ECP Betasana 160 SE

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ECP Betasana 160 SE Suspoemulsion
 • Lægemiddelform:
 • Suspoemulsion
 • Sammensætning:
 • 157 g/l phenmedipham
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • ECP Betasana 160 SE Suspoemulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

A1.0 ECP BETASANA 160 SE DK 100317 501-32 NUB reg transfer ECPBET/DK/5L/F/1216/UPL 12/16DK 10141

Nettoindhold:

5 liter

Registreringsindehaver:

UPL Europe Ltd

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park

Warrington, Cheshire WA3 6YN, Storbritannien

Tel: +44 1925 859000

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i rødbeder og bederoer

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i rødbeder og bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

SP1

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontakt

linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 501-32

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspo-emulsionskoncentrat

Indeholder: phenmedipham 157 g/l (15,2% w/w ved 20ºC)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

UKRUDTSMIDDEL

170310 ECP Betasana 160 SE DK 5 L front.indd 1

10.03.2017 15:16:47

BRUGSANVISNING

ECP Betasana® 160 SE anvendes til bekæmpelse af ukrudt i sukkerroer, foderroer og

rødbeder. ECP Betasana® 160 SE er formuleret med særlig henblik på at have god effekt ved

anvendelse alene, men er tillige velegnet til at indgå i tankblanding med andre produkter

som Ethofol® 500 SC eller ECP Metafol® SC.

ECP Betasana® 160 SE er virksomt mod de fleste tokimbladede frøukrudtsarter i kimblad­

stadiet frem til 2­4 løvblade, men bekæmper ikke rodukrudt (tidsler, mælkebøtter).

Virkningen sker ved optagelse gennem bladene og er uafhængig af jordtype og jord­

fugtighed, men det er af stor betydning for god virkning, at udsprøjtningen sker med fin

forstøvning, så der sikres god dækning af alle planter. Bedste bekæmpelse af ukrudt i roer fås

ved behandling flere gange med passende interval.

Resistens

ECP Betasana® 160 SE indeholder aktivstoffet phenmedipham, tilhørende phenyl­carbamat­

gruppen (HRAC gruppe C1).

Risikoen for dannelse af resistens imod ECP Betasana® 160 SE anses for at være meget lille.

Da ECP Betasana® 160 SE altid anvendes i et sprøjteprogram med andre midler, anses den

samlede risiko for at være meget lille.

Anvendelse

For at opnå en god bekæmpelse af et stort antal ukrudtsarter i roerne er det nødvendigt at

sprøjte med en tankblanding af produkterne

ECP Betasana® 160 SE + ECP Metafol® SC eller

ECP Betasana® 160 SE + Ethofol® 500 SC + ECP Metafol® SC.

Det er nødvendigt at foretage behandling 2 eller 3 gange med en dosering afpasset efter

plantestørrelse og temperatur ved behandlingen. Der skal sprøjtes på tørre planter uden

udsigt til regn inden for 2 timer.

Dosering og sprøjtetidspunkt

Bederoer

ECP Betasana® 160 SE anvendes som vist i efterfølgende skema. Der er angivet blandinger

af 3 produkter, og der kan foretages små ændringer i de angivne mængder, hvor forholdene

bedømmes at være til stede.

Der må højst anvendes 6 l/ha/år af ECP Betasana® 160 SE, fordelt på op til 4 sprøjtninger.

Sprøjteplan

Liter pr. ha

1. sprøjtning:

Når ukrudt og roer har store kimblade

1,5 ECP Betasana® 160 SE

1,0 ECP Metafol® SC

2. sprøjtning:

7­10 dage efter 1. sprøjtning

1,5 ECP Betasana® 160 SE

0,07 Ethofol® 500 SC

1,0 ECP Metafol® SC

3. sprøjtning:

10­14 dage efter 2. sprøjtning

1,5 ECP Betasana® 160 SE

0,07 Ethofol® 500 SC

1,0 ECP Metafol® SC

Om nødvendigt kan en 4. sprøjtning med 1,5 l/ha ECP Betasana® 160 SE foretages 10­14

dage efter 3. sprøjtning, forudsat at den samlede dosering af ECP Betasana® 160 SE ikke

overstiger 6 l/ha.

Behandlingen må ikke foretages senere end 90 dage før høst.

Den samlede dosering af ECP Metafol® SC og Ethofol® 500 SC må ikke overstige henholdsvis

2.100 g aktivstof/ha (3 l/ha) og 71 g aktivstof/ha (0,14 l/ha).

Ved større forekomst af tidsel, kamille og gul okseøje bør der også tilsættes 0,3 l pr. ha af et

clopyralid 100 g/l produkt.

Rødbeder

Behandling kan foretages, når rødbederne har 2 blivende blade med ECP Betasana® 160 SE

alene eller i tankblanding med ECP Metafol® SC med doseringer som i bederoer.

Ethofumesat må ikke anvendes i rødbeder.

Behandlingen må ikke foretages senere end 60 dage før høst.

Olietilsætning

Tilsætning af penetreringsolie kan øge/sikre virkningen af ukrudtsmidlerne. Doseringen

afhænger under normale forhold af temperaturen.

Under

15˚C

0,5 l ”superolie” pr. ha.

15­20˚C

0,2 l ”superolie” pr. ha.

Over

20˚C

Olietilsætning undlades

Anvendes penetreringsolie af typen Sun Oil 11­E bruges højere dosering af olien. Se etiket­

ten for den valgte olie.

Under særligt tørre forhold, hvor planterne har udviklet et kraftigt vokslag efter flere dage med

høje temperaturer og blæst, anbefales det at anvende 0,5 liter ”superolie” pr. ha.

Ved anvendelse af førnævnte anvisninger er det en forudsætning for at opnå et godt

resultat, at sprøjtningerne foretages på de nævnte tidspunkter, idet de angivne sprøjtninger

skal ses som en samlet løsning. Ved unormale forhold, hvor der kan være opstået et særligt

behov for ekstra virkning, kan der anvendes højere doseringer af midlerne enkeltvis eller

samlet.

Sprøjteteknik

ECP Betasana® 160 SE skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret

og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning

af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion.

For at opnå det bedste resultat med ECP Betasana® 160 SE, og evt. blandinger med denne, skal

der tilstræbes at sprøjte med små dråber for at få en god dækning af alle blade, og for at være

sikker på, at også små ukrudtsplanter bliver ramt af sprøjtevæske.

ISO F110­025 med tryk 3 bar, 6 km/t og 200 l vand pr. ha.

Under mindre optimale forhold (let vind) kan low drift dyser anvendes.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning

af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjte­

opgaver i andre afgrøder.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede

mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

ECP Betasana® 160 SE tilsættes under omrøring og inden eventuelle blandingspartnere

tilsættes.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag

proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af præparaterne i

fyldestationen.

Penetreringsolie tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i

de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver

gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under

kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal

uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan

fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning

med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning

kan foregå ad 2­3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på

en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det

behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyl­

levandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14.

december 2015.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affalds­

håndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

ECP Betasana 160 skal opbevares på et køligt, tørt sted i original emballage. Undgå stærk

opvarmning og frost. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer

og medicin. Opbevares utilgængeligt for børn.

Ansvarsklausul

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder

følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse

af produktet.

A1.0 ECP BETASANA 160 SE DK 100317 501-32 NUB reg transfer ECPBET/DK/5L/B/1216/UPL 12/16DK 20141

170310 ECP Betasana 160 SE DK 5 L back.indd 1

10.03.2017 15:17:09

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall Due to the Voluntary Nationwide Recall initiated by King Bio Inc. (a Raw Material Supplier) for NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel Due to Possible Microbial Contamination

BioLyte Laboratories is voluntarily recalling lot numbers 1138, 1139, 1146, and 1160 of NeoRelief for Muscle Cramping and Restlessness Topical Gel to the retail and consumer level. King Bio Inc., a manufacturer of some of the active ingredients in this product, has been found to have some water contamination issues that potentially could have affected this product. King Bio has issued a recall of these active ingredients in BioLyte’s lot specific product. To date, there have been no reports of illness or...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2019

EU/3/16/1609 (Celerion Austria GmbH)

EU/3/16/1609 (Celerion Austria GmbH)

EU/3/16/1609 (Active substance: Humanised IgG4 monoclonal antibody against total complement component 1, subcomponent s) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)234 of Wed, 30 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000002887

Europe -DG Health and Food Safety

30-11-2018

Keppra (UCB Pharma S.A.)

Keppra (UCB Pharma S.A.)

Keppra (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8160 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/11/868 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/11/868 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/11/868 (Active substance: Lenalidomide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5045 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety