ECOBRITE SAFE BLEACH

Primær information

 • Handelsnavn:
 • ECOBRITE SAFE BLEACH
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • ECOBRITE SAFE BLEACH
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 112514E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

1 / 13

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

ECOBRITE SAFE BLEACH

Produkt kode

112514E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Blegemiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+4578746855

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

24.07.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

2 / 13

Farepiktogrammer

Signalord

Fare

Faresætninger

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P280

Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres

let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en

GIFTINFORMATION/læge.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.

1272/2008

Koncentration

(Phthalimido)peroxyhexan

syre

128275-31-0

Note T Organiske peroxider Type D;

H242

Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318

Akut toksicitet for vandmiljøet Kategori 1;

H400

>= 10 - < 20

Phosphonater

7414-83-7

231-025-7

Akut toksicitet Kategori 4; H302

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 1 - < 2.5

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg omgående læge.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg frisk luft. Behandles symptomatisk. Søg læge hvis symptomer

opstår.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

3 / 13

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand

og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod

vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå indånding,

indtagelse og kontakt med hud og øjne. Hvis medarbejdere

udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte

egnede godkendte åndedrætsværn. Sørg for, at rengøring kun

udføres at uddannet personale. Der henvises til

beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

4 / 13

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indånd ikke

pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Brug kun med tilstrækkelig

ventilation. Vask hænder grundigt efter brug.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 40 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

Effektivt udsugningssystem. Hold luftkoncentrationerne under

erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

5 / 13

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Beskyttelsesbriller

Ansigtsskærm

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: hvid

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

3.2 - 3.6, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

6 / 13

Relativ massefylde

1.0 - 1.1

Vandopløselighed

delvis opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

715.572 mm2/s (40 °C)

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Baser

Organiske materialer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

7 / 13

eksponeringsveje

Produkt

Akut oral toksicitet

: Estimat for akut toksicitet : > 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: 6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

LD50 Rotte: 2,000 mg/kg

Phosphonater

LD50 Rotte: 1,870 mg/kg

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: 6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

LD50 Kanin: 2,000 mg/kg

Phosphonater

LD50 Kanin: > 7,940 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Forårsager alvorlig øjenskade.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

8 / 13

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Ætsning

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet overfor fisk

: 6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

96 h LC50 Fisk: 0.4 mg/l

Phosphonater

96 h LC50 Fisk: 779 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Biologisk nedbrydelighed

: Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i

forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

Resultat: Let bionedbrydeligt.

Phosphonater

Resultat: Ikke let bionedbrydeligt

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

9 / 13

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt

anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske

Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer

affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af

materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og

bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse

med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale

bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

10 / 13

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

5 % eller derover men under 15 %: Iltbaserede blegemidler

under 5 %: Fosfonater

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

Produktregister nummer

2233060

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

11 / 13

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation

Begrundelse

Alvorlig øjenskade 1, H318

Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H242

Brandfare ved opvarmning.

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS

- Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

12 / 13

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Phosphonater

7414-83-7

231-025-7

Indånding

Ikke afhængighedsstof

Ikke afhængighedsstof

Øjne

6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

128275-31-0

vandmiljø

6-(Phthalimido)peroxyhexansyre

128275-31-0

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Hjælpestof (Oxyderende). Automatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i

kemiske produkter på industri-anlæg

Slutanvendelsessektor

SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan

eller i kemiske produkter på industri-anlæg

Proceskategorier

PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret

lejlighedsvis eksponering

PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC4: Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-

ceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ECOBRITE SAFE BLEACH

112514E

13 / 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-4-2018

24-Hour Multi-Patient Use Endoscope Connectors: Letter to HealthCare Providers and Healthcare Facilities - Risk of Cross-Contamination

24-Hour Multi-Patient Use Endoscope Connectors: Letter to HealthCare Providers and Healthcare Facilities - Risk of Cross-Contamination

the recommended instructions and device design for the ERBEFLO port connector do not adequately mitigate the risks of cross-contamination for endoscopy patients. This is because the connector, tubing, and/or water bottle can become contaminated with blood, stool, or other fluids from previous patients that travel back through the endoscope channels into the connector and tubing. Endoscope connectors that are labeled for use with multiple patients over the course of 24 hours without reprocessing are kno...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on effort to help bolster U.S. shellfish market by taking mutually beneficial steps to resume shellfish trade with the EU

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on effort to help bolster U.S. shellfish market by taking mutually beneficial steps to resume shellfish trade with the EU

FDA announces proposed shellfish equivalence determination with the EU that will create new market access for U.S. exporters as well as make a wider selection of healthy and safe shellfish options available to consumers. It will also assure American consumers that imported molluscan shellfish from Europe is as safe as what we produce in the U.S.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-3-2018

Health Canada Reminds Canadians about Safe Levels of Alcohol Consumption

Health Canada Reminds Canadians about Safe Levels of Alcohol Consumption

March 7, 2018 Ottawa Health Canada

Health Canada

9-2-2018

Weis Markets Issues Recall for its Pre-Made Penne Pasta with Asiago Sauce and Grilled Chicken Single Serving Meal Due to Undeclared Milk Allergen

Weis Markets Issues Recall for its Pre-Made Penne Pasta with Asiago Sauce and Grilled Chicken Single Serving Meal Due to Undeclared Milk Allergen

Weis Markets today announced it had issued a recall for its pre-made Penne Pasta with Asiago Sauce and Grilled Chicken single serving meal for failing to list a milk allergen on its label. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious life-threatening allergic reaction if they consume these products. The product is safe for consumption by those who do not have an allergy or severe sensitivity to milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-2-2018

Safe Use Initiative - Current Projects

Safe Use Initiative - Current Projects

Part of Safe Use Initiative (updated)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2018

Imodium (loperamide) for Over-the-Counter Use: Drug Safety Communication - FDA Limits Packaging To Encourage Safe Use

Imodium (loperamide) for Over-the-Counter Use: Drug Safety Communication - FDA Limits Packaging To Encourage Safe Use

Reports of serious heart problems and deaths with much higher than recommended doses of loperamide. FDA working with manufacturers to use blister packs or other single dose packaging and to limit number of doses in a package.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2018

FDA and DoD launch program to expedite availability of medical products for the emergency care of American military personnel

FDA and DoD launch program to expedite availability of medical products for the emergency care of American military personnel

The U.S. Food and Drug Administration and the Department of Defense launch of a joint program to prioritize the efficient development of safe and effective medical products intended to save the lives of American military personnel.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2017

Keep Your Dogs and Cats Safe From Holiday Hazards

Keep Your Dogs and Cats Safe From Holiday Hazards

From tinsel to table scraps, holiday hazards for pets abound. Here are some tips to help you keep them safe.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-12-2017

Ravin Crossbows Recalls Nocks Used with Ravin Crossbows

Ravin Crossbows Recalls Nocks Used with Ravin Crossbows

If the nock is not fully engaged with the bowstring, the Ravin Crossbow may not discharge when the trigger is pulled. Failure to return the Safety to the SAFE position may result in the bow discharging while re-nocking of the arrow. If the bow discharges the arrow during re-nocking and the user has ignored the additional warning to not put their hand in the bowstring path, the bowstring can impact the user's hand possibly causing a laceration hazard to the finger.

Health Canada

24-11-2017

Laser Toys: How to Keep Kids Safe

Laser Toys: How to Keep Kids Safe

When operated unsafely, or without certain controls, the highly-concentrated light from laser pointers and laser toys can be dangerous, causing serious eye injuries and even blindness. The U.S. Food and Drug Administration is reminding consumers how to stay safe.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2017

Food Safety Tips for Healthy Holidays

Food Safety Tips for Healthy Holidays

Following these safe food-handling practices will help prevent foodborne illness.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2017

Lipari Foods, LLC. Issues Voluntary Product Recall of Specific Dark Chocolate Products Due to Undeclared Milk Allergen

Lipari Foods, LLC. Issues Voluntary Product Recall of Specific Dark Chocolate Products Due to Undeclared Milk Allergen

Lipari Foods, LLC has issued a voluntary recall of specific dark chocolate products packaged by sister company JLM due to an undeclared milk allergen. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. The products are safe for consumption by those who do not have an allergy or severe sensitivity to milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-10-2017

Mammography: What You Need to Know

Mammography: What You Need to Know

Mammograms are still the best tool for breast cancer screening. As we observe Breast Cancer Awareness Month this October, learn how FDA certifies facilities that perform mammography, and clears and approves mammography devices, to help keep you safe.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Coffee Safe for Many With Abnormal Heart Rhythms: Review

Coffee Safe for Many With Abnormal Heart Rhythms: Review

Title: Coffee Safe for Many With Abnormal Heart Rhythms: ReviewCategory: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-4-2018

Cataract Surgery on Ebola Survivors Safe for Docs

Cataract Surgery on Ebola Survivors Safe for Docs

Title: Cataract Surgery on Ebola Survivors Safe for DocsCategory: Health NewsCreated: 4/11/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-4-2018

#DYK today is #WorldHealthDay? A global health awareness day led by @WHO , and other related organizations. Check out how CDRH works with countries from around the world to ensure citizens have access to safe and effective medical devices here in the U.S.

#DYK today is #WorldHealthDay? A global health awareness day led by @WHO , and other related organizations. Check out how CDRH works with countries from around the world to ensure citizens have access to safe and effective medical devices here in the U.S.

#DYK today is #WorldHealthDay? A global health awareness day led by @WHO , and other related organizations. Check out how CDRH works with countries from around the world to ensure citizens have access to safe and effective medical devices here in the U.S. https://go.usa.gov/xQ4K7  pic.twitter.com/0HehLVpwxz

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-4-2018

Despite California's Warning Signs, Coffee Is Still Safe, Experts Say

Despite California's Warning Signs, Coffee Is Still Safe, Experts Say

Title: Despite California's Warning Signs, Coffee Is Still Safe, Experts SayCategory: Health NewsCreated: 4/3/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/4/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

Health Tip: Keep Pet Food Safe

Health Tip: Keep Pet Food Safe

Title: Health Tip: Keep Pet Food SafeCategory: Health NewsCreated: 4/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Just How Safe Is Your Pet's Food?

Just How Safe Is Your Pet's Food?

Title: Just How Safe Is Your Pet's Food?Category: Health NewsCreated: 3/21/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-3-2018

Facebook May Be 'Safe' Social Space for Adults With Autism

Facebook May Be 'Safe' Social Space for Adults With Autism

Title: Facebook May Be 'Safe' Social Space for Adults With AutismCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/20/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

15-3-2018

People Aren't as Safe From Lead as Thought, Study Suggests

People Aren't as Safe From Lead as Thought, Study Suggests

Title: People Aren't as Safe From Lead as Thought, Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 3/13/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/14/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-3-2018

Most Exercise, Hot Baths Should Be Safe During Pregnancy, Study Finds

Most Exercise, Hot Baths Should Be Safe During Pregnancy, Study Finds

Title: Most Exercise, Hot Baths Should Be Safe During Pregnancy, Study FindsCategory: Health NewsCreated: 3/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

San Francisco to Open First 'Safe Injection Sites' in U.S.

San Francisco to Open First 'Safe Injection Sites' in U.S.

Title: San Francisco to Open First 'Safe Injection Sites' in U.S.Category: Health NewsCreated: 2/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

'IV Lounges' Are the Latest Health Fad, But Are They Safe?

'IV Lounges' Are the Latest Health Fad, But Are They Safe?

Title: 'IV Lounges' Are the Latest Health Fad, But Are They Safe?Category: Health NewsCreated: 1/31/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

30-1-2018

Jeff Shuren talks #DigitalHealth. FDA develops #FDAPrecert collaboratively to ensure timely access to high-quality, safe and effective DH products

Jeff Shuren talks #DigitalHealth. FDA develops #FDAPrecert collaboratively to ensure timely access to high-quality, safe and effective DH products

Jeff Shuren talks #DigitalHealth. FDA develops #FDAPrecert collaboratively to ensure timely access to high-quality, safe and effective DH products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2018

Essure Female Sterilization Device Appears Safe: Study

Essure Female Sterilization Device Appears Safe: Study

Title: Essure Female Sterilization Device Appears Safe: StudyCategory: Health NewsCreated: 1/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-1-2018

Philadelphia Officials Propose Safe Injection Sites

Philadelphia Officials Propose Safe Injection Sites

Title: Philadelphia Officials Propose Safe Injection SitesCategory: Health NewsCreated: 1/24/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-1-2018

How to Stay Safe on the Mountain

How to Stay Safe on the Mountain

Title: How to Stay Safe on the MountainCategory: Health NewsCreated: 1/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-1-2018

OTHINE SKIN BLEACH (Hydroquinone, Octisalate) Cream [J. Strickland Co.]

OTHINE SKIN BLEACH (Hydroquinone, Octisalate) Cream [J. Strickland Co.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BLACK AND WHITE SKIN BLEACH (Hydroquinone) Cream [J. Strickland Co.]

BLACK AND WHITE SKIN BLEACH (Hydroquinone) Cream [J. Strickland Co.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Unsafe Infant Sleep Practices Common Among New Mothers

Unsafe Infant Sleep Practices Common Among New Mothers

Many new mothers are not getting the message about recommended safe infant sleep practices, which contributes to roughly 3500 sleep-related deaths among US infants each year, federal health officials at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) said on Tuesday.

US - RxList

4-1-2018

Germanium

Germanium

Germanium is an alternative medicine drug supposedly indicated as an anti-cancer drug, but it has not been proven safe or effective.

US - RxList

3-1-2018

Health Tip: Keep Your Pet Safe

Health Tip: Keep Your Pet Safe

Title: Health Tip: Keep Your Pet SafeCategory: Health NewsCreated: 1/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

MRIs Safe With Older Pacemakers, Study Finds

MRIs Safe With Older Pacemakers, Study Finds

Title: MRIs Safe With Older Pacemakers, Study FindsCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-12-2017

Staying Warm, Cozy and Safe by the Fire

Staying Warm, Cozy and Safe by the Fire

Title: Staying Warm, Cozy and Safe by the FireCategory: Health NewsCreated: 12/24/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/26/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

27-12-2017

Even 'Safe' Levels of Air Pollution Tied to Higher Mortality

Even 'Safe' Levels of Air Pollution Tied to Higher Mortality

Exposure to air pollution at levels well below current quality standards is linked to an increased risk for death, according to new data published in the December 26 issue of JAMA.

US - RxList

27-12-2017

'Safe' Levels of Air Pollution

'Safe' Levels of Air Pollution

Even 'Safe' Levels of Air Pollution Tied to Higher Mortality

US - eMedicineHealth

22-12-2017

KID SAFE SCREEN (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs, Inc.]

KID SAFE SCREEN (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Flu Shot Safe Even With an Egg Allergy

Flu Shot Safe Even With an Egg Allergy

Title: Flu Shot Safe Even With an Egg AllergyCategory: Health NewsCreated: 12/19/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/19/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-12-2017

Flu Vaccine Safe for Persons With Egg Allergy

Flu Vaccine Safe for Persons With Egg Allergy

Flu Vaccine Safe for Persons With Egg Allergy

US - eMedicineHealth

19-12-2017

Think Little Kids Are Safe From Food Ads? Think Again

Think Little Kids Are Safe From Food Ads? Think Again

Title: Think Little Kids Are Safe From Food Ads? Think AgainCategory: Health NewsCreated: 12/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-12-2017

Keep Kids Safe During Holiday Travels

Keep Kids Safe During Holiday Travels

Title: Keep Kids Safe During Holiday TravelsCategory: Health NewsCreated: 12/16/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-12-2017

Health Tip: Give Your Dog Safe Treats

Health Tip: Give Your Dog Safe Treats

Title: Health Tip: Give Your Dog Safe TreatsCategory: Health NewsCreated: 12/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-12-2017

Have Eczema? No Need for Bleach Baths, Study Suggests

Have Eczema? No Need for Bleach Baths, Study Suggests

Title: Have Eczema? No Need for Bleach Baths, Study SuggestsCategory: Health NewsCreated: 12/7/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/8/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Your Doc Is Away? Substitute Doctors a Safe Option, Study Finds

Your Doc Is Away? Substitute Doctors a Safe Option, Study Finds

Title: Your Doc Is Away? Substitute Doctors a Safe Option, Study FindsCategory: Health NewsCreated: 12/5/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-12-2017

Health Tip: Staying Safe in a Parking Lot

Health Tip: Staying Safe in a Parking Lot

Title: Health Tip: Staying Safe in a Parking LotCategory: Health NewsCreated: 12/6/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/6/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-11-2017

A lot of people believe indoor tanning is safe. The truth is, tanning beds injure thousands of people each year badly enough to go to a hospital, and that’s just the beginning --
 the end may be skin #cancer @CDC_Cancer  https://go.usa.gov/xnWd3 pic.twit

A lot of people believe indoor tanning is safe. The truth is, tanning beds injure thousands of people each year badly enough to go to a hospital, and that’s just the beginning -- the end may be skin #cancer @CDC_Cancer https://go.usa.gov/xnWd3 pic.twit

A lot of people believe indoor tanning is safe. The truth is, tanning beds injure thousands of people each year badly enough to go to a hospital, and that’s just the beginning -- the end may be skin #cancer @CDC_Cancer https://go.usa.gov/xnWd3  pic.twitter.com/M31Hw7jBlK

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2017

It's the Latest Diet Craze, But Is It Safe?

It's the Latest Diet Craze, But Is It Safe?

Title: It's the Latest Diet Craze, But Is It Safe?Category: Health NewsCreated: 11/22/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/22/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-11-2017

Covers for Hospital Bed Mattresses: Learn How to Keep Them Safe #FDA https://go.usa.gov/xnBea 

Covers for Hospital Bed Mattresses: Learn How to Keep Them Safe #FDA https://go.usa.gov/xnBea 

Covers for Hospital Bed Mattresses: Learn How to Keep Them Safe #FDA https://go.usa.gov/xnBea 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Top Anti-Opioid Meds Are Equally Safe, Effective

Top Anti-Opioid Meds Are Equally Safe, Effective

Title: Top Anti-Opioid Meds Are Equally Safe, EffectiveCategory: Health NewsCreated: 11/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

15-11-2017

REEF SAFE SPF 20 (Octocrylene, Octisalate, And Avobenzone) Lotion [Tropical Seas, Inc.]

REEF SAFE SPF 20 (Octocrylene, Octisalate, And Avobenzone) Lotion [Tropical Seas, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Scientific guideline: Concept paper on the development of a reflection paper on new analytical methods/technologies in the quality control of herbal medicinal products, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the development of a reflection paper on new analytical methods/technologies in the quality control of herbal medicinal products, draft: consultation open

Quality control is a prerequisite to assure safe and effective use of (traditional) herbal medicinal products, which are complex mixtures of numerous phytochemical constituents. For the majority of herbal substances, herbal preparations and (traditional) herbal medicinal products the active constituents are not known or are only partly understood.

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-10-2017

Stay safe and look polished. How to safely use nail care products. https://go.usa.gov/xn3aV https://www.youtube.com/watch?v=AbbW7uzAMPI …

Stay safe and look polished. How to safely use nail care products. https://go.usa.gov/xn3aV https://www.youtube.com/watch?v=AbbW7uzAMPI …

Stay safe and look polished. How to safely use nail care products. https://go.usa.gov/xn3aV  https://www.youtube.com/watch?v=AbbW7uzAMPI …

FDA - U.S. Food and Drug Administration