløsning til store katte:

1 ml

Pipetterne fremstilles ved varmestøbning af en gennemsigtig flerlaget bund

(polyakrylnitril-methacrylat eller polyethylen-ethylen vinyl alkohol-polyethylen,

polypropylen, cyklisk olefin-copolymer, polypropylen) som lukkes ved varmeforsegling

med et flerlaget låg (polyakrylnitril-methacrylat eller polyethylen-ethylen vinyl alkohol-

polyethylen, aluminium, polyethylenterephthalat).

Pipetterne opbevares i et hylster af lagdelt polypropylen, cyklisk olefin-copolymer og

polypropylen lukket med et låg af lagdelt polyethylenterephthalat, aluminium,

polypropylen.

Æsker med 1, 4, 24 og 60 pipetter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

Præparatet eller tomme beholdere må ikke udledes i damme, vandløb eller grøfter, da dette

kan være farligt for fisk og andre organismer i vandet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Virbac

ère

avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

Frankrig

54955_spc.docx

Side 6 af 7

Repræsentant

Virbac Danmark A/S

Profilvej 1

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg/60 mg:

54955

100 mg/120 mg:

54956

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. september 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. juni 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

54955_spc.docx

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-8-2017

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

ANSES has today published the results of its health risk assessment concerning the ingestion of eggs contaminated with fipronil, an active substance in insecticides and acaricides fraudulently used in farms in Belgium and the Netherlands. In the light of the available data on the toxicity of this substance and the concentrations of fipronil currently observed in the farms concerned in Belgium and the Netherlands, and taking into account French consumption habits, the risk of the occurrence of health effe...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

16-4-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 17-19 April 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 17-19 April 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-3-2018

 Minutes of the COMP meeting of 16-18 January 2018

Minutes of the COMP meeting of 16-18 January 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-3-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 March 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 March 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-2-2018

 Minutes of the COMP meeting of 5-7 December 2017

Minutes of the COMP meeting of 5-7 December 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-2-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 February 2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 February 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-2-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 February 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 February 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2018

 Minutes of the COMP meeting of 30-31 October 2017

Minutes of the COMP meeting of 30-31 October 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-1-2018

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 16-18 January 2018 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 16-18 January 2018 meeting

Draft agenda for the meeting on 16-18 January 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-12-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 5-7 December 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 5-7 December 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-11-2017

 Minutes of the COMP meeting of 3-5 October 2017

Minutes of the COMP meeting of 3-5 October 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-10-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 30-31 October 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 30-31 October 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-10-2017

 Minutes of the COMP meeting 5-7 September 2017

Minutes of the COMP meeting 5-7 September 2017

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) - Minutes for the meeting on 5-7 September 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-9-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 3-5 October 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 3-5 October 2017 meeting

Draft agenda for the meeting on 3-5 October 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-9-2017

 Minutes of the COMP meeting 11-13 July 2017

Minutes of the COMP meeting 11-13 July 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 5-7 September 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 5-7 September 2017 meeting

Draft agenda for the meeting on 5-7 September 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-8-2017

DISCI VISCUM COMP. CUM STANNO DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

DISCI VISCUM COMP. CUM STANNO DKS SPECIAL ORDER Ointment [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

CONCHAE 5 COMP. Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

CONCHAE 5 COMP. Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-8-2017

PHOSPHORUS COMP. SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

PHOSPHORUS COMP. SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

ONOPORDON COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

ONOPORDON COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

MEZEREUM COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

MEZEREUM COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

LIVER COMP. SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

LIVER COMP. SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

CITRUS URTICA COMP. SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

CITRUS URTICA COMP. SPECIAL ORDER Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

CINNABAR COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

CINNABAR COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

THUJA THYMUS COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

THUJA THYMUS COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

DULCAMARA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

DULCAMARA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

DROSERA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

DROSERA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

ANGELICA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ANGELICA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

CARPELLUM MALI COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARPELLUM MALI COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

 Minutes of the COMP meeting 13-15 June 2017

Minutes of the COMP meeting 13-15 June 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-8-2017

ONOPORDON COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ONOPORDON COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

ONOPORDON COMP. MITE Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

ONOPORDON COMP. MITE Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

MUSCULUS DELTOIDES COMP. 12 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

MUSCULUS DELTOIDES COMP. 12 SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-8-2017

LIVER COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

LIVER COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

EUPATORIUM COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

EUPATORIUM COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

 Minutes of the COMP meeting 10-12 May 2017

Minutes of the COMP meeting 10-12 May 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-7-2017

KALIUM ACETICUM COMP. 6 Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

KALIUM ACETICUM COMP. 6 Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

PHOSPHORUS COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

PHOSPHORUS COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

THUJA THYMUS COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

THUJA THYMUS COMP. Pellet [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

KALIUM ACETICUM COMP. 6 Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

KALIUM ACETICUM COMP. 6 Powder [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

IRIS GERMANICA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

IRIS GERMANICA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

CARBO PRUNUS COMP. SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

CARBO PRUNUS COMP. SPECIAL ORDER Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

SEPIA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

SEPIA COMP. Liquid [Uriel Pharmacy Inc.]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 11-13 July 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 11-13 July 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-6-2017

 Minutes of the COMP meeting 10-11 April 2017

Minutes of the COMP meeting 10-11 April 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-6-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 June 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 13-15 June 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-6-2017

Vectra Felis (CEVA SANTE ANIMALE)

Vectra Felis (CEVA SANTE ANIMALE)

Vectra Felis (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3942 of Tue, 06 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2017

 Minutes of the COMP meeting 14-15 March 2017

Minutes of the COMP meeting 14-15 March 2017

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) - Minutes for the meeting on 14-15 March 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-5-2017

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 10-12 May 2017 meeting

Agenda: Agenda - COMP agenda of the 10-12 May 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-5-2017

 Minutes of the COMP meeting 14-16 February 2017

Minutes of the COMP meeting 14-16 February 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency