ECOLAB FOAM STOP

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ECOLAB FOAM STOP
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • ECOLAB FOAM STOP
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 110589E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

1 / 11

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Ecolab Foam Stop

Produkt kode

110589E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Antiskummiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Gulvrengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Tæpperengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

31.03.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

2 / 11

Tillægsmærkning:

Særlig mærkning af visse

blandinger

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Indeholder: Blanding: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on med 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) Kan udløse

allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

3 / 11

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Vask hænder efter håndtering. For personlig beskyttelse se punkt

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

4 / 11

Opbevaringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Gulvrengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Tæpperengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: hvid

Lugt

: Parfumer, duftstoffer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

5 / 11

pH-værdi

6.0 - 7.0, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

0.995 - 1.005

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

6 / 11

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

7 / 11

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

8 / 11

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Fortyndet produkt kan skylles til sanitære kloaksystem

Forurenet emballage

: Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og

nationale bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Organisk affald der ikke indeholder farlige stoffer i en

koncentration >=0.1%. Hvis dette produkt anvendes i yderligere

processer, skal den endelige bruger omdefinere og tildele den

mest hensigtsmæssige Europæiske Affaldskatalogkode (EAK).

Det påhviler den der producerer affaldet at bestemme toksicitet og

fysiske egenskaber af materialet som genereres for at identificere

affaldet korrekt og bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i

overensstemmelse med gældende europæisk (EU direktiv

2008/98 / EF) og lokale bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

9 / 11

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation

Begrundelse

Ikke et farligt stof eller blanding.

Beregningsmetoden

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS

- Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

10 / 11

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Ikke afhængighedsstof

Indånding

Ikke afhængighedsstof

Ikke afhængighedsstof

Øjne

Ikke afhængighedsstof

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Ecolab Foam Stop

110589E

11 / 11

Eksponeringsscenariets korte

titel

Gulvrengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Tæpperengøringsmiddel. Delvis automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden.



 • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

2-4-2018

New York raw milk cheese company ordered to stop sales for food safety violations

New York raw milk cheese company ordered to stop sales for food safety violations

FDA announces an enforcement action taken against Vulto Creamery of New York. The company cannot sell ready-to-eat raw cheese product until it complies with the consent decree. Vulto was linked to an outbreak last year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2018

Federal judge approves consent decree with New York dietary supplement manufacturer Riddhi USA

Federal judge approves consent decree with New York dietary supplement manufacturer Riddhi USA

A New York dietary supplement manufacturer has been ordered by a federal court to stop selling its products until the company comes into compliance with the FDA’s dietary supplement manufacturing regulations.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

La FDA revisa la descripción de los efectos secundarios para la salud mental de los medicamentos para dejar de fumar Chantix (vareniclina) y Zyban (bupropión) para reflejar las conclusiones de estudio clínico

La FDA revisa la descripción de los efectos secundarios para la salud mental de los medicamentos para dejar de fumar Chantix (vareniclina) y Zyban (bupropión) para reflejar las conclusiones de estudio clínico

FDA revises description of mental health side effects of the stop-smoking medicines Chantix (varenicline) and Zyban (bupropion) to reflect clinical trial findings

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA revises description of mental health side effects of the stop-smoking medicines Chantix (varenicline) and Zyban (bupropion) to reflect clinical trial findings

FDA Drug Safety Communication: FDA revises description of mental health side effects of the stop-smoking medicines Chantix (varenicline) and Zyban (bupropion) to reflect clinical trial findings

An FDA review found the side effects on mood, behavior, or thinking with the stop-smoking medicines Chantix (varenicline) and Zyban (bupropion) are lower than previously suspected. These risks still exist, but we believe the benefits of quitting smoking outweigh them.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

FDA alerts health care professionals and patients not to use compounded drugs from Cantrell Drug Company; agency seeks action to stop production and distribution

FDA alerts health care professionals and patients not to use compounded drugs from Cantrell Drug Company; agency seeks action to stop production and distribution

FDA is alerting not to use drug products produced by Cantrell Drug Company that were distributed nationwide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Hongkong Sun Rise Trading Limited recalls Kobalt and Greenworks Cordless Electric Chainsaws

Hongkong Sun Rise Trading Limited recalls Kobalt and Greenworks Cordless Electric Chainsaws

In the event of chainsaw kickback, an affected chain brake guard could fail to activate the micro switch intended to stop the motor, which could allow the chain to continue moving. This can pose a risk of a laceration to the user or a bystander.

Health Canada

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

No Heart Risk From Stop-Smoking Drugs Chantix and Zyban: Study

No Heart Risk From Stop-Smoking Drugs Chantix and Zyban: Study

Title: No Heart Risk From Stop-Smoking Drugs Chantix and Zyban: StudyCategory: Health NewsCreated: 4/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-4-2018

Stop by the Office of Science and Engineering Laboratories (OSEL) booth at #SciFest to see 3D printing on site. We're here all weekend. http://bit.ly/2GFDQ0d pic.twitter.com/pqLUVYwIHp

Stop by the Office of Science and Engineering Laboratories (OSEL) booth at #SciFest to see 3D printing on site. We're here all weekend. http://bit.ly/2GFDQ0d pic.twitter.com/pqLUVYwIHp

Stop by the Office of Science and Engineering Laboratories (OSEL) booth at #SciFest to see 3D printing on site. We're here all weekend. http://bit.ly/2GFDQ0d  pic.twitter.com/pqLUVYwIHp

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

FDA, OSEL and Elmo!! Be sure to stop by the Office of Science and Engineering booth at this weekend’s #SciFest! http://bit.ly/2GFDQ0d pic.twitter.com/6VeTOSBOD1

FDA, OSEL and Elmo!! Be sure to stop by the Office of Science and Engineering booth at this weekend’s #SciFest! http://bit.ly/2GFDQ0d pic.twitter.com/6VeTOSBOD1

FDA, OSEL and Elmo!! Be sure to stop by the Office of Science and Engineering booth at this weekend’s #SciFest! http://bit.ly/2GFDQ0d  pic.twitter.com/6VeTOSBOD1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

SCRUB-STAT (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Ecolab Inc.]

SCRUB-STAT (Chlorhexidine Gluconate) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

UREA HYDRATING TOPICAL (Urea) Aerosol, Foam [Acella Pharmaceuticals]

UREA HYDRATING TOPICAL (Urea) Aerosol, Foam [Acella Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ANTIMICROBIAL FOAM (Chloroxylenol) Soap [Sky Systems Co., Inc]

ANTIMICROBIAL FOAM (Chloroxylenol) Soap [Sky Systems Co., Inc]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ECO-GARD SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

ECO-GARD SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

EPISOFT (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

EPISOFT (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

SIMPLE HYGIENE HAND SANITIZER (Alcohol) Aerosol, Foam [Fuller Industries, LLC]

SIMPLE HYGIENE HAND SANITIZER (Alcohol) Aerosol, Foam [Fuller Industries, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ALOPEL FOAM (Glycerin) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

ALOPEL FOAM (Glycerin) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

ECOLAB INC. (Benzalkonium Chloride) Solution [Ecolab Inc.]

ECOLAB INC. (Benzalkonium Chloride) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

Ask How Do You Stop an AFib Attack

Ask How Do You Stop an AFib Attack

How Do You Stop an AFib Attack?

US - eMedicineHealth

21-2-2018

ENDURE 200 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 200 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

17-2-2018

After Another Shooting Tragedy, 'Stop the Bleed' Kits Urged for Schools

After Another Shooting Tragedy, 'Stop the Bleed' Kits Urged for Schools

Title: After Another Shooting Tragedy, 'Stop the Bleed' Kits Urged for SchoolsCategory: Health NewsCreated: 2/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-2-2018

PROFORCE COMMERCIAL PRODUCTS (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

PROFORCE COMMERCIAL PRODUCTS (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CLEAN STRIKE (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

CLEAN STRIKE (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PUREFORCE (Benzalkonium) Solution [Ecolab Inc.]

PUREFORCE (Benzalkonium) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

PUREFORCE (Chloroxylenol) Solution [Ecolab Inc.]

PUREFORCE (Chloroxylenol) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

ALCARE PLUS FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

ALCARE PLUS FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

KINDEST KARE AIR-INFUSED FOAM ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Liquid [Deb USA, Inc.]

KINDEST KARE AIR-INFUSED FOAM ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Liquid [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

ALCARE OR FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

ALCARE OR FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

ALCARE FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

ALCARE FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

KINDEST KARE ANTIMICROBIAL FOAM HANDWASH (Alcohol) Liquid [Deb USA, Inc.]

KINDEST KARE ANTIMICROBIAL FOAM HANDWASH (Alcohol) Liquid [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

SOFT N SURE FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

SOFT N SURE FOAMED ANTISEPTIC HANDRUB (Alcohol) Aerosol, Foam [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GBG (Alcohol) Aerosol, Foam [HealthLink]

GBG (Alcohol) Aerosol, Foam [HealthLink]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

SANIGIZER PLUS (Alcohol) Solution [Ecolab Inc.]

SANIGIZER PLUS (Alcohol) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENDURE 250 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 250 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

Smoking Even One Cigarette a Day Raises Cardiovascular Risk

Smoking Even One Cigarette a Day Raises Cardiovascular Risk

For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop

US - RxList

20-1-2018

'One-Stop' Blood Test for Cancer Shows Early Promise

'One-Stop' Blood Test for Cancer Shows Early Promise

Title: 'One-Stop' Blood Test for Cancer Shows Early PromiseCategory: Health NewsCreated: 1/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-1-2018

FRESH FOAM DISINFECTANT (Foaming Hand Sanitizer) Aerosol, Foam [DeVere Company, Inc.]

FRESH FOAM DISINFECTANT (Foaming Hand Sanitizer) Aerosol, Foam [DeVere Company, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

GRANEX FOAM ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

GRANEX FOAM ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

UDDERGOLD DRY (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

UDDERGOLD DRY (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

ECO-PLUS SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

ECO-PLUS SA (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

SYSCO RELIANCE (Alcohol) Solution [Ecolab Inc.]

SYSCO RELIANCE (Alcohol) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

SYSCO (Chloroxylenol) Solution [Ecolab Inc.]

SYSCO (Chloroxylenol) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

RELIANCE HAND SANIZITER (Benzalkonium Chloride) Solution [Ecolab Inc.]

RELIANCE HAND SANIZITER (Benzalkonium Chloride) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

OERBEUA PURIFYING CLEANSER FOAM (Glycerin) Liquid [DR.GLODERM]

OERBEUA PURIFYING CLEANSER FOAM (Glycerin) Liquid [DR.GLODERM]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

EQUATE HAIR REGROWTH TREATMENT (Minoxidil) Aerosol, Foam [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE HAIR REGROWTH TREATMENT (Minoxidil) Aerosol, Foam [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed